Procedūra : 2018/0414(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0018/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0018/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 31/01/2019 - 9.3

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0048

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 169kWORD 46k
18.1.2019
PE 632.888v01-00 A8-0018/2019

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz noteikumiem par tiešajiem maksājumiem un atbalstu lauku attīstībai 2019. un 2020. gadā

(COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD))

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Referents: Czesław Adam Siekierski

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 1. punkts)

KĻŪDAS LABOJUMS/ PAPILDINĀJUMS
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz noteikumiem par tiešajiem maksājumiem un atbalstu lauku attīstībai 2019. un 2020. gadā

(COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0817),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 42. pantu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0506/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  pēc apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,

–  ņemot vērā 2019. gada 14. janvāra vēstulē Padomes pārstāvja pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A8-0018/2019),

A.  tā kā steidzamības apsvērumi pamato balsošanu, pirms ir beidzies astoņu nedēļu termiņš, kas noteikts Protokola Nr. 2 par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu 6. pantā;

1.  pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Noteikumi par tiešajiem maksājumiem un atbalstu lauku attīstībai 2019. un 2020. gadā

Atsauces

COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

7.12.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

13.12.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

13.12.2018

BUDG

13.12.2018

CONT

13.12.2018

ENVI

13.12.2018

 

REGI

13.12.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

DEVE

15.1.2019

BUDG

15.1.2019

CONT

16.1.2019

ENVI

15.1.2019

 

REGI

15.1.2019

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Czesław Adam Siekierski

7.1.2019

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

7.1.2019

Izskatīšana komitejā

7.1.2019

 

 

 

Pieņemšanas datums

7.1.2019

 

 

 

Iesniegšanas datums

18.1.2019

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 25. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika