Menetlus : 2018/0414(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0018/2019

Esitatud tekstid :

A8-0018/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 31/01/2019 - 9.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0048

RAPORT     ***I
PDF 151kWORD 52k
18.1.2019
PE 632.888v01-00 A8-0018/2019

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013 aastate 2019 ja 2020 kohta antavate otsetoetuste ja maaelu arengu toetuste teatavate eeskirjade osas

(COM(2018)0817 – C8‑0506/2018 – 2018/0414(COD))

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Raportöör: Czesław Adam Siekierski

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

PARANDUSED/ ADDENDA
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013 aastate 2019 ja 2020 kohta antavate otsetoetuste ja maaelu arengu toetuste teatavate eeskirjade osas

(COM(2018)0817 – C8‑0506/2018 – 2018/0414(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0817),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artiklit 42 ja artikli 43 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0506/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  pärast konsulteerimist Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega,

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 14. jaanuari 2019. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A8-0018/2019),

A.  arvestades, et olukorra kiireloomulisuse tõttu on põhjendatud hääletada eelnõu üle enne kaheksanädalase tähtaja möödumist, mis on ette nähtud protokolli nr 2 (subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta) artiklis 6;

1.  võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Aastate 2019 ja 2020 kohta antavate otsetoetuste ja maaelu arengu toetuste eeskirjad

Viited

COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD)

EP-le esitamise kuupäev

7.12.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

AGRI

13.12.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

DEVE

13.12.2018

BUDG

13.12.2018

CONT

13.12.2018

ENVI

13.12.2018

 

REGI

13.12.2018

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

DEVE

15.1.2019

BUDG

15.1.2019

CONT

16.1.2019

ENVI

15.1.2019

 

REGI

15.1.2019

 

 

 

Raportöörid:

       nimetamise kuupäev

Czesław Adam Siekierski

7.1.2019

 

 

 

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev

7.1.2019

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

7.1.2019

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

7.1.2019

 

 

 

Esitamise kuupäev

18.1.2019

Viimane päevakajastamine: 28. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika