INDSTILLING om Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af traktaten om oprettelse af et transportfællesskab

23.1.2019 - (13111/2018 – C8‑0473/2018 – 2018/0282(NLE)) - ***

Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Karima Delli

Procedure : 2018/0282(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0022/2019
Indgivne tekster :
A8-0022/2019
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af traktaten om oprettelse af et transportfællesskab

(13111/2018 – C8‑0473/2018 – 2018/0282(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (13111/2018),

–  der henviser til traktaten om oprettelse af et transportfællesskab[1],

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 91 og artikel 100, stk. 2 sammen med artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), og artikel 218, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0473/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0022/2019),

1.  godkender indgåelsen af traktaten;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt parlamenterne og regeringerne i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Den tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Kosovo[2], Montenegro og Serbien.

  • [1] EUT L 278 af 27.10.2017, s. 3.
  • [2] Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med UNSCR 1244 (1999) og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

BEGRUNDELSE

Indledning

Transportsamarbejdet med landene på det vestlige Balkan har hidtil været styret af Det Sydøsteuropæiske Transportobservatorium (SEETO), et aftalememorandum af 11. juni 2004 underskrevet af Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Montenegro, Serbien og FN's mission i Kosovo samt Europa-Kommissionen. Hovedformålet med aftalememorandummet var at udvide det transeuropæiske transportnet (TEN-T) og dertil knyttede politikker til det vestlige Balkan. Da aftalememorandummet efterfølgende viste sine begrænsninger, foreslog Kommissionen i 2008 at forhandle en aftale om, at den lovgivning, standarder og tekniske specifikationer, der anvendes af partnerne i Vestbalkan, skal gøres forenelige med Unionens, på grundlag af de positive erfaringer med gennemførelsen af energifællesskabstraktaten.

Indholdet af aftalen

Traktaten om oprettelse af et transportfællesskab har til formål at indføre en mere omfattende samarbejdstilgang, der omfatter andre transportpolitikker og transportrelaterede områder. Traktaten har til formål at oprette et transportfællesskab inden for vejtransport, jernbanetransport, transport ad indre vandveje og søtransport samt udvikling af transportnettet mellem Den Europæiske Union og det vestlige Balkan, benævnt "transportfællesskabet". Transportfællesskabet er baseret på en gradvis integration af partnerne i Sydvestbalkan i Den Europæiske Unions transportmarked i henhold til den relevante gældende EU-ret, herunder om tekniske standarder, interoperabilitet, sikkerhed, trafikstyring, arbejdsmarkedsforhold, offentlige udbud og miljø, for alle transportformer bortset fra lufttransport.

Transportfællesskabstraktaten vil gavne tiltrædelsesprocessen i Vestbalkan og fremme regionalt samarbejde og reformprocessen i forbindelse med "Western Balkan Six"-initiativet samt gennemførelsen af TEN-T som udvidet til at omfatte landene på det vestlige Balkan.

Procedure

Rådet bemyndigede Kommissionen til at indlede forhandlinger i 2008 og 2009. Drøftelserne på teknisk plan blev afsluttet i juli 2010. Den endelige udformning af transportfællesskabstraktaten stod dog i stampe i næsten tre år, da man ikke kunne blive enige om den korrekte betegnelse for en af parterne. Drøftelserne blev genoptaget i 2013, og en aftale om den endelige version af traktaten blev indgået i 2016.

Transportfællesskabstraktaten blev undertegnet på vegne af Unionen den 12. juli og den 9. oktober 2017 med forbehold for dens indgåelse på et senere tidspunkt, i overensstemmelse med Rådets beslutning 2017/1937, der gav bemyndigelse til undertegnelse og midlertidig anvendelse af traktaten. Alle de sydøsteuropæiske parter med undtagelse af Kosovo har allerede ratificeret transportfællesskabstraktaten. I henhold til transportfællesskabstraktatens artikel 41, stk. 3, anvendes den midlertidigt mellem parterne.

På baggrund af ovenstående foreslår ordføreren, at TRAN-udvalget afgiver en positiv udtalelse om indgåelsen af denne traktat.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af traktaten om oprettelse af et transportfællesskab

Referencer

13111/2018 – C8-0473/2018 – COM(2018)05322018/0282(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

9.11.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for vedtagelse

TRAN

15.11.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Karima Delli

19.2.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

22.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

3

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Christelle Lechevalier

Dato for indgivelse

23.1.2019

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

35

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Viu

EPP

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

3

-

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

EPP

Dieter-Lebrecht Koch

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 7. februar 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik