ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συνθήκης για την ίδρυση Κοινότητας Μεταφορών

23.1.2019 - (13111/2018 – C8-0473/2018 – 2018/0282(NLE)) - ***

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγήτρια: Karima Delli

Διαδικασία : 2018/0282(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0022/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0022/2019
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συνθήκης για την ίδρυση Κοινότητας Μεταφορών

(13111/2018 – C8-0473/2018 – 2018/0282(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (13111/2018),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση Κοινότητας Μεταφορών[1],

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υποβλήθηκε από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 91 και το άρθρο 100 παράγραφος 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0473/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0022/2019),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της Συνθήκης·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, του Κοσσυφοπεδίου[2], του Μαυροβουνίου και της Δημοκρατίας της Σερβίας.

  • [1]  ΕΕ L 278 της 27.10.2017, σ. 3
  • [2]  Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με την επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση 1244 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η συνεργασία στον τομέα των μεταφορών με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων διεπόταν από το Παρατηρητήριο Μεταφορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEETO), το μνημόνιο συνεννόησης (ΜΣ) της 11ης Ιουνίου 2004 που υπογράφηκε από την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία, την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο και την Επιτροπή. Κύριος στόχος του ΜΣ ήταν η επέκταση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και των συναφών πολιτικών στα Δυτικά Βαλκάνια. Δεδομένου ότι το ΜΣ έδειξε στη συνέχεια τα όριά του, η Επιτροπή, το 2008, πρότεινε να διαπραγματευθεί μια συμφωνία η οποία θα προέβλεπε ότι η νομοθεσία, τα πρότυπα και οι τεχνικές προδιαγραφές που εφαρμόζουν οι εταίροι των Δυτικών Βαλκανίων συμβιβάζονται με τη νομοθεσία, τα πρότυπα και τις τεχνικές προδιαγραφές της Ένωσης, βάσει της θετικής εμπειρίας από την εφαρμογή της Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα.

Περιεχόμενο της συμφωνίας

Η Συνθήκη για την ίδρυση Κοινότητας Μεταφορών (ΣΚΜ) έχει ως στόχο μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση συνεργασίας, με αντικείμενο και άλλες πολιτικές στον τομέα των μεταφορών και πεδία σχετιζόμενα με τις μεταφορές. Η Συνθήκη αποσκοπεί στη δημιουργία μιας Κοινότητας Μεταφορών στον τομέα των οδικών, σιδηροδρομικών, εσωτερικών πλωτών και θαλάσσιων μεταφορών, καθώς και στην ανάπτυξη του δικτύου μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Δυτικών Βαλκανίων, που καλείται «Κοινότητα Μεταφορών». Η Κοινότητα Μεταφορών βασίζεται στην προοδευτική ενοποίηση των αγορών μεταφορών των Νοτιοδυτικών Βαλκανίων με την αγορά μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση το σχετικό κεκτημένο, καθώς και με βάση τα πεδία των τεχνικών προτύπων, της διαλειτουργικότητας, της ασφάλειας και της προστασίας, της διαχείρισης της κυκλοφορίας, της κοινωνικής πολιτικής, των δημόσιων συμβάσεων και του περιβάλλοντος για όλους τους τρόπους μεταφορών πλην των αεροπορικών μεταφορών.

Η ΣΚΜ ευνοεί τις διαδικασίες προσχώρησης για τα Δυτικά Βαλκάνια και προωθεί την περιφερειακή συνεργασία και τη μεταρρυθμιστική διαδικασία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας εξαμερούς συνεργασίας στα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και για την υλοποίηση του ΔΕΔ-Μ όπως επεκτάθηκε στα Δυτικά Βαλκάνια.

Διαδικασία

Το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις το 2008 και το 2009. Οι συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τον Ιούλιο του 2010. Ωστόσο, λόγω της αδυναμίας να υπάρξει συμφωνία για την κατάλληλη ονομασία ενός εκ των συμβαλλόμενων μερών, η οριστικοποίηση της ΣΚΜ παρέμεινε στάσιμη επί σχεδόν τρία χρόνια. Οι συζητήσεις επαναλήφθηκαν το 2013 και επιτεύχθηκε συμφωνία επί του τελικού κειμένου της ΣΚΜ το 2016.

Η ΣΚΜ υπογράφηκε εξ ονόματος της Ένωσης στις 12 Ιουλίου και στις 9 Οκτωβρίου 2017, με την επιφύλαξη της σύναψής της σε μεταγενέστερη ημερομηνία, σύμφωνα με την απόφαση 2017/1937 του Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η υπογραφή και η προσωρινή εφαρμογή της. Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με εξαίρεση το Κοσσυφοπέδιο, έχουν ήδη επικυρώσει τη ΣΚΜ. Εν τω μεταξύ, η ΣΚΜ εφαρμόζεται προσωρινά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 3 της ΣΚΜ.

Με βάση τα προαναφερθέντα, η εισηγήτρια προτείνει στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού να εκδώσει θετική γνωμοδότηση όσον αφορά τη σύναψη της εν λόγω Συνθήκης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνθήκης για την ίδρυση Κοινότητας Μεταφορών

Έγγραφα αναφοράς

13111/2018 – C8-0473/2018 – COM(2018)05322018/0282(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

9.11.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

15.11.2018

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Karima Delli

19.2.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Christelle Lechevalier

Ημερομηνία κατάθεσης

23.1.2019

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

35

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

3

-

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Dieter-Lebrecht Koch

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 6 Φεβρουαρίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου