MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, jolla luodaan edellytykset alueellisten yhteistyöohjelmien PEACE IV (Ireland-United Kingdom) ja Yhdistynyt kuningaskunta–Irlanti (Ireland-Northern Ireland-Scotland) jatkamiselle Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista

23.1.2019 - (COM(2018)0892 – C8‑0512/2018 – 2018/0432(COD)) - ***I

Aluekehitysvaliokunta
Esittelijä: Iskra Mihaylova
(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)


Menettely : 2018/0432(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0021/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0021/2019
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, jolla luodaan edellytykset alueellisten yhteistyöohjelmien PEACE IV (Ireland-United Kingdom) ja Yhdistynyt kuningaskunta–Irlanti (Ireland-Northern Ireland-Scotland) jatkamiselle Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista

(COM(2018)0892 – C8‑0512/2018 – 2018/0432(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0892),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 178 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0512/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  on kuullut Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa,

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A8-0021/2019),

A.  katsoo, että asian kiireellisyyden vuoksi on perusteltua toimittaa äänestys ennen kuin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevan pöytäkirjan N:o 2 6 artiklan mukainen kahdeksan viikon määräaika on päättynyt;

1.  vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

PERUSTELUT

Yhdistyneen kuningaskunnan on määrä erota Euroopan unionista 30. maaliskuuta 2019 SEU:n 50 artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti. Neuvottelujen päätteeksi tehtiin erosopimus, jolla on tarkoitus ratkaista useita siirtymäkaudella esiin tulevia käytäntöön liittyviä ja oikeudellisia ongelmia. Sopimuksella turvataan myös unionin rajat ylittävien koheesio-ohjelmien jatkuminen Irlannin ja Pohjois-Irlannin välillä.

Tällä hetkellä on kuitenkin epävarmaa, ratifioiko Yhdistynyt kuningaskunta erosopimusta. Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen ilman tällaista sopimusta aiheuttaisi vaikeuksia erityisesti Pohjois-Irlannissa ja Irlannin raja-alueilla, sillä rauhan takaavan Belfastin sopimuksen mukaan niiden asema riippuu siitä, että saaren molemmat osat kuuluvat Euroopan unioniin ja että rajat ovat avoimet.

Jos Yhdistynyt kuningaskunta eroaa unionista ilman sopimusta, EU voi yhtenä keskeisistä toimenpiteistään säätää sellaisesta poikkeuksesta, joka mahdollistaa PEACE IV- ja Yhdistynyt kuningaskunta–Irlanti -yhteistyöohjelmien jatkamisen, sillä niillä on tärkeä tehtävä rajat ylittävien ja yhteisöjen välisten myönteisten suhteiden kehittämisessä.

Komission ehdotuksen tarkoituksena onkin mahdollistaa näiden kahden ohjelman jatkuminen ainakin nykyisen ohjelmakauden 2014–2020 loppuun saakka. (Tämä poikkeus ei koske 13:a muuta yhteistyöohjelmaa, joihin Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu mutta joilla ei ole vaikutusta Pohjois-Irlantiin, ja periaatteessa niiden rahoitus päättyy 29. maaliskuuta 2019.)

Ehdotuksessa tämä toteutetaan siten, että rahoitusta Pohjois-Irlannille (ja Yhdistynyt kuningaskunta–Irlanti-yhteistyöohjelman piiriin kuuluville Länsi-Skotlannin alueille) jatketaan Interreg-asetuksen ((EU) N:o 1299/2013) säännösten mukaisesti. Tämän lisäksi vakiosääntöä, jonka mukaan enintään 20 prosenttia yhteistyöohjelman määrärahoista voidaan käyttää EU:n ulkopuolella, ei sovelleta näihin kahteen ohjelmaan, sillä muussa tapauksessa varojen käyttöä Pohjois-Irlannissa olisi rajoitettava (asetuksen (EU) N:o 1299/2013 20 artiklan 2 kohdan b alakohta).

Erityinen EU:n ohjelmista vastaava elin (SEUPB) toimii jatkossakin näiden kahden ohjelman hallinto- ja todentamisviranomaisena, ja Pohjois-Irlannin valtiovarainministeriö (Department of Finance) jatkaa näiden ohjelmien toimivaltaisena tarkastusviranomaisena. Komissio ehdottaa, että se sopii Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa siitä, miten valvonta ja tarkastukset toteutetaan, ja suojatoimia on suunniteltu siltä varalta, että tämä osoittautuu mahdottomaksi.

Aluekehitysvaliokunta teki maaliskuussa 2018 valtuuskuntamatkan Pohjois-Irlantiin ja laati sen perusteella täytäntöönpanomietinnön, jossa korostettiin PEACE IV -ohjelman merkitystä erityisesti paikalliselle elämänmenolle. Esittelijä ehdottaa näin ollen tämän kiireellisen lainsäädäntöehdotuksen hyväksymistä ilman muutoksia yksinkertaistettua menettelyä noudattaen (työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta). Esittelijä toivoo luonnollisesti, että ehdotettu asetus korvataan tyydyttävämmällä yleisluontoisella järjestelyllä, kuten erosopimuksella.

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Alueellisten yhteistyöohjelmien PEACE IV (Ireland-United Kingdom) ja Yhdistynyt kuningaskunta–Irlanti (Ireland-Northern Ireland-Scotland) jatkaminen Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista

Viiteasiakirjat

COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

20.12.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

14.1.2019

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

14.1.2019

CONT

14.1.2019

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

23.1.2019

CONT

22.1.2019

 

 

Esittelijät:

       Nimitetty (pvä)

Iskra Mihaylova

22.1.2019

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

22.1.2019

Valiokuntakäsittely

22.1.2019

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

22.1.2019

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

23.1.2019

Päivitetty viimeksi: 7. helmikuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö