Ziņojums - A8-0021/2019Ziņojums
A8-0021/2019

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai nolūkā turpināt teritoriālās sadarbības programmas “PEACE IV (Īrija–Apvienotā Karaliste)” un “Apvienotā Karaliste–Īrija (Īrija–Ziemeļīrija–Skotija)”, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības

23.1.2019 - (COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD)) - ***I

Reģionālās attīstības komiteja
Referente: Iskra Mihaylova
(Vienkāršotā procedūra – Reglamenta 50. panta 1. punkts)


Procedūra : 2018/0432(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0021/2019
Iesniegtie teksti :
A8-0021/2019
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai nolūkā turpināt teritoriālās sadarbības programmas “PEACE IV (Īrija–Apvienotā Karaliste)” un “Apvienotā Karaliste–Īrija (Īrija–Ziemeļīrija–Skotija)”, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības

(COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0892),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 178. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0512/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  pēc apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A8-0021/2019),

A.  tā kā steidzamības apsvērumi pamato balsošanu, pirms ir beidzies astoņu nedēļu termiņš, kas noteikts Protokola Nr. 2 par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu 6. pantā,

1.  pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

PASKAIDROJUMS

Saskaņā ar LES 50. pantā noteikto procedūru Apvienotā Karaliste no 2019. gada 30. marta izstāsies no Eiropas Savienības. Ir panākta vienošanās par izstāšanās līgumu, kur risinātas daudzas praktiskas un juridiskas pārejas laika problēmas: šis līgums cita starpā paredz turpināt Īrijas un Ziemeļīrijas Eiropas pārrobežu kohēzijas programmas.

Taču pašlaik nav skaidrs, vai Apvienotā Karaliste izstāšanās līgumu ratificēs. Apvienotās Karalistes izstāšanās bez šāda līguma nozīmētu īpašas grūtības Ziemeļīrijā un Īrijas robežrajonos, jo to statuss saskaņā ar Lielās piektdienas vienošanos — kas garantē mieru — balstās uz to, ka abas salas daļas ir Eiropas Savienībā ar atvērtām robežām.

Ja Apvienotā Karaliste izstāsies bez līguma, svarīgs solis, ko ES var spert, ir paredzēt atkāpi, kas ļautu turpināt “PEACE IV” un Apvienotās Karalistes–Īrijas sadarbības programmas, kurām ir liela loma pozitīvu pārrobežu un kopienu attiecību veidošanā.

Līdz ar to Komisijas priekšlikuma mērķis ir ļaut vismaz līdz pašreizējā 2014.–2020. gada plānošanas perioda beigām turpināt šīs abas programmas. (Pārējās 13 sadarbības programmas, kurās piedalās Apvienotā Karaliste, neskar Ziemeļīriju; šis izņēmums uz tām neattieksies, un to finansēšana principā beigsies 2019. gada 29. martā.)

Šajā nolūkā priekšlikums paredz, ka finansējuma piešķiršana Ziemeļīrijai (un daļai Rietumskotijas, uz ko attiecas Apvienotās Karalistes–Īrijas sadarbības programma) turpināsies tā, kā noteikts Interreg regulā (Nr. 1299/2013). Turklāt abām programmām netiks piemērots standarta noteikums, ka ārpus ES var tērēt ne vairāk kā 20 % no sadarbības programmas budžeta, jo citādi tiktu ierobežoti izdevumi Ziemeļīrijā (Regulas Nr. 1299/2013 20. panta 2. punkta b) apakšpunkts).

Īpašā ES programmu struktūrvienība joprojām būs abu programmu vadošā un sertifikācijas iestāde, un Ziemeļīrijas Finanšu ministrija joprojām būs kompetentā revīzijas iestāde. Priekšlikums paredz, ka Komisija un Apvienotā Karaliste vienosies par kontroles un revīzijas kārtību, un ietver drošības pasākumus gadījumam, ja tas nebūs iespējams.

2018. gada martā Reģionālās attīstības komiteja apmeklēja Ziemeļīriju un pēc tam pieņēma īstenošanas ziņojumu: tas apstiprināja, cik svarīga dzīvei Ziemeļīrijā ir programma “PEACE IV”. Tāpēc referente ierosina šo steidzami pieņemamo tiesību aktu apstiprināt bez grozījumiem, izmantojot vienkāršoto procedūru (Reglamenta 50. panta 1. punkts). Referente, protams, cer, ka ierosināto regulu aizstās labāks vispārējs risinājums, piemēram, izstāšanās līgums.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Teritoriālās sadarbības programmu “PEACE IV (Īrija–Apvienotā Karaliste)” un “Apvienotā Karaliste–Īrija (Īrija–Ziemeļīrija–Skotija)” turpināšana saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības

Atsauces

COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

20.12.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

14.1.2019

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

14.1.2019

CONT

14.1.2019

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

BUDG

23.1.2019

CONT

22.1.2019

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Iskra Mihaylova

22.1.2019

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

22.1.2019

Izskatīšana komitejā

22.1.2019

 

 

 

Pieņemšanas datums

22.1.2019

 

 

 

Iesniegšanas datums

23.1.2019

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 7. februāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika