Procedura : 2018/0282(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0022/2019

Teksty złożone :

A8-0022/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/02/2019 - 8.12

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0094

ZALECENIE     ***
PDF 178kWORD 58k
23.1.2019
PE 628.593v02-00 A8-0022/2019

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Transportową

(13111/2018 – C8-0473/2018 – 2018/0282(NLE))

Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawczyni: Karima Delli

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Transportową

(13111/2018 – C8-0473/2018 – 2018/0282(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (13111/2018),

–  uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską(1),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 91 i art. 100 ust. 2 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) i art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0473/2018),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Transportu i Turystyki (A8-0022/2019),

1.  wyraża zgodę na zawarcie traktatu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Albanii, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Kosowa(2), Czarnogóry i Republiki Serbii.

(1)

Dz.U. L 278 z 27.10.2017, s. 3

(2)

Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244 (1999) oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.


UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Współpraca w zakresie transportu z krajami Bałkanów Zachodnich była regulowana przez Obserwatorium ds. Transportu w Europie Południowo-Wschodniej (SEETO) oraz protokół ustaleń z dnia 11 czerwca 2004 r. podpisany przez Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Chorwację, byłą jugosłowiańską republikę Macedonii, Czarnogórę, Serbię, misję Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie i Komisję. Głównym celem protokołu ustaleń było rozszerzenie transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) i związanych z nią strategii politycznych na Bałkany Zachodnie. W związku z tym, że protokół ustaleń wykazał następnie ograniczenia, w 2008 r. Komisja zaproponowała wynegocjowanie porozumienia przewidującego, że prawodawstwo, normy i specyfikacje techniczne stosowane przez partnerów z Bałkanów Zachodnich będą zgodne z normami i specyfikacjami technicznymi obowiązującymi w Unii, w oparciu o pozytywne doświadczenia z wdrażania Traktatu o Wspólnocie Energetycznej.

Treść porozumienia

Traktat ustanawiający Wspólnotę Transportową ma na celu przyjęcie bardziej kompleksowego podejścia do współpracy, obejmującego inne dziedziny polityki transportowej i obszary związane z transportem. Celem niniejszego Traktatu jest utworzenie wspólnoty transportowej w dziedzinie transportu drogowego, kolejowego, wodnego śródlądowego i morskiego, a także rozwijanie sieci transportowej między Unią Europejską a Stronami z Europy Południowo-Wschodniej, zwanej dalej „Wspólnotą Transportową”. Wspólnota Transportowa opiera się na stopniowej integracji rynków transportowych z Bałkanów Południowo-Zachodnich z rynkiem transportowym Unii Europejskiej na podstawie stosownego unijnego dorobku prawnego, w tym w dziedzinach norm technicznych, interoperacyjności, bezpieczeństwa, ochrony, zarządzania ruchem, polityki socjalnej, zamówień publicznych i środowiska, w odniesieniu do wszystkich rodzajów transportu, z wyłączeniem transportu lotniczego.

Traktat ustanawiający Wspólnotę Transportową będzie korzystny, jeśli chodzi o przystąpienie Bałkanów Zachodnich do UE oraz będzie sprzyjał współpracy regionalnej i procesowi reform zainicjowanych w kontekście inicjatywy „Bałkańska szóstka”, a także wdrażanie sieci TEN-T na obszarze Bałkanów Zachodnich.

Procedura

Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji w latach 2008 i 2009. Dyskusje na szczeblu technicznym zostały pomyślnie zakończone w lipcu 2010 r. Jednak ze względu na niemożność uzgodnienia właściwej nazwy jednej ze stron finalizacja Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Transportową została zablokowana na prawie trzy lata. Dyskusje zostały wznowione w 2013 r., a porozumienie w sprawie ostatecznej wersji Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Transportową osiągnięto w 2016 r.

Traktat ustanawiający Wspólnotę Transportową został podpisany w imieniu Unii w dniach 12 lipca i 9 października 2017 r., z zastrzeżeniem jego zawarcia w późniejszym terminie, zgodnie z decyzją Rady 2017/1937 zezwalającą na jego podpisanie i tymczasowe stosowanie. Wszystkie strony z Europy Południowo-Wschodniej z wyjątkiem Kosowa już ratyfikowały Traktat ustanawiający Wspólnotę Transportową. W międzyczasie Traktat ustanawiający Wspólnotę Transportową jest tymczasowo stosowany przez strony we wzajemnych stosunkach zgodnie z art. 41 ust. 3 TWT.

W związku z powyższym sprawozdawczyni zaleca, by Komisja Transportu i Turystyki wydała pozytywną opinię w sprawie zawarcia przedmiotowego traktatu.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Transportową

Odsyłacze

13111/2018 – C8-0473/2018 – COM(2018)05322018/0282(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

9.11.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

15.11.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Karima Delli

19.2.2018

 

 

 

Data przyjęcia

22.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

35

3

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Christelle Lechevalier

Data złożenia

23.1.2019


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

35

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

3

-

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Dieter-Lebrecht Koch

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności