POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede nekaterih pravil o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020

18.1.2019 - (COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD)) - ***I

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
Poročevalec: Czesław Adam Siekierski
(Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)


Postopek : 2018/0414(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0018/2019
Predložena besedila :
A8-0018/2019
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede nekaterih pravil o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020

(COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0817),

–  ob upoštevanju člena 294(2), člena 42 in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0506/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 26. novembra 2014, da bo odobril stališče Parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A8-0018/2019),

A.  ker je zaradi nujnosti treba glasovati pred iztekom roka osmih tednov, kakor je določeno v členu 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti;

1.  sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Pravila o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020

Referenčni dokumenti

COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD)

Datum predložitve EP

7.12.2018

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

13.12.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

13.12.2018

BUDG

13.12.2018

CONT

13.12.2018

ENVI

13.12.2018

 

REGI

13.12.2018

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

DEVE

15.1.2019

BUDG

15.1.2019

CONT

16.1.2019

ENVI

15.1.2019

 

REGI

15.1.2019

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Czesław Adam Siekierski

7.1.2019

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

7.1.2019

Obravnava v odboru

7.1.2019

 

 

 

Datum sprejetja

7.1.2019

 

 

 

Datum predložitve

18.1.2019

Zadnja posodobitev: 28. januar 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov