SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 w zakresie niektórych przepisów dotyczących płatności bezpośrednich i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do lat 2019 i 2020

  18.1.2019 - (COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD)) - ***I

  Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Sprawozdawca: Czesław Adam Siekierski
  (Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)


  Procedura : 2018/0414(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A8-0018/2019
  Teksty złożone :
  A8-0018/2019
  Debaty :
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 w zakresie niektórych przepisów dotyczących płatności bezpośrednich i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do lat 2019 i 2020

  (COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD))

  (Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0817),

  –  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 42 i art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0506/2018),

  –  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –  po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym,

  –  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 14 stycznia 2019 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

  –  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8-0018/2019),

  A.  mając na uwadze, że ze względu na pilną potrzebę uzasadnione jest przeprowadzenie głosowania przed upływem ośmiotygodniowego terminu ustanowionego w art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności;

  1.  zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji;

  2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

  3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

  PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  Tytuł

  Przepisy dotyczące płatności bezpośrednich i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do lat 2019 i 2020

  Odsyłacze

  COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD)

  Data przedstawienia Parlamentowi

  7.12.2018

   

   

   

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  AGRI

  13.12.2018

   

   

   

  Komisje opiniodawcze

    Data ogłoszenia na posiedzeniu

  DEVE

  13.12.2018

  BUDG

  13.12.2018

  CONT

  13.12.2018

  ENVI

  13.12.2018

   

  REGI

  13.12.2018

   

   

   

  Rezygnacja z wydania opinii

    Data decyzji

  DEVE

  15.1.2019

  BUDG

  15.1.2019

  CONT

  16.1.2019

  ENVI

  15.1.2019

   

  REGI

  15.1.2019

   

   

   

  Sprawozdawcy

         Data powołania

  Czesław Adam Siekierski

  7.1.2019

   

   

   

  Procedura uproszczona - data decyzji

  7.1.2019

  Rozpatrzenie w komisji

  7.1.2019

   

   

   

  Data przyjęcia

  7.1.2019

   

   

   

  Data złożenia

  18.1.2019

  Ostatnia aktualizacja: 28 stycznia 2019
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności