Eljárás : 2018/0282(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0022/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0022/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 13/02/2019 - 8.12

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0094

AJÁNLÁS     ***
PDF 172kWORD 55k
23.1.2019
PE 628.593v02-00 A8-0022/2019

a Közlekedési Közösséget létrehozó szerződésnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(13111/2018 – C8-0473/2018 – 2018/0282(NLE))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Karima Delli

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Közlekedési Közösséget létrehozó szerződésnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(13111/2018 – C8-0473/2018 – 2018/0282(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (13111/2018),

–  tekintettel a Közlekedési Közösséget létrehozó szerződésre(1),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 91. cikkével és 100. cikke (2) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjával és 218. cikke (7) bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0473/2018),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság ajánlására (A8-0022/2019),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint Albánia, Bosznia és Hercegovina, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Koszovó(2), Montenegró és Szerbia kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

HL L 278., 2017.10.27., 3. o.

(2)

Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244 (1999) sz. ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.


INDOKOLÁS

Bevezetés

A nyugat-balkáni országokkal folytatott közlekedési együttműködést a Délkelet-európai Közlekedési Megfigyelő Állomás szabályozza, továbbá az Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró és Szerbia, valamint az Egyesült Nemzetek koszovói missziója és az Európai Bizottság által 2004. június 11-én aláírt egyetértési megállapodás határozza meg. Fő célja az volt, hogy a transzeurópai közlekedési hálózatot (a továbbiakban: TEN-T) és a kapcsolódó politikákat a nyugat-balkáni országokra is kiterjessze. Az Energiaközösségről szóló szerződés végrehajtásával kapcsolatos pozitív tapasztalatok alapján a Bizottság 2008-ban azt javasolta, hogy tárgyaljanak egy olyan megállapodásról, amely biztosítja, hogy a nyugat-balkáni partnerek jogszabályai, szabványai és műszaki előírásai összeegyeztethetők legyenek az uniós jogszabályokkal, szabványokkal és műszaki előírásokkal.

A megállapodás tartalma

A Közlekedési Közösséget létrehozó szerződés átfogóbb együttműködési megközelítésre törekszik, amely más közlekedési politikákat és közlekedéssel kapcsolatos területeket is magában foglal. A szerződés célja közlekedési közösség létrehozása a közúti, vasúti, belvízi és tengeri közlekedés területén, valamint az Európai Unió és a Nyugat-Balkán közötti közlekedési hálózat fejlesztése (a továbbiakban: „a Közlekedési Közösség”). A Közlekedési Közösség a délnyugat-balkáni felek közlekedési piacainak a vonatkozó uniós vívmányok alapján az uniós közlekedési piacba történő fokozatos integrációján alapul, többek között a műszaki szabványok, a kölcsönös átjárhatóság, a biztonság, a védelem, a forgalomirányítás, a szociális politika, a közbeszerzés és a környezetvédelem területén, a légi közlekedés kivételével valamennyi közlekedési mód tekintetében.

A Közlekedési Közösséget létrehozó szerződés kedvező hatással van a nyugat-balkáni csatlakozási folyamatra, és előmozdítja a regionális együttműködést és „a nyugat-balkáni hatok” kezdeményezés keretében zajló reformfolyamatot, valamint a Nyugat-Balkánra kiterjesztett TEN-T végrehajtását.

Eljárás

A Tanács 2008-ban és 2009-ben felhatalmazta a Bizottságot a tárgyalások megkezdésére. A technikai szintű megbeszélések 2010 júliusában sikeresen lezárultak. Mivel azonban nem sikerült megállapodni a felek egyikének megfelelő elnevezéséről, a Közlekedési Közösséget létrehozó szerződés véglegesítése csaknem három évig szünetelt. A megbeszélések 2013-ban folytatódtak, és 2016-ban megállapodás született a Közlekedési Közösséget létrehozó szerződés végleges változatáról.

A Közlekedési Közösséget létrehozó szerződést – figyelemmel annak későbbi időpontban történő megkötésére – 2017. július 12-én és október 9-én írták alá az Unió nevében, az (EU) 2017/1937 tanácsi határozattal összhangban, amely jóváhagyta a szerződés aláírását és ideiglenes alkalmazását. Koszovó kivételével már valamennyi délkelet-európai fél ratifikálta a Közlekedési Közösséget létrehozó szerződést. Időközben a Közlekedési Közösséget létrehozó szerződést a felek a szerződés 41. cikke (3) bekezdésének megfelelően ideiglenesen alkalmazzák.

A fentiek alapján az előadó azt javasolja, hogy a TRAN bizottság adjon kedvező véleményt a szerződés megkötéséről.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Javaslat a Közlekedési Közösséget létrehozó szerződésnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra

Hivatkozások

13111/2018 – C8-0473/2018 – COM(2018)05322018/0282(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

9.11.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

15.11.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Karima Delli

19.2.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

22.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

3

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Christelle Lechevalier

Benyújtás dátuma

23.1.2019


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

35

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

3

-

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Dieter-Lebrecht Koch

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. február 5.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat