Ziņojums - A8-0022/2019Ziņojums
A8-0022/2019

IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Transporta kopienas dibināšanas līgumu

23.1.2019 - (13111/2018 – C8-0473/2018 – 2018/0282(NLE)) - ***

Transporta un tūrisma komiteja
Referente: Karima Delli

Procedūra : 2018/0282(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0022/2019
Iesniegtie teksti :
A8-0022/2019
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Transporta kopienas dibināšanas līgumu

(13111/2018 – C8-0473/2018 – 2018/0282(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (13111/2018),

–  ņemot vērā Transporta kopienas dibināšanas līgumu[1],

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 91. pantu un 100. panta 2. punktu saistībā ar 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu un 218. panta 7. punktu (C8-0473/2018),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu (A8-0022/2019),

1.  sniedz piekrišanu līguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu, kā arī Albānijas Republikas, Bosnijas un Hercegovinas, bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas, Kosovas[2], Melnkalnes un Serbijas Republikas valdībām un parlamentiem.

  • [1]  OV L 278, 27.10.2017., 3. lpp.
  • [2]  Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244/1999 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

PASKAIDROJUMS

Ievads

Sadarbību transporta jomā ar Rietumbalkānu valstīm regulē ar Dienvidaustrumu Eiropas Transporta novērošanas centra (SEETO) 2004. gada 11. jūnija saprašanās memorandu (SM), ko parakstīja Albānija, Bosnija un Hercegovina, Horvātija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne, Serbija, ANO misija Kosovā un Komisija. Saprašanās memoranda galvenais mērķis bija paplašināt Eiropas transporta tīklu (TEN-T) un ar to saistīto politiku un attiecināt tos uz Rietumbalkāniem. Tā kā saprašanās memorands izrādījās arvien vairāk nepietiekams, Komisija 2008. gadā ierosināja risināt sarunas par līgumu, kas paredz Rietumbalkānu partnervalstu tiesību aktu, standartu un tehnisko specifikāciju saderību ar Savienības tiesību aktiem, standartiem un tehniskajām specifikācijām, pamatojoties uz pozitīvo pieredzi Enerģētikas kopienas līguma īstenošanā.

Līguma saturs

Līgums par Transporta kopienas dibināšanu (TCT) paredzēts, lai īstenotu vispusīgāku sadarbības pieeju, kas ietver citas transporta politikas jomas un ar transportu saistītas nozares. Šā līguma mērķis ir izveidot Transporta kopienu autoceļu, dzelzceļa, iekšējo ūdensceļu un jūras transporta jomā (turpmāk “Transporta kopiena”), kā arī attīstīt transporta tīklu starp Eiropas Savienību un Rietumbalkāniem, ko dēvētu par Transporta kopienu. Transporta kopiena pamatojas uz Rietumbalkānu dienviddaļas transporta tirgu pakāpenisku integrēšanu Eiropas Savienības transporta tirgū, balstoties uz attiecīgu acquis, tostarp tehnisko standartu, sadarbspējas, drošības, drošuma, satiksmes vadības, sociālās politikas, publiskā iepirkuma un vides jomā, to attiecinot uz visiem transporta veidiem, izņemot gaisa transportu.

TCT arī sekmēs pievienošanās procesus Rietumbalkānos, kā arī veicinās reģionālo sadarbību un reformu procesu sešu Rietumbalkānu valstu iniciatīvas kontekstā, kā arī TEN-T infrastruktūras īstenošanu, kas tiek paplašināta uz Rietumbalkāniem.

Procedūra

Padome pilnvaroja Komisiju sākt sarunas 2008. un 2009. gadā. Diskusijas tehniskā līmenī tika sekmīgi pabeigtas 2010. gada jūlijā. Tomēr tā kā nebija iespējams vienoties par attiecīgu nosaukumu vienam no dalībniekiem, TCT pabeigšanas process bija apstājies gandrīz trīs gadus. Apspriešanās atsākās 2013. gadā un vienošanos par TCT galīgo redakciju izdevās panākt 2016. gadā.

TCT Savienības vārdā tika parakstīts 2017. gada 12. jūlijā un 9. oktobrī, ņemot vērā tā noslēgšanu vēlāk, rīkojoties saskaņā ar Padomes Lēmumu 2017/1937, kas pilnvaroja tā parakstīšanu un pagaidu piemērošanu. Visi Dienvidaustrumeiropas dalībnieki, izņemot Kosovu, TCT jau ir ratificējuši. Pa to laiku dalībnieki TCT provizoriski piemēro saskaņā ar TCT 41. panta 3. punktu.

Ņemot vērā visu iepriekšminēto, referente Transporta un tūrisma komitejai iesaka sniegt labvēlīgu atzinumu par šā līguma noslēgšanu.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Transporta kopienas dibināšanas līgumu

Atsauces

13111/2018 – C8-0473/2018 – COM(2018)05322018/0282(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

9.11.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

15.11.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Karima Delli

19.2.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

22.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

35

3

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Christelle Lechevalier

Iesniegšanas datums

23.1.2019

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

35

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

3

-

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Dieter-Lebrecht Koch

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 6. februāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika