Procedūra : 2018/0432(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0021/2019

Pateikti tekstai :

A8-0021/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/03/2019 - 11.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0166

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 166kWORD 53k
23.1.2019
PE 633.058v01-00 A8-0021/2019

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sudaromos sąlygos toliau vykdyti teritorinio bendradarbiavimo programas – programą PEACE IV (Airija ir Jungtinė Karalystė) ir Jungtinės Karalystės ir Airijos programą (Airija, Šiaurės Airija ir Škotija) – Jungtinei Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos

(COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD))

Regioninės plėtros komitetas

Pranešėja: Iskra Mihaylova

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

ERRATA/ADDENDA
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sudaromos sąlygos toliau vykdyti teritorinio bendradarbiavimo programas – programą PEACE IV (Airija ir Jungtinė Karalystė) ir Jungtinės Karalystės ir Airijos programą (Airija, Šiaurės Airija ir Škotija) – Jungtinei Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos

(COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0892),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 178 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0512/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  pasikonsultavęs su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A8-0021/2019),

A.  kadangi dėl skubos priežasčių yra pateisinama balsuoti prieš pasibaigiant Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnyje numatytam aštuonių savaičių terminui;

1.  priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


AIŠKINAMOJI DALIS

Remiantis ES sutarties 50 straipsnyje nustatyta procedūra, Jungtinė Karalystė turi išstoti iš Europos Sąjungos 2019 m. kovo 30 d. Buvo susitarta dėl išstojimo sutarties, kuria siekiama išspręsti daug praktinių ir teisinių pereinamojo laikotarpio problemų. Be to, šioje sutartyje numatyta, kad bus tęsiamos Europos tarpvalstybinės sanglaudos programos tarp Airijos ir Šiaurės Airijos.

Tačiau šiuo metu neaišku, ar Jungtinė Karalystė ratifikuos išstojimo sutartį. Jungtinės Karalystės išstojimas be tokio susitarimo sukeltų didelių sunkumų Šiaurės Airijoje ir Airijos pasienio teritorijoje, nes taiką užtikrinantis Didžiojo penktadienio susitarimas pagrįstas tuo, kad abi salos dalys yra Europos Sąjungos teritorijoje, o jų sienos atviros.

Jei Jungtinė Karalystė išstos be susitarimo, vienas iš esminių žingsnių, kuriuos gali žengti ES, yra numatyti nukrypti leidžiančią nuostatą, pagal kurią būtų leidžiama tęsti PEACE IV ir Jungtinės Karalystės ir Airijos bendradarbiavimo programas, kurios atlieka svarbų vaidmenį puoselėjant teigiamus tarpvalstybinius bendruomenių santykius.

Taigi Komisijos pasiūlymu siekiama sudaryti sąlygas toliau vykdyti šias dvi programas, bent iki dabartinio 2014–2020 m. programavimo laikotarpio pabaigos. (Kitoms 13 bendradarbiavimo programų, kuriose dalyvauja Jungtinė Karalystė, tačiau kurios neturi poveikio Šiaurės Airijai, ši išimtis taikoma nebus, ir finansavimas iš principo bus nutrauktas 2019 m. kovo 29 d.)

Tai pasiūlyme atliekama numatant, kad finansavimas Šiaurės Airijai (ir vakarų Škotijos dalims, kurioms taikoma Jungtinės Karalystės ir Airijos bendradarbiavimo programa) bus teikiamas toliau, kaip numatyta INTERREG reglamente (Nr. 1299/2013). Be to, šioms dviem programoms nebus taikoma standartinė taisyklė, pagal kurią už ES ribų gali būti išleidžiama ne daugiau kaip 20 proc. bendradarbiavimo programos biudžeto, kitaip pinigų panaudojimas Šiaurės Airijoje būtų apribotas (Reglamento Nr. 1299/2013 20 straipsnio 2 dalies b punktas).

ES specialiųjų programų įstaiga ir toliau bus šių dviejų programų vadovaujančioji ir tvirtinančioji institucija, o Šiaurės Airijos finansų departamentas ir toliau bus kompetentinga audito institucija. Siūloma, kad Komisija ir Jungtinė Karalystė susitartų, kaip bus vykdomi tikrinimai bei auditas ir kad būtų numatytos apsaugos priemonės, kurios būtų taikomos tuo atveju, jei tai būtų neįmanoma.

Regioninės plėtros komitetas 2018 m. kovo mėn. surengė misiją į Šiaurės Airiją ir vėliau pateikė įgyvendinimo ataskaitą, kurioje buvo pabrėžta programos PEACE IV svarba gyvenimui šioje šalyje. Todėl pranešėja siūlo priimti šį neatidėliotiną teisės aktą be pakeitimų, laikantis supaprastintos procedūros (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis). Ji, žinoma, tikisi, kad siūlomą reglamentą pakeis geresnis visuotinis susitarimas, pvz., susitarimas dėl išstojimo.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tolesnio teritorinio bendradarbiavimo programų – programos PEACE IV (Airija ir Jungtinė Karalystė) vykdymas– Jungtinei Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos

Nuorodos

COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

20.12.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

14.1.2019

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

14.1.2019

CONT

14.1.2019

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

23.1.2019

CONT

22.1.2019

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Iskra Mihaylova

22.1.2019

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

22.1.2019

Svarstymas komitete

22.1.2019

 

 

 

Priėmimo data

22.1.2019

 

 

 

Pateikimo data

23.1.2019

Atnaujinta: 2019 m. vasario 7 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika