SPRAWOZDANIE zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony

24.1.2019 - (15375/2018 – C8-0026/2019 – 2018/0403M(NLE))

Komisja Spraw Zagranicznych
Sprawozdawca: Antonio López-Istúriz White
PR_Consent_Motion

Procedura : 2018/0403M(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0023/2019
Teksty złożone :
A8-0023/2019
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI NIEUSTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Singapurem, z drugiej strony

(15375/2018 – C8-0026/2019 – 2018/0403M(NLE))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (15375/2018),

–  uwzględniając projekt Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Singapurem, z drugiej strony (08224/2014),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 212 w połączeniu z art. 218 ust. 6 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0026/2019),

–  uwzględniając umowę o partnerstwie i współpracy (UPiW) między Unią Europejską a Singapurem podpisaną w Brukseli dnia 19 października 2018 r.,

–  uwzględniając umowę o wolnym handlu (FTA) i umowę o ochronie inwestycji pomiędzy UE a Singapurem podpisane dnia 19 października 2018 r.

–  uwzględniając umowę o współpracy pomiędzy ASEAN a EWG podpisaną w marcu 1980 r., stanowiącą ramy prawne dla stosunków między UE a ASEAN[1],

–  uwzględniając 12. szczyt Azja-Europa (ASEM), który odbył się w dniach 18–19 października 2018 r. w Brukseli,

–  uwzględniając 10. posiedzenie międzyparlamentarne z udziałem UE i Singapuru, które odbyło się w dniu 23 maja 2017 r. w Brukseli,

–  uwzględniając globalną strategię na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, opublikowaną przez wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w czerwcu 2016 r.,

–  uwzględniając wytyczne UE w sprawie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w Azji Wschodniej zatwierdzone przez Radę dnia 15 czerwca 2012 r.,

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zwiększenia współpracy UE w zakresie bezpieczeństwa w Azji i w stosunkach z tym kontynentem,

–  uwzględniając strategię UE dotyczącą łączenia Europy i Azji, która opiera się na koncepcji zrównoważonej łączności,

–  uwzględniając ostatnie rezolucje dotyczące ASEAN, w szczególności rezolucję z dnia 3 października 2017 r. w sprawie stosunków politycznych UE z ASEAN[2] oraz z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyszłości stosunków UE-ASEAN[3],

–  uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia ...[4] w sprawie projektu decyzji,

–  uwzględniając art. 99 ust. 2 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0023/2019),

A.  mając na uwadze, że stosunki pomiędzy UE a Singapurem sięgają kilku dziesięcioleci wstecz i opierają się na długiej przyjaźni i bliskich więziach historycznych, politycznych i gospodarczych; mając na uwadze, że to dwustronne partnerstwo opiera się na wspólnych wartościach i zaangażowaniu w tworzenie pokoju i dobrobytu na świecie;

B.   mając na uwadze, że obie strony umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW) pomiędzy UE a Singapurem potwierdzają swoje poszanowanie dla zasad demokratycznych, praworządności, praw człowieka i podstawowych wolności w oparciu o Powszechną deklarację praw człowieka i inne właściwe międzynarodowe instrumenty na rzecz praw człowieka;

C.  mając na uwadze, że Singapur jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), które w 2017 r. obchodziło 40 rocznicę istnienia;

D.   mając na uwadze, że w trakcie swojego przewodnictwa w ASEAN w 2018 r., którego motto brzmiało „Trwałość i innowacja” („Resilient and Innovative”), Singapur zorganizował dwa szczyty ASEAN i promował jedność, bezpieczeństwo i współpracę gospodarczą w ramach ASEAN, uruchamiając inicjatywy takie jak Wspólnota młodzieży ASEAN;

E.  mając na uwadze, że Singapur jest bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, z którymi w 2003 r. podpisał umowę o wolnym handlu i które uważa za państwo kluczowe dla bezpieczeństwa, stabilności i równowagi w rejonie Azji i Pacyfiku;

F.  mając na uwadze, że w 2017 r. Singapur zajął 9. miejsce według wskaźnika rozwoju społecznego w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju;

G.  mając na uwadze, że w 2017 r. Singapur zajął 6. miejsce według wskaźnika postrzegania korupcji publikowanego przez Transparency International, co oznacza, że jest jednym z najmniej skorumpowanych krajów na świecie;

H.   mając na uwadze, że pierwsze Forum młodych liderów UE–ASEAN odbyło się w lutym 2018 r.;

I.   mając na uwadze, że Singapur doświadczył rekordowych poziomów zanieczyszczenia powietrza w wyniku pożarów lasów w państwach sąsiednich, spowodowanych w dużej mierze celowym wypalaniem z zamiarem pozyskania gruntu pod uprawę oleju palmowego i plantacji drewna;

J.  mając na uwadze, że konstytucja Singapuru gwarantuje prawa do wolności wypowiedzi, pokojowego gromadzenia się i stowarzyszania się, które są jednak poważnie ograniczone ze względów bezpieczeństwa, ochrony porządku publicznego, moralności, przywileju parlamentarnego, a także harmonii rasowej i religijnej; mając na uwadze, że Singapur znajduje się na 151. miejscu (spośród 180) w światowym rankingu wolności prasy na rok 2018; mając na uwadze, że singapurskie prawo dotyczące obrazy, podburzania i zniesławienia wykorzystuje się do ograniczania krytyki ze strony działaczy, blogerów i mediów;

K.   mając na uwadze, że Singapur nadal stosuje karę śmierci; mając na uwadze, że po krótkim okresie, w którym nie przeprowadzono żadnych egzekucji, ich liczba od 2014 r. rośnie;

L.   mając na uwadze, że prawa społeczności LGBTI w Singapurze są poważnie ograniczone; mając na uwadze, że stosunki seksualne między dwoma mężczyznami za przyzwoleniem stron są nielegalne i podlegają karze maksymalnie dwóch lat pozbawienia wolności; mając na uwadze, że związki osób tej samej płci nie są w Singapurze uznawane przez prawo;

M.  mając na uwadze, że Singapur musi jeszcze ratyfikować dwie podstawowe konwencje MOP, a mianowicie Konwencję dotyczącą wolności związkowej i ochrony praw związkowych oraz konwencję dotyczącą dyskryminacji;

Umowa o partnerstwie i współpracy pomiędzy UE a Singapurem

1.   przyjmuje z zadowoleniem zawarcie umowy o partnerstwie i współpracy, która ma znaczenie strategiczne i stworzy ramy prawne dla długoterminowych dwustronnych stosunków i zaangażowania we wzmacnianie i poszerzanie współpracy na forach regionalnych i międzynarodowych, jak również w obszarach, takich jak ochrona środowiska, międzynarodowa stabilność, sprawiedliwość, bezpieczeństwo i rozwój;

2.   zwraca uwagę na możliwości wynikające z umowy o partnerstwie i współpracy odnośnie do nowych obszarów współpracy, np. praw człowieka, sprawiedliwości, wolności, bezpieczeństwa i nierozprzestrzeniania broni jądrowej, jak również w zakresie współpracy naukowej i technologicznej w obszarach takich jak energia, środowisko, walka ze zmianą klimatu, ochrona zasobów naturalnych i transport, w szczególności morski i lotniczy;

3.  przyjmuje z zadowoleniem współpracę w zakresie więzi międzyludzkich, społeczeństwa informacyjnego, sektorów audiowizualnego i medialnego, edukacji, wymian kulturowych, zatrudnienia i spraw społecznych, zdrowia oraz statystyk, które pozwolą na ocenę postępów w wykonaniu umowy;

4.  uważa, że umowa o partnerstwie i współpracy, będąca umową ramową, jest pod względem politycznym blisko powiązana z umową o wolnym handlu (FTA) i umową o ochronie inwestycji oraz uzupełnia te umowy; przypomina, że art. 44 umowy o partnerstwie i współpracy umożliwia niewykonanie umów w przypadkach systematycznego i poważnego naruszenia istotnych elementów, w tym zasad demokracji, praworządności i praw człowieka;

5.   z zadowoleniem przyjmuje podpisanie przez Singapur w dniu 21 czerwca 2017 r. wielostronnego porozumienia w sprawie automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych (Multilateral Competent Authority Agreement – MCAA) w celu wdrożenia światowego standardu automatycznej wymiany informacji do celów podatkowych, jak również zawiadomienie OECD przez Singapur w dniu 30 czerwca 2017 r. o zamiarze uruchomienia automatycznych wymian w ramach tego porozumienia ze wszystkimi państwami członkowskimi UE, z którymi Singapur nie zawarł dwustronnej umowy w tym zakresie; zachęca strony do korzystania w pełnym zakresie z przepisów w sprawie współpracy podatkowej zawartych w umowie o partnerstwie i współpracy;

Prawa człowieka i podstawowe wolności

6.  potwierdza potrzebę zobowiązania i zaangażowania w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka, w tym praw socjalnych, zasad demokracji, podstawowych wolności, dobrej administracji oraz praworządności, jak również współpracy w tym zakresie; przypomina, że prawa człowieka znajdują się w centrum stosunków UE z państwami trzecimi; wzywa władze Singapuru do zapewnienia, w każdych okolicznościach, poszanowania prawa międzynarodowego, demokracji, praw człowieka i podstawowych wolności zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i Powszechną deklaracją praw człowieka oraz uważa, że UE powinna nadal zapewniać Singapurowi wsparcie w zakresie włączenia społecznego, poszanowania praw człowieka i praworządności, promowania pokoju, bezpieczeństwa i reformy sądownictwa; z zadowoleniem przyjmuje otwartą debatę publiczną na temat przeglądu nieegzekwowanego prawa dotyczącego karania związków osób tej samej płci i wzywa rząd Singapuru do pełnej ochrony praw społeczności LGBTI; domaga się, by rząd Singapuru zniósł przepisy w sprawie karania za stosunki seksualne między osobami tej samej płci; podkreśla potrzebę dalszej współpracy w zakresie praw kobiet i wzywa rząd Singapuru do ułatwienia przyjęcia ustawodawstwa zakazującego wszelkich form dyskryminacji kobiet i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną;

7.  wzywa UE do podjęcia dialogu z rządem Singapuru w celu wprowadzenia natychmiastowego moratorium na karę śmierci jako kroku w kierunku zniesienia kary śmierci;

8.   wzywa rząd Singapuru do ochrony wolności wypowiedzi i wolności zgromadzeń, gdyż stanowią one podstawowy element dobrze funkcjonującej demokracji;

9.  wzywa UE do zaangażowania się w dialog z singapurskimi władzami w celu ułatwienia ratyfikacji przez państwo instrumentów dotyczących praw człowieka i podstawowych konwencji MOP; stwierdza, że Singapur nie ratyfikował jeszcze Konwencji dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych oraz Konwencji dotyczącej zwalczania dyskryminacji oraz że wypowiedział Konwencję w sprawie pracy przymusowej; oczekuje, że Singapur zaangażuje się bardziej w prace MOP w celu osiągnięcia postępów na drodze do pełnego dostosowania do treści tych konwencji i ostatecznie do ich ratyfikacji;

Stosunki UE z Singapurem

10.  podkreśla, że zawarcie umowy o partnerstwie i współpracy stanowi silny impuls do zacieśnienia stosunków pomiędzy UE, Singapurem oraz Azją Południowo-Wschodnią ogółem;

11.   zwraca uwagę na polityczną wartość bliskich stosunków handlowych i inwestycyjnych między Singapurem a UE;

12.   zwraca uwagę na szczególne doświadczenie UE w obszarze tworzenia instytucji, jednolitego rynku, zbieżności przepisów, zarządzania kryzysowego, pomocy humanitarnej i pomocy w przypadku klęsk żywiołowych oraz praw człowieka i demokracji; podkreśla, że UE powinna zintensyfikować dialogi merytoryczne i współpracę w kwestiach takich jak prawa podstawowe oraz w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, w tym praworządności i bezpieczeństwa oraz ochrony wolności wypowiedzi;

13.  przyjmuje z zadowoleniem fakt, że umowa o partnerstwie i współpracy wzmacnia wymiany międzyludzkie, np. mobilność akademicką w ramach programu Erasmus Mundus, oraz ułatwia dalszy rozwój wymian kulturowych w celu zwiększenia wzajemnego zrozumienia i wzajemnego poszerzenia wiedzy na temat swoich kultur;

14.   podkreśla rolę Fundacji Azja-Europa (ASEF), z siedzibą w Singapurze, jako głównego narzędzia wymian kulturowych pomiędzy Azją a Europą; z zadowoleniem przyjmuje jej rolę w uwzględnianiu obaw społeczeństwa obywatelskiego jako istotnego elementu rozważań w ramach ASEM;

15.  podkreśla, że Centrum Unii Europejskiej w Singapurze, założone w 2009 roku wspólnie z Narodowym Uniwersytetem Singapuru i Uniwersytetem Technologicznym Nanyang, promuje wiedzę i zrozumienie UE i jej polityk oraz jest częścią światowej sieci unijnych centrów doskonałości;

16.  zachęca singapurskich naukowców do prowadzenia wspólnych projektów badawczych i innowacyjnych z podmiotami z UE w ramach unijnych inicjatyw badawczych, np. programu „Horyzont 2020”, oraz do zajęcia się powszechnymi globalnym wyzwaniami związanymi ze zmianą klimatu, środowiskiem, biotechnologią, zdrowiem, starzejącymi się populacjami, energią, zasobami naturalnymi i bezpieczeństwem żywnościowym;

Współpraca regionalna i międzynarodowa

17.   uważa Singapur za kluczowego partnera w reagowaniu na kryzysy humanitarne w Azji Południowo-Wschodniej, a także za ważny podmiot w zapewnianiu stabilności politycznej całego regionu;

18.  obawia się, że zmiana klimatu będzie miała istotny wpływ na Singapur i na region ASEAN; z zadowoleniem przyjmuje pozytywny wkład Singapuru w realizację milenijnych celów rozwoju i celów zrównoważonego rozwoju; z zadowoleniem przyjmuje ratyfikację przez Singapur porozumienia paryskiego w dniu 21 września 2016 r. oraz oczekuje, że państwo to osiągnie planowane cele redukcji emisji do 2030 r.; zamierza współpracować z Singapurem i ASEAN z myślą o przyspieszeniu wdrażania postanowień porozumienia klimatycznego z Paryża; podkreśla potrzebę udzielenia pomocy Singapurowi i pozostałym państwom ASEAN w celu zwiększenia ochrony i zrównoważonego wykorzystywania różnorodności biologicznej, zwłaszcza raf koralowych, oraz systematycznej odbudowy ekosystemów leśnych; z zadowoleniem przyjmuje rolę Singapuru w obrębie regionalnej kwestii ograniczania wylesiania; wzywa do dalszej współpracy między UE a Singapurem w celu skutecznego hamowania pożarów lasów i przyjmowania bardziej przyjaznych dla środowiska technologii w transporcie i budownictwie;

19.   uważa, że istnieje możliwość współpracy między UE i ASEAN w zakresie opracowania wspólnej strategii na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym i że taka współpraca byłaby korzystna i potrzebna;

20.   z zadowoleniem przyjmuje utworzenie Forum młodych liderów UE–ASEAN, które umożliwi młodym liderom z UE i państw ASEAN wymianę pomysłów i budowanie relacji w celu wsparcia stosunków UE–ASEAN;

21.   podkreśla, że umowa o partnerstwie i współpracy będzie stanowić szansę dla UE na wzmocnienie jej wkładu w osiągnięcie wspólnych celów w regionie Oceanu Indyjskiego i Spokojnego; domaga się wzmocnienia wspólnych wysiłków w celu zapewnienia wolnego i otwartego regionu Oceanu Indyjskiego i Spokojnego;

22.   wzywa do podjęcia współpracy z Singapurem w zakresie realizacji wspólnych interesów związanych z wdrażaniem polityki ASEAN i UE w obszarze łączności; podkreśla zapotrzebowanie na współpracę w odniesieniu do koncepcji „Jeden pas i jeden szlak”, tak aby dążyć do wdrożenia celów i kryteriów w zakresie łączności uzgodnionych podczas niedawnego szczytu UE–Chiny; przypomina o potrzebie promowania wielopoziomowego sprawowania rządów;

23.  podkreśla, że Singapur wspiera multilateralizm regionalny w Azji Południowo-Wschodniej; odnotowuje rolę Singapuru w międzyregionalnych dialogach dyplomatycznych, gospodarczych i instytucjonalnych pomiędzy UE a ASEAN oraz podkreśla wsparcie Singapuru dla integracji regionalnej w Azji Południowo-Wschodniej;

24.   zauważa, że Singapur posiada strategiczną lokalizację; odnotowuje wkład Singapuru w bezpieczeństwo regionalne i globalne; przyjmuje z zadowoleniem coroczny Azjatycki Szczyt Bezpieczeństwa, inaczej zwany Dialogiem Shangri-La, który odbywa w Shangri-La w Singapurze od 2002 r.;

25.   wyraża głębokie zaniepokojenie rosnącymi napięciami na Morzu Południowochińskim; wzywa ASEAN do przyspieszenia konsultacji na temat kodeksu postępowania w sprawie pokojowego rozstrzygania konfliktów i kontrowersji w tym obszarze oraz UE do wsparcia tego procesu; nalega, aby kwestię tę rozwiązać zgodnie z prawem międzynarodowym w oparciu o Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS); z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Singapur, stosujący podejście nieroszczeniowe, zachęca strony do pokojowego rozwiązywania różnic zgodnie z prawem międzynarodowym, w tym UNCLOS;

26.  apeluje wraz z Singapurem o wolność żeglugi i przelotu we wspomnianym rejonie oraz podkreśla, że UE jest silnie zainteresowana wspieraniem stabilności w Azji Południowo-Wschodniej; podkreśla kluczową rolę Forum Regionalnego ASEAN i Szczytu Azja-Europa w promowaniu dialogów w sprawie bezpieczeństwa pomiędzy przedmiotowym regionem a mocarstwami pozaregionalnymi, tj. Chinami i Stanami Zjednoczonymi;

27.  przyjmuje z zadowoleniem program ASEAN dotyczący cyberzdolności, uruchomiony z inicjatywy Singapuru w celu wspierania państw członkowskich ASEAN w identyfikowaniu i reagowaniu na zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa; zdaje sobie sprawę, że w ASEAN brakuje wzajemnych norm cyberochrony, co utrudnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa cyberbezpieczeństwa w regionie; wzywa UE do dzielenia się doświadczeniami w radzeniu sobie z zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa i hybrydowymi oraz do wspierania ASEAN w budowaniu zdolności w tej dziedzinie;

28.  wyraża uznanie dla Singapuru za rozmieszczenie oddziałów i sprzętu celem wsparcia koalicji międzynarodowej w Iraku w latach 2003–2008 oraz za dalszy wkład w operacje skierowane przeciwko ISIS w Iraku i Syrii;

29.  uznaje gotowość Singapuru do organizacji szczytów celem wzmacniania pokoju i budowania zaufania w Azji i poza nią oraz rolę, jaką ten kraj odgrywa w organizacji takich szczytów;

Ramy instytucjonalne na podstawie umowy o partnerstwie i współpracy

30.  przyjmuje z zadowoleniem ustanowienie Wspólnego Komitetu na mocy umowy o partnerstwie i współpracy, w skład którego wchodzą przedstawiciele obu stron na odpowiednio wysokim szczeblu i którego zadaniem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i wykonania umowy, ustanowienie priorytetów i przedstawianie zaleceń dotyczących promowania celów wynikających z umowy;

31.   apeluje o regularną wymianę informacji między Europejską Służbą Działań Zewnętrznych (ESDZ) a Parlamentem, tak aby Parlament mógł śledzić wdrażanie umowy o partnerstwie i współpracy oraz osiąganie zawartych w niej celów;

°

°  °

32.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Singapuru.

  • [1]  Dz.U. L 144 z 10.6.1980, s. 2.
  • [2]  Dz.U. C 346 z 27.9.2018, s. 44.
  • [3]  Dz.U. C 482 z 23.12.2016, s. 75.
  • [4]  Teksty przyjęte, P8_TA(0000)0000.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Decyzja Rady w sprawie podpisania Umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Singapuru

Odsyłacze

2018/0403M(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

8.11.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

17.1.2019

 

 

 

Komisje opiniodawcze

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

17.1.2019

 

 

 

Rezygnacja z wydania opinii

  Data decyzji

INTA

21.1.2019

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Antonio López-Istúriz White

9.10.2018

 

 

 

Data przyjęcia

22.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

49

2

6

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Klaus Buchner, James Carver, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Rebecca Harms, Patricia Lalonde, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Norbert Erdős, Axel Voss, Martina Werner

Data złożenia

24.1.2019

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Norbert Erdős, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dubravka Šuica, László Tőkés, Axel Voss, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Martina Werner, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

2

-

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

6

0

EFDD

James Carver, Aymeric Chauprade

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności