Pranešimas - A8-0022/2019Pranešimas
A8-0022/2019

REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Transporto bendrijos steigimo sutarties sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

23.1.2019 - (13111/2018 – C8-0473/2018 – 2018/0282(NLE)) - ***

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėja: Karima Delli

Procedūra : 2018/0282(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0022/2019
Pateikti tekstai :
A8-0022/2019
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Transporto bendrijos steigimo sutarties sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(13111/2018 – C8-0473/2018 – 2018/0282(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (13111/2018),

–  atsižvelgdamas į Transporto bendrijos steigimo sutartį[1],

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 91 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą ir 218 straipsnio 7 dalį (C8-0473/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją (A8-0022/2019),

1.  pritaria sutarties sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių ir Albanijos Respublikos, Bosnijos ir Hercegovinos bei buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Kosovo[2], Juodkalnijos ir Serbijos vyriausybėms ir parlamentams.

  • [1] OL L 278, 2017 10 27, p. 3.
  • [2]  Šis pavadinimas nedaro įtakos pozicijoms dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244 (1999) bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

Bendradarbiavimą transporto srityje su Vakarų Balkanų šalimis reguliavo Pietryčių Europos transporto observatorija, įsteigta 2004 m. birželio 11 d. Susitarimo memorandumu, kurį pasirašė Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Kroatija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija, Serbija, taip pat Jungtinių Tautų misija Kosove ir Europos Komisija. Pagrindinis susitarimo tikslas buvo išplėsti transeuropinį transporto tinklą (TEN-T) ir su juo susijusią politiką į Vakarų Balkanų šalis. Kadangi, kaip paaiškėjo vėliau, susitarimo memorandumas turėjo trūkumų, Komisija pasiūlė pradėti derybas dėl susitarimo, numatančio, kad Vakarų Balkanų šalių partnerių taikomi teisės aktai, normos ir techninės specifikacijos būtų suderinti su Sąjungos taikomais teisės aktais, normomis ir techninėmis specifikacijomis, remiantis teigiama patirtimi, įgyta įgyvendinant Energijos bendrijos sutartį.

Susitarimo turinys

Transporto bendrijos steigimo sutartimi siekiama įtvirtinti visapusiškesnį bendradarbiavimo požiūrį, įtraukiant kitų sričių transporto politiką ir su transporto susijusias sritis. Šia sutartimi siekiama sukurti kelių, geležinkelių, vidaus vandenų kelių ir jūrų transporto sritį apimančią Transporto bendriją ir plėtoti Europos Sąjungos ir Vakarų Balkanų šalių transporto tinklą (toliau – Transporto bendrija). Transporto bendrija grindžiama laipsniška Pietvakarių Balkanų šalių transporto rinkų integracija į Europos Sąjungos transporto rinką, remiantis visų rūšių transportui, išskyrus oro transportą, taikomu atitinkamu acquis, apimančiu techninių standartų, sąveikumo, saugos, saugumo, eismo valdymo, socialinės politikos, viešųjų pirkimų ir aplinkos sritis.

Transporto bendrijos steigimo sutartis paskatins stojimo procesą Vakarų Balkanuose ir sutvirtins regioninį bendradarbiavimą bei reformų procesą, įgyvendinant Vakarų Balkanų šešeto iniciatyvą, taip pat įgyvendinant TEN-T Vakarų Balkanų šalyse.

Procedūra

Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas 2008 m. ir 2009 m. 2010 m. liepos mėn. sėkmingai užbaigtos techninio lygio diskusijos. Vis dėlto, nepavykus susitarti dėl tinkamo vienos iš susitariančiųjų šalių pavadinimo, galutinė Transporto bendrijos steigimo sutarties redakcija nebuvo patvirtinta beveik trejus metus. Diskusijos atnaujintos 2013 m., o 2016 m. buvo pasiektas susitarimas dėl galutinės Transporto bendrijos steigimo sutarties redakcijos.

Remiantis Tarybos sprendimu (ES) 2017/1937, kuriuo leista pasirašyti ir laikinai taikyti Transporto bendrijos steigimo sutartį, sutartis Sąjungos vardu pasirašyta 2017 m. liepos 12 d. ir spalio 9 d. su sąlyga, kad ji bus sudaryta vėliau. Transporto bendrijos steigimo sutartį jau yra ratifikavusios visos susitariančiosios Pietryčių Europos šalys, išskyrus Kosovą. Remdamosi Transporto bendrijos steigimo sutarties 41 straipsnio 3 dalimi, susitariančiosios šalys šiuo metu laikinai tarpusavyje taiko sutartį.

Remdamasis šia informacija, pranešėja siūlo Transporto ir turizmo komitetui pateikti teigiamą nuomonę dėl šios sutarties sudarymo.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Transporto bendrijos steigimo sutarties sudarymo Europos Sąjungos vardu

Nuorodos

13111/2018 – C8-0473/2018 – COM(2018)05322018/0282(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

9.11.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

15.11.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Karima Delli

19.2.2018

 

 

 

Priėmimo data

22.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

35

3

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Christelle Lechevalier

Pateikimo data

23.1.2019

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

35

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

3

-

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Dieter-Lebrecht Koch

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. vasario 6 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika