ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета с оглед на продължаването, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, на програмите за териториално сътрудничество PEACE IV (между Ирландия и Обединеното кралство) и „Обединено кралство–Ирландия“ (Ирландия–Северна Ирландия–Шотландия)

23.1.2019 - (COM(2018)0892 – C8‑0512/2018 – 2018/0432(COD)) - ***I

Комисия по регионално развитие
Докладчик: Искра Михайлова
(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)


Процедура : 2018/0432(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0021/2019
Внесени текстове :
A8-0021/2019
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета с оглед на продължаването, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, на програмите за териториално сътрудничество PEACE IV (между Ирландия и Обединеното кралство) и „Обединено кралство–Ирландия“ (Ирландия–Северна Ирландия–Шотландия)

(COM(2018)0892 – C8‑0512/2018 – 2018/0432(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0892),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 178 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8‑0512/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  след като се консултира с Европейския икономически и социален комитет,

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A8-0021/2019),

А.  като има предвид, че по причини за неотложност е оправдано да се премине към гласуване преди да е изтекъл осемседмичният срок, предвиден в член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност;

1.  приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В съответствие с процедурата, предвидена в член 50 от ДЕС, Обединеното кралство трябва да се оттегли от Европейския съюз от 30 март 2019 г. Бяха проведени преговори по договора за оттегляне, който разглежда множество практически и правни проблеми по време на преходния период: в този договор се предвижда и продължаване на европейските програми за трансгранично сближаване между Ирландия и Северна Ирландия.

Към момента обаче не е ясно дали Обединеното кралство ще ратифицира договора за оттегляне. Оттеглянето на Обединеното кралство без такова споразумение би причинило особени затруднения в Северна Ирландия и граничните райони на Ирландия, тъй като техният статут съгласно Споразумението от Разпети петък, което гарантира мира, зависи от това и двете части на острова да принадлежат към Европейския съюз, с отворени граници помежду им.

В случай на оттегляне на Обединеното кралство без споразумение една от ключовите стъпки, които ЕС може да предприеме, е да се предвиди дерогация, която да позволи продължаването на програмите за сътрудничество PEACE IV и Обединено кралство–Ирландия, които играят важна роля в изграждането на положителни трансгранични и междуобщностни отношения.

Предложението на Комисията има за цел да позволи продължаването, поне до края на текущия програмен период 2014 – 2020 г., на тези две програми. (Останалите 13 програми за сътрудничество, в които участва Обединеното кралство и които не засягат Северна Ирландия, няма да се възползват от това изключение и финансирането им ще бъде прекратено по принцип на 29 март 2019 г.)

Предложението постига това, като предвижда финансирането за Северна Ирландия (и районите от западната част на Шотландия, обхванати от програмата за сътрудничество Обединено кралство–Ирландия) да продължи, както е предвидено в Регламента за INTERREG (№ 1299/2013). Освен това стандартното правило, съгласно което не повече от 20% от бюджета на програмата за сътрудничество може да бъдат изразходвани извън ЕС, няма да се прилага за тези две програми, тъй като в противен случай разходите в Северна Ирландия биха били ограничени (член 20, параграф 2, буква б) от Регламент № 1299/2013).

Специалният орган за програмите на ЕС ще остане управляващият и сертифициращ орган за тези две програми, а Министерството на финансите на Северна Ирландия ще продължи да бъде компетентният одитен орган. Предлага се Комисията и Обединеното кралство да постигнат съгласие относно начина, по който ще се извършват контролът и одитът, и се предвиждат предпазни мерки, в случай че това се окаже невъзможно.

Комисията по регионално развитие проведе командировка в Северна Ирландия през март 2018 г. и тя бе последвана от доклад за изпълнението: в него беше установено по-специално значението на програмата PEACE IV за живота на място. Поради това докладчикът предлага това спешно законодателство да бъде одобрено без изменения в рамките на опростената процедура (член 50, параграф 1 от Правилника за дейността). Тя изразява надежда, разбира се, че предложеният регламент ще бъде заменен от по-удовлетворително цялостно споразумение, като например споразумението за оттегляне.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Продължаване, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, на програмите за териториално сътрудничество PEACE IV (между Ирландия и Обединеното кралство) и „Обединено кралство–Ирландия“ (Ирландия–Северна Ирландия–Шотландия)

Позовавания

COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD)

Дата на представяне на ЕП

20.12.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

14.1.2019

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

14.1.2019

CONT

14.1.2019

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

BUDG

23.1.2019

CONT

22.1.2019

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Iskra Mihaylova

22.1.2019

 

 

 

Опростена процедура – дата на решението

22.1.2019

Разглеждане в комисия

22.1.2019

 

 

 

Дата на приемане

22.1.2019

 

 

 

Дата на внасяне

23.1.2019

Последно осъвременяване: 7 февруари 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност