SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi liikenneyhteisön perustamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

  23.1.2019 - (13111/2018 – C8‑0473/2018 – 2018/0282(NLE)) - ***

  Liikenne- ja matkailuvaliokunta
  Esittelijä: Karima Delli

  Menettely : 2018/0282(NLE)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0022/2019
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0022/2019
  Keskustelut :
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  esityksestä neuvoston päätökseksi liikenneyhteisön perustamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

  (13111/2018 – C8‑0473/2018 – 2018/0282(NLE))

  (Hyväksyntä)

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (13111/2018),

  –  ottaa huomioon sopimuksen liikenneyhteisön perustamisesta[1],

  –  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 91 artiklan ja 100 artiklan 2 kohdan yhdessä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan ja 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0473/2018),

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

  –  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen (A8-0022/2019),

  1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

  2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Albanian tasavallan, Bosnia ja Hertsegovinan, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Kosovon[2], Montenegron ja Serbian tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

  • [1]  EUVL L 278, 27.10.2017, s. 3
  • [2]  Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

  PERUSTELUT

  Johdanto

  Liikennealan yhteistyötä Länsi-Balkanin maiden kanssa on hallinnoitu 11. kesäkuuta 2004 laaditulla Kaakkois-Euroopan liikenneobservatorion yhteisymmärryspöytäkirjalla, jonka allekirjoittajat olivat Albanian, Bosnia ja Hertsegovinan, Kroatian, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Montenegron ja Serbian hallitukset sekä Yhdistyneiden kansakuntien Kosovon-siviilioperaatio ja Euroopan komissio. Yhteisymmärryspöytäkirjan pääasiallisena tavoitteena oli laajentaa Euroopan laajuinen liikenneverkko (TEN-T) ja siihen liittyvät politiikanalat kattamaan myös Länsi-Balkan. Koska yhteisymmärryspöytäkirjan rajat tulivat myöhemmin vastaan, komissio kehotti vuonna 2008 neuvottelemaan sopimuksen, jolla varmistettaisiin, että länsibalkanilaisten kumppaneiden soveltama lainsäädäntö, standardit ja tekniset eritelmät saataisiin yhteensopiviksi unionissa sovellettavan lainsäädännön, standardien ja teknisten eritelmien kanssa energiayhteisösopimuksen täytäntöönpanosta saatujen hyvien kokemusten perusteella.

  Sopimuksen sisältö

  Liikenneyhteisösopimuksella pyritään omaksumaan kattavampi yhteistyöhön perustuva lähestymistapa, johon sisältyy myös muuta liikennepolitiikkaa ja liikenteeseen kuuluvia aloja. Tämän sopimuksen tarkoituksena on luoda liikenneyhteisö maantie-, rautatie-, sisävesi- ja meriliikenteen aloilla sekä kehittää Euroopan unionin ja Länsi-Balkanin välistä liikenneverkkoa, jäljempänä ’liikenneyhteisö’. Liikenneyhteisö perustuu Lounais-Balkanin liikennemarkkinoiden asteittaiseen yhdentämiseen Euroopan unionin liikennemarkkinoihin muun muassa teknisten standardien, yhteentoimivuuden, turvallisuuden, turvatoimien, liikenteen hallinnan, sosiaalipolitiikan, julkisten hankintojen ja ympäristöpolitiikan alojen asiaa koskevan säännöstön pohjalta kaikkien liikennemuotojen paitsi lentoliikenteen osalta.

  Liikenneyhteisösopimus hyödyttää Länsi-Balkanin maiden liittymisprosesseja, ja sillä edistetään alueellista yhteistyötä ja kuusi Länsi-Balkanin maata kattavan aloitteen yhteydessä käynnistettyä uudistusprosessia sekä kyseiselle alueelle laajentuvan TEN-T:n toteutumista.

  Menettely

  Neuvosto valtuutti komission aloittamaan neuvottelut vuosina 2008 ja 2009. Teknisellä tasolla käydyt keskustelut saatiin onnistuneesti päätökseen heinäkuussa 2010. Koska yhden osapuolen nimityksestä oli kuitenkin mahdoton päästä sopimukseen, liikenneyhteisösopimuksen viimeistely keskeytyi lähes kolmeksi vuodeksi. Keskusteluja jatkettiin vuonna 2013, ja yhteisymmärrys liikenneyhteisösopimuksen lopullisesta versiosta saavutettiin vuonna 2016.

  Liikenneyhteisösopimus allekirjoitettiin unionin puolesta 12. heinäkuuta ja 9. lokakuuta 2017 allekirjoittamiseen ja väliaikaiseen soveltamiseen valtuuttavan neuvoston päätöksen 2017/1937 mukaisesti sillä varauksella, että sopimuksen tekeminen saatetaan myöhemmin päätökseen. Kaikki kaakkoiseurooppalaiset osapuolet Kosovoa lukuun ottamatta ovat jo ratifioineet liikenneyhteisösopimuksen. Tällä välin liikenneyhteisösopimusta sovelletaan väliaikaisesti osapuolten kesken sen 41 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

  Edellä esitettyjen seikkojen perusteella esittelijä ehdottaa liikenne- ja matkailuvaliokunnalle puoltavan lausunnon antamista tämän sopimuksen tekemisestä.

  ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Ehdotus neuvoston päätökseksi liikenneyhteisön perustamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

  Viiteasiakirjat

  13111/2018 – C8-0473/2018 – COM(2018)05322018/0282(NLE)

  Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

  9.11.2018

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  TRAN

  15.11.2018

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Karima Delli

  19.2.2018

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  22.1.2019

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  35

  3

  1

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Jakop Dalunde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Christelle Lechevalier

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  23.1.2019

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  35

  +

  ALDE

  Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

  ECR

  Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

  ENF

  Georg Mayer

  GUE/NGL

  Marie-Pierre Vieu

  PPE

  Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini

  S&D

  Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

  VERTS/ALE

  Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

  3

  -

  ENF

  Christelle Lechevalier

  GUE/NGL

  João Pimenta Lopes

  PPE

  Dieter-Lebrecht Koch

  1

  0

  EFDD

  Daniela Aiuto

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  Päivitetty viimeksi: 7. helmikuuta 2019
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö