Betänkande - A8-0021/2019Betänkande
A8-0021/2019

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om möjliggörande av en fortsättning för de territoriella samarbetsprogrammen Peace IV (Irland–Förenade kungariket) och Förenade kungariket–Irland (Ireland–North Ireland–Scotland) i samband med Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

23.1.2019 - (COM(2018)0892 – C8‑0512/2018 – 2018/0432(COD)) - ***I

Utskottet för regional utveckling
Föredragande: Iskra Mihaylova
(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)


Förfarande : 2018/0432(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0021/2019
Ingivna texter :
A8-0021/2019
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om möjliggörande av en fortsättning för de territoriella samarbetsprogrammen Peace IV (Irland–Förenade kungariket) och Förenade kungariket–Irland (Ireland–North Ireland–Scotland) i samband med Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

(COM(2018)0892 – C8‑0512/2018 – 2018/0432(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0892),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 178 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0512/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A8-0021/2019).

A.  På grund av brådskande skäl är det befogat att gå vidare till omröstning före utgången av tidsfristen på åtta veckor som fastställs i artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

1.  Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

MOTIVERING

I enlighet med förfarandet i artikel 50 i EU-fördraget ska Förenade kungariket den 30 mars 2019 utträda ur Europeiska unionen. Ett avtal om utträde har förhandlats fram för att hantera många praktiska och rättsliga problem under övergångsperioden: I detta avtal föreskrivs även en fortsättning på de europeiska gränsöverskridande sammanhållningsprogrammen mellan Irland och Nordirland.

Det är dock för närvarande oklart om Förenade kungariket kommer att ratificera avtalet om utträde. Förenade kungarikets utträde utan ett sådant avtal skulle leda till särskilda svårigheter i Nordirland och i Irlands gränsområden, eftersom dessa områdens status enligt långfredagsavtalet, som garanterar fred, är beroende av att båda delarna av ön hör till Europeiska unionen och att gränserna är öppna.

Om Förenade kungarikets lämnar EU utan ett avtal kan EU som ett viktigt steg införa ett undantag som gör det möjligt att fortsätta samarbetsprogrammen Peace IV och Förenade kungariket–Irland, vilka spelar en viktig roll för utvecklingen av positiva gränsöverskridande förbindelser och förbindelser mellan befolkningsgrupperna.

Kommissionens förslag syftar därför till att möjliggöra en fortsättning på dessa två program, åtminstone till slutet av innevarande programperiod 2014–2020. (De 13 övriga samarbetsprogrammen i vilka Förenade kungariket deltar, och som inte berör Nordirland, kommer inte att omfattas av detta undantag, och finansieringen genom dessa program kommer i princip att upphöra den 29 mars 2019.)

I förslaget föreskrivs det att finansieringen till Nordirland (och de delar av västra Skottland som omfattas av samarbetsprogrammet Förenade kungariket–Irland) ska fortsätta i enlighet med vad som föreskrivs i förordning (EU) nr 1299/2013 om Interreg. Standardregeln, som föreskriver att högst 20 procent av ett samarbetsprograms budget får användas utanför EU, kommer inte heller att gälla för dessa två program, eftersom utgifterna i Nordirland annars skulle begränsas (artikel 20.2 b i förordning (EU) nr 1299/2013).

Det särskilda organet för EU-program kommer att förbli den förvaltande och attesterande myndigheten för dessa två program, och Nordirlands finansministerium kommer att fortsätta att vara den behöriga revisionsmyndigheten. Det föreslås att kommissionen och Förenade kungariket kommer överens om hur kontroller och revisioner ska genomföras och att skyddsåtgärder ska vidtas om detta visar sig vara omöjligt.

Utskottet för regional utveckling gjorde ett besök i Nordirland i mars 2018 och följde upp detta med en genomföranderapport: I rapporten fastställdes Peace IV-programmets betydelse, särskilt på det lokala planet. Föredraganden föreslår därför att denna brådskande lagstiftning godkänns utan ändringar i enlighet med det förenklade förfarandet (artikel 50.1 i arbetsordningen). Hon hoppas naturligtvis att den föreslagna förordningen kommer att ersättas av ett mer tillfredsställande globalt arrangemang, såsom avtalet om utträde.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Möjliggörande av en fortsättning för de territoriella samarbetsprogrammen Peace IV (Irland–Förenade kungariket) och Förenade kungariket–Irland (Ireland–North Ireland–Scotland) i samband med Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

Referensnummer

COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD)

Framläggande för parlamentet

20.12.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

14.1.2019

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

14.1.2019

CONT

14.1.2019

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

23.1.2019

CONT

22.1.2019

 

 

Föredragande

       Utnämning

Iskra Mihaylova

22.1.2019

 

 

 

Förenklat förfarande – beslut

22.1.2019

Behandling i utskott

22.1.2019

 

 

 

Antagande

22.1.2019

 

 

 

Ingivande

23.1.2019

Senaste uppdatering: 7 februari 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy