Postup : 2018/0403M(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0023/2019

Předložené texty :

A8-0023/2019

Rozpravy :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Hlasování :

PV 13/02/2019 - 8.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0093

ZPRÁVA     
PDF 190kWORD 60k
24.1.2019
PE 629.446v02-00 A8-0023/2019

obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Unie, Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé

(15375/2018 – C8-0026/2018 – 2018/0403M(NLE))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodaj: Antonio López-Istúriz White

PR_ConsentMotion

NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Evropské unie, Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé

(15375/2018 – C8 0026/2019 – 2018/0403M(NLE))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (15375/2018),

–  s ohledem na návrh Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé (08224/2014),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 212 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0026/2019),

–  s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem, která byla podepsána dne 19. října 2018,

–  s ohledem na dohodu o volném obchodu (FTA) a dohodu o ochraně investic (IPA), které byly podepsány dne 19. října 2018,

–  s ohledem na dohodu o spolupráci mezi sdružením ASEAN a EHS podepsanou v březnu 1980, která představuje právní rámec pro vztahy mezi EU a sdružením ASEAN(1),

–  s ohledem na 12. summit Asie-Evropa (ASEM), který se konal v Bruselu ve dnech 18. a 19. října 2018,

–  s ohledem na 10. meziparlamentní setkání mezi EU a Singapurem, které se konalo dne 23. května 2017 v Singapuru,

–  s ohledem na globální strategii zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie, kterou v červnu 2016 představila místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

–  s ohledem na „Hlavní směry zahraniční a bezpečností politiky EU vůči východní Asii“, které schválila Rada dne 15. června 2012,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 28. května 2018 2018 o posílené bezpečnostní spolupráci EU v Asii a s Asií,

–  s ohledem na strategii EU pro propojení Evropy a Asie, která se zakládá na koncepci udržitelného propojení,

–  s ohledem na svá nedávná usnesení o sdružení ASEAN, zejména usnesení ze dne 3. října 2017 o politických vztazích EU se sdružením ASEAN(2) a usnesení ze dne 15. ledna 2014 o budoucnosti vztahů mezi EU a ASEAN(3),

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne ... (4)o návrhu rozhodnutí,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0023/2019),

A.  vzhledem k tomu, že EU navázala vztahy se Singapurem již před několika desetiletími a že tyto vztahy jsou založeny na dlouhé historii přátelství a úzkých historických, politických a ekonomických vazeb; vzhledem k tomu, že toto bilaterální partnerství je založeno na sdílených hodnotách a závazku k mírovému a prosperujícímu světu;

B.   vzhledem k tomu, že obě strany dohody o partnerství a spolupráci (PCA) opět zdůraznily, že dodržují demokratické zásady, zásady právního státu, lidská práva a základní svobody, jak jsou zakotveny ve Všeobecné deklaraci lidských práv a v dalších platných mezinárodních lidskoprávních nástrojích;

C.  vzhledem k tomu, že Singapur je zakládajícím členem Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), které v roce 2017 oslavilo 40. výročí svého založení;

D.   vzhledem k tomu, že v průběhu singapurského předsednictví tomuto sdružení v roce 2018, které probíhalo v duchu hesla „Odolní a inovativní“, byly v Singapuru uspořádány dva summity a tato země rovněž podpořila jednotnost a bezpečnost sdružení ASEAN a hospodářskou spolupráci v rámci tohoto sdružení, přičemž byly zahájeny iniciativy jako např. stipendium ASEAN pro mladé lidi;

E.  vzhledem k tomu, že Singapur je blízkým spojencem Spojených států, s nimiž v roce 2003 uzavřel dohodu o volném obchodu, a že Singapur tuto skutečnost považuje za nezbytnou pro bezpečnost, stabilitu a rovnováhu v asijsko-tichomořské oblasti;

F.  vzhledem k tomu, že Singapur se v roce 2017 umístil na 9. místě na indexu lidského rozvoje Rozvojového programu OSN;

G.  vzhledem k tomu, že Singapur se v roce 2017 umístil na 6. místě indexu vnímání korupce organizace Transparency International, což znamená, že se jedná o jednu z nejméně zkorumpovaných zemí na světě;

H.   vzhledem k tomu, že první fórum EU a ASEAN pro mladé lídry se konalo v únoru 2018;

I.   vzhledem k tomu, že Singapur zažívá bezprecedentní úrovně znečištění ovzduší v důsledku lesních požárů v sousedních zemích, které jsou do značné míry důsledkem záměrného vypalování za účelem „očištění“ pozemků určených pro plantáže na produkci palmového oleje a dřeva;

J.  vzhledem k tomu, že ústava Singapuru zaručuje právo na svobodu projevu, pokojné shromažďování a sdružování, jehož výkon je však přísně omezován s poukazem na potřebu zajistit bezpečnost, ochranu veřejného pořádku, morálku, výsady parlamentu a rasovou a náboženskou harmonii; vzhledem k tomu, že Singapur se v žebříčku světového indexu svobody tisku na rok 2018 nachází na 151. místě ze 180; vzhledem k tomu, že singapurské zákony vymezují pohrdání, pobuřování a urážku na cti jsou využívány proti aktivistům, blogerům a sdělovacím prostředkům s cílem umlčet kritiku;

K.   vzhledem k tomu, že Singapur i nadále uplatňuje trest smrti; vzhledem k tomu, že po krátkém období bez poprav se počet poprav od roku 2014 zvyšuje;

L.   vzhledem k tomu, že práva singapurské komunity LGBTI jsou velmi omezená; vzhledem k tomu, že konsensuální pohlavní styk mezi dvěma muži je protizákonný a trestá se odnětím svobody v délce nejvýše dvou let; vzhledem k tomu, že singapurský právní řád neuznává vztah osob stejného pohlaví;

M.  vzhledem k tomu, že Singapur doposud neratifikoval dvě klíčové úmluvy MOP, a to Úmluvu o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat a Úmluvu o diskriminaci;

Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem

1.   vítá uzavření dohody o partnerství a spolupráci (PCA), která má strategický význam a poskytne právní rámec pro dlouhodobé dvoustranné vztahy, a závazek k posílení a rozšíření spolupráce na regionálních a mezinárodních fórech a v oblastech, jako je ochrana životního prostředí, mezinárodní stabilita, spravedlnost, bezpečnost a rozvoj;

2.   vyzdvihuje příležitosti, které tato PCA nabízí v nových oblastech spolupráce, jako jsou lidská práva, spravedlnost, svoboda a bezpečnost a nešíření jaderných zbraní, a pro vědeckou a technologickou spolupráci v oblastech, jako je energetika, životní prostředí, boj proti změně klimatu, ochrana přírodních zdrojů a doprava, zejména námořní a letecká doprava;

3.  vítá spolupráci v oblasti mezilidských kontaktů a informační společnosti, v audiovizuální a mediální oblasti, v oblasti vzdělávacích a kulturních výměn, zaměstnanosti, sociálních věcí, zdravotnictví a statistiky, která pomůže vyhodnotit pokrok dohody;

4.  domnívá se, že dohoda o partnerství a spolupráci (rámcová dohoda) je politicky úzce provázaná s dohodou o volném obchodu a dohodou o ochraně investic a tyto dohody doplňuje; připomíná, že článek 44 dohody o partnerství a spolupráci umožňuje pozastavit uplatňování dohod v případě systematického a závažného porušování jejich klíčových prvků, včetně demokratických zásad, právního státu a lidských práv;

5.   vítá skutečnost, že Singapur dne 21. června 2017 podepsal Mnohostrannou dohodu příslušných orgánů (MCAA), jejímž cílem je zavést celosvětový standard pro automatickou výměnu informací týkajících se daní, a že Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) dne 30. června 2017 oznámil svůj úmysl spustit automatickou výměnu na základě uvedené dohody se všemi členskými státy EU, s nimiž neměl uzavřenou dvoustrannou dohodu s týmž účelem; vybízí strany, aby v dohodě o partnerství a spolupráci plně využívaly ustanovení o spolupráci v oblasti daní;

Lidská práva a základní svobody

6.  opět zdůrazňuje potřebný závazek a angažovanost v oblasti dodržování lidských práv (včetně sociálních práv), demokracie, základních svobod, řádné správy věcí veřejných a právního státu a také závazek, že budou strany v tomto směru vzájemně spolupracovat; připomíná, že lidská práva zaujímají ústřední místo ve vztazích EU se třetími zeměmi; vyzývá singapurské orgány, aby za všech okolností zajistily dodržování mezinárodního práva, demokracie, lidských práv a základních svobod v souladu s Chartou OSN a Všeobecnou deklarací lidských práv, a domnívá se, že EU by měla i nadále podporovat Singapur v oblasti sociálního začleňování, dodržování lidských práv a zásad právního státu, prosazování míru, bezpečnosti a reformy soudnictví; vítá otevřenou veřejnou diskusi o revizi nevymáhaného zákona o trestání konsensuálních vztahů mezi osobami stejného pohlaví a vyzývá vládu Singapuru, aby plně chránila práva LGBTI komunity; trvá na tom, že singapurská vláda by měla zrušit zákony trestající pohlavní styk mezi osobami stejného pohlaví; zdůrazňuje, že je třeba dále spolupracovat ve věci práv žen, a naléhavě vybízí singapurskou vládu, aby podpořila přijetí zákona zakazujícího všechny formy diskriminace žen a diskriminaci na základě sexuální orientace;

7.  vyzývá EU, aby se singapurskou vládou zahájila dialog s cílem dosáhnout zavedení okamžitého moratoria na trest smrti, které by bylo prvním krokem na cestě k jeho úplnému zrušení;

8.   vyzývá singapurskou vládu, aby chránila svobodu projevu a shromažďování, neboť jsou klíčovými prvky dobře fungující demokracie;

9.  vyzývá EU, aby se zapojila do dialogu se singapurskými orgány s cílem usnadnit ratifikaci lidskoprávních nástrojů a klíčových dohod MOP ze strany Singapuru; bere na vědomí, že Singapur doposud neratifikoval klíčové úmluvy MOP o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat a o diskriminaci a vypověděl úmluvu o nucené práci; očekává, že Singapur bude dále spolupracovat s organizací MOP s cílem pokročit směrem k dosažení úplného souladu s jejich obsahem a nakonec k jejich ratifikaci;

Vztahy mezi EU a Singapurem

10.  zdůrazňuje, že uzavření PCA je silným podnětem pro posílení vazeb mezi EU, Singapurem a regionem jihovýchodní Asie obecně;

11.   zdůrazňuje politickou hodnotu silných obchodních a investičních vazeb mezi Singapurem a EU;

12.   zdůrazňuje zvláštní zkušenosti EU s budováním institucí, jednotným trhem, sbližováním právních předpisů, krizovým řízením, humanitární pomocí a odstraňováním následků katastrof a lidskými právy a demokracií; zdůrazňuje, že EU by měla zintenzivnit politický dialog a spolupráci v otázkách, jako jsou základní práva a otázky společného zájmu, včetně právního státu a bezpečnosti a ochrany svobody projevu;

13.  vítá skutečnost, že PCA podporuje mezilidské výměny, jako je např. akademická mobilita v rámci programu Erasmus Mundus, a usnadňuje další rozvoj kulturních výměn s cílem zlepšit vzájemné porozumění a rozvíjet poznání obou kultur;

14.   vyzdvihuje úlohu nadace Asie–Evropa (ASEF), která je hlavním nástrojem pro kulturní výměny mezi Asií a Evropou; vítá její úlohu, pokud jde o začlenění otázek občanské společnosti jako zásadního prvku jednání na summitech Asie-Evropa (ASEM);

15.  zdůrazňuje, že středisko Evropské unie v Singapuru, které bylo zřízeno v roce 2009 v partnerství se singapurskou Národní univerzitou a Nan-jangskou technologickou univerzitou, podporuje znalosti a porozumění EU a jejích politik a je součástí globální sítě středisek excelence EU;

16.  vybízí singapurské výzkumníky, aby prováděli společné výzkumné a inovační projekty se subjekty EU v rámci výzkumných iniciativ EU, jako je např. program Horizont 2020, a aby se zabývali společnými globálními výzvami spojenými se změnou klimatu, životním prostředím, biotechnologií, zdravotnictvím, stárnutím obyvatelstva, energetikou, přírodními zdroji a potravinovým zabezpečením;

Regionální a mezinárodní spolupráce

17.   domnívá se, že Singapur je klíčovým partnerem pro reakci na humanitární katastrofy v jihovýchodní Asii a také důležitým hráčem pro politickou stabilitu celého regionu;

18.  vyjadřuje obavy, že změna klimatu bude mít na Singapur a region ASEAN závažné dopady; vítá pozitivní příspěvek Singapuru k dosahování rozvojových cílů tisíciletí a k cílům udržitelného rozvoje; vítá ratifikaci Pařížské dohody ze strany Singapuru dne 21. září 2016 a očekává, že splní plánované cíle snížení emisí do roku 2030; usiluje o spolupráci s Čínou a sdružením ASEAN na urychlení provádění Pařížské dohody o klimatu; zdůrazňuje, že je třeba poskytovat pomoc Singapuru a ostatním zemím sdružení ASEAN s cílem posílit ochranu a udržitelné využívání biologické rozmanitosti, zejména korálových útesů, a systematickou obnovu lesních ekosystémů; vítá úlohu Singapuru v regionální problematice omezování odlesňování; naléhavě vyzývá k tomu, aby byla posílena spolupráce EU a Singapuru s cílem účinně potlačovat lesní požáry a zavádět technologie, které jsou šetrnější k životnímu prostředí, v oblasti dopravy a budov;

19.   domnívá se, že existuje prostor pro spolupráci mezi EU a sdružením ASEAN, zájem na této spolupráci a její potřeba, aby bylo možné vybudovat společnou ekonomickou strategii zaměřenou na oběhové hospodářství;

20.   vítá vytvoření fóra mladých lídrů EU-ASEAN, které umožní mladým lídrům z EU a zemí ASEAN vyměňovat si nápady a budovat vztahy, čímž se dále podpoří vztahy mezi EU a ASEAN;

21.   zdůrazňuje, že tato dohoda o partnerství a spolupráci bude pro EU příležitostí k posílení jejího přínosu k provádění sdílených cílů v indicko-tichomořské oblasti; vyzývá k posílení úsilí směřujícího ke svobodné a otevřené indicko-tichomořské oblasti;

22.   vyzývá ke spolupráci se Singapurem při sledování společných zájmů týkajících se provádění politik sdružení ASEAN a EU v oblasti propojení; zdůrazňuje, že je zapotřebí spolupráce, pokud jde o iniciativu „Jeden pás, jedna cesta“, s cílem usilovat o provádění cílů a kritérií propojení, které byly dohodnuty na nedávném summitu EU-Čína; opakuje, že je třeba podporovat mnohostrannou správu;

23.  zdůrazňuje, že Singapur se zasazuje o regionální multilateralismus v jihovýchodní Asii; bere na vědomí úlohu Singapuru v meziregionálním diplomatickém, hospodářském a institucionálním dialogu mezi EU a ASEAN a zdůrazňuje, že Singapur podporuje regionální integraci v jihovýchodní Asii;

24.   konstatuje, že Singapur je strategicky umístěn; bere na vědomí příspěvek Singapuru k regionální a celosvětové bezpečnosti; vítá každoroční asijský bezpečnostní summit v Asii, který bývá také nazýván „dialog Shangri-La“ a který je od roku 2002 pořádán v hotelu Shangri-La v Singapuru;

25.   vyjadřuje hluboké znepokojení nad rostoucím napětím v Jihočínském moři; vyzývá sdružení ASEAN, aby urychlilo konzultace o kodexu chování pro mírové řešení sporů a neshod v této oblasti, a vyzývá EU, aby tento proces podpořila; trvá na tom, že by tato otázka měla být vyřešena v souladu s mezinárodním právem podle Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS); je potěšen, že Singapur, tedy země, která nároky nevznáší, naléhavě vyzval strany, aby zvládaly své názorové rozdíly v míru a v souladu s mezinárodním právem, včetně úmluvy UNCLOS;

26.  společně se Singapurem vyzývá ke svobodě plavby a přeletu nad dotčenou oblastí a zdůrazňuje, že EU má velký zájem na prosazování stability v jihovýchodní Asii; zdůrazňuje klíčovou úlohu regionálního fóra ASEAN a východoasijského summitu při podpoře dialogu o bezpečnosti mezi regionálními a mimoregionálními mocnostmi Číny a Spojených států;

27.  vítá program sdružení ASEAN pro kybernetickou kapacitu, který byl zahájen z podnětu Singapuru a jehož cílem je pomáhat národům ASEAN při odhalování kybernetických hrozeb a reakci na ně; chápe, že ASEAN nemá žádné vzájemné normy pro kybernetickou ochranu, což by mohlo bránit spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti v regionu; vyzývá EU, aby sdílela své zkušenosti s řešením kybernetických a hybridních hrozeb a podporovala budování kapacit ASEAN v této oblasti;

28.  chválí Singapur za to, že v letech 2003 až 2008 nasazoval jednotky a materiál na podporu mnohonárodnostní koalice v Iráku, a za jeho následný příspěvek k operacím namířeným proti ISIS v Iráku a Sýrii;

29.  uznává připravenost Singapuru pořádat vrcholné schůzky na podporu míru a budování důvěry v Asii i mimo ni a jeho úlohu při těchto schůzkách;

Institucionální rámec dohody o partnerství a spolupráci

30.  vítá skutečnost, že na základě dohody o partnerství a spolupráci byl zřízen smíšený výbor složený ze zástupců obou stran na odpovídající vysoké úrovni, který má zajistit řádné fungování a provádění dohody, stanovovat priority a vydávat doporučení na podporu cílů dohody;

31.   vyzývá k pravidelným výměnám mezi Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ) a Parlamentem, aby měl Parlament možnost sledovat provádění dohody o partnerství a spolupráci a dosahování jejích cílů;

°

°  °

32.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Singapuru.

(1)

Úř. věst. L 144, 10.6.1980, s. 2.

(2)

Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 44.

(3)

Úř. věst. C 482, 23.12.2016, p. 75.

(4)

Přijaté texty, P8_TA(0000)0000.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurskou republikou

Referenční údaje

2018/0403M(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

8.11.2018

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AFET

17.1.2019

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

INTA

17.1.2019

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

INTA

21.1.2019

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Antonio López-Istúriz White

9.10.2018

 

 

 

Datum přijetí

22.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

49

2

6

Členové přítomní při konečném hlasování

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Klaus Buchner, James Carver, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Rebecca Harms, Patricia Lalonde, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Norbert Erdős, Axel Voss, Martina Werner

Datum předložení

24.1.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Norbert Erdős, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dubravka Šuica, László Tőkés, Axel Voss, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Martina Werner, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

2

-

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

6

0

EFDD

James Carver, Aymeric Chauprade

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 7. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí