RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului pentru a se permite continuarea programelor de cooperare teritorială PEACE IV (Irlanda-Regatul Unit) și Regatul Unit-Irlanda (Irlanda-Irlanda de Nord-Scoția) în contextul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană

23.1.2019 - (COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD)) - ***I

Comisia pentru dezvoltare regională
Raportoare: Iskra Mihaylova
(Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)


Procedură : 2018/0432(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0021/2019
Texte depuse :
A8-0021/2019
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului pentru a se permite continuarea programelor de cooperare teritorială PEACE IV (Irlanda-Regatul Unit) și Regatul Unit-Irlanda (Irlanda-Irlanda de Nord-Scoția) în contextul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană

(COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0892),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 178 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0512/2018),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 după consultarea Comitetului Economic și Social European,

 după consultarea Comitetului Regiunilor,

 având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A8–0021/2019),

A. întrucât din motive de urgență se justifică efectuarea votului înainte de expirarea termenului de opt săptămâni prevăzut la articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității,

1. adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

EXPUNERE DE MOTIVE

 

În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 50 din TUE, Regatul Unit urmează să se retragă din Uniunea Europeană cu efect de la 30 martie 2019. A fost negociat un tratat de retragere care ar aborda multe probleme practice și juridice pe parcursul perioadei de tranziție: acest tratat prevede, de asemenea, continuarea programelor europene de coeziune transfrontalieră între Irlanda și Irlanda de Nord.

Cu toate acestea, nu este clar la această dată dacă Regatul Unit va ratifica tratatul de retragere. Retragerea Regatului Unit fără un astfel de acord ar cauza dificultăți deosebite în Irlanda de Nord și în zonele de frontieră ale Irlandei, întrucât statutul lor în temeiul Acordului din Vinerea Mare, care garantează pacea, depinde de apartenența ambelor părți ale insulei la Uniunea Europeană, cu frontiere deschise.

În cazul retragerii fără un acord a Regatului Unit, un pas esențial pe care UE îl poate face este acela de a prevedea o derogare care să permită continuarea programelor de cooperare PEACE IV și Regatul Unit — Irlanda, care joacă un rol important în construirea unor relații transfrontaliere și intercomunitare pozitive.

Prin urmare, propunerea Comisiei urmărește să permită continuarea, cel puțin până la sfârșitul actualei perioade de programare 2014-2020, a celor două programe. (Celelalte 13 programe de cooperare la care Regatul Unit participă, care nu afectează Irlanda de Nord, nu vor beneficia de această excepție, iar finanțarea se va încheia, în principiu, la 29 martie 2019.)

Propunerea face acest lucru prevăzând că finanțarea în favoarea Irlandei de Nord (și a părților din vestul Scoției care intră sub incidența programului de cooperare Regatul Unit — Irlanda) continuă astfel cum se prevede în Regulamentul INTERREG (nr. 1299/2013). În plus, regula standard, care prevede că nu mai mult de 20 % din bugetul programului de cooperare poate fi cheltuit în afara UE, nu se va aplica acestor două programe, deoarece, în caz contrar, cheltuielile din Irlanda de Nord ar fi restricționate [articolul 20 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul nr. 1299/2013].

 

Organismul pentru programe speciale UE va rămâne autoritatea de gestionare și de certificare pentru aceste două programe, iar Departamentul de Finanțe al Irlandei de Nord va continua să fie autoritatea de audit competentă. Se propune ca Comisia și Regatul Unit să convină asupra modului în care vor fi efectuate controalele și auditurile; sunt prevăzute măsuri de protecție pentru eventualitatea în care acest lucru nu este posibil.

Comisia pentru dezvoltare regională a efectuat o misiune în Irlanda de Nord în martie 2018, în urma căreia a elaborat un raport de punere în aplicare: acesta a stabilit importanța programului PEACE IV, în special pentru viața de acolo. Prin urmare, raportoarea propune ca această legislație urgentă să fie aprobată fără modificări, în conformitate cu procedura simplificată (articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură). Ea speră, desigur, că propunerea de regulament va fi înlocuită de un acord global mai satisfăcător, cum ar fi acordul de retragere.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Continuarea programelor de cooperare teritorială PEACE IV (Irlanda-Regatul Unit) și Regatul Unit-Irlanda (Irlanda-Irlanda de Nord-Scoția) în contextul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană

Referințe

COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD)

Data prezentării la PE

20.12.2018

 

 

 

Comisie competentă

  Data anunțului în plen

REGI

14.1.2019

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

  Data anunțului în plen

BUDG

14.1.2019

CONT

14.1.2019

 

 

Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

BUDG

23.1.2019

CONT

22.1.2019

 

 

Raportoare

  Data numirii

Iskra Mihaylova

22.1.2019

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

22.1.2019

Examinare în comisie

22.1.2019

 

 

 

Data adoptării

22.1.2019

 

 

 

Data depunerii

23.1.2019

 

 

Ultima actualizare: 7 februarie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate