SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w celu umożliwienia kontynuacji programów współpracy terytorialnej PEACE IV (Irlandia – Zjednoczone Królestwo) i Zjednoczone Królestwo – Irlandia (Irlandia – Irlandia Północna – Szkocja) w kontekście wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

23.1.2019 - (COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD)) - ***I

Komisja Rozwoju Regionalnego
Sprawozdawczyni: Iskra Mihaylova
(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)


Procedura : 2018/0432(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0021/2019
Teksty złożone :
A8-0021/2019
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w celu umożliwienia kontynuacji programów współpracy terytorialnej PEACE IV (Irlandia – Zjednoczone Królestwo) i Zjednoczone Królestwo – Irlandia (Irlandia – Irlandia Północna – Szkocja) w kontekście wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

(COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0892),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 178 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0512/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym,

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A8-0021/2019),

A.  mając na uwadze, że ze względu na pilną potrzebę uzasadnione jest przeprowadzenie głosowania przed upływem ośmiotygodniowego terminu ustanowionego w art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności;

1.  zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

UZASADNIENIE

Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 50 TUE Zjednoczone Królestwo ma wystąpić z Unii Europejskiej w dniu 30 marca 2019 r. Wynegocjowano umowę o wystąpieniu, która regulowałaby wiele problemów praktycznych i prawnych w okresie przejściowym: w umowie przewidziano także kontynuację europejskich transgranicznych programów na rzecz spójności między Irlandią a Irlandią Północną.

Obecnie nie jest jednak jasne, czy Zjednoczone Królestwo ratyfikuje umowę o wystąpieniu. Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa bez takiej umowy spowodowałoby szczególne trudności w Irlandii Północnej i na obszarach przygranicznych Irlandii, jako że ich status na mocy porozumienia wielkopiątkowego, gwarantującego pokój, jest uzależniony od pozostania obu części wyspy w Unii Europejskiej oraz od otwartych granic.

W przypadku wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE bez umowy jednym z kluczowych kroków, jakie może podjąć UE, jest ustanowienie odstępstwa umożliwiającego kontynuację PEACE IV i programów współpracy między Zjednoczonym Królestwem a Irlandią, które odgrywają ważną rolę w budowaniu pozytywnych relacji transgranicznych i stosunków między społecznościami.

Celem wniosku Komisji jest zatem umożliwienie kontynuacji tych dwóch programów przynajmniej do końca obecnego okresu programowania 2014–2020 (13 pozostałych programów współpracy, w których uczestniczy Zjednoczone Królestwo i które nie mają wpływu na Irlandię Północną, nie skorzysta z tego wyjątku, a finansowanie zasadniczo zakończy się w dniu 29 marca 2019 r.)

Wniosek przewiduje, że fundusze będą nadal udostępniane Irlandii Północnej (oraz części zachodniej Szkocji objętej programem współpracy między Zjednoczonym Królestwem a Irlandią), jak przewidziano w rozporządzeniu w sprawie INTERREG (nr 1299/2013). Ponadto standardowa zasada, zgodnie z którą nie można wydać więcej niż 20 % budżetu programu współpracy poza UE, nie będzie miała zastosowania do tych dwóch programów, ponieważ w przeciwnym razie wydatki w Irlandii Północnej byłyby ograniczone (art. 20 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 1299/2013).

Specjalny Organ ds. Programów UE pozostanie instytucją zarządzającą i certyfikującą w odniesieniu do tych dwóch programów, a Departament Finansów Irlandii Północnej nadal będzie właściwym organem kontrolnym. Proponuje się, aby Komisja i Zjednoczone Królestwo uzgodniły, w jaki sposób prowadzone będą kontrole i audyt, oraz przewidziane są zabezpieczenia na wypadek, gdyby okazało się to niemożliwe.

W marcu 2018 r. Komisja Rozwoju Regionalnego udała się z misją do Irlandii Północnej, a następnie przedstawiła sprawozdanie z przebiegu tej misji: stwierdzono w nim w szczególności znaczenie programu PEACE IV dla życia w tym państwie. Sprawozdawczyni proponuje zatem, by ten pilny akt prawny został zatwierdzony bez poprawek w ramach procedury uproszczonej (art. 50 ust. 1 Regulaminu). Ma oczywiście nadzieję, że proponowane rozporządzenie zostanie zastąpione bardziej zadowalającym rozwiązaniem globalnym, takim jak umowa o wystąpieniu.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Kontynuacja programów współpracy terytorialnej PEACE IV (Irlandia - Zjednoczone Królestwo) i Zjednoczone Królestwo – Irlandia (Irlandia – Irlandia Północna – Szkocja) w kontekście wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

Odsyłacze

COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD)

Data przedstawienia w PE

20.12.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

14.1.2019

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

14.1.2019

CONT

14.1.2019

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

BUDG

23.1.2019

CONT

22.1.2019

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Iskra Mihaylova

22.1.2019

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

22.1.2019

Rozpatrzenie w komisji

22.1.2019

 

 

 

Data przyjęcia

22.1.2019

 

 

 

Data złożenia

23.1.2019

Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności