ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά ορισμένους κανόνες για τις άμεσες ενισχύσεις και τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης για τα έτη 2019 και 2020

  18.1.2019 - (COM(2018)0817 – C8‑0506/2018 – 2018/0414(COD)) - ***I

  Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
  Εισηγητής: Czesław Adam Siekierski
  (Απλοποιημένη διαδικασία – άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού)


  Διαδικασία : 2018/0414(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0018/2019
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0018/2019
  Συζήτηση :
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά ορισμένους κανόνες για τις άμεσες ενισχύσεις και τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης για τα έτη 2019 και 2020

  (COM(2018)0817 – C8‑0506/2018 – 2018/0414(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0817),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 42 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0506/2018),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –  κατόπιν διαβουλεύσεως με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή,

  –  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 14ης Ιανουαρίου 2019 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0018/2019),

  A.  εκτιμώντας ότι για λόγους κατεπείγοντος δικαιολογείται να πραγματοποιηθεί ψηφοφορία πριν από τη λήξη της προθεσμίας οκτώ εβδομάδων που θεσπίζεται στο άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

  1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

  2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Τίτλος

  Κανόνες για τις άμεσες ενισχύσεις και τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης για τα έτη 2019 και 2020

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  7.12.2018

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  AGRI

  13.12.2018

   

   

   

  Γνωμοδοτικές επιτροπές

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  DEVE

  13.12.2018

  BUDG

  13.12.2018

  CONT

  13.12.2018

  ENVI

  13.12.2018

   

  REGI

  13.12.2018

   

   

   

  Αποφάσισαν να μην γνωμοδοτήσουν

         Ημερομηνία της απόφασης

  DEVE

  15.1.2019

  BUDG

  15.1.2019

  CONT

  16.1.2019

  ENVI

  15.1.2019

   

  REGI

  15.1.2019

   

   

   

  Εισηγητές

         Ημερομηνία ορισμού

  Czesław Adam Siekierski

  7.1.2019

   

   

   

  Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία απόφασης

  7.1.2019

  Εξέταση στην επιτροπή

  7.1.2019

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  7.1.2019

   

   

   

  Ημερομηνία κατάθεσης

  18.1.2019

  Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιανουαρίου 2019
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου