Betänkande - A8-0018/2019Betänkande
A8-0018/2019

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller vissa regler för direktstöd och stöd för landsbygdsutveckling under åren 2019 och 2020

18.1.2019 - (COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD)) - ***I

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Föredragande: Czesław Adam Siekierski
(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)


Förfarande : 2018/0414(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0018/2019
Ingivna texter :
A8-0018/2019
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller vissa regler för direktstöd och stöd för landsbygdsutveckling under åren 2019 och 2020

(COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0817),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 42 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0506/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 14 januari 2019 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0018/2019), och av följande skäl:

A.  Ärendets brådska gör det befogat att gå vidare till omröstning före utgången av den tidsfrist på åtta veckor som fastställs i artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

1.  Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Regler för direktstöd och stöd för landsbygdsutveckling under åren 2019 och 2020

Referensnummer

COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD)

Framläggande för parlamentet

7.12.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

13.12.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

13.12.2018

BUDG

13.12.2018

CONT

13.12.2018

ENVI

13.12.2018

 

REGI

13.12.2018

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

DEVE

15.1.2019

BUDG

15.1.2019

CONT

16.1.2019

ENVI

15.1.2019

 

REGI

15.1.2019

 

 

 

Föredragande:

       Utnämning

Czesław Adam Siekierski

7.1.2019

 

 

 

Förenklat förfarande – beslut

7.1.2019

Behandling i utskott

7.1.2019

 

 

 

Antagande

7.1.2019

 

 

 

Ingivande

18.1.2019

Senaste uppdatering: 28 januari 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy