Postup : 2018/0414(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0018/2019

Predkladané texty :

A8-0018/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 31/01/2019 - 9.3

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0048

SPRÁVA     ***I
PDF 169kWORD 52k
18.1.2019
PE 632.888v01-00 A8-0018/2019

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa priamych platieb a podpory rozvoja vidieka na roky 2019 a 2020

(COM(2018)0817 – C8‑0506/2018 – 2018/0414(COD))

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Spravodajca: Czesław Adam Siekierski

(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa priamych platieb a podpory rozvoja vidieka na roky 2019 a 2020

(COM(2018)0817 – C8‑0506/2018 – 2018/0414(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0817),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 42 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0506/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 14. januára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0018/2019),

A.  keďže z naliehavých dôvodov je možné hlasovať pred uplynutím lehoty ôsmich týždňov ustanovenej v článku 6 Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality;

1.  prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Pravidlá týkajúce sa priamych platieb a podpory rozvoja vidieka na roky 2019 a 2020

Referenčné čísla

COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD)

Dátum predloženia EP

7.12.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

13.12.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

13.12.2018

BUDG

13.12.2018

CONT

13.12.2018

ENVI

13.12.2018

 

REGI

13.12.2018

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       Dátum rozhodnutia

DEVE

15.1.2019

BUDG

15.1.2019

CONT

16.1.2019

ENVI

15.1.2019

 

REGI

15.1.2019

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Czesław Adam Siekierski

7.1.2019

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

7.1.2019

Prerokovanie vo výbore

7.1.2019

 

 

 

Dátum prijatia

7.1.2019

 

 

 

Dátum predloženia

18.1.2019

Posledná úprava: 28. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia