Betänkande - A8-0022/2019Betänkande
A8-0022/2019

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av fördraget om upprättande av en transportgemenskap

23.1.2019 - (13111/2018 – C8‑0473/2018 – 2018/0282(NLE)) - ***

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Karima Delli

Förfarande : 2018/0282(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0022/2019
Ingivna texter :
A8-0022/2019
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av fördraget om upprättande av en transportgemenskap

(13111/2018 – C8‑0473/2018 – 2018/0282(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (13111/2018),

–  med beaktande av fördraget om upprättandet av en transportgemenskap[1],

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 91 och 100.2, jämförda med artikel 218.6 andra stycket led a och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0473/2018),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A8-0022/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen, regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna samt i Republiken Albanien, Bosnien och Hercegovina, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Kosovo[2], Montenegro och Republiken Serbien.

  • [1]  EUT L 278, 27.10.2017, s. 3
  • [2]  Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

MOTIVERING

Inledning

Transportsamarbetet med länderna på västra Balkan reglerades genom transportobservatoriet för sydöstra Europa (Seeto), ett samförståndsavtal av den 11 juni 2004 undertecknat av Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien, Förenta nationernas interimistiska uppdrag i Kosovo samt kommissionen. Samförståndsavtalets främsta syfte var att utvidga det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) och politik kopplad till detta nät till att omfatta västra Balkan. När det blev klart att samförståndsavtalet inte längre räckte till, lade kommissionen 2008 fram ett förslag, som bygger på de positiva erfarenheterna från genomförandet av fördraget om energigemenskapen, om att ett avtal skulle förhandlas fram där det föreskrivs att lagstiftning, standarder och tekniska specifikationer hos partnerna på västra Balkan ska göras förenliga med vad som gäller i unionen.

Avtalets innehåll

Fördraget om upprättande av en transportgemenskap syftar till ett mer heltäckande samarbete som inkluderar övrig transportpolitik och transportrelaterade områden. Syftet med fördraget är att skapa en transportgemenskap som omfattar vägtransporter, järnvägar, inre vattenvägar och sjöfart samt att bygga ut transportnätet mellan Europeiska unionen och västra Balkan, nedan kallad transportgemenskapen. Transportgemenskapen ska baseras på att transportmarknaderna på västra Balkan integreras med Europeiska unionens transportmarknad på grundval av relevanta bestämmelser i unionens regelverk, även när det gäller tekniska standarder, kompatibilitet, säkerhet, transportskydd, trafikledning, socialpolitik, offentlig upphandling och miljö, för alla transportsätt utom luftfart.

Transportgemenskapen gynnar även anslutningsprocessen på västra Balkan och främjar det regionala samarbetet och reformprocessen inom sexpartsinitiativet för regionen samt genomförandet av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) när detta utvidgas till att omfatta västra Balkan.

Förfarande

2008 och 2009 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar. Diskussionerna på teknisk nivå slutfördes framgångsrikt i juli 2010. Det var dock omöjligt att enas om en lämplig beteckning på en av parterna, och därför dröjde det tre år innan fördraget om en transportgemenskap kunde slutföras. Diskussionerna återupptogs 2013, och en överenskommelse om fördragets slutliga version nåddes 2016.

Fördraget undertecknades på unionens vägnar den 12 juli och den 9 oktober 2017, med förbehåll för ingående vid en senare tidpunkt, i enlighet med rådets beslut 2017/1937, varigenom undertecknande och provisorisk tillämpning bemyndigades. Alla sydösteuropeiska parter utom Kosovo har redan ratificerat fördraget. Fördraget har under mellantiden tillämpats provisoriskt av parterna i enlighet med dess artikel 41.3.

På grundval av ovanstående fakta föreslår föredraganden att utskottet för transport och turism stöder ingåendet av detta protokoll.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av fördraget om upprättande av en transportgemenskap

Referensnummer

13111/2018 – C8-0473/2018 – COM(2018)05322018/0282(NLE)

Datum för samråd/begäran om godkännande

9.11.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

15.11.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Karima Delli

19.2.2018

 

 

 

Antagande

22.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

3

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Christelle Lechevalier

Ingivande

23.1.2019

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

35

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

3

-

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Dieter-Lebrecht Koch

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 6 februari 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy