ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2018

24.1.2019 - (2018/2280(INI))

Επιτροπή Αναφορών
Εισηγήτρια Cecilia Wikström


Διαδικασία : 2018/2280(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0024/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0024/2019
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2018

(2018/2280(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων της Επιτροπής Αναφορών,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 10 και 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 24 και 227 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),τα οποία αντικατοπτρίζουν τη σημασία που η Συνθήκη αποδίδει στο δικαίωμα των πολιτών και των κατοίκων της ΕΕ να εφιστούν την προσοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα ζητήματα που τους απασχολούν,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 228 της ΣΛΕΕ σχετικά με τον ρόλο και τις λειτουργίες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 44 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το δικαίωμα υποβολής αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΣΛΕΕ σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει και συγκεκριμένα τα άρθρα της 258 και 260,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 και το άρθρο 216 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών(A8-0024/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα αναφοράς παρέχει στους πολίτες έναν ανοικτό, δημοκρατικό και διαφανή μηχανισμό για την εξεύρεση εξωδικαστικής λύσης για τις επίσημες καταγγελίες τους που απευθύνονται στους άμεσα εκλεγμένους αντιπροσώπους τους, ιδίως όταν πρόκειται για τους τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα αναφοράς ενισχύει την ανταποκρισιμότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έναντι των πολιτών και των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε αναφορά εξετάζεται προσεκτικά και αξιολογείται· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αναφέρων έχει το δικαίωμα να λάβει πληροφορίες σχετικά με την απόφαση επί του παραδεκτού που έλαβε η Επιτροπή Αναφορών, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, στη γλώσσα του ή στη γλώσσα στην οποία συντάχθηκε η αναφορά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών βασίζονται στα σχόλια και στις αντιδράσεις που λαμβάνονται από τους αναφέροντες·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών θεωρεί πως η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας, το οποίο επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της νομοθεσίας της Ευρώπης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικός αριθμός αναφορών συζητείται σε συνεδριάσεις της επιτροπής που είναι ανοικτές στο κοινό (και μεταδίδονται μέσω διαδικτύου)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφέροντες κάνουν συχνά χρήση του δικαιώματός τους να παρουσιάσουν την αναφορά τους, παρέχοντας άμεση πληροφόρηση, στα μέλη της επιτροπής, στην Επιτροπή και στους εκπροσώπους των κρατών μελών, αν παρίστανται, και συμβάλλουν έτσι ενεργά στις εργασίες της επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 παρέστησαν σε συνεδριάσεις της επιτροπής 187 αναφέροντες προκειμένου να συμμετάσχουν στις συζητήσεις σχετικά με τις αναφορές·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές αντιπροσωπεύουν μια επιπλέον εγγύηση για τους πολίτες και τους κατοίκους της ΕΕ σε σύγκριση με τις καταγγελίες που υποβάλλονται απευθείας στην Επιτροπή, καθώς το Κοινοβούλιο συμμετέχει στη διαδικασία, η οποία επιτρέπει καλύτερη εξέταση των γεγονότων και προβλέπει διαφανείς διαλόγους επί του θέματος, με την παρουσία αναφερόντων, βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Μελών της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλης σχετικής αρχής, κατά περίπτωση·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λεπτομερείς πληροφορίες που παρέχουν οι αναφέροντες, σε συνδυασμό με την πραγματογνωσία που παρέχεται από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και άλλους φορείς, έχουν καθοριστική σημασία για το έργο και την αξιοπιστία της επιτροπής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από καιρό πρωτοστατεί στην εξέλιξη της διαδικασίας αναφορών διεθνώς και εξακολουθεί να έχει το πιο ανοικτό και διαφανές σύστημα στην Ευρώπη, παρέχοντας στους αναφέροντες τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητές του·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 πραγματοποιήθηκαν τέσσερις διερευνητικές επισκέψεις δυνάμει του άρθρου 216α του Κανονισμού: στη Lusatia (Γερμανία), σχετικά με τις επιπτώσεις της εξόρυξης λιγνίτη στον τοπικό πληθυσμό, ιδίως στην κοινότητα των Sorb, και σχετικά με τη ρύπανση του ποταμού Spree και των παρακείμενων υδάτων, την Αμμόχωστο (Κύπρος) σχετικά με την επιστροφή της κλειστής περιοχής της κατεχόμενης πόλης της Αμμοχώστου στους αρχικούς κατοίκους της, στη Doñana (Ισπανία) σχετικά με την περιβαλλοντική κατάσταση και την πιθανή υποβάθμιση στην προστατευόμενη περιοχή του εκεί εθνικού δρυμού και στη Valledora (Ιταλία), σχετικά με περιβαλλοντικές ζημίες που οφείλονται σε χώρους υγειονομικής ταφής και σε λατομεία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα για τις δυσμενείς επιπτώσεις του νόμου των Ηνωμένων Πολιτειών περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (FATCA) στους πολίτες της ΕΕ και ιδίως τους «Αμερικανούς λόγω συγκυριών»[1], καλούσε την Επιτροπή και το Συμβούλιο να παρουσιάσουν μια κοινή προσέγγιση της ΕΕ για τον FATCA με στόχο την επαρκή προστασία των δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών (ειδικότερα των «αμερικανών λόγω συγκυριών») και τη βελτίωση της αμοιβαιότητας στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών από τις ΗΠΑ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραδεκτές αναφορές συχνά παρέχουν πληροφορίες που είναι πολύτιμες για το έργο των αντίστοιχων κοινοβουλευτικών επιτροπών, καθώς επισημαίνουν τις εικαζόμενες παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για τον εντοπισμό παραβιάσεων του δικαίου της ΕΕ και επιτρέπουν στο Κοινοβούλιο και σε άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αξιολογούν τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της νομοθεσίας της ΕΕ και την εφαρμογή της, καθώς και τον αντίκτυπο στους πολίτες και τους κατοίκους της ΕΕ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό, η Επιτροπή Αναφορών είναι αρμόδια για τις σχέσεις με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, ο οποίος διερευνά καταγγελίες για κακοδιοίκηση εντός των οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, Emily O’Reilly, παρουσίασε την ετήσια έκθεσή της για το 2017 στην Επιτροπή Αναφορών στη συνεδρίασή της, της 16ης Μαΐου 2018, και ότι η ετήσια έκθεση της Επιτροπής Αναφορών βασίζεται εν μέρει στην ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών, στο οποίο εντάσσονται ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, οι εθνικοί και περιφερειακοί Συνήγοροι του Πολίτη και λοιποί συναφείς οργανισμοί των κρατών μελών, των υποψηφίων προς ένταξη κρατών και άλλων χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, και το οποίο αποσκοπεί στην προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το δίκαιο και την χάραξη πολιτικής της ΕΕ, και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πραγματοποιήθηκαν ορισμένες τεχνικές βελτιώσεις προκειμένου να καταστεί η διαδικτυακή πύλη αναφορών φιλικότερη προς τον χρήστη και προσβάσιμη για τους πολίτες, όπως η περαιτέρω ανάπτυξη της λειτουργίας αναζήτησης ώστε να επιτρέπει μεγαλύτερο αριθμό εμφανιζόμενων αποτελεσμάτων, και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να βρίσκουν αναφορές μέσω λέξεων κλειδιών στον τίτλο και την περίληψη ή μέσω της προσθήκης περισσότερο συγκεκριμένων μηνυμάτων στους χρήστες, στη γλώσσα τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το δεύτερο εξάμηνο του 2018 διατίθενται στατιστικές της διαδικτυακής πύλης, που παρέχουν χρήσιμα στοιχεία σχετικά με την κίνηση του ιστότοπου και τη συμπεριφορά των χρηστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνικές βελτιώσεις συνεχίστηκαν με την εισαγωγή ενός νέου εργαλείου έκδοσης συνήθων ερωτήσεων (FAQ) και με περαιτέρω βελτιώσεις στη λειτουργική μονάδα που αφορά τη διοίκηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος αριθμός αιτημάτων υποστήριξης εκ μέρους μεμονωμένων χρηστών διεκπεραιώθηκε με επιτυχία·

1.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή Αναφορών στην προάσπιση και την προαγωγή των δικαιωμάτων των πολιτών και των κατοίκων της Ένωσης, διασφαλίζοντας ότι λαμβάνονται υπόψη οι ανησυχίες των αναφερόντων και ότι, στο μέτρο του δυνατού και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, δίνεται με αποτελεσματικό τρόπο λύση, μέσω της διαδικασίας των αναφορών, στις θεμιτές καταγγελίες τους· υπενθυμίζει την ευθύνη της Επιτροπής και των αρχών των κρατών μελών να συνεργαστούν με την Επιτροπή Αναφορών, ειδικά όσον αφορά στην παροχή μιας σωστής ανατροφοδότησης για την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών· επιμένει ότι η εν λόγω συνεργασία είναι σημαντική για την αντιμετώπιση των αναγκών των αναφερόντων σύμφωνα με τις Συνθήκες και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

2.  τονίζει την ευκαιρία που δίνουν οι αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ για διάλογο με τους πολίτες της ΕΕ που επηρεάζονται από την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη να προωθηθεί η συνεργασία των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές σε θέματα που συνδέονται με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν το δικαίωμα αναφοράς των πολιτών και να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού για τις αρμοδιότητες της ΕΕ και τα πιθανά ένδικα μέσα που παρέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την επεξεργασία των αναφορών·

3.  υπενθυμίζει ότι οι αναφορές εξετάζονται δυνάμει του άρθρου 227 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ορίζει ότι κάθε πολίτης της ΕΕ και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει, ατομικά ή από κοινού με άλλους πολίτες, αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέματα που εμπίπτουν στους τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  επαναλαμβάνει την ανάγκη συνεχούς δημόσιας συζήτησης σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας της Ένωσης, τα όρια της και το μέλλον της, ώστε να διασφαλίζεται η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα επίπεδα στα οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις και να αποτρέπεται το φαινόμενο επίρριψης όλων των ευθυνών στις Βρυξέλλες, το οποίο χρησιμοποιείται από ορισμένα ανεύθυνα κράτη μέλη· ζητεί πιο εντατικό και δομημένο διάλογο ανά εξάμηνο ανάμεσα στην Επιτροπή Αναφορών και στα μέλη των Επιτροπών Αναφορών στα εθνικά κοινοβούλια για αναφορές που αφορούν ζητήματα τα οποία προκαλούν σημαντικές ανησυχίες στους ευρωπαίους πολίτες, τονώνοντας ένα γνήσιο διάλογο μεταξύ ευρωβουλευτών και εθνικών βουλευτών με επίκεντρο τις αναφορές οι οποίες θα ενίσχυαν περαιτέρω την ευαισθητοποίηση σε σχέση με τις πολιτικές της ΕΕ και τη σαφήνεια σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΕΕ και των κρατών μελών·

5.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιεί ορθά την εξουσία που της δίνει ο ρόλος του θεματοφύλακα των Συνθηκών, καθώς ο ρόλος αυτός έχει ύψιστη σημασία για τη λειτουργία της ΕΕ όσον αφορά τους πολίτες και τους ευρωπαίους νομοθέτες· ζητεί την έγκαιρη διεκπεραίωση των διαδικασιών επί παραβάσει προκειμένου να τίθεται χωρίς καθυστέρηση τέρμα σε καταστάσεις μη τήρησης του ενωσιακού δικαίου·

6.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη διαφάνεια και την πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορίες όσον αφορά τις διαδικασίες EU Pilot που συνδέονται με τις ληφθείσες αναφορές, καθώς και τις διαδικασίες EU Pilot και επί παραβάσει που έχουν ήδη περατωθεί·

7.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι αναφορές συνιστούν μοναδικό μέσο προσδιορισμού υποθέσεων μη τήρησης του ενωσιακού δικαίου και διερεύνησης των εν λόγω υποθέσεων μέσω του πολιτικού ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

8.  επισημαίνει τέσσερις δημόσιες ακροάσεις για διάφορα θέματα, συγκεκριμένα σχετικά με τα «δικαιώματα των πολιτών μετά το Brexit», από κοινού με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, την 1η Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με την «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών – Αναθεώρηση του κανονισμού», από κοινού με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, στις 21 Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τις «Επιπτώσεις των ενδοκρινικών διαταρακτών στη δημόσια υγεία», στις 22 Μαρτίου 2018, από κοινού με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, και σχετικά με «Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία», στις 9 Οκτωβρίου 2018· υπενθυμίζει στα μέλη της επιτροπής ότι είναι σημαντικό να παρίστανται στις δημόσιες ακροάσεις που ζητεί και οργανώνει η επιτροπή· καλεί το δίκτυο αναφορών να προωθήσει προτάσεις για συγκεκριμένες δημόσιες ακροάσεις και θέματα για μελέτες και ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία απεικονίζουν τη σχέση μεταξύ, αφενός, της εν εξελίξει νομοθετικής εργασίας και της πολιτικής εξουσίας ελέγχου του Κοινοβουλίου και, αφετέρου, των αναφορών που αφορούν ζητήματα τα οποία προκαλούν σημαντικές ανησυχίες στους ευρωπαίους πολίτες· υπογραμμίζει ότι το δίκτυο αναφορών είναι το σωστό φόρουμ για την προώθηση κοινών πρωτοβουλιών για τη διαχείρισή τους ως αναφορών, το οποίο θα μπορούσε να εκφράζει αναλυτικά τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις αναφορές των ευρωπαίων πολιτών·

9.  εφιστά την προσοχή στη συμμετοχή αντιπροσωπείας μελών της Επιτροπής Αναφορών σε επίσκεψη στη Λίμα (Περού), στις 15 και 16 Φεβρουαρίου 2018, στο πλαίσιο της στήριξης της δημοκρατίας που παρέχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη μονάδα στήριξης της δημοκρατίας και συντονισμού των εκλογών (DEG), για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών της διαδικασίας αναφορών με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του κοινοβουλίου του Περού·

10.  επιβεβαιώνει την ανάγκη ενίσχυσης του πολιτικού και τεχνικού διαλόγου με τις αντίστοιχες επιτροπές των εθνικών κοινοβουλίων· χαιρετίζει την επίσκεψη της Επιτροπής Αναφορών του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου (Bundestag) στη συνεδρίαση της επιτροπής στις 9 Οκτωβρίου 2018, για την εξέταση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος και τη συζήτηση σχετικών αναφορών· επισημαίνει τη διακοινοβουλευτική συνεδρίαση επιτροπών με τα εθνικά κοινοβούλια στις 27 Νοεμβρίου 2018, που διοργανώθηκε από κοινού με την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό δίκτυο διαμεσολαβητών, κατά την οποία εξετάστηκε το θέμα της μεταφοράς και εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης·

11.  θεωρεί ότι το δίκτυο αναφορών είναι ένα μέσο την ενίσχυση της προβολής και της σημασίας της Επιτροπής Αναφορών στις εργασίες των άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών, ώστε να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη οι αναφορές στο νομοθετικό έργο· επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι οι συνεδριάσεις του δικτύου αναφορών είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κοινοβουλευτικών επιτροπών μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των μελών του δικτύου·

12.  υπογραμμίζει τον στόχο της Επιτροπής Αναφορών να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ανησυχίες των πολιτών, στις συζητήσεις της Ολομέλειας· εφιστά την προσοχή στην προφορική ερώτηση σχετικά με τη στέρηση των δικαιωμάτων ψήφου στην ΕΕ, η οποία συζητήθηκε στην Ολομέλεια στις 2 Οκτωβρίου 2018, στην προφορική ερώτηση σχετικά με τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις ευρωπαϊκές εκλογές, η οποία εγκρίθηκε από την επιτροπή στις 21 Μαρτίου 2018, και στην προφορική ερώτηση που κατατέθηκε από κοινού με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, βάσει των αναφορών που είχαν ληφθεί, η οποία εγκρίθηκε από την επιτροπή στις 21 Νοεμβρίου 2018· ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ανταποκρίνονται στα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάσει αναφορών σε επόμενη συζήτηση στην Ολομέλεια το αργότερο εντός 6 μηνών μετά την έγκρισή τους, προκειμένου να δίνονται απαντήσεις εγκαίρως και αποτελεσματικά σε συγκεκριμένους προβληματισμούς των ευρωπαίων πολιτών·

13.  εφιστά την προσοχή στις προτάσεις ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 ή το άρθρο 216 παράγραφος 2 του Κανονισμού, εξ ονόματος της επιτροπής, που εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια, και οι οποίες αφορούσαν την προστασία και τη μη εφαρμογή διακρίσεων όσον αφορά τις μειονότητες στα κράτη μέλη της ΕΕ[2], την απάντηση στις αναφορές σχετικά με την αντιμετώπιση της επισφάλειας και την καταχρηστική χρήση συμβάσεων ορισμένου χρόνου[3], τις δυσμενείς επιπτώσεις του νόμου των Ηνωμένων Πολιτειών περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (FATCA) στους πολίτες της ΕΕ και ιδίως τους «Αμερικανούς λόγω συγκυριών»[4], καθώς και τον ρόλο της γερμανικής υπηρεσίας κοινωνικής μέριμνας παιδιών και νέων (Jugendamt) στις διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές[5]·

14.  σημειώνει ότι το πλαίσιο του FATCA των Ηνωμένων Πολιτειών εφαρμόζεται εντός της Ένωσης μέσω διμερών διακυβερνητικών συμφωνιών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και κάθε κράτους μέλους· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την απουσία ανταπόκρισης εκ μέρους των κρατών μελών όσον αφορά την επίλυση των προβλημάτων που αναφέρθηκαν από πολίτες οι οποίοι θίγονταν από τον FATCA· τονίζει τον ρόλο της Ένωσης στη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των κανόνων προστασίας δεδομένων, προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά τα σχετικά θεμελιώδη δικαιώματα· ζητεί από την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τις εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων, προκειμένου να προωθηθεί μια έρευνα για τη αποσαφήνιση της κατάστασης στα κράτη μέλη όσον αφορά πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων· επιπλέον, καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, να εκπονήσει μια μελέτη ανά χώρα, προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσο και σε ποιο βαθμό οι διμερείς διακυβερνητικές συμφωνίες σχετικά με τον FATCA σέβονται το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή των ευρωπαίων πολιτών· τονίζει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να αποτρέπουν τις διακρίσεις εις βάρος των καταναλωτών που διαμένουν νόμιμα στην Ένωση, ανεξάρτητα από το αν θεωρούνται ή όχι «πρόσωπα από τις ΗΠΑ» και, εάν ναι, ανεξάρτητα από το πόσο ισχυρούς οικονομικούς και προσωπικούς δεσμούς έχουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες·

15.  τονίζει ότι η διερευνητική επίσκεψη στην Αμμόχωστο της Κύπρου στις 7-8 Μαΐου 2018, με στόχο την επαναξιολόγηση και την επικαιροποίηση των πληροφοριών της επιτροπής σχετικά με την κατάσταση στην Αμμόχωστο, και ειδικότερα στο αποκλεισμένο τμήμα της πόλης Βαρώσια, στο πλαίσιο της αναφοράς 733/2004, που υποβλήθηκε από τον Λοΐζο Αυξεντίου, εξ ονόματος του Κινήματος Προσφύγων της Αμμοχώστου, δέκα χρόνια μετά την προηγούμενη διερευνητική επίσκεψη της επιτροπής· επαναλαμβάνει τη στήριξή του για τη σύσταση για έκθεση αποστολής για να ζητηθεί από την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, το Συμβούλιο και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταθέσουν ένα νέο ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ζητώντας πολιτικές και οικονομικές κυρώσεις κατά της Τουρκίας για τις πράξεις επιθετικότητάς της στην Ανατολική Μεσόγειο και για τη μη συμμόρφωσή της με τα ψηφίσματα 550 (1984) και 789 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

16.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών έχει εκδώσει γνωμοδοτήσεις σε κοινοβουλευτικές εκθέσεις σχετικά με ευρύ φάσμα θεμάτων που τέθηκαν μέσω αναφορών, και ειδικότερα για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2016[6], για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης[7], για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών[8], σχετικά με την έκθεση εφαρμογής όσον αφορά τον κανονισμό 1/2005 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ[9], για την πρόταση τροποποίησης της απόφασης 94/262/ΕΚ, Ευρατόμ του Κοινοβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1994, για το καθεστώς και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του Διαμεσολαβητή[10], καθώς και για την εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν την ιθαγένεια της ΕΕ[11]· υπογραμμίζει ότι, από την έναρξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, η Επιτροπή Αναφορών έχει διατυπώσει περισσότερες γνωμοδοτήσεις σε τρέχοντα ευρωπαϊκά νομοθετικά κείμενα·

17.  τονίζει τη γόνιμη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, καθώς και τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών· υπογραμμίζει τις άριστες σχέσεις εντός του θεσμικού πλαισίου μεταξύ του Διαμεσολαβητή και της Επιτροπής Αναφορών· εκτιμά ιδίως τη συνεισφορά, σε τακτά χρονικά διαστήματα, του Διαμεσολαβητή στις εργασίες της επιτροπής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους· υποστηρίζει ακράδαντα ότι τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή οι οργανισμοί της Ένωσης πρέπει να εξασφαλίζουν συνεπή και αποτελεσματική παρακολούθηση των συστάσεων του Διαμεσολαβητή·

18.  τονίζει το έργο της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με θέματα αναπηρίας και τον ρόλο της στην προστασία, στο πλαίσιο της ΕΕ, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UNCRPD)· υπενθυμίζει ότι τον Ιούνιο του 2018 στάλθηκε επιστολή στις Μόνιμες Αντιπροσωπείες όλων των κρατών μελών, με την οποία ζητήθηκαν συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία· λαμβάνει υπόψη τις ολοκληρωμένες απαντήσεις που ελήφθησαν από ορισμένα κράτη μέλη· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα αναγκαία μέτρα, δεδομένου ότι η προσβασιμότητα αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της ποιότητας ζωής·

19.  χαιρετίζει τη νέα προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου να συνεργάζεται πολύ στενά με τις κοινοβουλευτικές επιτροπές και να τους παρουσιάζει τις εκθέσεις του· εφιστά την προσοχή στην παρουσίαση της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής στις 8 Οκτωβρίου 2018· χαιρετίζει τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της έκθεσης· επισημαίνει το μεγάλο αριθμό αναφορών σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ στα κράτη μέλη, στις οποίες δεν έχει δοθεί πλήρης ή κατάλληλη συνέχεια στα κράτη μέλη·

20.  επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της εβδομάδας ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή Αναφορών εξέτασε διάφορες αναφορές που έθιγαν ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και υπέβαλε επικαιροποιημένη μελέτη σχετικά με την οδηγία περί υποβοήθησης και την ποινικοποίηση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας σε παράτυπους μετανάστες· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/90/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2002, για τον ορισμό της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής[12], με σκοπό την καθιέρωση υποχρεωτικής εξαίρεσης από την ποινικοποίηση για την ανθρωπιστική βοήθεια σε περιπτώσεις εισόδου, διέλευσης ή διαμονής·

21.  είναι πεπεισμένο ότι η γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών χειρίζεται τις αναφορές αποτελεσματικά και με μεγάλη προσοχή, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της επιτροπής και τον κύκλο ζωής των αναφορών στις διοικητικές υπηρεσίες του ΕΚ· ζητεί επιπλέον καινοτομίες στην επεξεργασία των αναφορών, κάνοντας τον απολογισμό των πλέον πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων, προκειμένου να καταστήσει το σύνολο της διαδικασίας σαφέστερο και με μεγαλύτερη διαφάνεια για τους ευρωπαίους πολίτες·

22.  τονίζει ότι η διαδικτυακή πύλη αναφορών συμβάλλει σημαντικά στο να είναι ομαλή και αποτελεσματική η όλη διεκπεραίωση των αναφορών· επισημαίνει ότι μία από τις προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο είναι η βελτίωση της επικοινωνίας με τους αναφέροντες μέσω των λογαριασμών τους, προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να επιταχυνθεί η εξέταση των αναφορών· επαναλαμβάνει την ανάγκη να συνεχιστεί η τεχνική ανάπτυξη της πύλης, να ευθυγραμμιστεί η πύλη με τα πρότυπα του ιστοτόπου του Κοινοβουλίου και να αυξηθεί η προβολή της τόσο στην πλατφόρμα του ΕΚ όσο και στους πολίτες· τονίζει ότι πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες ώστε η πύλη να καταστεί πιο προσιτή στους χρήστες της, ιδίως στα άτομα με αναπηρία·

23.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο του δικτύου SOLVIT που παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εγείρουν τις ανησυχίες τους σχετικά με ενδεχόμενες παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ από δημόσιες αρχές σε άλλα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν το SOLVIT ούτως ώστε να έχει μεγαλύτερη προβολή και να μπορεί να βοηθήσει περισσότερο τους πολίτες· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για το σχέδιο δράσης που επιδιώκει την ενίσχυση του δικτύου SOLVIT, που δημοσίευσε η Επιτροπή τον Μάιο του 2017· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα του σχεδίου δράσης για την ενίσχυση του δικτύου SOLVIT, που δημοσίευσε η Επιτροπή τον Μάιο του 2017·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, καθώς και την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στις επιτροπές αναφορών των κρατών μελών, στους εθνικούς διαμεσολαβητές ή στους αντίστοιχους αρμόδιους φορείς.

 • [1]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0316.
 • [2]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0032.
 • [3]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0242.
 • [4]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0316.
 • [5]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0476.
 • [6]  Γνωμοδότηση που εκδόθηκε στις 21 Μαρτίου 2018.
 • [7]  Γνωμοδότηση που εκδόθηκε στις 24 Απριλίου 2018.
 • [8]  Γνωμοδότηση που εκδόθηκε στις 16 Μαΐου 2018.
 • [9]  Γνωμοδότηση που εκδόθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2018.
 • [10]  Γνωμοδότηση που εκδόθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2018.
 • [11]  Γνωμοδότηση που εκδόθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2018.
 • [12]  ΕΕ L 328, 5.12.2002, σ. 17.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 7 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή Αναφορών υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Κοινοβούλιο για τα αποτελέσματα των εργασιών της. Κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, η παρούσα έκθεση είναι η τελευταία που καλύπτει ένα πλήρες ημερολογιακό έτος. Η αποτίμηση και η αξιολόγηση των εργασιών της επιτροπής θα πρέπει να γίνουν από τα σημερινά μέλη της. Δεδομένου ότι δεν είναι ακόμη διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για το έτος 2018, η παρούσα έκθεση αποτελεί απλουστευμένη εκδοχή της τακτικής έκθεσης σχετικά με τις συζητήσεις της επιτροπής. Η ακριβής και πλήρης εικόνα του έργου που έχει επιτελεστεί από την Επιτροπή Αναφορών, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών σχετικά με τον αριθμό των αναφορών που ελήφθησαν, διεκπεραιώθηκαν και περατώθηκαν, καθώς και των ενδιαφερόμενων χωρών και των ζητημάτων που τέθηκαν θα αποτελέσει μέρος της ετήσιας έκθεσης για το έτος 2019.

Σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Είναι σημαντικό το ότι έχει καθιερωθεί και διατηρείται μια καλή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Αναφορών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι το αρμόδιο θεσμικό όργανο της ΕΕ για τη διασφάλιση της εφαρμογής και της συμμόρφωσης με το δίκαιο της ΕΕ. Στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κεντρικός σύνδεσμος με την επιτροπή είναι η Γενική Γραμματεία, η οποία συντονίζει τη διαβίβαση των απαντήσεων με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Επιτροπής.

Στο πλαίσιο του ετήσιου κύκλου του διαρθρωμένου διαλόγου, ο πρώτος Αντιπρόεδρος κ. Timmermans, αρμόδιος επίτροπος για τη βελτίωση της νομοθεσίας, τις διοργανικές σχέσεις, το κράτος δικαίου και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, συμμετείχε στην εμπεριστατωμένη ανταλλαγή απόψεων της συνεδρίασης στις 3 Μαΐου 2018.

Σχέσεις με το Συμβούλιο

Η Επιτροπή Αναφορών επισημαίνει ότι η γραμματεία του Συμβουλίου παρίσταται ενίοτε στις συνεδριάσεις της. Αναγνωρίζει τη συμβολή της αυστριακής Προεδρίας στην κοινή συζήτηση, μαζί με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, σχετικά με την έκθεση για τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου της ΕΕ μετά τη στρατηγική έρευνα της Διαμεσολαβήτριας OI/2/2017.

Σχέσεις με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή

Η Επιτροπή Αναφορών διατηρεί πολύ καλές σχέσεις συνεργασίας με το Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια Emily O’Reilly παρουσίασε την ετήσια έκθεσή της για το 2017 στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών στις 16 Μαΐου 2018. Στις 11 Ιουλίου 2018, έλαβε μέρος στην κοινή συζήτηση, μαζί με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, σχετικά με την έκθεση για τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου της ΕΕ μετά τη στρατηγική έρευνά της OI/2/2017. Παρουσίασε επίσης τη σύστασή της σχετικά με τον διορισμό νέου Γενικού Γραμματέα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ανταλλαγή απόψεων που οργάνωσε η Επιτροπή Αναφορών στις 22 Νοεμβρίου 2018 από κοινού με την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Επιπλέον, εκφώνησε εναρκτήρια ομιλία στη συνεδρίαση της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής, στις 27 Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τη μεταφορά και την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ.

Διερευνητικές επισκέψεις

Σύμφωνα με το άρθρο 216α του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή Αναφορών μπορεί να διοργανώσει διερευνητικές επισκέψεις στο πλαίσιο της εξέτασης αναφορών, της διαπίστωσης γεγονότων ή της αναζήτησης λύσεων. Το 2018 οργανώθηκαν τέσσερις διερευνητικές επισκέψεις.

●  Από τις 12 έως τις 14 Φεβρουαρίου 2018, αντιπροσωπεία μετέβη στο Potsdam και την Περιφέρεια Lusatia (Γερμανία). Σκοπός της επίσκεψης ήταν να εξετασθεί ο αντίκτυπος που έχουν στην κοινότητα των Sorb (ή Wend) (σλαβόφωνο αυτόχθονα πληθυσμό της περιοχής) η εξόρυξη λιγνίτη και οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με καύση άνθρακα στην περιοχή της Lusatia, καθώς και η ρύπανση του ποταμού Spree και των παρακείμενων υδάτων ως συνέπεια των βιομηχανικών δραστηριοτήτων εξόρυξης λιγνίτη.

●  Στις 7 και 8 Μαΐου 2018, η επιτροπή πραγματοποίησε διερευνητική επίσκεψη στην Αμμόχωστο (Κύπρος), για να επανεκτιμήσει και να επικαιροποιήσει τις πληροφορίες της σχετικά με την κατάσταση επιτόπου, ιδίως στο αποκλεισμένο τμήμα της πόλης, τα Βαρώσια, στο πλαίσιο μιας αναφοράς, 10 έτη μετά την προηγούμενη διερευνητική επίσκεψη της επιτροπής τον Νοέμβριο του 2007.

●  Από τις 19 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε διερευνητική επίσκεψη στη Doñana (Ισπανία) προκειμένου να εξεταστεί η επιδείνωση της κατάστασης του εκεί υγρότοπου στον ομώνυμο εθνικό δρυμό. Σε πολλές αναφορές υποστηρίζεται ότι οι δημόσιες αρχές δεν έχουν πράξει αρκετά ή ότι έχουν συμβάλει ενεργά στην τρέχουσα κατάσταση της προστατευόμενης περιοχής.

●  Στις 17 και 18 Δεκεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε διερευνητική επίσκεψη στη Valledora (Ιταλία) σε σχέση με τη διάθεση αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής και με καταγγελίες για πρόκληση σοβαρής περιβαλλοντικής βλάβης από λατομεία.

Δημόσιες ακροάσεις

Το 2018, η Επιτροπή Αναφορών οργάνωσε τέσσερις δημόσιες ακροάσεις, μερικές από κοινού με άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Οι δημόσιες ακροάσεις κάλυψαν ευρύ φάσμα θεμάτων που προέκυψαν από αναφορές.

●  Την 1η Φεβρουαρίου 2018, η Επιτροπή Αναφορών οργάνωσε δημόσια ακρόαση με θέμα «Τα δικαιώματα των πολιτών μετά το Brexit» από κοινού με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σε συνέχεια δημόσιας ακρόασης για το ίδιο θέμα το 2017, οι επιτροπές προέβησαν σε απολογισμό της κατάστασης σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών μετά την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2017 ότι έχει επιτευχθεί επαρκής πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία αποχώρησης.

●  Στις 21 Φεβρουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε κοινή δημόσια ακρόαση με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων με θέμα «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών – Αναθεώρηση του κανονισμού». Κατά τη δημόσια ακρόαση, οι συμμετέχοντες εξέτασαν την πρόταση της Επιτροπής για έναν νέο κανονισμό σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών και συζήτησαν το βαθμό στον οποίο η πρόταση ανταποκρίνεται στις προσδοκίες όλων των ενδιαφερόμενων μερών και των πολιτών.

●  Στις 22 Μαρτίου 2018, η επιτροπή εξέτασε κατά τη διάρκεια δημόσιας ακρόασης, από κοινού με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, τον «Αντίκτυπο των ενδοκρινικών διαταρακτών στη δημόσια υγεία». Έχουν υποβληθεί πολυάριθμες αναφορές σχετικά με το θέμα, οι οποίες περιγράφουν πόσο διαδεδομένες είναι οι ανησυχίες αυτές μεταξύ των πολιτών της ΕΕ. Η δημόσια ακρόαση εξέτασε το ερώτημα του κατά πόσον η προσέγγιση της ΕΕ για τη ρύθμιση των ενδοκρινικών διαταρακτών είναι κατάλληλη και αν απαιτούνται αλλαγές στο μέλλον, και αξιολόγησε το επίπεδο των επιστημονικών γνώσεων σχετικά με τις επιπτώσεις των ενδοκρινικών διαταρακτών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

●  Στις 9 Οκτωβρίου 2018 οργανώθηκε η ετήσια εκδήλωση για θέματα αναπηρίας σε μορφή δημόσιας ακρόασης με τίτλο «Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία». Έγινε ενημέρωση σχετικά με τη μελέτη για τον ρόλο προστασίας της Επιτροπής Αναφορών στο πλαίσιο της εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η οποία ανατέθηκε από το Θεματικό Τμήμα Γ. Η επιτροπή συζήτησε, σε δύο ομάδες, το θέμα της νομικής ικανότητας των ατόμων με αναπηρία και του δικαιώματος ψήφου τους, και το θέμα των γυναικών με αναπηρίες.

Διαδικτυακή πύλη αναφορών

Πραγματοποιήθηκαν περαιτέρω τεχνικές βελτιώσεις στη διαδικτυακή πύλη για τις αναφορές προκειμένου να καταστεί πιο φιλική προς τον χρήστη και πιο προσιτή για τους πολίτες, για παράδειγμα με τη βελτίωση της λειτουργίας αναζήτησης. Ωστόσο, η πύλη πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τα πρότυπα του ιστοτόπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να αυξηθεί η προβολή της. Επιπλέον, η πύλη πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους τους δυνητικούς χρήστες της, ιδίως στα άτομα με αναπηρία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

11

1

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Alberto Cirio, Pál Csáky, Eleonora Evi, Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Miroslavs Mitrofanovs, Gabriele Preuß, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Josep-Maria Terricabras, Rainer Wieland

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Heinz K. Becker

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

11

+

ALDE

PPE

S&D

 

Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström

Heinz K. Becker, Alberto Cirio, Pál Csáky, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland

Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Gabriele Preuß

1

-

EFDD

Eleonora Evi

4

0

GUE/NGL

VERTS/ALE

Marina Albiol Guzmán

Margrete Auken, Miroslavs Mitrofanovs, Josep-Maria Terricabras

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιανουαρίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου