MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse suoria tukia ja maaseudun kehittämisen tukea koskevista tietyistä säännöistä vuosien 2019 ja 2020 osalta

  18.1.2019 - (COM2018(0817) – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD)) - ***I

  Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
  Esittelijä: Czesław Adam Siekierski
  (Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)


  Menettely : 2018/0414(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0018/2019
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0018/2019
  Keskustelut :
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse suoria tukia ja maaseudun kehittämisen tukea koskevista tietyistä säännöistä vuosien 2019 ja 2020 osalta

  (COM2018(0817) – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0817),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 42 artiklan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0506/2018),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

  –  on kuullut Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa,

  –  ottaa huomioon neuvoston edustajan 14. tammikuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

  –  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A8‑0018/2019),

  A.  katsoo, että asian kiireellisyyden vuoksi on perusteltua toimittaa äänestys ennen kuin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevan pöytäkirjan N:o 2 6 artiklan mukainen kahdeksan viikon määräaika on päättynyt;

  1.  vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Suorat tuet ja maaseudun kehittämisen tukea koskevat tietyt säännöt vuosien 2019 ja 2020 osalta

  Viiteasiakirjat

  COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  7.12.2018

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  AGRI

  13.12.2018

   

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  DEVE

  13.12.2018

  BUDG

  13.12.2018

  CONT

  13.12.2018

  ENVI

  13.12.2018

   

  REGI

  13.12.2018

   

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  DEVE

  15.1.2019

  BUDG

  15.1.2019

  CONT

  16.1.2019

  ENVI

  15.1.2019

   

  REGI

  15.1.2019

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Czesław Adam Siekierski

  7.1.2019

   

   

   

  Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

  7.1.2019

  Valiokuntakäsittely

  7.1.2019

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  7.1.2019

   

   

   

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  18.1.2019

  Päivitetty viimeksi: 28. tammikuuta 2019
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö