POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede nekaterih pravil o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020

  18.1.2019 - (COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD)) - ***I

  Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
  Poročevalec: Czesław Adam Siekierski
  (Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)


  Postopek : 2018/0414(COD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A8-0018/2019
  Predložena besedila :
  A8-0018/2019
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede nekaterih pravil o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020

  (COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD))

  (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0817),

  –  ob upoštevanju člena 294(2), člena 42 in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0506/2018),

  –  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

  –  po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

  –  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 26. novembra 2014, da bo odobril stališče Parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

  –  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

  –  ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A8-0018/2019),

  A.  ker je zaradi nujnosti treba glasovati pred iztekom roka osmih tednov, kakor je določeno v členu 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti;

  1.  sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

  2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

  3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

  Naslov

  Pravila o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020

  Referenčni dokumenti

  COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD)

  Datum predložitve EP

  7.12.2018

   

   

   

  Pristojni odbor

  Datum razglasitve na zasedanju

  AGRI

  13.12.2018

   

   

   

  Odbori, zaprošeni za mnenje

  Datum razglasitve na zasedanju

  DEVE

  13.12.2018

  BUDG

  13.12.2018

  CONT

  13.12.2018

  ENVI

  13.12.2018

   

  REGI

  13.12.2018

   

   

   

  Odbori, ki niso podali mnenja

  Datum sklepa

  DEVE

  15.1.2019

  BUDG

  15.1.2019

  CONT

  16.1.2019

  ENVI

  15.1.2019

   

  REGI

  15.1.2019

   

   

   

  Poročevalec/-ka

  Datum imenovanja

  Czesław Adam Siekierski

  7.1.2019

   

   

   

  Poenostavljeni postopek - datum sklepa

  7.1.2019

  Obravnava v odboru

  7.1.2019

   

   

   

  Datum sprejetja

  7.1.2019

   

   

   

  Datum predložitve

  18.1.2019

  Zadnja posodobitev: 28. januar 2019
  Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov