Postup : 2018/0403M(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0023/2019

Predkladané texty :

A8-0023/2019

Rozpravy :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Hlasovanie :

PV 13/02/2019 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0093

SPRÁVA     
PDF 197kWORD 57k
24.1.2019
PE 629.446v02-00 A8-0023/2019

obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie

(15375/2018 – C8-0026/2019 – 2018/0403M(NLE))

Výbor pre zahraničné veci

Spravodajca: Antonio López-Istúriz White

PR_Consent_Motion

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie

(15375/2018 – C8-0026/2019 – 2018/0403M(NLE))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15375/2018),

–  so zreteľom na návrh Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurom na strane druhej (08224/2014),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 212 v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0026/2019),

–  so zreteľom na dohodu o partnerstve a spolupráci (DPS) medzi EÚ a Singapurom, ktorá bola podpísaná 19. októbra 2018 v Bruseli,

–  so zreteľom na dohodu o voľnom obchode a dohodu o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom, ktoré boli podpísané 19. októbra 2018 v Bruseli,

–  so zreteľom na dohodu o spolupráci medzi združením ASEAN a EHS podpísanú v marci 1980, ktorá predstavuje právny rámec pre vzťahy medzi EÚ a združením ASEAN(1),

–  so zreteľom na 12. samit stretnutia Ázia – Európa (ASEM), ktorý sa konal 18. a 19. októbra 2018 v Bruseli,

–  so zreteľom na 10. medziparlamentnú schôdzu medzi EÚ a Singapurom, ktorá sa konala 23. mája 2017 v Singapure,

–  so zreteľom na Globálnu stratégiu pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie, ktorú v júni 2016 vydala podpredsedníčka Európskej komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP),

–  so zreteľom na usmernenia k zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ vo východnej Ázii, ktoré Rada schválila 15. júna 2012,

–  so zreteľom na závery Rady z 28. mája 2018 o posilnenej bezpečnostnej spolupráci EÚ v Ázii a s Áziou,

–  so zreteľom na stratégiu EÚ na prepájanie Európy a Ázie, ktorá je založená na koncepcii udržateľnej prepojenosti,

–  so zreteľom na svoje nedávne uznesenia o združení ASEAN, najmä na uznesenia z 3. októbra 2017 o politických vzťahoch EÚ s ASEAN(2) a z 15. januára 2014 o budúcnosti vzťahov medzi EÚ a združením ASEAN(3),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z ...(4) o návrhu rozhodnutia,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0023/2019),

A.  keďže vzťahy medzi EÚ a Singapurom sa rozvíjajú už niekoľko desaťročí a sú založené na dlhom priateľstve a úzkych historických, politických a hospodárskych väzbách; keďže dvojstranné partnerstvo je založené na spoločných hodnotách a záväzku k mierovému a prosperujúcemu svetu;

B.   keďže obe strany dohody o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom (DPS) opäť potvrdzujú rešpektovanie demokratických zásad, právneho štátu, ľudských práv a základných slobôd stanovených vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a v ďalších platných medzinárodných nástrojoch v oblasti ľudských práv;

C.  keďže Singapur je zakladajúcim členom Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), ktoré v roku 2017 oslávilo 40. výročie;

D.   keďže Singapur počas svojho predsedníctva združenia ASEAN v roku 2018, ktoré prebiehalo v duchu hesla „odolné a inovačné“, usporiadal dva samity združenia ASEAN a podporil jednotu, bezpečnosť a hospodársku spoluprácu združenia, pričom zaviedol iniciatívy ako ASEAN Youth Fellowship;

E.  keďže Singapur je blízkym spojencom Spojených štátov amerických, s ktorými uzavrel dohodu o voľnom obchode v roku 2003 a ktoré považuje za nevyhnuté pre bezpečnosť, stabilitu a rovnováhu v ázijsko-tichomorskom regióne;

F.  keďže Singapur bol v roku 2017 na 9. mieste, pokiaľ ide o index ľudského rozvoja v rámci Rozvojového programu OSN;

G.  keďže Singapur sa umiestnil na 6. mieste v indexe vnímania korupcie organizácie Transparency International z roku 2017, a je teda jednou z najmenej skorumpovaných krajín na svete;

H.   keďže vo februári 2018 sa uskutočnilo prvé Fórum EÚ – ASEAN pre mladých lídrov;

I.   keďže Singapur zaznamenáva bezprecedentné úrovne znečistenia ovzdušia v dôsledku lesných požiarov v susedných krajinách, a to do značnej miery v dôsledku zámerného vypaľovania zameraného na očistenie pôdy určenej na plantáže na produkciu palmového oleja a dreva;

J.  keďže v singapurskej ústave sú zaručené práva na slobodu prejavu, pokojného zhromažďovania a združovania, ktoré sú však prísne obmedzované z dôvodu bezpečnosti, ochrany verejného poriadku, morálky, parlamentných výsad a rasovej a náboženskej harmónie; keďže Singapur sa vo svetovom rebríčku slobody tlače z roku 2018 nachádzal na 151. mieste spomedzi 180 krajín; keďže singapurské zákony týkajúce sa pohŕdania, podnecovania na protištátnu činnosť a urážky na cti sa používajú s cieľom obmedziť kritické hlasy aktivistov, blogerov a médií;

K.   keďže Singapur stále uplatňuje trest smrti; keďže po krátkom období bez vykonávania popráv je počet popráv od roku 2014 na vzostupe;

L.   keďže práva singapurskej LGBTI komunity sú prísne obmedzené; keďže konsenzuálny sexuálny vzťah medzi dvoma mužmi je protizákonný a trestá sa odňatím slobody v trvaní do dvoch rokov; keďže v Singapure nie sú zákonom uznané vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia;

M.  keďže Singapur ešte musí ratifikovať dva základné dohovory MOP, konkrétne Dohovor o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať a Dohovor o diskriminácii;

Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom

1.   víta uzatvorenie DPS, ktorá má strategický význam a poskytne právny rámec pre dlhodobé bilaterálne vzťahy a záväzok posilňovať a rozširovať spoluprácu na regionálnych a medzinárodných fórach a v oblastiach ako ochrana životného prostredia, medzinárodná stabilita, spravodlivosť, bezpečnosť a rozvoj;

2.   zdôrazňuje možnosti, ktoré DPS ponúka pre nové oblasti spolupráce, ako sú ľudské práva, spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť a nešírenie jadrových zbraní, a pre vedeckú a technologickú spoluprácu v oblastiach ako energetika, životné prostredie, boj proti zmene klímy, ochrana prírodných zdrojov a doprava, najmä námorná a letecká doprava;

3.  víta spoluprácu v oblasti medziľudských vzťahov, informačnej spoločnosti, audiovizuálnej a mediálnej oblasti, vzdelávania a kultúrnych výmen, zamestnanosti a sociálnych vecí, zdravia a štatistiky, ktorá pomôže vyhodnotiť pokrok dosiahnutý v tejto dohode;

4.  domnieva sa, že dohoda o partnerstve a spolupráci (rámcová dohoda) je politicky úzko spojená s dohodou o voľnom obchode a dohodou o ochrane investícií a dopĺňa ich; pripomína, že článok 44 DPS umožňuje tieto dohody nevykonávať v prípade systematického a závažného porušovania základných prvkov vrátane demokratických zásad, zásad právneho štátu a ľudských práv;

5.   víta skutočnosť, že Singapur podpísal 21. júna 2017 Mnohostrannú dohodu medzi príslušnými orgánmi (MCAA) na vykonávanie globálneho štandardu pre automatickú výmenu informácií na daňové účely a že OECD 30. júna 2017 upovedomil o svojom zámere aktivovať automatické výmeny v rámci tejto dohody so všetkými členskými štátmi EÚ, s ktorými na tento účel nemal uzatvorenú dvojstrannú dohodu; nabáda zmluvné strany, aby v plnej miere využívali ustanovenia o daňovej spolupráci v DPS;

Ľudské práva a základné slobody

6.  opätovne potvrdzuje potrebný záväzok a angažovanie týkajúce sa dodržiavania ľudských práv vrátane sociálnych práv, demokracie, základných slobôd, dobrej správy vecí verejných a zásad právneho štátu, ako aj spolupráce v tejto oblasti; pripomína, že ľudské práva sú v centre vzťahov EÚ s tretími krajinami; vyzýva singapurské orgány, aby za každých okolností zabezpečili dodržiavanie medzinárodného práva, demokracie, ľudských práv a základných slobôd v súlade s Chartou OSN a so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv, a domnieva sa, že EÚ by mala Singapuru naďalej poskytovať podporu pri sociálnom začleňovaní, dodržiavaní ľudských práv a zásad právneho štátu a presadzovaní mieru, bezpečnosti a reformy súdnictva; víta otvorenú verejnú diskusiu o revízii nepresadzovaného zákona o trestaní konsenzuálnych vzťahov medzi osobami rovnakého pohlavia a vyzýva vládu Singapuru, aby v plnej miere chránila práva LGBTI komunity; trvá na tom, aby vláda Singapuru zrušila zákony, ktoré trestajú sexuálne vzťahy medzi ľuďmi rovnakého pohlavia; zdôrazňuje potrebu ďalej spolupracovať v otázke práv žien a naliehavo vyzýva vládu Singapuru, aby uľahčila prijatie právnych predpisov, ktorými sa zakazujú všetky formy diskriminácie žien a diskriminácie na základe sexuálnej orientácie;

7.  vyzýva EÚ, aby nadviazala dialóg s vládou Singapuru s cieľom zaviesť okamžité moratórium na trest smrti ako krok k zrušeniu tohto trestu;

8.   vyzýva vládu Singapuru, aby chránila slobodu prejavu a zhromažďovania, keďže tieto slobody sú kľúčovými prvkami dobre fungujúcej demokracie;

9.  vyzýva EÚ, aby nadviazala dialóg so singapurskými orgánmi s cieľom uľahčiť ratifikáciu nástrojov v oblasti ľudských práv a základných dohovorov MOP touto krajinou; berie na vedomie, že Singapur ešte neratifikoval Dohovor o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať a Dohovor o diskriminácii a že vypovedal Dohovor o nútenej alebo povinnej práci; očakáva, že Singapur bude naďalej spolupracovať s Medzinárodnou organizáciou práce s cieľom dosiahnuť pokrok pri dosiahnutí plného súladu s obsahom týchto dohovorov a napokon tieto dohovory ratifikovať;

Vzťahy medzi EÚ a Singapurom

10.  zdôrazňuje, že uzatvorenie DPS je silným podnetom pre väčšiu angažovanosť medzi EÚ, Singapurom a regiónom juhovýchodnej Ázie vo všeobecnosti;

11.   zdôrazňuje politickú hodnotu silných obchodných a investičných vzťahov medzi Singapurom a EÚ;

12.   zdôrazňuje osobitné skúsenosti EÚ v oblasti budovania inštitúcií, jednotného trhu, zbližovania v oblasti regulácie, krízového riadenia, humanitárnej pomoci a pomoci pri zmierňovaní následkov katastrof a v oblasti ľudských práv a demokracie; zdôrazňuje, že EÚ by mala zintenzívniť politické dialógy a spoluprácu v otázkach, ako sú základné práva a otázky spoločného záujmu vrátane právneho štátu a bezpečnosti a ochrany slobody prejavu;

13.  víta to, že DPS podporuje vzájomné medziľudské výmeny, napríklad akademickú mobilitu v rámci programu Erasmus Mundus, a uľahčuje ďalší rozvoj kultúrnych výmen s cieľom zvýšiť vzájomné porozumenie a poznatky o príslušných kultúrach;

14.   zdôrazňuje úlohu Nadácie Ázia – Európa (ASEF) so sídlom v Singapure ako hlavného nástroja pre kultúrne výmeny medzi Áziou a Európou; víta jej úlohu pri začleňovaní otázok občianskej spoločnosti ako zásadne dôležitej zložky diskusií v rámci ASEM;

15.  zdôrazňuje, že centrum Európskej únie v Singapure, ktoré bolo zriadené v roku 2009 v spolupráci s Národnou univerzitou v Singapure a Technologickou univerzitou v Nanyangu, podporuje vedomosti o EÚ a chápanie EÚ a jej politík a je súčasťou globálnej siete centier excelentnosti EÚ;

16.  nabáda singapurských výskumných pracovníkov, aby vykonávali spoločné výskumné a inovačné projekty so subjektmi EÚ v rámci výskumných iniciatív EÚ, ako je program Horizont 2020, a aby riešili spoločné globálne výzvy týkajúce sa zmeny klímy, životného prostredia, biotechnológie, zdravia, starnutia obyvateľstva, energetiky, prírodných zdrojov a potravinovej bezpečnosti;

Regionálna a medzinárodná Spolupráca

17.   domnieva sa, že Singapur je kľúčovým partnerom pri reakciách na humanitárne katastrofy v juhovýchodnej Ázii, ako aj významným aktérom, pokiaľ ide o politickú stabilitu celého regiónu;

18.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že zmena klímy bude mať na Singapur a región ASEAN-u veľký vplyv; víta pozitívny príspevok Singapuru k miléniovým rozvojovým cieľom a k cieľom trvalo udržateľného rozvoja; víta skutočnosť, že Singapur 21. septembra 2016 ratifikoval Parížsku dohodu, a očakáva, že splní plánované ciele zníženia emisií do roku 2030; usiluje sa spolupracovať so Singapurom a združením ASEAN s cieľom urýchliť vykonávanie Parížskej dohody o zmene klíme; zdôrazňuje, že je potrebné poskytovať pomoc Singapuru a ostatným krajinám ASEAN-u s cieľom zvýšiť ochranu biodiverzity, najmä koralových útesov, a jej udržateľné využívanie a s cieľom systematickej obnovy lesných ekosystémov; víta úlohu Singapuru v rámci regionálnej výzvy obmedzovať odlesňovanie; naliehavo požaduje, aby sa rozvíjala spolupráca EÚ a Singapuru, s cieľom účinne obmedziť lesné požiare a prijať technológie šetrnejšie k životnému prostrediu v oblasti dopravy a stavieb;

19.   domnieva sa, že existuje priestor, záujem a potreba EÚ a združenia ASEAN spolupracovať na rozvoji spoločnej stratégie obehového hospodárstva;

20.   víta vytvorenie Fóra EÚ – ASEAN pre mladých lídrov, ktoré umožní mladým lídrom z EÚ a krajín ASEAN-u vymieňať si nápady a budovať vzťahy s cieľom podporiť vzťahy medzi EÚ a združením ASEAN;

21.   zdôrazňuje, že DPS bude pre EÚ predstavovať príležitosť posilniť svoj príspevok k plneniu spoločných cieľov v indicko-tichomorskej oblasti; vyzýva na posilnenie spoločného úsilia o slobodný a otvorený indicko-tichomorský región;

22.   vyzýva na spoluprácu so Singapurom pri presadzovaní spoločných záujmov týkajúcich sa vykonávania politík ASEAN-u a EÚ v oblasti prepojenosti; zdôrazňuje potrebu spolupráce, pokiaľ ide o iniciatívu Jedno pásmo, jedna cesta, s cieľom pracovať na plnení cieľov a kritérií v oblasti prepojenosti, ktoré boli dohodnuté počas nedávneho samitu EÚ – Čína; opakuje, že je potrebné podporovať multilaterálne riadenie;

23.  zdôrazňuje, že Singapur presadzuje regionálny multilateralizmus v juhovýchodnej Ázii; berie na vedomie úlohu Singapuru v medziregionálnych diplomatických, hospodárskych a inštitucionálnych dialógoch medzi EÚ a združením ASEAN a zdôrazňuje podporu Singapuru týkajúcu sa regionálnej integrácie v juhovýchodnej Ázii;

24.   konštatuje, že Singapur má strategickú polohu; berie na vedomie príspevok Singapuru k regionálnej a globálnej bezpečnosti; víta výročný ázijský bezpečnostný samit inak známy ako „dialóg Shangri-La“, ktorý sa koná v hoteli Shangri-La v Singapure od roku 2002;

25.   vyjadruje hlboké znepokojenie nad rastúcim napätím v Juhočínskom mori; vyzýva ASEAN, aby urýchlilo konzultácie o kódexe správania pre mierové riešenie sporov a rozporov v tejto oblasti, a vyzýva EÚ, aby podporila tento proces; trvá na tom, že tento problém by sa mal riešiť v súlade s medzinárodným právom podľa Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS); víta, že Singapur ako krajina, ktorá nároky nevzniesla, naliehavo vyzval strany, aby rozdiely riešili mierovou cestou a v súlade s medzinárodným právom vrátane dohovoru UNCLOS;

26.  spolu so Singapurom vyzýva na slobodu plavby a preletov v tejto oblasti a zdôrazňuje, že EÚ má veľký záujem na podpore stability v juhovýchodnej Ázii; zdôrazňuje kľúčovú úlohu Regionálneho fóra ASEAN-u a východoázijského samitu pri presadzovaní dialógov o bezpečnosti medzi regiónom a mimoregionálnymi mocnosťami – Čínou a Spojenými štátmi;

27.  víta program združenia ASEAN v oblasti kybernetických kapacít, ktorý začal na podnet Singapuru a ktorého cieľom je pomôcť krajinám združenia ASEAN identifikovať kybernetické hrozby a reagovať na ne; chápe, že ASEAN nemá žiadne spoločné normy týkajúce sa kybernetickej ochrany, ktoré by mohli brániť v spolupráci v oblasti kybernetickej bezpečnosti v regióne; vyzýva EÚ, aby sa podelila o svoje skúsenosti s riešením kybernetických a hybridných hrozieb a aby podporovala budovanie kapacít ASEAN v tejto oblasti;

28.  vyjadruje Singapuru uznanie za nasadenie vojenských jednotiek a materiálu na podporu nadnárodnej koalície v Iraku od roku 2003 do roku 2008 a jeho ďalší príspevok k operáciám zameraným proti ISIS v Iraku a Sýrii;

29.  uznáva pripravenosť Singapuru usporadúvať samity na podporu mieru a budovania dôvery v Ázii a mimo nej a jeho úlohu pri týchto samitoch;

Inštitucionálny rámec DPS

30.  víta zriadenie spoločného výboru v rámci dohody o partnerstve a spolupráci, ktorý je zložený zo zástupcov oboch strán na primerane vysokej úrovni, s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie a vykonávanie dohody, stanoviť priority a predkladať odporúčania na podporu cieľov dohody;

31.   požaduje pravidelné výmeny medzi Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Európskym parlamentom, aby Európsky parlament mohol sledovať vykonávanie dohody o partnerstve a spolupráci a plnenie jej cieľov;

°

°  °

32.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Singapuru.

(1)

Ú. v. ES L 144, 10.6.1980, s. 2.

(2)

Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 44.

(3)

Ú. v. EÚ C 482, 23.12.2016, s. 75.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(0000)0000.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Rozhodnutie Rady o uzavretí Dohody o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurskou republikou

Referenčné čísla

2018/0403M(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

8.11.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

17.1.2019

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

17.1.2019

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

INTA

21.1.2019

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Antonio López-Istúriz White

9.10.2018

 

 

 

Dátum prijatia

22.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

49

2

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Klaus Buchner, James Carver, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Rebecca Harms, Patricia Lalonde, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Norbert Erdős, Axel Voss, Martina Werner

Dátum predloženia

24.1.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Norbert Erdős, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dubravka Šuica, László Tőkés, Axel Voss, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Martina Werner, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

2

-

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

6

0

EFDD

James Carver, Aymeric Chauprade

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 7. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia