Menettely : 2018/0403M(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0023/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0023/2019

Keskustelut :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Äänestykset :

PV 13/02/2019 - 8.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0093

MIETINTÖ     
PDF 178kWORD 58k
24.1.2019
PE 629.446v02-00 A8-0023/2019

johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta

(15375/2018 – C8‑0026/2019 – 2018/0403M(NLE))

Ulkoasiainvaliokunta

Esittelijä: Antonio López‑Istúriz White

PR_Consent_Motion

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS, JOKA EI LIITY LAINSÄÄDÄNTÖÖN
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS, JOKA EI LIITY LAINSÄÄDÄNTÖÖN

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä unionin puolesta

(15375/2018 – C8‑0026/2019 – 2018/0403M(NLE))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (15375/2018),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseksi (08224/2014),

–  ottaa huomioon hyväksyntää koskevan pyynnön, jonka neuvosto on esittänyt Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 212 artiklan sekä 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaisesti (C8-0026/2019),

–  ottaa huomioon Brysselissä 19. lokakuuta 2018 allekirjoitetun EU:n ja Singaporen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen,

–  ottaa huomioon Brysselissä 19. lokakuuta 2018 allekirjoitetut EU:n ja Singaporen vapaakauppasopimuksen ja sijoitussuojasopimuksen,

–  ottaa huomioon maaliskuussa 1980 allekirjoitetun Euroopan talousyhteisön ja ASEANin välisen yhteistyösopimuksen, joka muodostaa oikeudellisen kehyksen EU:n ja ASEANin suhteille(1),

–  ottaa huomioon Brysselissä 18. ja 19. lokakuuta 2018 pidetyn kahdennentoista EU:n ja Aasian huippukokouksen (ASEM),

–  ottaa huomioon Brysselissä 23. toukokuuta 2017 pidetyn kymmenennen Euroopan unionin ja Singaporen parlamenttien välisen kokouksen,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan kesäkuussa 2016 julkaiseman Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittisen globaalistrategian,

–  ottaa huomioon EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa Itä-Aasiassa koskevat suuntaviivat, jotka neuvosto hyväksyi 15. kesäkuuta 2012,

–  ottaa huomioon 28. toukokuuta 2018 annetut neuvoston päätelmät EU:n tehostetusta yhteistyöstä Aasiassa ja Aasian kanssa,

–  ottaa huomioon Euroopan ja Aasian yhteyksiä koskevan EU:n strategian, joka perustuu kestävien yhteyksien käsitteeseen,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ASEANista ja erityisesti 3. lokakuuta 2017 antamansa päätöslauselman EU:n poliittisista suhteista Kaakkois-Aasian maiden liittoon (ASEAN)(2) ja 15. tammikuuta 2014 antamansa päätöslauselman EU:n ja Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) suhteiden tulevaisuudesta(3),

–  ottaa huomioon ... antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman(4) esityksestä päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A8-0023/2019),

A.  ottaa huomioon, että EU:n ja Singaporen suhteet ulottuvat vuosikymmenien päähän ja perustuvat pitkäaikaiseen ystävyyteen ja läheisiin historiallisiin, poliittisiin ja taloudellisiin yhteyksiin; ottaa huomioon, että kahdenvälinen kumppanuus perustuu yhteisiin arvoihin ja sitoutumiseen rauhanomaiseen ja vauraaseen maailmaan;

B.   ottaa huomioon, että EU:n ja Singaporen välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen molemmat osapuolet vahvistavat kunnioittavansa ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ja muissa sovellettavissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa määriteltyjä demokratian periaatteita, oikeusvaltioperiaatetta, ihmisoikeuksia ja perusvapauksia;

C.  ottaa huomioon, että Singapore on Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) perustajajäsen, ja että ASEAN vietti 40-vuotisjuhlaansa vuonna 2017;

D.   ottaa huomioon, että vuoden 2018 puheenjohtajakaudellaan, jonka tunnuslause on ”Resilient and Innovative” Singapore on isännöinyt kahta ASEANin huippukokousta ja edistänyt ASEANin yhtenäisyyttä, turvallisuutta ja taloudellista yhteistyötä käynnistämällä aloitteita, kuten ASEANin nuorisoapuraha;

E.  ottaa huomioon, että Singapore on Yhdysvaltojen läheinen liittolainen ja teki sen kanssa vapaakauppasopimuksen vuonna 2003; pitää sopimusta välttämättömänä Aasian ja Tyynenmeren alueen turvallisuuden, vakauden ja tasapainon kannalta;

F.  ottaa huomioon, että Singapore oli YK:n kehitysohjelman inhimillisen kehityksen indeksissä vuonna 2017 sijalla 9;

G.  ottaa huomioon, että Singapore oli Transparency International -järjestön vuoden 2017 korruptioindeksin mukaan sijalla 6, eli se on yksi maailman vähiten korruptoituneista maista;

H.   ottaa huomioon, että EU:n ja ASEANin nuorten johtajien ensimmäinen foorumi järjestettiin helmikuussa 2018;

I.   ottaa huomioon, että naapurimaiden metsäpalojen johdosta Singaporen ilmansaastearvot ovat olleet ennätyksellisellä tasolla; toteaa, että metsäpalot johtuvat paljolti tahallisesta polttamisesta, jolla maata raivataan palmuöljyn viljelyä ja puutavaran tuotantoa varten;

J.  toteaa, että Singaporen perustuslaissa taataan sananvapaus sekä oikeus rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen, ja että näitä vapauksia kuitenkin rajoitetaan jyrkästi turvallisuuden, yleisen järjestyksen suojelun, moraalin, parlamentaarisen oikeuden sekä rotuun ja uskontoon liittyvän sovun perusteella; toteaa, että Singapore on maailman lehdistönvapautta mittaavan indeksin mukaan sijalla 151 kaikkiaan 180 maasta; ottaa huomioon, että oikeuden halventamista, kansankiihotusta ja kunnianloukkausta koskevia Singaporen lakeja käytetään aktivistien, bloggaajien ja tiedotusvälineiden kriittisten äänien rajoittamiseen;

K.   ottaa huomioon, että Singapore soveltaa yhä kuolemanrangaistusta; ottaa huomioon, että teloitusten lukumäärä on kasvanut vuodesta 2014 lyhyen ajanjakson jälkeen, jolloin teloituksia ei pantu täytäntöön;

L.   ottaa huomioon, että Singaporen hlbti-yhteisön oikeuksia rajoitetaan ankarasti; ottaa huomioon, että kahden miehen välinen vapaaehtoisuuteen perustuva sukupuolisuhde on laiton ja rangaistus on enintään kaksi vuotta vankeutta; ottaa huomioon, että Singaporen lainsäädännössä ei tunnusteta samaa sukupuolta olevien välisiä suhteita;

M.  ottaa huomioon, että Singapore ei ole vielä ratifioinut kahta ILO:n yleissopimusta, jotka ovat ammatillista järjestäytymisvapautta ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelua koskeva yleissopimus ja syrjintää koskeva yleissopimus;

EU:n ja Singaporen kumppanuus- ja yhteistyösopimus

1.   suhtautuu myönteisesti kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemiseen, ja toteaa, että sopimus on strategisesti tärkeä ja sisältää oikeudellisen kehyksen pitkäaikaisille kahdenvälisille suhteille sekä sitoumuksen vahvistaa ja laajentaa yhteistyötä alueellisilla ja kansainvälisillä foorumeilla sekä muun muassa ympäristönsuojelun, kansainvälisen vakauden, oikeuden, turvallisuuden ja kehityksen aloilla;

2.   korostaa kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia uusilla yhteistyöaloilla, kuten ihmisoikeudet, oikeus, vapaus ja turvallisuus sekä ydinaseiden leviämisen estäminen, sekä tieteellisessä ja teknologisessa yhteistyössä muun muassa energian, ympäristön, ilmastonmuutoksen torjunnan, luonnonvarojen suojelun ja liikenteen aloilla, erityisesti meri- ja lentoliikenteessä;

3.  pitää myönteisenä yhteistyötä, joka koskee ihmisten välisiä yhteyksiä, tietoyhteiskuntaa, audiovisuaalialaa ja media-alaa, koulutus- ja kulttuurivaihtoa, työllisyyttä ja sosiaaliasioita sekä terveyttä ja tilastoja, joiden avulla voidaan arvioida sopimuksen edistymistä;

4.  katsoo, että kumppanuus- ja yhteistyösopimus on puitesopimuksena poliittisesti tiiviisti yhteydessä vapaakauppasopimukseen ja sijoitussuojasopimukseen (IPA) ja täydentää sitä; muistuttaa, että kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen 44 artikla mahdollistaa sopimusten täyttämättä jättämisen tapauksissa, joissa olennaisia osia, kuten demokraattisia periaatteita, oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia, on rikottu järjestelmällisesti ja vakavasti;

5.   panee tyytyväisenä merkille, että Singapore allekirjoitti 21. kesäkuuta 2017 verotusalan automaattista tietojenvaihtoa koskevan maailmanlaajuisen standardin toteuttamiseksi monenvälisen toimivaltaisten viranomaisten sopimuksen ja ilmoitti OECD:lle 30. kesäkuuta 2017 aikomuksestaan ottaa käyttöön sopimuksen mukainen automaattinen tietojenvaihto kaikkien sellaisten EU:n jäsenvaltioiden kanssa, joiden kanssa sillä ei ollut tätä tarkoitusta varten tehtyä kahdenvälistä sopimusta; kannustaa osapuolia hyödyntämään täysimääräisesti kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen määräyksiä veroyhteistyöstä;

Ihmisoikeudet ja perusvapaudet

6.  vahvistaa tarvittavan sitoutumisen ihmisoikeuksien, sosiaaliset oikeudet mukaan lukien, kunnioittamiseen, demokratiaan, perusvapauksiin, hyvään hallintotapaan ja oikeusvaltioon sekä näihin liittyvään yhteistyöhön; muistuttaa, että ihmisoikeudet ovat keskeisellä sijalla EU:n suhteissa kolmansiin maihin; kehottaa Singaporen viranomaisia varmistamaan kaikissa olosuhteissa kansainvälisen oikeuden, demokratian, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen YK:n peruskirjan ja ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaisesti ja katsoo, että EU:n olisi jatkettava tukeaan Singaporelle sosiaalisen osallisuuden, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen sekä rauhan, turvallisuuden ja oikeuslaitoksen uudistamisen edistämiseksi; suhtautuu myönteisesti avoimeen julkiseen keskusteluun siitä, miten soveltamatta jätettyä lakia samaa sukupuolta olevien vapaaehtoisuuteen perustuvien sukupuolisuhteiden rankaisemisesta tarkistetaan, ja kehottaa Singaporen hallitusta suojelemaan täysimääräisesti hlbti-yhteisön oikeuksia; vaatii Singaporen hallitusta kumoamaan lait, joiden mukaan samaa sukupuolta olevien seksuaalinen kanssakäyminen on rangaistavaa; korostaa, että naisten oikeuksia koskevaa yhteistyötä on jatkettava, ja kehottaa Singaporen hallitusta helpottamaan sellaisen lainsäädännön hyväksymistä, jossa kielletään kaikenlainen naisiin kohdistuva syrjintä ja seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä;

7.  kehottaa EU:ta aloittamaan vuoropuhelun Singaporen hallituksen kanssa kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon välittömästä keskeyttämisestä askeleena kohti kuolemanrangaistuksen poistamista;

8.   kehottaa Singaporen hallitusta suojelemaan ilmaisunvapautta ja kokoontumisvapautta, sillä ne ovat olennainen osa hyvin toimivaa demokratiaa;

9.  kehottaa EU:ta aloittamaan Singaporen viranomaisten kanssa vuoropuhelun, jolla pyritään edistämään keskeisten ihmisoikeussopimusten ja ILO:n keskeisten yleissopimusten ratifioimista Singaporessa; toteaa, että Singapore ei ole vielä ratifioinut ammatillista järjestäytymisvapautta ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelua ja syrjintää koskevia yleissopimuksia ja että se irtisanoi pakkotyötä koskevan yleissopimuksen; odottaa Singaporen jatkavan yhteistyötä ILO:n kanssa kohti näiden yleissopimusten sisällön täysipainoista noudattamista ja viime kädessä kohti näiden yleissopimusten ratifiointia;

EU:n ja Singaporen suhteet

10.  korostaa, että kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekeminen antaa vahvan sysäyksen EU:n, Singaporen ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön lisäämiselle yleensä;

11.   korostaa Singaporen ja EU:n vahvojen kauppa- ja investointisuhteiden poliittista merkitystä;

12.   korostaa EU:n erityistä kokemusta instituutioiden kehittämisestä, sisämarkkinoista, sääntelyn lähentämisestä, kriisinhallinnasta, humanitaarisesta avusta ja katastrofiavusta sekä ihmisoikeuksista ja demokratiasta; painottaa, että EU:n olisi tehostettava poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä muun muassa perusoikeuksien kaltaisissa kysymyksissä ja yhteistä huolta herättävissä asioissa, mukaan lukien oikeusvaltioperiaate ja turvallisuus sekä ilmaisunvapauden suojelu;

13.  suhtautuu myönteisesti siihen, että kumppanuus- ja yhteistyösopimuksella tuetaan ihmisten välisiä yhteyksiä, kuten akateemista liikkuvuutta Erasmus Mundus ‑ohjelmassa, ja helpotetaan kulttuurivaihdon kehittämistä, jotta voidaan lisätä molemminpuolista ymmärtämystä ja kulttuurien tuntemusta;

14.   korostaa Singaporessa sijaitsevan Aasia-Eurooppa-säätiön (ASEF) asemaa tärkeimpänä Aasian ja Euroopan välisen kulttuurivaihdon välineenä; pitää myönteisenä sen roolia kansalaisyhteiskunnan huolenaiheiden sisällyttämisessä olennaisena osana ASEMin toimintaan

15.  tähdentää, että Singaporessa sijaitseva Euroopan unionin keskus, joka perustettiin vuonna 2009 yhteistyössä Singaporen yliopiston ja Nanyangin teknologiayliopiston kanssa, edistää EU:n ja sen toimintapolitiikkojen tuntemusta ja ymmärrystä ja kuuluu EU:n osaamiskeskusten maailmanlaajuiseen verkostoon;

16.  kannustaa singaporelaisia tutkijoita toteuttamaan yhteisiä tutkimus- ja innovointihankkeita EU:n yksikköjen kanssa Horisontti 2020 -ohjelman kaltaisissa EU:n tutkimusaloitteissa ja käsittelemään yhteisiä maailmanlaajuisia haasteita, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen, ympäristöön, bioteknologiaan, terveyteen, väestön ikääntymiseen, energiaan, luonnonvaroihin ja elintarviketurvallisuuteen;

Alueellinen ja kansainvälinen yhteistyö

17.   katsoo, että Singapore on keskeinen kumppani Kaakkois-Aasian humanitaarisiin katastrofeihin liittyvissä toimissa ja että se on tärkeä tekijä koko alueen poliittisen vakauden kannalta;

18.  on huolestunut siitä, että ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävästi Singaporeen ja ASEAN-maihin; pitää myönteisenä Singaporen myönteistä panosta vuosituhannen kehitystavoitteiden ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa; panee tyytyväisenä merkille, että Singapore ratifioi 21. syyskuuta 2016 Pariisin sopimuksen, ja odottaa, että se täyttää suunnitellut päästövähennystavoitteet vuoteen 2030 mennessä; asettaa tavoitteeksi yhteistyön tekemisen Singaporen ja ASEANin kanssa Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanon nopeuttamiseksi; korostaa tarvetta auttaa Singaporea ja muita ASEAN-maita lisäämään erityisesti koralliriuttojen biologisen monimuotoisuuden suojelua ja kestävää käyttöä ja metsien ekosysteemien järjestelmällistä kunnostamista; pitää myönteisenä Singaporen roolia metsäkadon vähentämistä koskevassa alueellisessa kysymyksessä; kehottaa lisäksi EU:n ja Singaporen torjumaan yhteistyössä tehokkaasti metsäpaloja ja ottamaan käyttöön ympäristöystävällisempiä teknologioita liikenteen ja rakennusten alalla;

19.   katsoo, että EU:n ja ASEANin yhteistyötä tarvittaisiin yhteisen kiertotalouden strategian kehittämisessä ja tällaiseen yhteistyöhön olisi mahdollisuus ja kiinnostusta;

20.   pitää myönteisenä, että on perustettu EU:n ja ASEANin nuorten johtajien foorumi, joka antaa EU:n ja ASEAN-maiden nuorille johtajille tilaisuuden vaihtaa ajatuksia ja luoda suhteita EU:n ja ASEANin suhteiden tukemiseksi;

21.   tähdentää, että kumppanuus- ja yhteistyösopimus tarjoaa EU:lle tilaisuuden tehostaa osallistumistaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen Kaakkois-Aasian ja Tyynenmeren alueella; kehottaa vahvistamaan yhteisiä toimia vapaan ja avoimen Kaakkois-Aasian ja Tyynenmeren alueen hyväksi;

22.   kehottaa tekemään yhteistyötä Singaporen kanssa yhteisten etujen tavoittelussa, jotka liittyvät ASEANin ja EU:n yhteyspolitiikkojen täytäntöönpanoon; korostaa, että uutta silkkitietä koskevaa yhteistyötä varten tarvitaan yhteistyötä äskettäisessä EU:n ja Kiinan huippukokouksessa sovittujen yhteystavoitteiden ja -kriteerien toteuttamiseksi; toistaa, että on tarpeen edistää monenvälistä hallintoa;

23.  korostaa, että Singapore on kannattanut alueellista monenvälisyyttä Kaakkois-Aasiassa; panee merkille Singaporen roolin EU:n ja ASEANin alueidenvälisessä diplomaattisessa, taloudellisessa ja institutionaalisessa vuoropuhelussa ja korostaa Singaporen tukea alueelliselle yhdentymiselle Kaakkois-Aasiassa;

24.   panee merkille Singaporen strategisen sijainnin; panee merkille Singaporen roolin alueellisissa ja maailmanlaajuisissa turvallisuuskysymyksissä; pitää myönteisenä Shangri-La -vuoropuhelun nimellä tunnettua Aasian turvallisuushuippukokousta, joka on järjestetty Shangri-La -hotellissa Singaporessa vuodesta 2002;

25.   ilmaisee syvän huolestuneisuutensa Etelä-Kiinan meren kasvavista jännitteistä; kehottaa ASEANia vauhdittamaan neuvotteluja käytännesäännöstöstä kiistojen ja erimielisyyksien rauhanomaiseksi ratkaisemiseksi tällä alueella ja EU:ta tukemaan tätä prosessia; painottaa, että asia olisi ratkaistava kansainvälisen oikeuden mukaisesti Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) kehyksessä; on tyytyväinen siihen, että vailla aluevaatimuksia olevana valtiona Singapore on kehottanut osapuolia ratkaisemaan erimielisyydet rauhanomaisesti ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti, myös UNCLOS-sopimusta noudattaen;

26.  kehottaa parantamaan merenkulun ja ylilennon vapautta alueella yhdessä Singaporen kanssa ja korostaa, että EU:lle on erittäin tärkeää edistää vakautta Kaakkois-Aasiassa; korostaa ASEANin alueellisen foorumin ja Itä-Aasian huippukokouksen keskeistä roolia turvallisuusvuoropuhelujen edistämisessä alueen ja sen ulkopuolisten suurvaltojen (Kiinan ja Yhdysvaltojen) välillä;

27.  suhtautuu myönteisesti Singaporen aloitteesta käynnistettyyn ASEANin Cyber Capacity -ohjelmaan, jonka tarkoituksena on auttaa ASEAN-maita tunnistamaan kyberuhat ja vastaamaan niihin; toteaa, että ASEANilla ei ole kybersuojelua koskevia keskinäisiä normeja, mikä saattaa haitata alueen kyberturvallisuusalan yhteistyötä; kehottaa EU:ta jakamaan kokemuksiaan kyber- ja hybridiuhkien käsittelystä ja tukemaan ASEANin valmiuksien kehittämistä tällä alalla;

28.  antaa Singaporelle tunnustusta sen joukkojen ja materiaalin käyttämisestä Irakin monikansallisen liittouma tukena vuosina 2003–2008 ja sen jälkeisestä panoksesta Isisin vastaisissa operaatioissa Irakissa ja Syyriassa;

29.  antaa tunnustusta Singaporen valmiudelle järjestää ja sen roolille huippukokouksien järjestämisessä rauhan edistämiseksi ja luottamuksen rakentamiseksi Aasiassa ja muualla;

Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen institutionaalinen kehys

30.  suhtautuu myönteisesti osapuolten korkean tason edustajista koostuvan sekakomitean perustamiseen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen mukaisesti, jotta voidaan varmistaa sopimuksen asianmukainen toiminta ja täytäntöönpano, asettaa painopisteitä ja antaa suosituksia sopimuksen tavoitteiden edistämiseksi;

31.   kehottaa luomaan säännöllistä tiedonvaihtoa parlamentin ja Euroopan ulkosuhdehallinnon välille, jotta parlamentti voi seurata kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen toteuttamista ja sen tavoitteiden saavuttamista;

°

°  °

32.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Singaporen hallitukselle ja parlamentille.

(1)

EYVL L 144, 10.6.1980, s. 2.

(2)

EUVL C 346, 27.9.2018, s. 44.

(3)

EUVL C 482, 23.12.2016, s. 75.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(0000)0000.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Neuvoston päätös Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä

Viiteasiakirjat

2018/0403M(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

8.11.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

17.1.2019

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

17.1.2019

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

INTA

21.1.2019

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Antonio López-Istúriz White

9.10.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

22.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

49

2

6

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Klaus Buchner, James Carver, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Asim Ademov, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Rebecca Harms, Patricia Lalonde, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Norbert Erdős, Axel Voss, Martina Werner

Hyväksytty (pvä)

24.1.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Norbert Erdős, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dubravka Šuica, László Tőkés, Axel Voss, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Martina Werner, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

2

-

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

6

0

EFDD

James Carver, Aymeric Chauprade

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 7. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö