POROČILO s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani

24.1.2019 - (15375/2018 – C8-0026/2019 – 2018/0403M(NLE))

Odbor za zunanje zadeve
Poročevalec: Antonio López-Istúriz White

Postopek : 2018/0403M(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0023/2019
Predložena besedila :
A8-0023/2019
Sprejeta besedila :

PREDLOG NEZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani

(15375/2018 – C8-0026/2019 – 2018/0403M(NLE))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (15375/2018),

–  ob upoštevanju osnutka Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Singapurjem na drugi strani (08224/2014),

–  ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet vložil v skladu s členom 212 ter v povezavi s členom 218(6)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0026/2019),

–  ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med EU in Singapurjem, ki je bil podpisan 19. oktobra 2018 v Bruslju,

–  ob upoštevanju sporazuma o prosti trgovini in sporazuma o zaščiti naložb med EU in Singapurjem, ki sta bila podpisana 19. oktobra 2018 v Bruslju,

–  ob upoštevanju sporazuma o sodelovanju med EGS in združenjem ASEAN, podpisanega marca 1980, ki predstavlja pravni okvir za odnose EU-ASEAN[1],

–  ob upoštevanju 12. vrha azijsko-evropskega srečanja (ASEM), ki je potekal 18. in 19. oktobra 2018 v Bruslju,

–  ob upoštevanju 10. medparlamentarnega srečanja med EU in Singapurjem, ki je potekalo 23. maja 2017 v Singapurju,

–  ob upoštevanju globalne strategije za zunanjo in varnostno politiko Evropske unije, ki jo je junija 2016 objavila podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

–  ob upoštevanju smernic o zunanji in varnostni politiki EU v vzhodni Aziji, ki jih je Svet odobril 15. junija 2012,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 28. maja 2018 o okrepljenem sodelovanju EU na področju varnosti v Aziji in z njo,

–  ob upoštevanju strategije EU o povezovanju Evrope in Azije, ki temelji na konceptu trajnostne povezljivosti,

–  ob upoštevanju svojih nedavnih resolucij o združenju ASEAN, zlasti resolucij z dne 3. oktobra 2017 o političnih odnosih EU z Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN)[2] in z dne 15. januarja 2014 o prihodnosti odnosov EU-ASEAN[3],

–  ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne ... [4] o osnutku sklepa,

–  ob upoštevanju drugega pododstavka člena 99(2) Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A8-0023/2019),

A.  ker odnosi med EU in Singapurjem, ki trajajo že več desetletij, temeljijo na dolgi zgodovini prijateljstva ter tesnih zgodovinskih, političnih in gospodarskih vezeh; ker dvostransko partnerstvo temelji na skupnih vrednotah ter zavezanosti mirnemu in uspešnemu svetu;

B.   ker podpisnici sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med EU in Singapurjem ponovno potrjujeta svoje spoštovanje demokratičnih načel, pravne države, človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kot so določeni v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah in drugih ustreznih mednarodnih instrumentih na področju človekovih pravic;

C.  ker je Singapur ustanovni član Združenja držav jugovzhodne Azije (ASEAN), ki je leta 2017 praznovalo 40. obletnico nastanka;

D.   ker je Singapur med predsedovanjem združenju ASEAN pod geslom „odporni in inovativni“ leta 2018 gostil dva vrha ASEAN ter spodbujal enotnost, varnost in gospodarsko sodelovanje združenja ASEAN s pobudami, kot je ASEAN Youth Fellowship;

E.  ker je Singapur tesen zaveznik Združenih držav, s katerimi je leta 2003 sklenil sporazum o prosti trgovini in za katere meni, da so nepogrešljive za regionalno varnost, stabilnost in uravnoteženost v azijsko-pacifiški regiji;

F.  ker je Singapur leta 2017 na indeksu človekovega razvoja razvojnega programa Združenih narodov zasedal deveto mesto;

G.  ker je Singapur zasedel šesto mesto na indeksu zaznave korupcije organizacije Transparency International za leto 2017, torej je ena od držav z najnižjo stopnjo korupcije na svetu;

H.   ker je februarja 2018 potekal prvi forum mladih voditeljev EU-ASEAN;

I.   ker je bila v Singapurju zabeležena rekordna raven onesnaženosti zraka zaradi gozdnih požarov v sosednjih državah, ki so bili večinoma namerno povzročeni zaradi krčenja gozdov za pridelavo palmovega olja in za nasade dreves;

J.  ker so v ustavi Singapurja zapisane pravice do svobode izražanja, mirnega zbiranja in združevanja, ki pa se zelo omejujejo zaradi varnosti, varovanja javnega reda, moralnosti, parlamentarnih privilegijev ter rasnega in verskega sožitja; ker je Singapur po svetovnem indeksu svobode tiska za leto 2018 med 180 državami na 151. mestu; ker se singapurski zakoni o nespoštovanju, uporu in obrekovanju uporabljajo za omejevanje kritičnega mnenja med aktivisti, blogerji in mediji;

K.   ker Singapur še vedno uporablja smrtno kazen; ker se po kratkem obdobju brez usmrtitev njihovo število od leta 2014 povečuje;

L.   ker so pravice singapurske skupnosti LGBTI zelo omejene; ker je sporazumno spolno razmerje med dvema moškima nezakonito in se kaznuje z do dvema letoma zapora; ker singapurska zakonodaja ne priznava istospolnih zvez;

M.  ker Singapur še ni ratificiral dveh temeljnih konvencij Mednarodne organizacije dela, in sicer konvencije o svobodi združevanja in varstvu pravice do organiziranja ter konvencije o diskriminaciji;

Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Singapurjem

1.   pozdravlja sklenitev sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, ki je strateško pomemben ter bo zagotovil pravni okvir za dolgoročne dvostranske odnose in zavezanost krepitvi ter širitvi sodelovanja na regionalnih in mednarodnih forumih ter področjih, kot so varstvo okolja, mednarodna stabilnost, pravosodje, varnost in razvoj;

2.   poudarja priložnosti, ki jih sporazum o partnerstvu in sodelovanju zagotavlja novim področjem sodelovanja, kot so človekove pravice, pravosodje, svoboda in varnost ter neširjenje jedrskega orožja, ter znanstvenemu in tehnološkemu sodelovanju na področjih, kot so energetika, okolje, boj proti podnebnim spremembam, varstvo naravnih virov in promet, zlasti pomorski in zračni promet;

3.  pozdravlja sodelovanje v zvezi s povezavami med ljudmi, informacijsko družbo, področjema avdiovizualnih vsebin in medijev, izobraževanjem in kulturnimi izmenjavami, zaposlovanjem in socialnimi zadevami, zdravjem in statističnimi podatki, ki bodo pomagali oceniti napredek pri sporazumu;

4.  meni, da je sporazum o partnerstvu in sodelovanju, tj. okvirni sporazum, politično tesno povezan s sporazumoma o prosti trgovini in o zaščiti naložb ter ju dopolnjuje; opozarja, da člen 44 sporazuma o partnerstvu in sodelovanju omogoča, da se izvajanje prekine v primeru sistematičnih in hudih kršitev nekaterih elementov, vključno z demokratičnimi načeli, načeli pravne države in človekovimi pravicami;

5.   pozdravlja dejstvo, da je Singapur 21. junija 2017 podpisal večstranski sporazum med pristojnimi organi za izvajanje globalnega standarda za avtomatično izmenjavo informacij za davčne namene in da je 30. junija 2017 obvestil OECD o svoji nameri, da na podlagi navedenega sporazuma začne avtomatično izmenjavo z vsemi državami članicami EU, s katerimi nima sklenjenega dvostranskega sporazuma za isti namen; spodbuja pogodbenice, naj v celoti izkoristijo določbe o davčnem sodelovanju iz sporazuma o partnerstvu in sodelovanju;

Človekove pravice in temeljne svoboščine

6.  ponovno izraža potrebno zavezanost in ukrepanje v zvezi s spoštovanjem človekovih pravic, vključno s socialnimi pravicami, demokracijo, temeljnimi svoboščinami, dobrim upravljanjem in pravno državo ter sodelovanje v zvezi s tem; opozarja, da so človekove pravice osrednji element v odnosih EU s tretjimi državami; poziva singapurske oblasti, naj v vseh okoliščinah zagotovijo spoštovanje mednarodnega prava, demokracije, človekovih pravic in temeljnih svoboščin v skladu z Ustanovno listino Združenih narodov in Splošno deklaracijo človekovih pravi, in ugotavlja, da bi morala EU še naprej zagotavljati podporo Singapurju za socialno vključevanje, spoštovanje človekovih pravic in pravne države, spodbujanje miru, varnost in pravosodno reformo; pozdravlja odprto javno razpravo o spremembi zakona o kaznovanju sporazumnega istospolnega razmerja, ki se ne izvršuje, in poziva singapursko vlado, naj v celoti zaščiti pravice skupnosti LGBTI; vztraja, da mora singapurska vlada odpraviti zakone, ki kaznujejo spolna razmerja med osebami istega spola; poudarja, da je treba okrepiti sodelovanje na področju pravic žensk, in poziva singapursko vlado, naj poenostavi sprejetje zakonodaje, ki bi prepovedovala vse oblike diskriminacije žensk in diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti;

7.  poziva EU, naj začne dialog s singapursko vlado, da bi uvedli takojšen moratorij za smrtno kazen, kar bi bil prvi korak k njeni odpravi;

8.   poziva singapursko vlado, naj zaščiti svobodo izražanja in zbiranja, saj gre za osrednja elementa dobro delujoče demokracije;

9.  poziva EU, naj začne dialog s singapurskimi oblastmi, da bi država lažje ratificirala temeljne instrumente na področju človekovih pravic in temeljne konvencije Mednarodne organizacije dela; priznava, da Singapur še ni ratificiral konvencij o svobodi združevanja in varstvu pravice do organiziranja ter o diskriminaciji in se je odpovedal konvenciji o odpravi prisilnega dela; pričakuje, da bo Singapur še naprej sodeloval z MOD, da bi se povsem uskladil z vsebino teh konvencij in jih navsezadnje tudi ratificiral;

Odnosi med EU in Singapurjem

10.  poudarja, da sklenitev sporazuma o partnerstvu in sodelovanju zagotavlja močno spodbudo za večje sodelovanje med EU, Singapurjem in regijo jugovzhodne Azije na splošno;

11.   poudarja politično vrednost močnih trgovinskih in investicijskih odnosov med Singapurjem in EU;

12.   poudarja posebne izkušnje EU na področju vzpostavljanja institucij, enotnega trga, regulativnega zbliževanja, kriznega upravljanja, humanitarne pomoči in pomoči pri nesrečah ter človekovih pravic in demokracije; poudarja, da bi morala EU okrepiti politični dialog in sodelovanje pri vprašanjih, kot so temeljne pravice, ter pri zadevah skupnega pomena, vključno s pravno državo in varnostjo ter zaščito svobode izražanja;

13.  pozdravlja dejstvo, da sporazum o partnerstvu in sodelovanju podpira medosebne izmenjave, kot je akademska mobilnost v okviru programa Erasmus Mundus, in spodbuja nadaljnjo krepitev kulturnih izmenjav, da bi povečali medsebojno razumevanje in poznavanje zadevnih kultur;

14.   poudarja vlogo Azijsko-evropske fundacije (ASEF) s sedežem v Singapurju kot glavnega instrumenta za kulturne izmenjave med Azijo in Evropo; pozdravlja njeno vlogo pri vključevanju vprašanj civilne družbe kot bistvene sestavine razprav v okviru azijsko-evropskih srečanj;

15.  opozarja, da Center Evropske unije v Singapurju, ki je bil ustanovljen leta 2009 v partnerstvu z univerzama National University of Singapore in Nanyang Technological University, spodbuja poznavanje in razumevanje EU in njenih politik ter je del svetovnega omrežja centrov odličnosti EU;

16.  spodbuja singapurske raziskovalce, naj izvajajo skupne raziskovalne in inovacijske projekte s subjekti EU v okviru raziskovalnih pobud EU, kot je program Obzorje 2020, ter obravnavajo skupne svetovne izzive, povezane s podnebnimi spremembami, okoljem, biotehnologijo, zdravjem, staranjem prebivalstva, energetiko, naravnimi viri in prehransko varnostjo;

Regionalno in mednarodno sodelovanje

17.   meni, da je Singapur ključni partner za odzivanje na humanitarne katastrofe v jugovzhodni Aziji ter pomemben akter za politično stabilnost celotne regije;

18.  je zaskrbljen, da bodo podnebne spremembe pomembno vplivale na Singapur in regijo ASEAN; pozdravlja pozitiven prispevek Singapurja k doseganju razvojnih ciljev tisočletja in ciljev trajnostnega razvoja; pozdravlja dejstvo, da je Singapur 21. septembra 2016 ratificiral Pariški sporazum, in pričakuje, da bo do leta 2030 izpolnil načrtovane cilje zmanjšanja emisij; si prizadeva sodelovati s Singapurjem in združenjem ASEAN, da se pospeši izvajanje Pariškega podnebnega sporazuma; poudarja, da je treba Singapurju in ostalim državam združenja ASEAN zagotoviti pomoč pri izboljševanju varstva in trajnostne uporabe biotske raznovrstnosti, zlasti koralnih grebenov, ter sistematični rehabilitaciji gozdnih ekosistemov; pozdravlja vlogo Singapurja pri regionalnem vprašanju zmanjševanja krčenja gozdov; poziva, naj EU in Singapur še naprej sodelujeta, da bi učinkovito zmanjšala pojav gozdnih požarov ter sprejela okolju prijaznejše tehnologije za promet in stavbe;

19.   verjame, da obstajajo možnost, zanimanje in potreba po sodelovanju med EU in ASEAN za pripravo skupne strategije krožnega gospodarstva;

20.   pozdravlja ustanovitev foruma mladih voditeljev EU-ASEAN, ki bo mladim voditeljem iz EU in držav ASEAN omogočil izmenjavo idej in vzpostavljanje povezav za podporo odnosov med EU in združenjem ASEAN;

21.   poudarja, da bo sporazum o partnerstvu in sodelovanju EU omogočil, da okrepi prispevek k izvajanju skupnih ciljev v indopacifiški regiji; poziva k okrepljenim skupnim prizadevanjem za svobodno in odprto indopacifiško regijo;

22.   poziva k sodelovanju s Singapurjem pri uresničevanju skupnih interesov v zvezi z izvajanjem politik povezovanja združenja ASEAN in EU; poudarja potrebo po sodelovanju v zvezi s pobudo En pas, ena pot, da bi si prizadevali za izvajanje ciljev povezljivosti in meril, dogovorjenih na nedavnem vrhu EU-Kitajska; ponovno poudarja, da je treba spodbujati večstransko upravljanje;

23.  poudarja, da Singapur zagovarja regionalni multilateralizem v jugovzhodni Aziji; upošteva vlogo Singapurja v medregionalnih diplomatskih, gospodarskih in institucionalnih dialogih ter poudarja podporo, ki jo Singapur namenja regionalnemu povezovanju v jugovzhodni Aziji;

24.   ugotavlja, da ima Singapur strateško lokacijo; je seznanjen s prispevkom Singapurja k regionalni in svetovni varnosti; pozdravlja vsakoletni azijski vrh o varnosti, poznan tudi kot dialog Shangri-La, ki v hotelu Shangri-La v Singapurju poteka od leta 2002;

25.   izraža globoko zaskrbljenost zaradi vse večjih napetosti v Južnokitajskem morju; poziva združenje ASEAN, naj pospeši posvetovanja o kodeksu ravnanja za mirno reševanje sporov in polemik na tem območju, ter EU, naj podpre ta proces; vztraja, da bi bilo treba to vprašanje rešiti v skladu z mednarodnim pravom, in sicer Konvencijo Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS); je zadovoljen, da je Singapur, ki v spore ni vključen, udeležene pozval k mirnemu reševanju razhajanj v skladu z mednarodnim pravom, vključno s konvencijo UNCLOS;

26.  skupaj s Singapurjem poziva k svobodi plovbe in letenja na območju ter poudarja, da ima EU močan interes za spodbujanje stabilnosti v jugovzhodni Aziji; poudarja ključno vlogo regionalnega foruma ASEAN in vzhodnoazijskega vrha pri spodbujanju dialogov o varnosti med regijo in velesilama zunaj regije, tj. Kitajsko in Združenimi narodi;

27.  pozdravlja program za kibernetsko zmogljivost držav združenja ASEAN, ki je bil vzpostavljen na pobudo Singapurja in je namenjen pomoči tem državam pri opredelitvi kibernetskih groženj in odzivanju nanje; je seznanjen s tem, da ASEAN nima skupnih standardov za kibernetsko zaščito, kar bi lahko oviralo sodelovanje na področju kibernetske varnosti v regiji; poziva EU, naj deli svoje izkušnje pri obravnavanju kibernetskih in hibridnih groženj ter podpira krepitev zmogljivosti združenja ASEAN na tem področju;

28.  izraža pohvalo Singapurju, ker je prispeval enote in material v podporo večnacionalni koaliciji v Iraku od leta 2003 do leta 2008 ter pozneje prispeval k operacijam v Iraku in Siriji, uperjenim proti skupini ISIS;

29.  priznava pripravljenost Singapurja, da gosti vrhunska srečanja za spodbujanje miru in krepitev zaupanja v Aziji in po svetu, ter njegovo vlogo pri prirejanju teh srečanj;

Institucionalni okvir iz sporazuma o partnerstvu in sodelovanju

30.  pozdravlja ustanovitev skupnega odbora v okviru sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, ki ga sestavljajo predstavniki obeh strani na ustrezno visoki ravni, da bi zagotovili primerno delovanje in izvajanje sporazuma, določili prednostne naloge in pripravili priporočila za spodbujanje ciljev sporazuma;

31.   poziva k redni izmenjavi med Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD) in Parlamentom, da bo slednji lahko spremljal izvajanje sporazuma o partnerstvu in sodelovanju in doseganje njegovih ciljev;

°

°  °

°

°  °

32.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski službi za zunanje delovanje, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Singapurja.

  • [1]  UL L 144, 10.6.1980, str. 2.
  • [2]  UL C 346, 27.9.2018, str. 44.
  • [3]  UL C 482, 23.12.2016, str. 75.
  • [4]  Sprejeta besedila, P8_TA(0000)0000.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sklep Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med EU in njenimi državami članicami ter Republiko Singapur

Referenčni dokumenti

2018/0403M(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

8.11.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

17.1.2019

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

17.1.2019

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

INTA

21.1.2019

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Antonio López-Istúriz White

9.10.2018

 

 

 

Datum sprejetja

22.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

49

2

6

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Klaus Buchner, James Carver, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Wajid Khan, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Rebecca Harms, Patricia Lalonde, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Norbert Erdős, Axel Voss, Martina Werner

Datum predložitve

24.1.2019

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Norbert Erdős, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Sandra Kalniete, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dubravka Šuica, László Tőkés, Axel Voss, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Martina Werner, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

2

-

NI

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Dobromir Sośnierz

6

0

EFDD

James Carver, Aymeric Chauprade

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 6. februar 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov