Procedūra : 2018/0414(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0018/2019

Pateikti tekstai :

A8-0018/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 31/01/2019 - 9.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0048

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 164kWORD 52k
18.1.2019
PE 632.888v01-00 A8-0018/2019

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamentų (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 nuostatos, susijusios su tam tikromis tiesioginių išmokų ir paramos kaimo plėtrai taisyklėmis, taikomomis 2019 ir 2020 m.

(COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD))

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Pranešėjas: Czesław Adam Siekierski

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

ERRATA/ADDENDA
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamentų (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 nuostatos, susijusios su tam tikromis tiesioginių išmokų ir paramos kaimo plėtrai taisyklėmis, taikomomis 2019 ir 2020 m.

(COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0817),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 42 straipsnį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0506/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  pasikonsultavęs su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 14 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Europos Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A8-0018/2019),

A.  kadangi dėl skubos priežasčių yra pateisinama balsuoti prieš pasibaigiant Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnyje numatytam aštuonių savaičių terminui;

1.  priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tiesioginių išmokų ir paramos kaimo plėtrai taisyklės, taikomos 2019 ir 2020 m.

Nuorodos

COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

7.12.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

13.12.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

13.12.2018

BUDG

13.12.2018

CONT

13.12.2018

ENVI

13.12.2018

 

REGI

13.12.2018

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

DEVE

15.1.2019

BUDG

15.1.2019

CONT

16.1.2019

ENVI

15.1.2019

 

REGI

15.1.2019

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Czesław Adam Siekierski

7.1.2019

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

7.1.2019

Svarstymas komitete

7.1.2019

 

 

 

Priėmimo data

7.1.2019

 

 

 

Pateikimo data

18.1.2019

Atnaujinta: 2019 m. sausio 28 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika