SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 w zakresie niektórych przepisów dotyczących płatności bezpośrednich i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do lat 2019 i 2020

18.1.2019 - (COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD)) - ***I

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sprawozdawca: Czesław Adam Siekierski
(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)


Procedura : 2018/0414(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0018/2019
Teksty złożone :
A8-0018/2019
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 w zakresie niektórych przepisów dotyczących płatności bezpośrednich i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do lat 2019 i 2020

(COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0817),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 42 i art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0506/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym,

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 14 stycznia 2019 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8-0018/2019),

A.  mając na uwadze, że ze względu na pilną potrzebę uzasadnione jest przeprowadzenie głosowania przed upływem ośmiotygodniowego terminu ustanowionego w art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności;

1.  zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Przepisy dotyczące płatności bezpośrednich i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do lat 2019 i 2020

Odsyłacze

COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD)

Data przedstawienia Parlamentowi

7.12.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

13.12.2018

 

 

 

Komisje opiniodawcze

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

13.12.2018

BUDG

13.12.2018

CONT

13.12.2018

ENVI

13.12.2018

 

REGI

13.12.2018

 

 

 

Rezygnacja z wydania opinii

  Data decyzji

DEVE

15.1.2019

BUDG

15.1.2019

CONT

16.1.2019

ENVI

15.1.2019

 

REGI

15.1.2019

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Czesław Adam Siekierski

7.1.2019

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

7.1.2019

Rozpatrzenie w komisji

7.1.2019

 

 

 

Data przyjęcia

7.1.2019

 

 

 

Data złożenia

18.1.2019

Ostatnia aktualizacja: 28 stycznia 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności