ПРЕПОРЪКА относно предложението за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Договора за създаване на транспортна общност

23.1.2019 - (13111/2018 – C8‑0473/2018 – 2018/0282(NLE)) - ***

Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Карима Дели

Процедура : 2018/0282(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0022/2019
Внесени текстове :
A8-0022/2019
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Договора за създаване на транспортна общност

(13111/2018 – C8‑0473/2018 – 2018/0282(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (13111/2018),

–  като взеха предвид Договора за създаване на Транспортната общност[1],

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 91 и член 100, параграф 2, във връзка с член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), както и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0473/2018),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A8-0022/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на договора;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Албания, Босна и Херцеговина, бивша югославска република Македония, Косово[2], Черна гора, Република Сърбия.

  • [1]  ОВ L 278, 27.10.2017 г., стр. 3
  • [2]  Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Сътрудничеството в областта на транспорта с държавите от Западните Балкани беше уредено от Транспортната обсерватория за Югоизточна Европа (SEETO), меморандум за разбирателство от 11 юни 2004 г., подписан от Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора, Сърбия и Мисията на Обединените нации в Косово, както и от Европейската комисия. Основната цел беше разширяването на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) и на свързаните с нея политики, така че да обхванат държавите от Западните Балкани. Тъй като впоследствие станаха очевидни границите на меморандума за разбирателство, през 2008 г. Комисията предложи да договори споразумение, при условие че законодателството, стандартите и техническите спецификации, прилагани от партньорите от Западните Балкани, бъдат приведени в съответствие с тези на Съюза, въз основа на положителния опит от прилагането на Договора за създаване на Енергийна общност.

Съдържание на споразумението

Договорът за създаване на Транспортна общност (ДТО) има за цел да приеме по-всеобхватен подход на сътрудничество, включващ други политики в областта на транспорта и свързани с транспорта области. Целта на договора е създаване на транспортна общност в областта на автомобилния транспорт, железопътния транспорт, транспорта по вътрешни водни пътища и морския транспорт, както и развитието на транспортната мрежа между Европейския съюз и държавите от Западните Балкани, по-долу наричана „Транспортната общност“. Транспортната общност се основава на постепенното интегриране на транспортните пазари на държавите от Югозападните Балкани в транспортния пазар на Европейския съюз на базата на съответните достижения на правото, включително в областта на техническите стандарти, оперативната съвместимост, безопасността, сигурността, управлението на движението, социалната политика, обществените поръчки и опазването на околната среда – за всички видове транспорт, с изключение на въздушния.

ДТО също така е от полза за процесите на присъединяване на държавите от Западните Балкани и насърчава регионалното сътрудничество и процеса на реформи по линия на инициативата на Шестте относно Западните Балкани, както и въвеждането на TEN-T във въпросния регион.

Процедура

Съветът упълномощи Комисията да започне преговори през 2008 г. и 2009 г. Обсъжданията на техническо равнище приключиха успешно през юли 2010 г. Същевременно, поради невъзможност за постигане на съгласие относно подходящото назоваване на една от страните, окончателното сключване на ДТО не можа да се осъществи в продължение на почти три години. Обсъжданията бяха възобновени през 2013 г., а през 2016 г. беше постигнато споразумение по окончателния текст на ДТО.

ДТО беше подписан от името на Съюза на 12 юли и 9 октомври 2017 г., при условие че бъде сключен на по-късна дата, в съответствие с Решение 2017/1937 на Съвета, с което беше разрешено неговото подписване и временно прилагане. Всички страни по договора от Югоизточна Европа вече са ратифицирали ДТО с изключение на Косово. Междувременно ДТО се прилага временно в страните по договора в съответствие с член 41, параграф 3 от него.

Въз основа на гореизложените факти докладчикът предлага комисията по транспорт и туризъм (комисията TRAN) да даде положително становище относно сключването на този договор.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предложение за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Договора за създаване на транспортна общност

Позовавания

13111/2018 – C8-0473/2018 – COM(2018)05322018/0282(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

9.11.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

15.11.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Karima Delli

19.2.2018

 

 

 

Дата на приемане

22.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Christelle Lechevalier

Дата на внасяне

23.1.2019

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

35

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

3

-

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Dieter-Lebrecht Koch

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 7 февруари 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност