PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Pogodbe o ustanovitvi prometne skupnosti

23.1.2019 - (13111/2018 – C8-0473/2018 – 2018/0282(NLE)) - ***

Odbor za promet in turizem
Poročevalka: Karima Delli

Postopek : 2018/0282(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0022/2019
Predložena besedila :
A8-0022/2019
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Pogodbe o ustanovitvi prometne skupnosti

(13111/2018 – C8-0473/2018 – 2018/0282(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (13111/2018),

–  ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi prometne skupnosti[1],

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 91 in členom 100(2) v povezavi s členom 218(6)(2)(a) ter členom 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0473/2018),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za promet in turizem (A8-0022/2019),

1.  odobri sklenitev pogodbe;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj to stališče posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic ter Republike Albanije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Kosova[2], Črne gore in Republike Srbije.

  • [1]  UL L 278, 27.10.2017, str. 3
  • [2]  To poimenovanje ne posega v stališča o statusu ter je v skladu z RVSZN 1244 (1999) in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.

OBRAZLOŽITEV

Uvod

Sodelovanje na področju prometa z državami Zahodnega Balkana ureja Prometni observatorij za jugovzhodno Evropo, ustanovljen 11. junija 2004 z memorandumom o soglasju, ki so ga podpisale Albanija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora, Srbija, misija Združenih narodov na Kosovu in Komisija. Glavni cilj memoranduma o soglasju je bil razširiti vseevropsko prometno omrežje (v nadaljnjem besedilu: TEN-T) in z njim povezane politike na Zahodni Balkan. Ker je memorandum o soglasju pozneje pokazal svoje omejitve, je Komisija leta 2008 predlagala, da bi se dogovorili o sporazumu, ki določa, da se zakonodaja, standardi in tehnične specifikacije partnerk na Zahodnem Balkanu in Unije uskladijo, in sicer na podlagi pozitivne izkušnje pri izvajanju Pogodbe o ustanovitvi energetske skupnosti.

Vsebina sporazuma

Pogodba o ustanovitvi prometne skupnosti si prizadeva za celovitejši pristop k sodelovanju, ki vključuje druge prometne politike in področja, povezana s prometom. Cilj te pogodbe je vzpostavitev prometne skupnosti na področju cestnega in železniškega prometa, prometa po celinskih plovnih poteh ter pomorskega prometa, kakor tudi razvoj prometnega omrežja med Evropsko unijo in Zahodnim Balkanom, kar sestavlja prometno skupnost. Prometna skupnost temelji na postopnem vključevanju trgov prometnih storitev pogodbenic z Zahodnega Balkana v trg prometnih storitev Evropske unije na podlagi ustreznega pravnega reda, med drugim na področju tehničnih standardov, interoperabilnosti, varnosti, varovanja, upravljanja prometa, socialne politike, javnih naročil in okolja, in sicer pri vseh načinih prevoza razen letalskega prevoza.

Pogodba bo pozitivno vplivala na pristopne procese držav Zahodnega Balkana ter bo spodbudila regionalno sodelovanje in reformni proces v okviru pobude šestih držav Zahodnega Balkana in razširitev izvajanja omrežja TEN-T na Zahodni Balkan.

Postopek

Svet je Komisijo pooblastil, da začne pogajanja v letih 2008 in 2009. Razprave na tehnični ravni so se uspešno zaključile julija 2010. Vendar zaradi nestrinjanja o ustreznem poimenovanju ene od pogodbenic Pogodbe o ustanovitvi prometne skupnosti že skoraj tri leta ni mogoče finalizirati. Razprave so se nadaljevale v letu 2013 in dogovor o končni različici Pogodbe je bil dosežen leta 2016.

Pogodba je bila v imenu Unije podpisana 12. julija in 9. oktobra 2017, s pridržkom njene poznejše sklenitve v skladu s Sklepom Sveta 2017/1937, ki je pooblastil njen podpis in začasno uporabo. Pogodbo so že ratificirale vse pogodbenice iz jugovzhodne Evrope razen Kosova. Trenutno se Pogodba o ustanovitvi prometne skupnosti začasno uporablja med pogodbenicami v skladu s členom 41(3) te pogodbe.

Na podlagi navedenega poročevalka predlaga, naj Odbor za promet in turizem poda pozitivno mnenje o sklenitvi tega protokola.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Pogodbe o ustanovitvi prometne skupnosti

Referenčni dokumenti

13111/2018 – C8-0473/2018 – COM(2018)05322018/0282(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

9.11.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

15.11.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Karima Delli

19.2.2018

 

 

 

Datum sprejetja

22.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

3

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), João Pimenta Lopes

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Christelle Lechevalier

Datum predložitve

23.1.2019

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

35

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

3

-

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Dieter-Lebrecht Koch

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 6. februar 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov