Procedură : 2018/0403M(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0023/2019

Texte depuse :

A8-0023/2019

Dezbateri :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Voturi :

PV 13/02/2019 - 8.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0093

RAPORT     
PDF 189kWORD 59k
24.1.2019
PE 629.446v02-00 A8-0023/2019

conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte

(15375/2018 – C8-0026/2019 – 2018/0403M(NLE))

Comisia pentru afaceri externe

Raportor: Antonio López-Istúriz White

PR_Consent_Motion

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Decizia Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat și cooperare dintre UE și Republica Singapore

Referințe

2018/0403M(NLE)

Data sesizării

8.11.2018

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunţului în plen

AFET

17.1.2019

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunţului în plen

INTA

17.1.2019

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

INTA

21.1.2019

 

 

 

Raportor

       Data numirii

Antonio López-Istúriz White

9.10.2018

 

 

 

Data adoptării

22.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

49

2

6

Membri titulari prezenţi la votul final

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Klaus Buchner, James Carver, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden

Membri supleanți prezenți la votul final

Asim Ademov, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Rebecca Harms, Patricia Lalonde, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Norbert Erdős, Axel Voss, Martina Werner

Data depunerii

24.1.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Norbert Erdős, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dubravka Šuica, László Tőkés, Axel Voss, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Martina Werner, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

2

-

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

6

0

EFDD

James Carver, Aymeric Chauprade

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

Ultima actualizare: 7 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate