Förfarande : 2018/0403M(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0023/2019

Ingivna texter :

A8-0023/2019

Debatter :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Omröstningar :

PV 13/02/2019 - 8.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0093

BETÄNKANDE     
PDF 181kWORD 58k
24.1.2019
PE 629.446v02-00 A8-0023/2019

med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan

(15375/2018 – C8-0026/2019 – 2018/0403M(NLE))

Utskottet för utrikesfrågor

Föredragande: Antonio López-Istúriz White

EUROPAPARLAMENTETS FÖRSLAG TILL RESOLUTION SOM INTE AVSER LAGSTIFTNING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

EUROPAPARLAMENTETS FÖRSLAG TILL RESOLUTION SOM INTE AVSER LAGSTIFTNING

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan

(15375/2018 – C8-0026/2019 – 2018/0403M(NLE))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (15375/2018),

–  med beaktande av utkastet till avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och republiken Singapore, å andra sidan (08224/2014),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 212 jämförd med artikel 218.6 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0026/2019),

–  med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Singapore, som undertecknades i Bryssel den 19 oktober 2018,

–  med beaktande av frihandelsavtalet och avtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore, som undertecknades i Bryssel den 19 oktober 2018,

–  med beaktande av samarbetsavtalet mellan Asean och EEG, som undertecknades i mars 1980 och som utgör den rättsliga ramen för förbindelserna mellan EU och Asean(1),

–  med beaktande av det tolfte Asien–Europa-toppmötet, som hölls i Bryssel den 18−19 oktober 2018,

–  med beaktande av det tionde interparlamentariska sammanträdet mellan EU och Singapore, som hölls i Singapore den 23 maj 2017,

–  med beaktande av den globala strategin för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik, som lades fram av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik i juni 2016,

–  med beaktande av riktlinjerna för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik i Ostasien, som godkändes av rådet den 15 juni 2012,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 28 maj 2018 om förstärkning av EU:s säkerhetssamarbete i och med Asien,

–  med beaktande av EU:s strategi för förbindelserna mellan Europa och Asien, som baseras på begreppet hållbar konnektivitet,

–  med beaktande av sina resolutioner från den senaste tiden om Asean, särskilt resolutionerna av den 3 oktober 2017 om EU:s politiska förbindelser med Asean(2) och av den 15 januari 2014 om de framtida förbindelserna mellan EU och Asean(3),

–  med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den …(4) om utkastet till beslut,

–  med beaktande av artikel 99.2 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0023/2019), och av följande skäl:

A.  Förbindelserna mellan EU och Singapore går tillbaka flera årtionden och bygger på en lång historia av vänskap och nära historiska, politiska och ekonomiska förbindelser. Det bilaterala partnerskapet grundas på gemensamma värderingar och ett åtagande till en fredlig och välmående värld.

B.  Båda parterna i partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Singapore bekräftar sin respekt för demokratiska principer, rättsstaten, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, såsom dessa fastställs i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och andra tillämpliga internationella människorättsinstrument.

C.  Singapore är en grundande medlem av Sydostasiatiska nationers förbund (Asean), som firade sin 40-årsdag 2017.

D.  Under sitt ordförandeskap för Asean under 2018, vars slogan var ”motståndskraftigt och innovativt”, var Singapore värdland för två Asean-toppmöten, främjade enhet, säkerhet och ekonomiskt samarbete inom Asean och lanserade initiativ såsom Asean Youth Fellowship.

E.  Singapore är en nära allierad till Förenta staterna, som landet slöt ett frihandelsavtal med 2003 och betraktar som oumbärligt för säkerhet, stabilitet och balans i Asien och Stillahavsområdet.

F.  Singapore rankades som nummer 9 på indexet för mänsklig utveckling inom FN:s utvecklingsprogram 2017.

G.  Singapore rankades som nummer 6 på Transparency Internationals korruptionsindex 2017, vilket gör det till ett av världens minst korrumperade länder.

H.  Det första forumet för unga ledare mellan EU och Asean hölls i februari 2018.

I.  Singapore drabbades av rekordhöga luftföroreningsnivåer till följd av skogsbränder i närliggande länder, vilka i stor utsträckning berodde på avsiktligt eldande för att röja mark för odling av palmolja samt timmerplantager.

J.  Singapores konstitution garanterar rättigheterna till yttrandefrihet, fredliga sammankomster och föreningsfrihet, vilka dock är kraftigt begränsade med hänvisning till säkerhet, skydd av den allmänna ordningen, moral, parlamentariska privilegier och goda relationer mellan raser och religioner. Singapore hade plats 151 av 180 i 2018 års internationella pressfrihetsindex (World Press Freedom Index). Singapores lagar gällande förakt, uppvigling och ärekränkning används för att undertrycka kritiska röster bland aktivister, bloggare och medier.

K.  Singapore tillämpar fortfarande dödsstraff. Efter en kort period utan avrättningar har antalet avrättningar varit på uppgång sedan 2014.

L.  Rättigheterna för Singapores hbti-personer är föremål för allvarliga begränsningar. En sexuell relation i samtycke mellan två män är olaglig och straffbelagd med upp till två års fängelse. Samkönade relationer är inte erkända enligt lag i Singapore.

M.  Singapore har ännu inte ratificerat två grundläggande ILO-konventioner, närmare bestämt konventionen om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten och konventionen om diskriminering.

Avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Singapore

1.  Europaparlamentet välkomnar ingåendet av partnerskaps- och samarbetsavtalet, vilket är av strategisk betydelse och kommer att tillhandahålla en rättslig ram för de långvariga bilaterala förbindelserna och åtagandena om att stärka och utvidga samarbetet i regionala och internationella forum, samt på områden såsom miljöskydd, internationell stabilitet, rättvisa, säkerhet och utveckling.

2.  Europaparlamentet belyser de möjligheter som partnerskaps- och samarbetsavtalet erbjuder för nya samarbetsområden, såsom mänskliga rättigheter, rättvisa, frihet och säkerhet och icke-spridning av kärnvapen, samt för vetenskapligt och tekniskt samarbete på områden såsom energi, miljö, bekämpning av klimatförändringar, skydd av naturresurser och transport, särskilt sjöfart och luftfart.

3.  Europaparlamentet välkomnar samarbete gällande kontakter mellan människor, informationssamhället, det audiovisuella området och medieområdet, utbildning och kulturutbyte, sysselsättning och sociala frågor, hälsa samt statistik för att utvärdera framstegen med avtalet.

4.  Europaparlamentet anser att partnerskaps- och samarbetsavtalet såsom ramavtal är politiskt nära knutet till och kompletterar frihandelsavtalet och instrumentet för stöd inför anslutningen. Parlamentet påminner om att artikel 44 i partnerskaps- och samarbetsavtalet möjliggör icke-verkställande av avtalen i fall av systematisk och allvarlig överträdelse av väsentliga delar, inklusive demokratiska principer, rättsstaten och mänskliga rättigheter.

5.  Europaparlamentet välkomnar Singapores undertecknande den 21 juni 2017 av det multilaterala avtalet om behöriga myndigheter för genomförande av den globala standarden för automatiskt utbyte av information för skatteändamål. Parlamentet välkomnar även Singapores tillkännagivande till OECD den 30 juni 2017 av landets avsikt att aktivera automatiska utbyten inom ramen för detta avtal med alla EU‑medlemsstater som saknade bilaterala avtal för samma ändamål. Parterna uppmuntras att till fullo utnyttja partnerskaps- och samarbetsavtalets bestämmelser om skattesamarbete.

Mänskliga rättigheter och grundläggande friheter

6.  Europaparlamentet bekräftar det nödvändiga åtagandet och engagemanget när det gäller respekten för mänskliga rättigheter, inklusive sociala rättigheter, demokrati, grundläggande friheter, god förvaltning och rättsstaten, och när det gäller samarbete i detta avseende. Parlamentet påminner om att mänskliga rättigheter har en central plats i EU:s förbindelser med tredjeländer. Singapores myndigheter uppmanas att under alla omständigheter garantera respekten för internationell rätt, demokrati, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, i enlighet med FN-stadgan och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Parlamentet anser att EU bör fortsätta tillhandahålla stöd till Singapore för social inkludering, respekt för mänskliga rättigheter och rättsstaten, och för främjandet av fred, säkerhet och reform av rättsväsendet. Parlamentet välkomnar den öppna offentliga debatten om översynen av den icke‑tillämpade lagen om straff av sexuella relationer i samtycke mellan personer av samma kön och uppmanar Singapores regering att till fullo skydda hbti-personers rättigheter. Parlamentet insisterar på att Singapores regering avskaffar de lagar som kriminaliserar sexuella relationer mellan personer av samma kön. Parlamentet framhåller behovet av ytterligare samarbete när det gäller kvinnors rättigheter och uppmanar Singapores regering att underlätta antagandet av lagstiftning som förbjuder alla former av diskriminering mot kvinnor och diskriminering på grund av sexuell läggning.

7.  Europaparlamentet uppmanar EU att inleda en dialog med Singapores regering med syfte att införa ett omedelbart moratorium för dödsstraff som ett steg mot avskaffandet av dödsstraffet.

8.  Europaparlamentet uppmanar Singapores regering att skydda yttrande- och mötesfriheten, eftersom dessa är nyckelfaktorer i en välfungerande demokrati.

9.  Europaparlamentet uppmanar EU att föra en dialog med Singapores myndigheter för att underlätta landets ratificering av de människorättsliga instrumenten och grundläggande ILO-konventioner. Parlamentet konstaterar att Singapore ännu inte har ratificerat konventionerna om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten och om diskriminering och att landet har sagt upp konventionen om tvångsarbete. Parlamentet förväntar sig att Singapore fortsätter samverkan med ILO i syfte att gå vidare mot fullständig anpassning till innehållet i dessa konventioner och slutligen ratifikationen av dessa.

Förbindelserna mellan EU och Singapore

10.  Europaparlamentet betonar att ingåendet av partnerskaps- och samarbetsavtalet ger ett starkt incitament till större engagemang mellan EU, Singapore och regionen Sydostasien generellt.

11.  Europaparlamentet framhåller det politiska värdet av starka handels- och investeringsförbindelser mellan Singapore och EU.

12.  Europaparlamentet understryker EU:s särskilda erfarenhet av institutionsuppbyggnad, den inre marknaden, regelkonvergens, krishantering, humanitärt bistånd och katastrofhjälp samt mänskliga rättigheter och demokrati. Parlamentet betonar att EU bör intensifiera de politiska dialogerna och samarbetet i frågor såsom grundläggande rättigheter och i frågor av gemensamt intresse, inklusive rättsstaten, säkerhet och skydd av yttrandefriheten.

13.  Europaparlamentet välkomnar att partnerskaps- och samarbetsavtalet stöder utbyten mellan människor, såsom akademisk rörlighet inom Erasmus Mundus-programmet, och underlättar vidareutveckling av kulturutbyten för att öka den ömsesidiga förståelsen och kännedomen om respektive kulturer.

14.  Europaparlamentet understryker den roll som den Singaporebaserade Asien–Europa-stiftelsen har som det huvudsakliga instrumentet för kulturutbyten mellan Asien och Europa. Parlamentet välkomnar dess roll när det gäller att inkludera angelägenheter för civilsamhället som en viktig del av överläggningarna vid Asem-toppmötet.

15.  Europaparlamentet uppmärksammar att European Union Centre i Singapore, vilket inrättades 2009 i partnerskap med National University of Singapore och Nanyang Technological University, verkar för kunskap och förståelse om EU och dess politik och är en del av det globala nätverket av EU:s kompetenscentrum.

16.  Europaparlamentet uppmuntrar forskare i Singapore att genomföra gemensamma forsknings- och innovationsprojekt med enheter inom EU inom ramen för EU:s forskningsinitiativ, såsom programmet Horisont 2020, och att ta itu med gemensamma globala utmaningar i samband med klimatförändringar, miljö, bioteknik, hälsa, åldrande befolkningar, energi, naturresurser och tryggad livsmedelsförsörjning.

Regionalt och internationellt samarbete

17.  Europaparlamentet anser att Singapore är en nyckelpartner när det gäller att reagera på humanitära katastrofer i Sydostasien och en viktig aktör för hela regionens politiska stabilitet.

18.  Europaparlamentet är bekymrat över att klimatförändringarna kommer att påverka Singapore och Asean-regionen i stor utsträckning. Parlamentet välkomnar Singapores positiva bidrag till millennieutvecklingsmålen och målen för hållbar utveckling. Parlamentet välkomnar även Singapores ratificering av Parisavtalet den 21 september 2016 och förväntar sig att Singapore uppnår de planerade utsläppsminskningsmålen senast 2030. Parlamentet har som målsättning att arbeta tillsammans med Singapore och Asean för att påskynda genomförandet av Parisavtalet om klimatförändringar. Parlamentet framhåller behovet av stöd till Singapore och övriga Asean-länder för att förbättra skyddet och det hållbara utnyttjandet av den biologiska mångfalden, i synnerhet korallrev, och för ett systematiskt återställande av skogens ekosystem. Parlamentet välkomnar Singapores roll i den regionala frågan om att minska avskogningen. Parlamentet uppmanar till ytterligare samarbete mellan EU och Singapore för att effektivt motverka skogsbränder och anta mer miljövänlig teknik för transport och byggnader.

19.  Europaparlamentet anser att det finns utrymme för, intresse för och behov av ett samarbete mellan EU och Asean för att tillsammans utarbeta en gemensam strategi för den cirkulära ekonomin.

20.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av forumet för unga ledare inom EU-Asean, vilket kommer att möjliggöra för unga ledare från länder inom EU och Asean att utbyta idéer och knyta kontakter för att stödja förbindelserna mellan EU och Asean.

21.  Europaparlamentet framhåller att partnerskaps- och samarbetsavtalet kommer att göra det möjligt för EU att stärka sitt bidrag till genomförandet av gemensamma mål i området kring Indiska oceanen och Stilla havet. Parlamentet efterfrågar stärkta gemensamma insatser för frihet och öppenhet i regionen Indiska oceanen/Stilla havet.

22.  Europaparlamentet uppmanar till samarbete med Singapore i strävan efter gemensamma intressen i samband med genomförandet av Aseans och EU:s konnektivitetspolitik. Parlamentet betonar behovet av samarbete när det gäller initiativet ”Ett bälte, en väg” för att verka för genomförandet av de mål och kriterier för konnektivitet som man enades om under det nyligen genomförda toppmötet mellan EU och Kina. Parlamentet upprepar behovet av att främja multilateral styrning.

23.  Europaparlamentet betonar att Singapore har förespråkat regional multilateralism i Sydostasien. Parlamentet noterar Singapores roll i de interregionala diplomatiska, ekonomiska och institutionella dialogerna mellan EU och Asean och framhåller Singapores stöd för regional integration i Sydostasien.

24.  Europaparlamentet noterar att Singapore har ett strategiskt läge. Parlamentet beaktar Singapores bidrag till regional och global säkerhet. Parlamentet välkomnar det årliga säkerhetstoppmötet för Asien, även känt som Shangri-la-dialogen, vilket har hållits på hotellet Shangri-La i Singapore sedan 2002.

25.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över de växande spänningarna i Sydkinesiska havet. Parlamentet uppmanar Asean att påskynda samråden om en uppförandekod för fredlig lösning av tvister och kontroverser i detta område och efterfrågar EU:s stöd för denna process. Parlamentet framhåller att frågan bör lösas i enlighet med internationell rätt enligt FN:s havsrättskonvention (Unclos). Parlamentet är tillfreds med att Singapore, i egenskap av land utan anspråk, har uppmanat parterna att hantera skiljaktigheterna på fredligt sätt och i enlighet med internationell rätt, inklusive Unclos.

26.  Europaparlamentet efterfrågar, jämte Singapore, fri navigering och överflygning i området och betonar att EU har ett starkt intresse av att främja stabilitet i Sydostasien. Parlamentet belyser den nyckelroll som Aseans regionala forum och det östasiatiska toppmötet spelar för att främja säkerhetsdialoger mellan regionen och de utomregionala makterna Kina och Förenta staterna.

27.  Europaparlamentet välkomnar programmet för kapacitet på cyberområdet inom Asean, som lanserats på Singapores initiativ och som syftar till att hjälpa Asean-länderna med att identifiera och svara på cyberhot. Parlamentet förstår att Asean saknar ömsesidiga normer för cyberskydd, vilket skulle kunna hämma regionens samarbete inom it‑säkerhet. Parlamentet uppmanar EU att dela med sig av sina erfarenheter gällande hanteringen av cyber- och hybridhot och att stödja Aseans kapacitetsuppbyggnad på detta område.

28.  Europaparlamentet berömmer Singapore för dess utstationering av styrkor och materiel för att stödja den multinationella koalitionen i Irak från 2003 till 2008 och dess efterföljande bidrag till insatserna mot IS i Irak och Syrien.

29.  Europaparlamentet erkänner Singapores beredskap att vara värd för och medorganisera toppmöten för att främja fred och förtroendeskapande åtgärder inom och utanför Asien.

Institutionell ram enligt partnerskaps- och samarbetsavtalet

30.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet inom ramen för partnerskaps- och samarbetsavtalet av en gemensam kommitté bestående av representanter för båda sidor på lämplig nivå, för att se till att avtalet fungerar och genomförs korrekt, fastställa prioriteringar och ge rekommendationer för att främja avtalets mål.

31.  Europaparlamentet efterlyser regelbundna utbyten mellan Europeiska utrikestjänsten och parlamentet så att parlamentet ges möjlighet att följa upp partnerskaps- och samarbetsavtalets genomförande och uppnåendet av dess mål.

°

°  °

32.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Singapore.

(1)

EGT L 144, 10.6.1980, s. 2.

(2)

EUT C 346, 27.9.2018, s. 44.

(3)

EUT C 482, 23.12.2016, s. 75.

(4)

Antagna texter, P8_TA(0000)0000.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Rådets beslut om ingående av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och Republiken Singapore

Referensnummer

2018/0403M(NLE)

Framläggande för parlamentet / begäran om godkännande

8.11.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

17.1.2019

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

17.1.2019

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

INTA

21.1.2019

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Antonio López-Istúriz White

9.10.2018

 

 

 

Antagande

22.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

49

2

6

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Klaus Buchner, James Carver, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Asim Ademov, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Rebecca Harms, Patricia Lalonde, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Norbert Erdős, Axel Voss, Martina Werner

Ingivande

24.1.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Norbert Erdős, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dubravka Šuica, László Tőkés, Axel Voss, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru‑Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Martina Werner, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

2

-

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

6

0

EFDD

James Carver, Aymeric Chauprade

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 14 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy