Procedură : 2018/0403(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0020/2019

Texte depuse :

A8-0020/2019

Dezbateri :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Voturi :

PV 13/02/2019 - 8.10

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0092

RECOMANDARE     ***
PDF 167kWORD 50k
23.1.2019
PE 630.545v03-00 A8-0020/2019

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte

(15375/2018 – C8-0026/2019 – 2018/0403(NLE))

Comisia pentru afaceri externe

Raportor: Antonio López-Istúriz White

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte

(15375/2018 – C8 0026/2019 – 2018/0403(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (15375/2018),

–  având în vedere proiectul de Acord de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte (08224/2014),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 212 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0026/2019),

–  având în vedere Rezoluția sa fără caracter legislativ din ...(1) referitoare la proiectul de decizie,

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe (A8-0020/2019),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Singapore.

(1)

Texte adoptate, P8_TA-PROV(0000)0000.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Decizia Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat și cooperare dintre UE și Republica Singapore

Referințe

15375/2018 – C8-0026/2019 – COM(2018)07842018/0403(NLE)

Data sesizării

8.1.2019

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

AFET

14.1.2019

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

INTA

14.1.2019

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

INTA

21.1.2019

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Antonio López-Istúriz White

9.10.2018

 

 

 

Data adoptării

22.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

50

3

4

Membri titulari prezenți la votul final

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Klaus Buchner, James Carver, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden

Membri supleanți prezenți la votul final

Asim Ademov, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Rebecca Harms, Patricia Lalonde, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Norbert Erdős, Axel Voss, Martina Werner

Data depunerii

23.1.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

50

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Norbert Erdős, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dubravka Šuica, László Tőkés, Axel Voss, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Martina Werner, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

3

-

GUE/NGL

Sabine Lösing

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

4

0

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

Ultima actualizare: 7 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate