Procedure : 2018/0432(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0021/2019

Indgivne tekster :

A8-0021/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/03/2019 - 11.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0166

BETÆNKNING     ***I
PDF 161kWORD 53k
23.1.2019
PE 633.058v01-00 A8-0021/2019

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om muligheden for at videreføre de territoriale samarbejdsprogrammer PEACE IV (Ireland-United Kingdom) og United Kingdom-Ireland (Ireland-Northern Ireland-Scotland) i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

(COM(2018)0892 – C8–0512/2018 – 2018/0432(COD))

Regionaludviklingsudvalget

Ordfører: Iskra Mihaylova

(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 50, stk. 1)

ERRATA/ADDENDA
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om muligheden for at videreføre de territoriale samarbejdsprogrammer PEACE IV (Ireland-United Kingdom) og United Kingdom-Ireland (Ireland-Northern Ireland-Scotland) i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

(COM(2018)0892 – C8–0512/2018 – 2018/0432(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0892),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 178, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0512/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A8-0021/2019),

A.  der henviser til, at der er tale om en sag af hastende karakter, og at det derfor er berettiget at foretage afstemning før udløbet af den frist på otte uger, der er fastsat i artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet;

1.  vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


BEGRUNDELSE

I overensstemmelse med proceduren i artikel skal Det Forenede Kongerige udtræde af Den Europæiske Union pr. den 30. marts 2019. Der er blevet forhandlet en udtrædelsesaftale, som vil kunne løse mange praktiske og juridiske problemer i overgangsperioden. Denne aftale indeholder også bestemmelser om videreførelse af de europæiske grænseoverskridende samhørighedsprogrammer mellem Irland og Nordirland.

Imidlertid er det på dette tidspunkt uklart, hvorvidt Det Forenede Kongerige ratificerer udtrædelsesaftalen. Det Forenede Kongeriges udtræden uden en sådan aftale vil skabe en særligt belastende situation i Nordirland og grænseområderne i Irland, eftersom deres status i henhold til Langfredagsaftalen, som garanterer fred, er afhængig af, at begge dele af øen er i Den Europæiske Union med åbne grænser.

I tilfælde af Det Forenede Kongeriges udtræden uden en aftale består et vigtigt skridt, som EU kan tage, i at indføre en undtagelse, der tillader videreførelse af samarbejdsprogrammerne PEACE IV og United Kingdom-Ireland, som spiller en vigtig rolle i opbygningen af positive forbindelser på tværs af grænser og samfund.

Kommissionens forslag har således til formål at gøre det muligt at videreføre de to programmer mindst indtil udgangen af den nuværende programmeringsperiode 2014-2020. (De 13 andre samarbejdsprogrammer, som Det Forenede Kongerige deltager i, og som ikke berører Nordirland, vil ikke have gavn af denne undtagelse, og finansieringen vil principielt slutte den 29. marts 2019).

Forslagets formål søges opnået ved at bestemme, at finansiering til Nordirland (og de dele af det vestlige Skotland, der er omfattet af United Kingdom-Ireland-samarbejdsprogrammet) videreføres som fastsat i INTERREG-forordningen (EU nr. 1299/2013). Derudover vil standardreglen, ifølge hvilken højst 20 % af et samarbejdsprograms budget må bruges uden for EU, ikke finde anvendelse på disse to programmer, eftersom det ellers ville være ensbetydende med en begrænsning af beløbet, der må bruges i Nordirland (artikel 20, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1299/2013).

Organet Special EU Programmes Body vil fortsat være forvaltnings- og attesteringsmyndighed for disse to programmer, og Department of Finance of Northern Ireland forbliver den kompetente revisionsmyndighed. Det foreslås, at Kommissionen og Det Forenede Kongerige bliver enige om, hvordan kontrol og revision skal gennemføres, og at der træffes sikkerhedsforanstaltninger i tilfælde af, at dette viser sig ikke at være muligt.

Regionaludviklingsudvalget foretog i marts 2018 en rejse til Nordirland og fulgte den op med en gennemførelsesrapport: Heri blev det fastslået, at PEACE IV-programmet især er af stor betydning for livet der. Ordføreren foreslår derfor, at denne retsakt af hastende karakter vedtages uden ændringsforslag under den forenklede procedure (forretningsordenens artikel 50, stk.1). Ordføreren håber naturligvis, at den foreslåede forordning vil blive afløst af en mere tilfredsstillende overordnet ordning såsom udtrædelsesaftalen.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Videreførelse af de territoriale samarbejdsprogrammer PEACE IV (Ireland-United Kingdom) og United Kingdom-Ireland (Ireland-Northern Ireland-Scotland) i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

Referencer

COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD)

Dato for høring af EP

20.12.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

14.1.2019

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

14.1.2019

CONT

14.1.2019

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

23.1.2019

CONT

22.1.2019

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Iskra Mihaylova

22.1.2019

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

22.1.2019

Behandling i udvalg

22.1.2019

 

 

 

Dato for vedtagelse

22.1.2019

 

 

 

Dato for indgivelse

23.1.2019

Seneste opdatering: 7. februar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik