Procedură : 2018/0414(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0018/2019

Texte depuse :

A8-0018/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 31/01/2019 - 9.3

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0048

RAPORT     ***I
PDF 159kWORD 52k
18.1.2019
PE 632.888v01-00 A8-0018/2019

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește anumite norme referitoare la plățile directe și la sprijinul pentru dezvoltarea rurală în anii 2019 și 2020

(COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD))

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Raportor: Czesław Adam Siekierski

(Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

ERATE/ADDENDA
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește anumite norme referitoare la plățile directe și la sprijinul pentru dezvoltarea rurală în anii 2019 și 2020

(COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0817),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 42 și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0506/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  după consultarea Comitetului Economic și Social European,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 14 ianuarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0018/2019),

A.  întrucât din motive de urgență se justifică efectuarea votului înainte de expirarea termenului de opt săptămâni prevăzut la articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității,

1.  adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Norme referitoare la plățile directe și la sprijinul pentru dezvoltarea rurală în anii 2019 și 2020

Referințe

COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD)

Data prezentării la PE

7.12.2018

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunţului în plen

AGRI

13.12.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunţului în plen

DEVE

13.12.2018

BUDG

13.12.2018

CONT

13.12.2018

ENVI

13.12.2018

 

REGI

13.12.2018

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

DEVE

15.1.2019

BUDG

15.1.2019

CONT

16.1.2019

ENVI

15.1.2019

 

REGI

15.1.2019

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Czesław Adam Siekierski

7.1.2019

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

7.1.2019

Examinare în comisie

7.1.2019

 

 

 

Data adoptării

7.1.2019

 

 

 

Data depunerii

18.1.2019

Ultima actualizare: 28 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate