Процедура : 2018/0403M(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0023/2019

Внесени текстове :

A8-0023/2019

Разисквания :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Гласувания :

PV 13/02/2019 - 8.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0093

ДОКЛАД     
PDF 212kWORD 61k
24.1.2019
PE 629.446v02-00 A8-0023/2019

съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна

(15375/2018 – C8‑0026/2019 – 2018/0403M(NLE))

Комисия по външни работи

Докладчик: Антонио Лопес‑Истурис Уайт

PR_Consent_Motion

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна

(15375/2018 – C8‑0026/2019 – 2018/0403M(NLE))

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (15375/2018),

–  като взе предвид проекта на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна (08224/2014),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 212 във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0026/2019),

–  като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между ЕС и Сингапур, подписано на 19 октомври 2018 г. в Брюксел,

–  като взе предвид Споразумението за свободна търговия (ССТ) и Споразумението за защита на инвестициите (СЗИ) между ЕС и Сингапур, подписани на 19 октомври 2018 г. в Брюксел,

–  като взе предвид Споразумението за сътрудничество между АСЕАН и ЕИО, подписано през март 1980 г., което представлява правната рамка за отношенията между ЕС и АСЕАН(1),

–  като взе предвид дванадесетата среща на високо равнище между Азия и Европа (ASEM), проведена на 18 и 19 октомври 2018 г. в Брюксел,

–  като взе предвид десетото междупарламентарно заседание ЕС – Сингапур, проведено на 23 май 2017 г. в Сингапур,

–  като взе предвид Глобалната стратегия за външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз, публикувана от заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност (заместник-председател/върховен представител) през юни 2016 г.,

–  като взе предвид насоките относно външната политика и политиката на сигурност на ЕС в Източна Азия, одобрени от Съвета на 15 юни 2012 г.,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 28 май 2018 г. относно засиленото сътрудничество на ЕС в областта на сигурността в Азия и с Азия;

–  като взе предвид стратегията на ЕС за свързване на Европа и Азия, която се основава на концепцията за устойчива свързаност,

–  като взе предвид своите неотдавнашни резолюции относно АСЕАН, по-специално резолюциите от 3 октомври 2017 г. относно политическите отношения между Европейския съюз и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия(2) и от 15 януари 2014 г. относно бъдещето на отношенията между ЕС и АСЕАН(3),

–  като взе предвид своята законодателна резолюция от …(4) относно проекта на решение,

–  като взе предвид член 99, параграф 2 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0023/2019),

A.  като има предвид, че отношенията между ЕС и Сингапур датират от няколко десетилетия и са изградени въз основа на дългогодишни приятелски отношения и тесни исторически, политически и икономически връзки; като има предвид, че двустранното партньорство се основава на споделени ценности и ангажимент за мирен и проспериращ свят;

Б.   като има предвид, че и двете страни по Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между ЕС и Сингапур потвърждават отново зачитането на демократичните принципи, принципите на правовата държава, правата на човека и основните свободи, както са определени във Всеобщата декларация за правата на човека и в други приложими международни инструменти в областта на правата на човека;

В.  като има предвид, че Сингапур е член – основател на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН), която през 2017 г. отбеляза своята 40-та годишнина;

Г.   като има предвид, че по време на своето председателство на АСЕАН през 2018 г., което бе под наслов „Устойчиви и иновативни“, Сингапур беше домакин на две срещи на върха на АСЕАН и насърчаваше единството, сигурността и икономическото сътрудничество между държавите от АСЕАН, като постави началото на инициативи като Младежката стипендия на АСЕАН;

Д.  като има предвид, че Сингапур е близък съюзник на Съединените щати, с които през 2003 г. Сингапур сключи ССТ, и за които счита, че са абсолютно необходими за сигурността, стабилността и баланса в азиатско-тихоокеанския регион;

Е.  като има предвид, че през 2017 г. Сингапур се нареди на 9-о място в индекса на човешкото развитие на Програмата на ООН за развитие;

Ж.  като има предвид, че Сингапур се нареди на 6-о място в индекса за възприемане на корупцията на „Трансперънси интернешънъл“ за 2017 г., което означава, че Сингапур е една от най-слабо корумпираните страни в света;

З.   като има предвид, че първият Форум на младите лидери на ЕС и АСЕАН се проведе през февруари 2018 г.;

И.   като има предвид, че в Сингапур имаше рекордни нива на замърсяване на въздуха в резултат на горски пожари в съседни държави, което до голяма степен се дължи на умишленото изгаряне с цел разчистването на площи за отглеждане на насаждения за добив на палмово масло и дървен материал;

Й.  като има предвид, че в конституцията на Сингапур се гарантират правата на свобода на изразяване на мнение, на мирни събрания и на сдружаване, които обаче са силно ограничени от съображения за сигурност, защита на обществения ред, морал, парламентарна привилегия и расова и религиозна хармония; като има предвид, че Сингапур се нарежда на 151-во място от общо 180 държави според световния индекс за свобода на печата за 2018 г.; като има предвид, че законите на Сингапур за неуважението, противодържавната дейност и клеветата се използват за ограничаване на критичните гласове сред активистите, блогърите и медиите;

К.   като има предвид, че в Сингапур все още се прилага смъртното наказание; като има предвид, че след кратък период без екзекуции броят на екзекуциите се увеличава от 2014 г. насам;

Л.   като има предвид, че правата на общността на ЛГБТИ лицата в Сингапур са силно ограничени; като има предвид, че сексуалните отношения по взаимно съгласие между двама мъже са незаконни и се наказват с до две години лишаване от свобода; като има предвид, че еднополовите връзки не се признават по закон в Сингапур;

М.  като има предвид, че Сингапур все още не е ратифицирал две основни конвенции на МОТ, по-специално Конвенцията за синдикалната свобода и закрила на правото на синдикално организиране и Конвенцията относно дискриминацията;

Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур

1.   приветства сключването на СПС, което е от стратегическо значение и ще предостави правна рамка за дългогодишните двустранни отношения и ангажимент за укрепване и разширяване на сътрудничеството в рамките на регионални и международни форуми, както и в области като опазване на околната среда, международна стабилност, правосъдие, сигурност и развитие;

2.   подчертава възможностите, предоставени от СПС, за сътрудничество в нови области, като права на човека, правосъдие, свобода и сигурност и неразпространение на ядрените оръжия, както и за научно и технологично сътрудничество в области като енергетиката, околната среда, борбата с изменението на климата, опазването на природните ресурси и транспорта, и по-специално морския и въздушния транспорт;

3.  приветства сътрудничеството в областта на междуличностните контакти, информационното общество, аудио-визуалния сектор и медиите, образователния и културния обмен, заетостта и социалните въпроси, здравеопазването и статистическите данни, които ще помогнат да се направи оценка на постигнатия напредък в прилагането на споразумението;

4.  счита, че СПС, рамковото споразумение, е политически тясно свързано със ССТ и СЗИ и ги допълва; припомня, че член 44 от СПС допуска неизпълнение на споразуменията в случаи на системно и сериозно нарушаване на съществени елементи, включително демократичните принципи, принципите на правовата държава и правата на човека;

5.   приветства подписването от Сингапур на 21 юни 2017 г. на многостранното споразумение между компетентните органи за прилагане на международния стандарт за автоматичен обмен на информация за данъчни цели, както и уведомлението на тази страна до ОИСР от 30 юни 2017 г. относно намерението ѝ да задейства автоматичен обмен по това споразумение с всички държави – членки на ЕС, които не са сключвали двустранно споразумение за целта; насърчава страните да се възползват в пълна степен от разпоредбите за данъчно сътрудничество в СПС;

Права на човека и основни свободи

6.  потвърждава отново необходимата съпричастност и ангажираност във връзка със зачитането на правата на човека, включително социалните права, демокрацията, основните свободи, доброто управление и принципите на правовата държава, както и за съвместна работа в тази насока; припомня, че правата на човека са в центъра на отношенията на ЕС с трети държави; призовава органите на Сингапур да гарантират при всички обстоятелства зачитането на международното право, демокрацията, правата на човека и основните свободи в съответствие с Устава на ООН и Всеобщата декларация за правата на човека и счита, че ЕС следва да продължи да предоставя подкрепа на Сингапур за социалното приобщаване, зачитането на правата на човека и принципите на правовата държава, както и насърчаването на мира, сигурността и съдебната реформа; приветства открития обществен дебат относно преразглеждането на неприлагания закон за наказване на еднополовите връзки по взаимно съгласие и призовава правителството на Сингапур да защитава изцяло правата на ЛГБТИ общността; настоява правителството на Сингапур да отмени законите, които предвиждат наказания за сексуални отношения между лица от един и същи пол; подчертава необходимостта от по-нататъшно сътрудничество по правата на жените и настоятелно призовава правителството на Сингапур да улесни приемането на законодателство, което забранява всички форми на дискриминация срещу жените и дискриминация на основата на сексуалната ориентация;

7.  призовава ЕС да започне диалог с правителството на Сингапур с цел незабавно въвеждане на мораториум върху смъртното наказание като стъпка към премахването на смъртното наказание;

8.   призовава правителството на Сингапур да защитава свободата на изразяване на мнение и свободата на събранията, тъй като те са основни елементи в една добре функционираща демокрация;

9.  призовава ЕС да започне диалог с органите на Сингапур, за да улесни ратифицирането от Сингапур на инструментите в областта на правата на човека и основните конвенции на МОТ; отчита, че Сингапур все още не е ратифицирал Конвенцията за синдикалната свобода и закрила на правото на синдикално организиране и Конвенцията относно дискриминацията и че е денонсирал Конвенцията относно принудителния труд; очаква от Сингапур да продължи да работи с МОТ, за да се постигне напредък към пълно съответствие със съдържанието на тези конвенции и в крайна сметка да се пристъпи към тяхното ратифициране;

Отношения между ЕС и Сингапур

10.  подчертава, че сключването на СПС дава силен тласък за по-голяма ангажираност между ЕС, Сингапур и региона на Югоизточна Азия като цяло;

11.   подчертава политическата полза от силни търговски и инвестиционни отношения между Сингапур и ЕС;

12.   подчертава специалния опит на ЕС в изграждането на институции, единния пазар, регулаторното сближаване, управлението на кризи, хуманитарната помощ и оказването на помощ при бедствия, както и в областта на правата на човека и демокрацията; подчертава, че ЕС следва да засили политическите диалози и сътрудничеството по въпроси като основните права, както и по теми от общ интерес, включително принципите на правовата държава и сигурността, както и защитата на свободата на изразяване;

13.  приветства факта, че СПС подкрепя междуличностните контакти, например академичната мобилност в рамките на програмата „Еразмус Мундус“, и улеснява по-нататъшното развитие на културния обмен, за да се постигне по-добро взаимно разбиране и познаване на съответните култури;

14.   подчертава ролята на базираната в Сингапур Фондация „Азия – Европа“ (АСЕФ) като основен инструмент за културен обмен между Азия и Европа; приветства нейната роля за включване на въпросите, предизвикващи загриженост у гражданското общество, като жизненоважен елемент в разискванията на АСЕМ;

15.  подчертава, че Центърът на Европейския съюз в Сингапур, който беше създаден през 2009 г. в партньорство с Националния университет на Сингапур и Технологичния университет в Нанян, насърчава познаването и разбирането на ЕС и неговите политики и е част от глобалната мрежа от центрове на ЕС за високи постижения;

16.  насърчава сингапурските изследователи да изпълняват съвместни проекти за научни изследвания и иновации с организации от ЕС по линия на научноизследователски инициативи на ЕС като програмата „Хоризонт 2020“, и да работят за преодоляването на общите световни предизвикателства, свързани с изменението на климата, околната среда, биотехнологиите, здравеопазването, застаряването на населението, енергията, природните ресурси и продоволствената сигурност;

Регионално и международно сътрудничество

17.   счита, че Сингапур е ключов партньор в реагирането на хуманитарни бедствия в Югоизточна Азия, както и важен фактор за политическата стабилност на целия регион;

18.  изразява загриженост, че изменението на климата ще има значително въздействие върху Сингапур и региона на АСЕАН; приветства положителния принос на Сингапур за постигането на целите на хилядолетието за развитие и целите за устойчиво развитие; приветства ратифицирането от страна на Сингапур на Парижкото споразумение на 21 септември 2016 г. и очаква Сингапур да изпълни планираните цели за намаляване на емисиите до 2030 г.; възнамерява да работи съвместно със Сингапур и АСЕАН за ускоряване на изпълнението на Парижкото споразумение относно климата; изтъква необходимостта от предоставяне на помощ за Сингапур и останалите държави от АСЕАН, за да се подобри защитата и устойчивото използване на биологичното разнообразие, и по-конкретно кораловите рифове, и систематичното възстановяване на горските екосистеми; приветства ролята на Сингапур по регионалния въпрос за намаляване на обезлесяването; настоятелно призовава за допълнително сътрудничество между ЕС и Сингапур за ефективно ограничаване на горските пожари и за приемане на по-екологосъобразни технологии за транспорт и сгради;

19.   счита, че има поле за действие, интерес и необходимост за съвместна работа между ЕС и АСЕАН с цел разработване на съвместна стратегия за кръгова икономика;

20.   приветства създаването на Форум на младите лидери на ЕС и АСЕАН, който ще даде възможност на млади лидери от ЕС и държавите от АСЕАН да обменят идеи и да изграждат взаимоотношения, за да подкрепят отношенията между ЕС и АСЕАН;

21.   подчертава, че СПС ще предостави възможност на ЕС да засили приноса си за осъществяването на общите цели в региона на Индийския и Тихия океан; призовава за укрепване на съвместните усилия за свободен и отворен регион на Индийския и Тихия океан;

22.   призовава за сътрудничество със Сингапур в преследването на общи интереси, свързани с изпълнението на политиките на АСЕАН и на ЕС в сферата на свързаността; подчертава необходимостта от сътрудничество по отношение на инициативата „Един пояс, един път“, за да се работи за изпълнението на целите и критериите за свързаност, които бяха договорени по време на неотдавнашната среща на високо равнище между ЕС и Китай; отново изтъква необходимостта от насърчаване на многостранното управление;

23.  подчертава, че Сингапур се застъпи за регионално многостранно сътрудничество в Югоизточна Азия; отбелязва ролята на Сингапур в междурегионалните дипломатически, икономически и институционални диалози между ЕС и АСЕАН и подчертава подкрепата на Сингапур за регионалната интеграция в Югоизточна Азия;

24.   отбелязва, че Сингапур има стратегическо местоположение; отбелязва приноса на Сингапур за регионалната и глобалната сигурност; приветства годишната среща на върха по въпросите на сигурността в Азия, известна още като диалога „Шангри-ла“, която се провежда в хотел „Шангри-ла“ в Сингапур от 2002 г. насам;

25.   изразява дълбоката си загриженост във връзка с нарастващото напрежение в Южнокитайско море; призовава АСЕАН да ускори консултациите относно кодекс на поведение за мирното решаване на спорове и противоречия в тази област, както и ЕС да подкрепи този процес; настоява, че проблемът следва да се решава в съответствие с международното право съгласно Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право (UNCLOS); изразява задоволство, че Сингапур, държава, която няма претенции по въпроса, настоятелно призова страните да се справят с различията по мирен начин и в съответствие с международното право, включително UNCLOS;

26.  призовава, наред със Сингапур, за свободата на корабоплаването и прелитането в този район и подчертава, че ЕС има силен интерес да насърчава стабилността в Югоизточна Азия; подчертава ключовата роля на регионалния форум на АСЕАН и на срещата на високо равнище за Източна Азия в насърчаването на диалозите по въпросите на сигурността между региона и извънрегионалните сили Китай и САЩ;

27.  приветства програмата на АСЕАН за капацитет в областта на киберпространството, стартирана по инициатива на Сингапур, която има за цел да подпомага народите от АСЕАН при установяването и реагирането на киберзаплахи; разбира, че АСЕАН не разполага с взаимни норми за киберзащита, което би могло да възпрепятства сътрудничеството в областта на киберсигурността в региона; призовава ЕС да сподели опита си за противодействие на кибернетични и хибридни заплахи и да подкрепи изграждането на капацитет на АСЕАН в тази област;

28.  приветства Сингапур за разполагането на войски и оборудване в подкрепа на многонационалната коалиция в Ирак от 2003 г. до 2008 г. и последващия принос на Сингапур за операциите срещу ИДИЛ в Ирак и Сирия;

29.  отчита готовността на Сингапур да бъде домакин и да има роля в организирането на срещи на върха за насърчаване на мира и изграждането на доверие в Азия и извън нея;

Институционална рамка по СПС

30.  приветства създаването съгласно СПС на съвместен комитет, съставен от представители на двете страни на подходящо високо равнище, за да се гарантира правилното функциониране и прилагане на споразумението, да се определят приоритети и да се отправят препоръки за насърчаване на постигането на целите на споразумението;

31.   призовава за редовен обмен между Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Парламента, за да може Парламентът да следи прилагането на СПС и постигането на целите му;

°

°  °

32.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейската служба за външна дейност, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Сингапур.

(1)

ОВ L 144, 10.6.1980 г., стр. 2.

(2)

OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 44.

(3)

OВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 75.

(4)

Приети текстове, P8_TA(0000)0000.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Решение на Съвета за сключване на Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Република Сингапур

Позовавания

2018/0403M(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

8.11.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AFET

17.1.2019

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

INTA

17.1.2019

 

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

INTA

21.1.2019

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Antonio López-Istúriz White

9.10.2018

 

 

 

Дата на приемане

22.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

49

2

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Klaus Buchner, James Carver, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Rebecca Harms, Patricia Lalonde, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Norbert Erdős, Axel Voss, Martina Werner

Дата на внасяне

24.1.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Norbert Erdős, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dubravka Šuica, László Tőkés, Axel Voss, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Martina Werner, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

2

-

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

6

0

EFDD

James Carver, Aymeric Chauprade

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 8 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност