POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta  o omogočanju nadaljevanja programov teritorialnega sodelovanja PEACE IV (Irska-Združeno kraljestvo) in Združeno kraljestvo-Irska (Irska-Severna Irska-Škotska) v okviru izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

23.1.2019 - (COM(2018)0892 – C8-0512/20018 – 2018/0432(COD)) - ***I

Odbor za regionalni razvoj
Poročevalka: Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova)
(Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)


Postopek : 2018/0432(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0021/2019
Predložena besedila :
A8-0021/2019
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o omogočanju nadaljevanja programov teritorialnega sodelovanja PEACE IV (Irska-Združeno kraljestvo) in Združeno kraljestvo-Irska (Irska-Severna Irska-Škotska) v okviru izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

(COM(2018)0892 – C8-0512/20018 – 2018/0432(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0892),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 178 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0512/20018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A8-0021/2019),

A.  ker je zaradi nujnosti utemeljeno, da se glasuje pred iztekom roka osmih tednov, kakor je določeno v členu 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti;

1.  sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

OBRAZLOŽITEV

V skladu s postopkom iz člena 50 PEU mora Združeno kraljestvo 30. marca 2019 izstopiti iz Evropske unije. S pogajanji je bil dosežen sporazum o izstopu, ki obravnava številne praktične in pravne težave v prehodnem obdobju. Med drugim sporazum omogoča nadaljnje izvajanje evropskih čezmejnih kohezijskih programov med Irsko in Severno Irsko.

Vendar trenutno ni jasno, ali ga bo Združeno kraljestvo ratificiralo. Izstop Združenega kraljestva brez takega sporazuma bi povzročil posebne težave na Severnem Irskem in na mejnih območjih Irske, saj je njihov status na podlagi Velikonočnega sporazuma, ki zagotavlja mir, odvisen od tega, da sta oba dela otoka v Evropski uniji z odprtimi mejami.

Če bi Združeno kraljestvo izstopilo brez sporazuma, je eden od ključnih korakov, ki jih lahko EU naredi, da predvidi odstopanje, s katerim bo omogočila nadaljevanje programov sodelovanja PEACE IV in Združeno kraljestvo–Irska. Programa imata pomembno vlogo pri vzpostavljanju pozitivnih čezmejnih in medskupnostnih odnosov.

Zato je namen predloga Komisije omogočiti nadaljevanje teh programov vsaj do konca sedanjega programskega obdobja 2014–2020. (Ostalih 13 programov sodelovanja, v katerih sodeluje Združeno kraljestvo, ne zadeva Severne Irske, zato ne bodo zajeti v to odstopanje in se bo njihovo financiranje načeloma zaključilo 29. marca 2019.)

Predlog določa, da se financiranje za Severno Irsko (in dele zahodne Škotske, zajete v programu sodelovanja med Združenim kraljestvom in Irsko) nadaljuje, kot je določeno v Uredbi INTERREG (št. 1299/2013). Poleg tega za ta programa ne bo veljalo standardno pravilo, ki določa, da se lahko zunaj EU porabi največ 20 % proračuna za program sodelovanja, saj bi bila sicer poraba na Severnem Irskem omejena (člen 20(2)(b) Uredbe št. 1299/2013).

Organ za posebne programe EU bo še naprej organ upravljanja in organ za potrjevanje za ta programa, Ministrstvo za finance Severne Irske pa bo še naprej pristojen revizijski organ. Predlaga se, da se Komisija in Združeno kraljestvo dogovorita, kako se bosta izvajala nadzor in revizija, ter da se predvidijo zaščitni ukrepi, če to ne bi bilo mogoče.

Odbor za regionalni razvoj je marca 2018 opravil misijo na Severnem Irskem, ki ji je sledilo poročilo o izvajanju. Misija je potrdila pomen programa PEACE IV, zlasti za življenje na tem območju. Poročevalka zato predlaga, da se ta nujna zakonodaja odobri brez sprememb po poenostavljenem postopku (člen 50(1) Poslovnika). Seveda upa, da bo predlagano uredbo nadomestila bolj zadovoljiva globalna ureditev, kot je sporazum o izstopu.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Nadaljevanje programov teritorialnega sodelovanja PEACE IV (Irska-Združeno kraljestvo) in Združeno kraljestvo-Irska (Irska-Severna Irska-Škotska) v okviru izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

Referenčni dokumenti

COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD)

Datum predložitve EP

20.12.2018

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

REGI

14.1.2019

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

14.1.2019

CONT

14.1.2019

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

BUDG

23.1.2019

CONT

22.1.2019

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova)

22.1.2019

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

22.1.2019

Obravnava v odboru

22.1.2019

 

 

 

Datum sprejetja

22.1.2019

 

 

 

Datum predložitve

23.1.2019

Zadnja posodobitev: 7. februar 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov