ΕΚΘΕΣΗ που περιλαμβάνει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος όσον αφορά το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης, αφετέρου

24.1.2019 - (15375/2018 – C8-0026/2019 – 2018/0403M(NLE))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Antonio López-Istúriz White
PR_Consent_Motion

Διαδικασία : 2018/0403M(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0023/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0023/2019
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σιγκαπούρης, αφετέρου

(15375/2018 – C8-0026/2019 – 2018/0403M(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15375/2018),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σιγκαπούρης, αφετέρου (08224/2014),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 212, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0026/2019),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) ΕΕ-Σιγκαπούρης, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες, στις 19 Οκτωβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) και τη συμφωνία προστασίας των επενδύσεων (ΣΠΕ) ΕΕ-Σιγκαπούρης, που υπογράφηκαν στις Βρυξέλλες, στις 19 Οκτωβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας ASEAN-ΕΟΚ που υπογράφηκε τον Μάρτιο του 1980, η οποία αποτελεί το νομικό πλαίσιο για τις σχέσεις ΕΕ-ASEAN[1],

–  έχοντας υπόψη τη 12η Ευρωασιατική σύνοδο κορυφής (ASEM) η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη 10η διακοινοβουλευτική συνεδρίαση ΕΕ-Σιγκαπούρης, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη, στις 23 Μαΐου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας, την οποία δημοσίευσε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) τον Ιούνιο του 2016,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της ΕΕ στην ανατολική Ασία, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 15 Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2018, σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας στην Ασία και με αυτήν,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για τη σύνδεση Ευρώπης και Ασίας, η οποία βασίζεται στην έννοια της βιώσιμης συνδεσιμότητας·

–  έχοντας υπόψη τα πρόσφατα ψηφίσματά του για τον ASEAN, και ιδίως εκείνα της 3ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τις πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με τον ASEAN[2] και της 15ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-ASEAN[3],

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της ...[4] σχετικά με την πρόταση απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0023/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις ΕΕ-Σιγκαπούρης διαρκούν αρκετές δεκαετίες και έχουν οικοδομηθεί στα θεμέλια μιας μακράς ιστορίας φιλίας και στενών ιστορικών, πολιτικών και οικονομικών δεσμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διμερής εταιρική σχέση βασίζεται σε κοινές αξίες και στη δέσμευση για έναν ειρηνικό και ευημερούντα κόσμο·

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αμφότερα τα μέρη της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) ΕΕ-Σιγκαπούρης επιβεβαιώνουν εκ νέου τον σεβασμό τους για τις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, όπως ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε άλλες διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σιγκαπούρη είναι ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), ο οποίος γιόρτασε την 40ή επέτειό του το 2017·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της προεδρίας της στον ASEAN το 2018, με το σύνθημα «Resilient and Innovative» (ανθεκτικότητα και καινοτομία), η Σιγκαπούρη διοργάνωσε δύο συνόδους κορυφής και προώθησε την ενότητα, την ασφάλεια και την οικονομική συνεργασία του ASEAN, με πρωτοβουλίες όπως η συνεργασία νέων του ASEAN·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σιγκαπούρη είναι στενός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, χώρα με την οποία συνήψε ΣΕΣ το 2003, και την οποία θεωρεί απαραίτητη για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ισορροπία στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σιγκαπούρη κατέλαβε την 9η θέση στον Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης του Αναπτυξιακού Προγράμματος του ΟΗΕ για το 2017·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σιγκαπούρη κατέλαβε την 6η θέση στον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας για το 2017, γεγονός που την καθιστά μία από τις λιγότερο διεφθαρμένες χώρες στον κόσμο·

H.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρώτο φόρουμ νέων ηγετών ΕΕ-ASEAN έλαβε χώρα τον Φεβρουάριο του 2018·

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σιγκαπούρη αντιμετώπισε πρωτοφανή επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης ως αποτέλεσμα δασικών πυρκαγιών σε γειτονικές χώρες, ως επί το πλείστον λόγω της εσκεμμένης καύσης γης για καλλιέργεια φοινικέλαιου και φυτειών ξυλείας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα της Σιγκαπούρης διασφαλίζει τα δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης, του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι, τα οποία υπόκεινται ωστόσο σε σοβαρούς περιορισμούς για λόγους ασφάλειας, προστασίας της δημόσιας τάξης, ηθών, βουλευτικών προνομίων, φυλετικής και θρησκευτικής αρμονίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σιγκαπούρη κατατάσσεται 151η σε σύνολο 180 κρατών στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου για το 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία της Σιγκαπούρης περί επίδειξης ασέβειας, πρόκλησης στάσης και δυσφήμησης χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό των επικριτικών απόψεων μεταξύ ακτιβιστών, διαχειριστών ιστολογίων και μέσων ενημέρωσης·

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σιγκαπούρη εξακολουθεί να εφαρμόζει τη θανατική ποινή· λαμβάνοντας υπόψη ότι έπειτα από μια σύντομη περίοδο χωρίς εκτελέσεις, από το 2014 ο αριθμός των εκτελέσεων σημειώνει αύξηση·

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΔΜ της Σιγκαπούρης είναι εξαιρετικά περιορισμένα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συναινετικές σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ δύο ανδρών είναι παράνομες και επισύρουν ποινή φυλάκισης έως δύο ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου δεν αναγνωρίζονται από τον νόμο στη Σιγκαπούρη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σιγκαπούρη δεν έχει ακόμη κυρώσει δύο βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ, και συγκεκριμένα τη σύμβαση περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος και τη σύμβαση περί διακρίσεων·

Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Σιγκαπούρης

1.   χαιρετίζει τη σύναψη της ΣΕΣΣ, η οποία έχει στρατηγική σημασία και θα παράσχει ένα νομικό πλαίσιο για τις μακροχρόνιες διμερείς σχέσεις και τη δέσμευση για ενίσχυση και διεύρυνση της συνεργασίας σε περιφερειακά και διεθνή φόρουμ, καθώς και σε τομείς όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η διεθνής σταθερότητα, η δικαιοσύνη, η ασφάλεια και η ανάπτυξη·

2.   επισημαίνει τις ευκαιρίες που παρέχει η ΣΕΣΣ για νέους τομείς συνεργασίας, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δικαιοσύνη, η ελευθερία, η ασφάλεια και η μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, καθώς και για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία σε τομείς όπως η ενέργεια, το περιβάλλον, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η προστασία των φυσικών πόρων και οι μεταφορές, ιδίως οι θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές·

3.  επικροτεί τη συνεργασία σχετικά με τους δεσμούς μεταξύ των λαών, την κοινωνία της πληροφορίας, τους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και των μέσων ενημέρωσης, την εκπαίδευση και τις πολιτιστικές ανταλλαγές, την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις, την υγεία και τις στατιστικές που θα συμβάλουν στην αξιολόγηση της προόδου της συμφωνίας·

4.  θεωρεί ότι η ΣΕΣΣ, η συμφωνία-πλαίσιο, συνδέεται στενά και συμπληρώνει τη ΣΕΣ και τη ΣΠΕ σε πολιτικό επίπεδο· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 44 της ΣΕΣΣ επιτρέπει τη μη εκτέλεση των συμφωνιών σε περιπτώσεις συστηματικής και σοβαρής παραβίασης ουσιωδών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των δημοκρατικών αρχών, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

5.   επικροτεί την υπογραφή από τη Σιγκαπούρη, στις 21 Ιουνίου 2017, της πολυμερούς συμφωνίας αρμόδιων αρχών (MCAA) για την εφαρμογή του παγκόσμιου προτύπου αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς και την κοινοποίησή της στον ΟΟΣΑ, στις 30 Ιουνίου 2017, σχετικά με την πρόθεσή της να ενεργοποιήσει αυτόματες ανταλλαγές βάσει της εν λόγω συμφωνίας με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ για τα οποία δεν υπήρχε διμερής συμφωνία για τον ίδιο σκοπό· ενθαρρύνει τα συμβαλλόμενα μέρη να κάνουν πλήρη χρήση των διατάξεων περί φορολογικής συνεργασίας που περιέχονται στη ΣΕΣΣ·

Ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες

6.  επιβεβαιώνει την απαιτούμενη προσήλωση και δέσμευση ως προς τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, των θεμελιωδών ελευθεριών, της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου, καθώς και τη συνεργασία με αυτόν τον σκοπό· υπενθυμίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται στο επίκεντρο των σχέσεων της ΕΕ με τρίτες χώρες· καλεί τις αρχές της Σιγκαπούρης να διασφαλίσουν, σε όλες τις περιπτώσεις, τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να παρέχει στήριξη στη Σιγκαπούρη για την κοινωνική ένταξη, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, καθώς και την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της δικαστικής μεταρρύθμισης· επικροτεί την ανοικτή δημόσια συζήτηση σχετικά με την αναθεώρηση της ανεκτέλεστης νομοθεσίας όσον αφορά την ποινικοποίηση των συναινετικών σχέσεων μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου και καλεί την κυβέρνηση της Σιγκαπούρης να προστατεύσει πλήρως τα δικαιώματα της κοινότητας των ΛΟΑΔΜ· εμμένει ότι η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης πρέπει να καταργήσει τους νόμους που ποινικοποιούν τις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου· τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω συνεργασία όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και προτρέπει την κυβέρνηση της Σιγκαπούρης να διευκολύνει την έγκριση νομοθεσίας που απαγορεύει κάθε μορφή διάκρισης εις βάρος των γυναικών καθώς και λόγω γενετήσιου προσανατολισμού·

7.  καλεί την ΕΕ να ανοίξει διάλογο με την κυβέρνηση της Σιγκαπούρης με σκοπό τη θέσπιση άμεσης αναστολής της θανατικής ποινής ως βήμα προς την κατεύθυνση της κατάργησης της ποινής του θανάτου·

8.   καλεί την κυβέρνηση της Σιγκαπούρης να προστατεύσει τις ελευθερίες της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, καθώς αποτελούν βασικά στοιχεία της εύρυθμης λειτουργίας της δημοκρατίας·

9.  καλεί την ΕΕ να ξεκινήσει διάλογο με τις αρχές της Σιγκαπούρης με σκοπό να διευκολυνθεί η κύρωση από τη χώρα των πράξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των βασικών συμβάσεων της ΔΟΕ· επισημαίνει ότι η Σιγκαπούρη δεν έχει κυρώσει ακόμα τις συμβάσεις περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος, και περί διακρίσεων, καθώς και ότι κατήγγειλε τη σύμβαση περί αναγκαστικής εργασίας· αναμένει ότι η Σιγκαπούρη θα συνεργαστεί περαιτέρω με τη ΔΟΕ με σκοπό την επίτευξη προόδου ως προς την πλήρη ευθυγράμμιση με το περιεχόμενό των εν λόγω συμβάσεων και, εντέλει, την επιδίωξη της κύρωσής τους·

Σχέσεις ΕΕ-Σιγκαπούρης

10.  τονίζει ότι η σύναψη της ΣΕΣΣ δίνει ισχυρή ώθηση στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ, της Σιγκαπούρης και της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ασίας εν γένει·

11.   υπογραμμίζει την πολιτική αξία των ισχυρών εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων μεταξύ της Σιγκαπούρης και της ΕΕ·

12.   υπογραμμίζει την ιδιαίτερη πείρα της ΕΕ στη διαμόρφωση θεσμών, την ενιαία αγορά, τη ρυθμιστική σύγκλιση, τη διαχείριση κρίσεων, την ανθρωπιστική βοήθεια και την αρωγή σε περιπτώσεις καταστροφών, όπως επίσης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τους διαλόγους πολιτικής και τη συνεργασία σε θέματα όπως τα θεμελιώδη δικαιώματα και σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων του κράτους δικαίου και της ασφάλειας, καθώς και της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης·

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΣΕΣΣ στηρίζει τις ανταλλαγές μεταξύ των λαών, όπως την ακαδημαϊκή κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Mundus, και διευκολύνει την περαιτέρω ανάπτυξη των πολιτιστικών ανταλλαγών, προκειμένου να αυξηθεί η αμοιβαία κατανόηση και γνώση των αντίστοιχων πολιτισμών·

14.   υπογραμμίζει τον ρόλο του Ιδρύματος Ασίας-Ευρώπης (ASEF) με έδρα στη Σιγκαπούρη ως κύριου μέσου για πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ Ασίας και Ευρώπης· χαιρετίζει τον ρόλο του όσον αφορά τη συμπερίληψη των προβληματισμών της κοινωνίας των πολιτών ως ζωτικού στοιχείου των διαβουλεύσεων της ASEM·

15.  επισημαίνει ότι το Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σιγκαπούρη, το οποίο ιδρύθηκε το 2009 σε συνεργασία με το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Nanyang, προωθεί τη γνώση και την κατανόηση της ΕΕ και των πολιτικών της, και αποτελεί μέρος του παγκόσμιου δικτύου κέντρων αριστείας της ΕΕ·

16.  ενθαρρύνει τους ερευνητές από τη Σιγκαπούρη να διεξαγάγουν κοινά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας με φορείς της ΕΕ στο πλαίσιο ερευνητικών πρωτοβουλιών της ΕΕ, όπως του προγράμματος «Ορίζων 2020», και να αντιμετωπίσουν τις κοινές παγκόσμιες προκλήσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, τη βιοτεχνολογία, την υγεία, τη γήρανση του πληθυσμού, την ενέργεια, τους φυσικούς πόρους και την επισιτιστική ασφάλεια·

Περιφερειακή και διεθνής συνεργασία

17.   θεωρεί ότι η Σιγκαπούρη είναι βασικός εταίρος για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών καταστροφών στη Νοτιοανατολική Ασία, καθώς και σημαντικός παράγοντας για την πολιτική σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής·

18.  εκφράζει την ανησυχία ότι η κλιματική αλλαγή θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στη Σιγκαπούρη και στην περιοχή του ASEAN· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θετική συμβολή της Σιγκαπούρης στους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας και στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης· χαιρετίζει την κύρωση της συμφωνίας του Παρισιού από τη Σιγκαπούρη στις 21 Σεπτεμβρίου 2016 και αναμένει από τη Σιγκαπούρη να επιτύχει τους προγραμματισμένους στόχους μείωσης των εκπομπών έως το 2030· σκοπεύει να συνεργαστεί με τη Σιγκαπούρη και τον ASEAN, ώστε να επιταχύνει την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα· τονίζει την ανάγκη παροχής βοήθειας στη Σιγκαπούρη και τις χώρες του ASEAN, με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας και της βιώσιμης χρήσης της βιοποικιλότητας, ιδίως των κοραλλιογενών υφάλων, και τη συστηματική αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων· χαιρετίζει τον ρόλο της Σιγκαπούρης στο περιφερειακό ζήτημα αναφορικά με την ελάττωση της αποψίλωσης των δασών· ζητεί την επίσπευση της περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Σιγκαπούρης και την υιοθέτηση φιλικότερων προς το περιβάλλον τεχνολογιών για τις μεταφορές και τα κτίρια·

19.   πιστεύει ότι υπάρχει δυνατότητα, ενδιαφέρον και ανάγκη συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του ASEAN για την ανάπτυξη κοινής στρατηγικής για την κυκλική οικονομία·

20.   επικροτεί τη δημιουργία ενός φόρουμ των νέων ηγετών ΕΕ-ASEAN, το οποίο θα επιτρέπει στους νέους ηγέτες από την ΕΕ και τις χώρες του ASEAN να ανταλλάσσουν ιδέες και να οικοδομούν σχέσεις για τη στήριξη των σχέσεων ΕΕ-ASEAN·

21.   τονίζει ότι η ΣΕΣΣ θα δώσει την ευκαιρία στην ΕΕ να ενισχύσει τη συνεισφορά της στην υλοποίηση κοινών στόχων στην ινδοειρηνική περιοχή· ζητεί να ενταθούν οι κοινές προσπάθειες για μια ελεύθερη και ανοικτή ινδοειρηνική περιοχή·

22.   ζητεί τη συνεργασία με τη Σιγκαπούρη για την επιδίωξη κοινών συμφερόντων όσον αφορά την εφαρμογή των πολιτικών του ASEAN και της ΕΕ για τη συνδεσιμότητα· τονίζει την ανάγκη συνεργασίας όσον αφορά την πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος», προκειμένου να καταβληθούν προσπάθειες για την υλοποίηση των στόχων συνδεσιμότητας και των κριτηρίων που συμφωνήθηκαν κατά την πρόσφατη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας· επαναλαμβάνει την ανάγκη προώθησης της πολυμερούς διακυβέρνησης·

23.  τονίζει ότι η Σιγκαπούρη έχει ταχθεί υπέρ της περιφερειακής πολυμέρειας στη Νοτιοανατολική Ασία· λαμβάνει υπό σημείωση τον ρόλο της Σιγκαπούρης στον διαπεριφερειακό διπλωματικό, οικονομικό και θεσμικό διάλογο ΕΕ-ASEAN, και υπογραμμίζει τη στήριξη της Σιγκαπούρης για την περιφερειακή ολοκλήρωση στη Νοτιοανατολική Ασία·

24.   επισημαίνει ότι η Σιγκαπούρη βρίσκεται σε στρατηγική γεωγραφική θέση· λαμβάνει υπό σημείωση τη συμβολή της Σιγκαπούρης στην περιφερειακή και στην παγκόσμια ασφάλεια· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ετήσια διάσκεψη κορυφής για την ασφάλεια στην Ασία, γνωστή και ως Διάλογο του Σάνγκρι-Λα, η οποία πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Shangri-La στη Σιγκαπούρη από το 2002·

25.   εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις αυξανόμενες εντάσεις στη Νότια Σινική Θάλασσα· καλεί τον ASEAN να επισπεύσει τις διαβουλεύσεις σχετικά με έναν κώδικα δεοντολογίας για την ειρηνική επίλυση των διαφορών και αντιπαραθέσεων στην περιοχή, και καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει τη διαδικασία αυτή· επιμένει ότι το ζήτημα θα πρέπει να επιλυθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Σιγκαπούρη, μια χώρα χωρίς σχετικές βλέψεις, έχει καλέσει τα μέρη να διαχειριστούν τις διαφορές ειρηνικά και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της UNCLOS·

26.  ζητεί, μαζί με τη Σιγκαπούρη, την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και της εναέριας διέλευσης στην περιοχή, και τονίζει ότι η ΕΕ έχει ισχυρό συμφέρον να προωθήσει τη σταθερότητα στη Νοτιοανατολική Ασία· υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο του Περιφερειακού Φόρουμ του ASEAN και της διάσκεψης κορυφής της Ανατολικής Ασίας στην προώθηση του διαλόγου για την ασφάλεια μεταξύ της περιοχής και των εξωπεριφερειακών δυνάμεων της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών·

27.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το πρόγραμμα του ASEAN για δημιουργία ικανοτήτων στον κυβερνοχώρο, το οποίο έχει σκοπό να βοηθήσει τις χώρες του ASEAN να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν τις απειλές στον κυβερνοχώρο· θεωρεί ότι ο ASEAN δεν έχει αμοιβαίους κανόνες για την προστασία στον κυβερνοχώρο, γεγονός που θα μπορούσε να παρεμποδίσει τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στην περιοχή· καλεί την ΕΕ να μοιραστεί τις εμπειρίες της από την αντιμετώπιση απειλών στον κυβερνοχώρο και υβριδικών απειλών, και να στηρίξει την ανάπτυξη ικανοτήτων του ASEAN στον τομέα αυτόν·

28.  συγχαίρει τη Σιγκαπούρη για την ανάπτυξη στρατευμάτων και υλικού για την υποστήριξη του πολυεθνικού συνασπισμού στο Ιράκ από το 2003 έως το 2008 και για τη συνακόλουθη συνεισφορά της στις επιχειρήσεις κατά του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και τη Συρία·

29.  αναγνωρίζει την προθυμία της Σιγκαπούρης να διοργανώσει και να διαδραματίσει ρόλο στη διοργάνωση συνόδων κορυφής για την προώθηση της ειρήνης και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην Ασία και πέρα από αυτήν·

Θεσμικό πλαίσιο βάσει της ΣΕΣΣ

30.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θέσπιση, στο πλαίσιο της ΣΕΣΣ, μικτής επιτροπής αποτελούμενης από εκπροσώπους και των δύο πλευρών σε αρκούντως υψηλό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία και εφαρμογή της συμφωνίας, να τεθούν προτεραιότητες και να διατυπωθούν συστάσεις για την προώθηση των στόχων της συμφωνίας·

31.   ζητεί τακτικές ανταλλαγές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και του Κοινοβουλίου, ώστε να μπορεί το Κοινοβούλιο να παρακολουθεί την εφαρμογή της ΣΕΣΣ και την επίτευξη των στόχων της·

°

°  °

32.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Σιγκαπούρης.

  • [1]  ΕΕ L 144 της 10.6.1980, σ. 2.
  • [2]  ΕΕ C 346 της 27.09.2018, σ. 44.
  • [3]  ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 75.
  • [4]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(0000)0000.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης

Έγγραφα αναφοράς

2018/0403M(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

8.11.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

17.1.2019

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

17.1.2019

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

INTA

21.1.2019

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Antonio López-Istúriz White

9.10.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

49

2

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Klaus Buchner, James Carver, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Γεώργιος Επιτήδειος, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Rebecca Harms, Patricia Lalonde, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Norbert Erdős, Axel Voss, Martina Werner

Ημερομηνία κατάθεσης

24.1.2019

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Norbert Erdős, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Sandra Kalniete, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dubravka Šuica, László Tőkés, Axel Voss, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Martina Werner, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

2

-

NI

Γεώργιος Επιτήδειος, Dobromir Sośnierz

6

0

EFDD

James Carver, Aymeric Chauprade

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου