RECOMANDARE  referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Tratatului de instituire a Comunității transporturilor

23.1.2019 - (13111/2018 – C8-0473/2018 – 2018/0282(NLE)) - ***

Comisia pentru transport și turism
Raportoare: Karima Delli

Procedură : 2018/0282(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0022/2019
Texte depuse :
A8-0022/2019
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Tratatului de instituire a Comunității transporturilor

(13111/2018 – C8-0473/2018 – 2018/0282(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (13111/2018),

–  având în vedere Tratatul de instituire a Comunității transporturilor[1],

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 91 și articolul 100 alineatul (2) coroborat cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0473/2018),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru transport și turism (A8-0022/2019),

1.  aprobă încheierea tratatului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Albania, Bosniei și Herțegovinei, fostei Republici iugoslave a Macedoniei, din Kosovo[2], Muntenegrului, și Republicii Serbia.

  • [1]  JO L 278, 27.10.2017, p. 3
  • [2]  Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244 (1999), precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.

EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Cooperarea în domeniul transporturilor cu țările din Balcanii de Vest a fost reglementată de Observatorul transporturilor din Europa de Sud-Est (SEETO), memorandumul de înțelegere din 11 iunie 2004 semnat de Albania, Bosnia și Herțegovina, Croația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia, Misiunea ONU în Kosovo și Comisie. Principalul obiectiv al memorandumului de înțelegere era extinderea rețelei transeuropene de transport (TEN-T) și a politicilor conexe la țările din Balcanii de Vest. Întrucât memorandumul de înțelegere și-a arătat ulterior limitele, în 2008 Comisia a propus negocierea unui acord care să prevadă ca legislația, standardele și specificațiile tehnice aplicate de partenerii din Balcanii de Vest să fie compatibile cu cele ale Uniunii, pe baza experienței pozitive în ceea ce privește punerea în aplicare a Tratatului de instituire a Comunității Energiei.

Conținutul acordului

Tratatul de instituire a Comunității transporturilor (TCT) își propune să adopte o abordare mai cuprinzătoare în materie de cooperare, care să implice alte politici de transport și domenii conexe transporturilor. Tratatul urmărește crearea unei comunități a transporturilor în sectorul transportului rutier, feroviar, maritim și pe căile navigabile interioare, precum și dezvoltarea rețelei de transport dintre Uniunea Europeană și Balcanii de Vest, denumită „Comunitatea transporturilor”. Comunitatea transporturilor se bazează pe integrarea treptată a piețelor de transport din Balcanii de Sud-Vest în piața transporturilor din Uniunea Europeană, pe baza acquis-ului relevant, inclusiv în domeniul standardelor tehnice, al interoperabilității, al siguranței, al securității, al gestionării traficului, al politicii sociale, al achizițiilor publice și al mediului, pentru toate modurile de transport cu excepția celui aerian.

TCT este benefic procesului de aderare din Balcanii de Vest și stimulează cooperarea regională și procesul de reformă în contextul inițiativei Grupului celor șase din Balcanii de Vest, precum și implementarea TEN-T extinsă la Balcanii de Vest.

Procedura

Consiliul a autorizat Comisia să lanseze negocierile în 2008 și 2009. Discuțiile la nivel tehnic au fost încheiate cu succes în iulie 2010. Cu toate acestea, din cauza faptului că nu s-a ajuns la o poziție comună cu privire la denumirea adecvată a uneia dintre părți, finalizarea TCT a rămas blocată timp de aproape trei ani. Discuțiile au fost reluate în 2013, iar în 2016 s-a ajuns la un acord asupra versiunii finale a TCT.

TCT a fost semnat în numele Uniunii la 12 iulie și la 9 octombrie 2017, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară, în conformitate cu Decizia 2017/1937 a Consiliului, care a autorizat semnarea sa și aplicarea provizorie. Toate părțile din sud-estul Europei, cu excepția Kosovo, au ratificat deja TCT. Între timp, TCT se aplică în mod provizoriu între părți în conformitate cu articolul 41 alineatul (3) din TCT.

Pe baza celor menționate anterior, raportorul sugerează Comisiei TRAN să prezinte un aviz favorabil privind încheierea prezentului tratat.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Tratatului de instituire a Comunității transporturilor

Referințe

13111/2018 – C8-0473/2018 – COM(2018)05322018/0282(NLE)

Data sesizării

9.11.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

TRAN

15.11.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Karima Delli

19.2.2018

 

 

 

Data adoptării

22.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

3

1

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Christelle Lechevalier

Data depunerii

23.1.2019

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

35

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

3

-

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Dieter-Lebrecht Koch

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 6 februarie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate