Menetlus : 2018/2280(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0024/2019

Esitatud tekstid :

A8-0024/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/02/2019 - 16.12
CRE 13/02/2019 - 16.12

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0114

RAPORT     
PDF 165kWORD 60k
24.1.2019
PE 630.552v03-00 A8-0024/2019

petitsioonikomisjoni 2018. aasta arutelude tulemuste kohta

(2018/2280(INI))

Petitsioonikomisjon

Raportöör: Cecilia Wikström

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 SELETUSKIRI
 TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

petitsioonikomisjoni 2018. aasta arutelude tulemuste kohta

(2018/2280(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone petitsioonikomisjoni arutelude tulemuste kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 10 ja 11,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 24 ja 227, mis kajastavad seda, kui suurt tähtsust omistatakse aluslepingus ELi kodanike ja elanike õigusele pöörduda oma murega Euroopa Parlamendi poole,

–  võttes arvesse ELi toimimise lepingu artiklit 228, milles käsitletakse Euroopa Ombudsmani ülesandeid,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 44, milles käsitletakse kodanike õigust pöörduda petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole,

–  võttes arvesse rikkumismenetlust käsitlevaid ELi toimimise lepingu sätteid, eriti selle artikleid 258 ja 260,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 52 ja artikli 216 lõiget 7,

–  võttes arvesse petitsioonikomisjoni raportit (A8-0024/2019),

A.  arvestades, et tänu petitsiooniõigusele on kodanikel võimalik kasutada kohtuvälise õiguskaitse saamiseks avatud, demokraatlikku ja läbipaistvat mehhanismi, mis seisneb ametliku kaebuse esitamises oma otse valitud esindajatele, eelkõige juhul, kui probleem on seotud Euroopa Liidu tegevusvaldkondadega;

B.  arvestades, et petitsiooniõigus võimaldab Euroopa Parlamendil Euroopa Liidu kodanike ja elanike muredele paremini reageerida;

C.  arvestades, et iga petitsiooni hinnatakse ja käsitletakse hoolikalt; arvestades, et petitsiooni esitajal on õigus saada mõistliku aja jooksul ning oma emakeeles või petitsiooni esitamiseks kasutatud keeles oma petitsiooni kohta vastus ning muu hulgas on tal õigus saada teada, mida petitsioonikomisjon tema petitsiooni vastuvõetavuse kohta otsustas;

D.  arvestades, et petitsioonikomisjoni tegevus sõltub petitsiooni esitajate antud sisendist ja teabest;

E.  arvestades, et petitsioonikomisjon peab Euroopa kodanikualgatust ülimalt tähtsaks otse- ja osalusdemokraatia vahendiks, mis võimaldab kodanikel aktiivselt osaleda ELi õigusloome kujundamises;

F.  arvestades, et paljusid petitsioone arutatakse petitsioonikomisjonis üldsusele avatud (ja veebis üle kantavatel) koosolekutel; arvestades, et petitsiooni esitajad osalevad aktiivselt petitsioonikomisjoni töös ning kasutavad sageli võimalust oma petitsiooni koosolekul isiklikult tutvustada ja parlamendikomisjoni liikmetele ja potentsiaalselt kohal viibivatele Euroopa Komisjoni liikmetele ja liikmesriikide esindajatele vahetult teavet anda; arvestades, et 2018. aastal osales petitsioonikomisjoni koosolekutel peetavates aruteludes 187 petitsiooniesitajat;

G.  arvestades, et võrreldes otse Euroopa Komisjonile esitatud kaebustega kujutavad petitsioonid endast ELi kodanikele ja elanikele mõeldud lisatagatist, sest parlament on kaasatud protsessi, mis võimaldab kontrollida paremini asjaolusid ja korraldada läbipaistvaid arutelusid, millest võtavad osa nii petitsiooni esitajad, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni liikmed kui ka vajaduse korral muude asjakohaste ametiasutuste esindajad;

H.  arvestades, et petitsioonikomisjoni töö ja usaldusväärsus sõltub ka petitsiooni esitajatelt saadava teabe üksikasjalikkusest ning Euroopa Komisjoni, liikmesriikide ja muude organite pakutavatest eksperditeadmistest;

I.  arvestades, et Euroopa Parlament on olnud petitsioonimenetluse arendamisel rahvusvahelisel tasandil juba kaua esirinnas ning et parlamendi petitsioonimenetlus on Euroopas kõige avatum ja läbipaistvam, võimaldades petitsiooni esitajatel parlamendi tegevuses aktiivselt osaleda;

J.  arvestades, et 2018. aastal toimus neli Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 216a kohast teabekogumiskülastust: Lausitzi piirkonda Saksamaal, et uurida, kuidas mõjutab pruunsöe kaevandamine kohalikku elanikkonda ja eriti sorbide kogukonda ning Spree jõe ja selle läheduses asuvate veealade saastet; Famagustasse Küprosel, et uurida Famagusta okupeeritud linna algsete elanike tagasilubamist linna suletud osadesse; Doñanasse Hispaanias, et uurida sealset keskkonnaolukorda ja Doñana rahvuspargi kaitsealuse territooriumi olukorra võimalikku halvenemist; ning Valledorasse Itaalias, et uurida prügilate ja karjääride põhjustatud keskkonnakahju;

K.  arvestades, et 5. juulil 2018 vastu võetud Euroopa Parlamendi resolutsioonis USA välismaiste kontode maksukuulekuse seaduse (FATCA) kahjuliku mõju kohta ELi kodanikele ja eelkõige nn juhuslikele ameeriklastele(1) kutsuti komisjoni ja nõukogu üles esitama ühise lähenemisviisi FACTAle, et kaitsta piisavalt Euroopa kodanikke (eelkõige juhuslikke ameeriklasi) ja parandada võrdset vastastikkust USA automaatses teabevahetuses;

L.  arvestades, et vastuvõetavaks tunnistatud petitsioonid aitavad teiste parlamendikomisjonide tööle sageli arvestatavalt kaasa, kuna nendes juhitakse tähelepanu väidetavatele ELi õiguse rikkumistele;

M.  arvestades, et petitsioonid on kasulikud vahendid liidu õiguse rikkumiste tuvastamiseks ja võimaldavad Euroopa Parlamendil ja teistel ELi institutsioonidel hinnata ELi õiguse ülevõtmist ja kohaldamist ning selle mõju ELi kodanikele ja elanikele;

N.  arvestades, et kodukorra kohaselt vastutab petitsioonikomisjon ka suhete eest Euroopa Ombudsmaniga, mille ülesanne on uurida kaebusi Euroopa Liidu institutsioonides ja asutustes toimuva haldusomavoli kohta; arvestades, et praegune Euroopa ombudsman Emily O’Reilly tutvustas oma 2017. aasta aruannet petitsioonikomisjoni 16. mai 2018. aasta koosolekul ja et petitsioonikomisjoni iga-aastane raport põhineb omakorda osaliselt ombudsmani aastaaruandel;

O.  arvestades, et petitsioonikomisjon kuulub Euroopa ombudsmanide võrgustikku, mille liikmed on ka Euroopa Ombudsman, riiklikud ja piirkondlikud ombudsmanid ning liikmesriikide, kandidaatriikide ja teiste Euroopa Majanduspiirkonna riikide sarnased organid ning mille eesmärk on edendada ELi õiguse ja poliitikaga seotud teabe vahetust ja jagada parimaid tavasid;

P.  arvestades, et petitsioonide portaali kasutajasõbralikumaks ja kodanikele kättesaadavamaks muutmiseks on tehtud mitu tehnilist parandust, näiteks on täiustatud otsingufunktsiooni ja suurendatud kuvatavate tulemuste arvu ning lisaks saavad kasutajad nüüd otsida petitsioone nende pealkirjades ja sisukokkuvõtetes esinevate märksõnade järgi, samuti esitatakse kasutajatele nüüd spetsiifilisi teavitusi nende emakeeles; arvestades, et alates 2018. aasta teisest poolest on kättesaadav portaali statistika, mis annab veebisaidil toimuva liikluse ja kasutajate käitumise kohta kasulikku teavet; arvestades, et tehtud on ka uusi tehnilisi täiustusi ning kasutusele on võetud uus korduma kippuvate küsimuste koostamislahendus ja muid haldusmooduli elemente; arvestades, et edukalt on vastatud ka arvukatele individuaalsetele abipäringutele;

1.  rõhutab, et petitsioonikomisjon on ELi kodanike ja elanike õiguste kaitsel ja edendamisel oma pädevuste raames väga oluline instants, kes hoolitseb oma petitsioonimenetlusega selle eest, et petitsiooni esitajate mured võetakse teadmiseks ja et nende õiguspärased kaebused lahendatakse, võimaluse korral kiiresti ja tõhusalt; tuletab meelde komisjoni ja liikmesriikide ametiasutuste kohustust teha petitsioonikomisjoniga koostööd, eriti, kui tegemist on nõuetekohase tagasiside andmisega asjaomase teabe vahetuse kohta; toonitab, et see koostöö on hädavajalik selleks, et tegeleda petitsiooni esitajate vajadustega kooskõlas aluslepingute ja põhiõiguste hartaga;

2.  rõhutab, et tänu petitsioonidele saavad Euroopa Parlament ja teised ELi institutsioonid alustada dialoogi kodanikega, keda ELi õiguse kohaldamine mõjutab; rõhutab vajadust edendada ELi õiguse kohaldamisega seotud küsimustes ELi institutsioonide ja organite koostööd riikide, piirkondade ja kohaliku tasandi ametiasutustega; nõuab, et ELi institutsioonid ja liikmesriigid edendaksid kodanike õigust esitada petitsioone ja tõsta üldsuse teadlikkust ELi pädevustest ja võimalikest õiguskaitsevahenditest, mida Euroopa Parlament petitsioonide menetlemise ajal pakub;

3.  tuletab meelde, et petitsioone käsitletakse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 227, milles on sätestatud, et igal liidu kodanikul ning igal füüsilisel või juriidilisel isikul, kes elab või kelle registrijärgne asukoht on mõnes liikmesriigis, on õigus eraldi või koos teiste kodanikega pöörduda petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole küsimuses, mis kuulub Euroopa Liidu tegevusvaldkondadesse;

4.  kordab, et liidu tegevusvaldkondade, piirangute ja tuleviku üle tuleb pidada pidevat avalikku arutelu, et tagada, et kodanikud oleksid teadlikud otsuste langetamise tasanditest ning ennetada n-ö Brüsseli süüdistamise nähtust, mida kasutavad mõned vastutustundetud liikmesriigid; nõuab intensiivsemat ja struktureeritumat kaks korda aastas peetavat petitsioonikomisjoni ja riikide parlamentide petitsioonikomisjonide liikmete vahelist dialoogi Euroopa kodanikele tõsist muret valmistavaid küsimusi käsitlevate petitsioonide üle, stimuleerides ehedat arutelu Euroopa Parlamendi liikmete ja riikide parlamentide liikmete vahel, mis keskendub petitsioonidele, mis tõstaksid veelgi teadlikkust ELi poliitikavaldkondadest ja suurendaksid selgust seoses ELi ja liikmesriikide pädevustega;

5.  nõuab tungivalt, et Euroopa Komisjon kasutaks nõuetekohaselt ära oma volitusi, mis tulenevad tema rollist aluslepingute täitmise järelevalvajana, sest see on kodanike ja Euroopa seadusandjate seisukohast ELi toimimise jaoks ülimalt oluline; nõuab, et rikkumismenetlustega tegeletaks õigeaegselt, et teha viivitamata lõpp olukordadele, mille raames ELi õigust ei austata;

6.  palub komisjonil tagada läbipaistvus ning juurdepääsu dokumentidele ja teabele eelkõige saadud petitsioonidega seotud EU Piloti menetluste raames ning seoses juba lõpetatud EU Piloti ja rikkumismenetlustega;

7.  tuletab Euroopa Komisjonile meelde, et petitsioonid annavad ainulaadse võimaluse tuvastada olukorrad, kus ELi õigust ei järgita, ja uurida taolisi olukordi, kasutades selleks Euroopa Parlamendi poliitilist kontrolli;

8.  rõhutab nelja eri teemadel korraldatud avalikku kuulamist: 1. veebruaril 2018 koos kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoniga korraldatud kuulamine teemal „Kodanike õigused pärast Brexitit“, 21. veebruaril 2018 koos põhiseaduskomisjoniga korraldatud kuulamine teemal „Euroopa kodanikualgatus – määruse läbivaatamine“, 22. märtsil 2018 koos keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoniga korraldatud kuulamine „Endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide mõju rahvatervisele“ ning 9. oktoobril 2018 korraldatud kuulamine „Puuetega inimeste õigused”; tuletab petitsioonikomisjoni liikmetele meelde, kui tähtis on osaleda komisjoni tellitud ja korraldatavatel avalikel kuulamistel; kutsub petitsioonide võrgustikku üles esitama Euroopa Parlamendi uuringute ja Euroopa parlamendi resolutsioonide jaoks ettepanekuid konkreetsete avalike kuulamiste ja teemade kohta, mis kajastavad sidet käimasoleva õigusloomealase töö ja Euroopa Parlamendi poliitilise kontrolli volituste ning tõsist muret valmistavate küsimuste vahel; rõhutab, et petitsioonide võrgustik on õige foorum ühiste algatuste esitamiseks petitsioonide käsitlemiseks, mis võiks väljendada ammendavalt Euroopa Parlamendi panust Euroopa kodanike petitsioonidesse;

9.  juhib tähelepanu petitsioonikomisjoni liikmete delegatsiooni visiidile Limasse Peruus (15.–16. veebruaril 2018) seoses Euroopa Parlamendi ning tema demokraatia toetamise ja valimiste koordineerimise rühma (DEG) pakkumisega toetada demokraatia edendamist ja jagada Peruu parlamendi põhiseaduskomisjoniga petitsioonimenetluses kasutatavaid häid tavasid;

10.  kinnitab vajadust tugevdada poliitilist ja tehnilist dialoogi liikmesriikide parlamentide asjaomaste komisjonidega; peab kiiduväärseks Saksamaa Liidupäeva petitsioonikomisjoni esindajate viibimist petitsioonikomisjoni 9. oktoobri 2018. aasta koosolekul, et arutada ühist huvi pakkuvaid küsimusi ja asjakohaseid petitsioone; juhib tähelepanu 27. novembril 2018. aastal koos riikide parlamentidega toimunud parlamentidevahelisele komisjonide kohtumisele, mis korraldati koos õiguskomisjoniga ja koostöös Euroopa ombudsmanide võrgustikuga ning millel käsitleti liidu õiguse rakendamist ja kohaldamist;

11.  usub, et petitsioonide võrgustik võimaldab muuta petitsioonikomisjoni tegevuse nähtavamaks ja ka teiste parlamendikomisjonide töö jaoks asjakohasemaks, nii et petitsioone saab seadusandlikus töös paremini arvesse võtta; kinnitab veel kord oma veendumust, et petitsioonide võrgustiku koosolekud on parlamendikomisjonide vahelise koostöö tugevdamiseks hädavajalikud, kuna võimaldavad vahetada teavet ja jagada võrgustiku liikmetega parimaid tavasid;

12.  rõhutab, et petitsioonikomisjoni eesmärk on juhtida kodanike muredele tähelepanu ka täiskogu istungitel; juhib tähelepanu suuliselt vastatavale küsimusele valimisõigusest ilmajätmise kohta ELis, mida arutati täiskogu istungil 2. oktoobril 2018, suuliselt vastatavale küsimusele puuetega inimeste osalemise kohta Euroopa Parlamendi valimistel, mis kiideti komisjonis heaks 21. märtsil 2018, ning koos keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoniga esitatud suuliselt vastatavale küsimusele petitsioonides väljendatud mure kohta Natura 2000 kaitsealade pärast, mis kiideti komisjonis heaks 21. novembril 2018; kutsub komisjoni ja nõukogu üles vastama parlamendi resolutsioonidele, mis põhinevad täiskogu istungil toimuval järelmeetmete arutelul käsitletavatel petitsioonidel hiljemalt kuus kuud pärast nende vastuvõtmist, et anda kiiresti ja tõhusalt vastuseid Euroopa kodanike konkreetsetele muredele;

13.  juhib tähelepanu petitsioonikomisjoni nimel täiskogule esitatud resolutsiooni ettepanekutele (esitatud vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5 või kodukorra artikli 216 lõikele 2), eriti resolutsioonile vähemuste kaitse ja mittediskrimineerimise kohta ELi liikmesriikides(2), resolutsioonile tähtajaliste töölepingutega seotud ebakindluse ja kuritarvituste kaotamist käsitlevatele petitsioonidele vastamise kohta(3), resolutsioonile USA välismaiste kontode maksukuulekuse seaduse (FATCA) kahjuliku mõju kohta ELi kodanikele ja eelkõige nn juhuslikele ameeriklastele(4) ning resolutsioonile Saksa noorsooameti (Jugendamt) rolli kohta piiriülestes perevaidlustes(5);

14.  märgib, et USA välismaiste kontode maksukuulekuse seaduse FACTA raamistikku rakendatakse liidus Ameerika Ühendriikide ja liikmesriikide vahel läbirääkimiste teel saavutatud kahepoolsete valitsustevaheliste kokkulepete kaudu; peab kahetsusväärseks, et liikmesriigid ei ole püüdnud lahendada kodanike FATCAga seotud probleeme; rõhutab liidu rolli andmekaitse-eeskirjade tulemusliku rakendamise tagamisel, et garanteerida ELi kodanike kaitse kõrge tase seoses seotud põhiõigustega; palub komisjonil teha riiklike andmekaitseasutustega tihedat koostööd, et edendada faktide kogumist, eesmärgiga selgitada liikmesriikides valitsevat olukorda seoses ELi õiguse võimaliku rikkumisega isikuandmete kaitse valdkonnas; kutsub lisaks komisjoni üles koostöös Euroopa Andmekaitsenõukoguga käivitama riigipõhise uuringu, et hinnata, kas ja kui suurel määral austatakse FACTAt käsitlevate kahepoolsete valitsustevaheliste kokkulepete puhul ELi kodanike õigust eraelu puutumatusele; rõhutab, et liikmesriigid peaksid takistama liidus seaduslikult elavate tarbijate diskrimineerimist, olenemata sellest, kas neid käsitatakse nn USA isikutena või mitte – ning juhul, kui neid sellena käsitatakse, ka olenemata sellest, kui olulised on nende majanduslikud ja isiklikud sidemed Ameerika Ühendriikidega;

15.  juhib tähelepanu teabekogumisvisiidile Famagustasse, Küprosele 7.–8. mail 2018. eesmärgiga hinnata uuesti ja ajakohastada parlamendikomisjoni käsutuses olevat teavet Famagusta ja eelkõige linna suletud osa Varosha olukorra kohta seoses petitsiooniga nr 733/2004, mille on esitanud Loizos Afxentiou organisatsiooni Famagusta Refugee Movement nimel, 10 aastat pärast komisjoni viimast teabekogumisvisiiti; kinnitab veel kord oma toetust missiooniaruande soovitusele kutsuda Euroopa Komisjoni, välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat, ELi nõukogu ja kõiki liikmesriike üles taotlema ÜRO Julgeolekunõukogult uut resolutsiooni, milles nõutakse poliitilisi ja majanduslikke sanktsioone Türgi vastu tema agressiooniaktide pärast Vahemere idaosas ja selle pärast, et ta ei järgi ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 550 (1984) ja789 (1992);

16.  tuletab meelde, et petitsioonikomisjon on võtnud vastu Euroopa Parlamendi raportitele lisatud arvamusi petitsioonides tõstatatud mitmesuguste küsimuste kohta, sealhulgas ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta 2016. aastal(6), sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta(7), Euroopa kodanikualgatuse kohta(8), rakendamisaruande kohta seoses määrusega (EÜ) nr 1/2005, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ajal nii ELis kui ka väljaspool(9), ettepaneku kohta muuta parlamendi 9. märtsi 1994. aasta otsust 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriva korra ja üldtingimuste kohta(10), ning ELi kodakondsust puudutavate aluslepingu sätete rakendamise kohta(11); rõhutab, et alates parlamendi käesoleva ametiaja algusest on petitsioonikomisjon esitanud rohkem arvamusi seoses menetluses olevate Euroopa õigusaktidega;

17.  tõstab esile Euroopa Parlamendi viljakat koostööd Euroopa Ombudsmaniga ja osalemist Euroopa ombudsmanide võrgustikus; rõhutab Euroopa Ombudsmani ja petitsioonikomisjoni suurepäraseid suhteid institutsioonilises raamistikus; tunneb erilist heameelt selle üle, et Euroopa Ombudsman osaleb kogu aasta jooksul korrapäraselt petitsioonikomisjoni töös; usub kindlalt, et liidu institutsioonid, organid ja ametid peavad tagama järjepidevad ja tõhusad järelmeetmed ombudsmani soovitustele;

18.  juhib tähelepanu petitsioonikomisjoni tööle puuetega inimestega seotud küsimustes ning rõhutab, et petitsioonikomisjon kaitseb ELi raamistikus ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni järgimist; tuletab meelde, et 2018. aasta juunis saadeti kõikide liikmesriikide alalistele esindustele kiri, milles sooviti teada, milliseid konkreetseid meetmeid on võetud juurdepääsu tagamiseks puuetega inimestele; märgib, et mõned liikmesriigid saatsid kirjale põhjalikud vastused; kordab liikmesriikidele esitatud üleskutset võtta juurdepääsu tagamiseks kõik vajalikud meetmed, sest see on elukvaliteedi oluline element;

19.  tunneb heameelt Euroopa Kontrollikoja uue lähenemisviisi üle teha väga tihedat koostööd Euroopa Parlamendi komisjonidega ja esitada neile oma aruanded; juhib tähelepanu sellele, et petitsioonikomisjoni 8. oktoobri 2018. aasta koosolekul tutvustati kontrollikoja aruannet ELi õiguse rakendamise kohta; väljendab aruandes esitatud järelduste ja soovituste üle heameelt; juhib tähelepanu asjaolule, et paljud petitsioonid on seotud sellega, et ELi õigust ei ole liikmesriikides veel täielikult või nõuetekohaselt rakendatud;

20.  tuletab meelde, et Euroopa Parlamendi inimõiguste nädala raames vaatas petitsioonikomisjon läbi mitu inimõigustega seotud petitsiooni ning esitas ajakohastatud uuringu kaasaaitamise direktiivi ja ebaseaduslikele rändajatele humanitaarabi andmise kriminaliseerimise kohta; palub komisjonil teha ettepanek muuta nõukogu 28. novembri 2002. aasta direktiivi 2002/90/EÜ(12) artikli 1 lõiget 2, et määrata kindlaks, mida tähendab kaasaaitamine lubamatule sisenemisele, läbisõidule ja elamisele, et välistada humanitaarabi andmise kriminaliseerimine piiriületamise, läbimise või viibimise juhtudel;

21.  on veendunud, et petitsioonikomisjoni sekretariaat käsitleb petitsioone tõhusalt ja väga hoolikalt ning vastavalt komisjoni suunistele ja petitsioonide elutsüklile Euroopa Parlamendi haldusüksuses; nõuab petitsioonide käsitlemise täiendavat uuendamist, võttes arvesse viimaseid tehnoloogiaarendusi, et muuta kogu protsess Euroopa kodanike jaoks selgemaks ja läbipaistvamaks;

22.  juhib tähelepanu sellele, kui oluline on petitsioonide veebiportaal nende üldiseks sujuvaks ja tõhusaks menetlemiseks; juhib tähelepanu sellele, et järgmise perioodi üks prioriteete on tõhustada petitsioonide esitajate kontode kaudu toimuvat teabevahetust, et vähendada halduskoormust ja kiirendada petitsioonide menetlemist; kordab, et portaali tehnilist edasiarendamist tuleb jätkata, et viia see vastavusse Euroopa Parlamendi veebisaidi standarditega ja suurendada selle nähtavust nii Euroopa Parlamendi platvormil kui ka kodanike seas; toonitab, et ühtlasi tuleb teha jätkuvaid jõupingutusi selleks, et muuta portaal kasutajatele ning eriti puuetega isikutele juurdepääsetavamaks;

23.  rõhutab, kui olulist osa täidab siseturu probleemide lahendamise võrgustik (SOLVIT), mille abil saavad kodanikud ja ettevõtjad väljendada oma muret avaliku sektori asutuste võimalike ELi õiguse rikkumiste pärast teistes liikmesriikides; kutsub Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles edendama SOLVITit, et muuta see kodanike jaoks kasulikumaks ja nähtavamaks; väljendab sellega seoses heameelt SOLVITi võrgustiku tugevdamise tegevuskava üle, mille Euroopa Komisjon avaldas 2017. aasta mais; kutsub Euroopa Komisjoni üles andma Euroopa Parlamendile aru SOLVITi võrgustiku tugevdamise tegevuskava – mille Euroopa Komisjon avaldas 2017. aasta mais – tulemustest;

24.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ja petitsioonikomisjoni raport nõukogule, Euroopa Komisjonile, Euroopa Ombudsmanile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning nende petitsioonikomisjonidele ja riiklikele ombudsmanidele või nendega samaväärsetele pädevatele organitele.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0316.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0032.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0242.

(4)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0316.

(5)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0476.

(6)

21. märtsil 2018 vastu võetud arvamus.

(7)

24. aprillil 2018 vastu võetud arvamus.

(8)

16. mail 2018 vastu võetud arvamus.

(9)

9. oktoobril 2018 vastu võetud arvamus.

(10)

21. novembril 2018 vastu võetud arvamus.

(11)

21. novembril 2018 vastu võetud arvamus.

(12)

ELT L 328, 5.12.2002, lk 17.


SELETUSKIRI

Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 216 lõike 7 kohaselt esitab petitsioonikomisjon parlamendile igal aastal oma arutelude tulemuste kohta raporti. See on viimane käesoleva ametiaja jooksul esitatav raport, mis hõlmab tervet kalendriaastat. Parlamendikomisjoni tegevust peaksid arvustama ja hindama selle praegused liikmed. Kuna statistilised andmed ei ole 2018. aasta kohta veel kättesaadavad, on käesolev raport komisjoni arutelusid käsitleva tavapärase aruande lihtsustatud versioon. Petitsioonikomisjoni tööst antakse täpne ja täielik ülevaade 2019. aasta raportis, mis hõlmab ka statistikat saadud, käsitletud ja lõpetatud petitsioonide ning asjaomaste riikide ja tõstatatud küsimuste kohta.

Suhted Euroopa Komisjoniga

On väga tähtis, et petitsioonikomisjon teeb ja ka jätkab head koostööd Euroopa Komisjoniga – ELi institutsiooniga, kes vastutab ELi õiguse kohaldamise ja täitmise tagamise eest. Petitsioonikomisjoni peamine kontaktpunkt Euroopa Komisjonis on selle peasekretariaat, mis koordineerib komisjoni asjaomaste talituste vastuste saatmist.

Struktureeritud dialoogi iga-aastase tsükli raames osales institutsioonidevaheliste suhete, õigusriigi põhimõtete, põhiõiguste harta ja parema õigusloome eest vastutav asepresident Frans Timmermans petitsioonikomisjoni 3. mai 2018. aasta koosolekul, kus toimus üksikasjalik arvamuste vahetus.

Suhted nõukoguga

Petitsioonikomisjon märgib, et mõnikord viibib petitsioonikomisjoni koosolekutel ka nõukogu esindaja. Petitsioonikomisjon tunnustab eesistujariigi Austria osalemist koos põhiseaduskomisjoniga korraldatud ühisel arutelul, mis puudutas ombudsmani strateegilise uurimise OI/2/2017 põhjal koostatud aruannet seadusandlike arutelude läbipaistvuse kohta Euroopa Liidu Nõukogu ettevalmistavates organites.

Suhted Euroopa Ombudsmaniga

Petitsioonikomisjonil on Euroopa Ombudsmani bürooga väga head töösuhted. Ombudsman Emily O’Reilly tutvustas petitsioonikomisjoni 16. mai 2018. aasta koosolekul oma 2017. aasta aruannet. 11. juulil 2018 osales ta koos põhiseaduskomisjoniga korraldatud ühisel arutelul, mis puudutas ombudsmani strateegilise uurimise OI/2/2017 põhjal koostatud aruannet seadusandlike arutelude läbipaistvuse kohta Euroopa Liidu Nõukogu ettevalmistavates organites. Samuti esitas ta 22. novembril 2018. aastal petitsioonikomisjoni, õiguskomisjoni ja eelarvekontrollikomisjoni ühisel arvamuste vahetusel oma soovitused Euroopa Komisjoni uue peasekretäri nimetamise kohta. Lisaks pidas ta avakõne 27. novembril 2018. aastal toimunud parlamentidevahelisel komisjonide kohtumisel, kus käsitleti ELi õiguse rakendamist ja kohaldamist.

Teabekogumiskülastused

Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 216a kohaselt võib petitsioonikomisjon korraldada petitsioonide uurimisel, faktide tuvastamisel ja lahenduste otsimisel teabekogumiskülastusi. 2018. aastal toimus neli teabekogumiskülastust.

●  12.–14. veebruaril 2018 külastas petitsioonikomisjoni delegatsioon Saksamaal Potsdamit ja Lausitzi piirkonda. Delegatsioon uuris kahte petitsiooni, milles käsitletakse seda, kuidas mõjutavad pruunsöe kaevandamine ja söeküttel töötavad elektrijaamad Lausitzis sorbide kogukonda (selle piirkonna slaavlastest põliselanikud) ning milline on Spree jõe ja sellega piirnevate veealade reostumine pruunsöe kaevandamise tõttu.

●  7.–8. mail 2018 toimus petitsioonikomisjoni teabekogumiskülastus Famagustasse Küprosel, et hinnata ühe petitsiooni käsitlemiseks uuesti olukorda kohapeal ja ajakohastada oma teavet, eelkõige seoses Varosha linna suletud osadega (petitsioonikomisjoni eelmine teabekogumiskülastus sinna toimus 2007. aasta novembris, st üle kümne aasta tagasi).

●  19.–21. septembril 2018 toimus teabekogumiskülastus Doñanasse Hispaanias, et uurida Doñana rahvuspargis asuva samanimelise märgala olukorra halvenemist. Mitmes petitsioonis väidetakse, et riigiasutused ei ole kaitseala olukorra heaks piisavalt ära teinud ega aktiivselt tegutsenud.

●  17.–18. detsembril 2018 korraldati teabekogumiskülastus Valledorasse Itaalias, et uurida jäätmete ladustamist prügilates ja arvukaid karjääre, mis põhjustavad väidetavalt tõsist keskkonnakahju.

Avalikud kuulamised

Petitsioonikomisjon korraldas 2018. aastal neli avalikku kuulamist, osaliselt koos teiste parlamendikomisjonidega. Avalikel kuulamistel käsitleti petitsioonides tõstatatud paljusid eri teemasid.

●  1. veebruaril 2018 korraldas petitsioonikomisjon koos kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoniga avaliku kuulamise teemal „Kodanike õigused pärast Brexitit“. Selle käigus hindasid parlamendikomisjonid kodanike õiguste küsimuses valitsevat olukorda, võttes arvesse 2017. aastal samal teemal korraldatud avalikku kuulamist ning Euroopa Ülemkogu 2017. aasta detsembri teadaannet selle kohta, et väljaastumislepingu läbirääkimistel on tehtud piisavalt edusamme.

●  21. veebruaril 2018 korraldati koos põhiseaduskomisjoniga ühine avalik kuulamine teemal „Euroopa kodanikualgatus – määruse läbivaatamine“. Sellel käsitleti komisjoni ettepanekut võtta Euroopa kodanikualgatuse kohta vastu uus määrus ning arutati, mil määral vastab ettepanek sidusrühmade ja kodanike ootustele.

●  22. märtsil 2018 korraldas petitsioonikomisjon koos keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoniga avaliku kuulamise teemal „Endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide mõju rahvatervisele“. Sellel teemal on esitatud palju petitsioone, mis näitab, et ELi kodanikud on selle küsimuse pärast väga mures. Kuulamisel arutati, kas EL reguleerib endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide kasutamist asjakohaselt ja kas tulevikus on vaja midagi muuta, samuti hinnati teaduslikke andmeid endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide mõju kohta keskkonnale ja inimeste tervisele.

●  9. oktoobril 2018 korraldati ka iga-aastane puuetega inimeste temaatikat käsitlev üritus, sedakorda avaliku kuulamisena teemal „Puuetega inimeste õigused“. Üritusel anti ajakohastatud ülevaade poliitikaosakonna C tellitud uuringust „The protection role of the Committee on Petitions in the context of the Implementation of the UN Convention on the rights of persons with disabilities“ (Petitsioonikomisjoni kaitsev roll ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise kontekstis). Lisaks arutasid petitsioonikomisjoni liikmed kahes aruteluringis teemasid „Puuetega inimeste õigus- ja teovõime ning nende hääleõigus“ ja „Puudega naised“.

Petitsioonide veebiportaal

Petitsioonide veebiportaalis tehti tehnilisi täiustusi, et muuta see kasutajasõbralikumaks ja kodanikele kättesaadavamaks – näiteks parandati selle otsingufunktsiooni. Portaali tuleb aga veelgi edasi arendada, et viia see vastavusse Euroopa Parlamendi veebisaidi standarditega ja suurendada selle nähtavust. Lisaks tuleb portaal teha kättesaadavaks kõikidele potentsiaalsetele kasutajatele, eriti puudega isikutele.


TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

22.1.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

11

1

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Alberto Cirio, Pál Csáky, Eleonora Evi, Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Miroslavs Mitrofanovs, Gabriele Preuß, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Josep-Maria Terricabras, Rainer Wieland

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Heinz K. Becker


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

11

+

ALDE

PPE

S&D

 

Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström

Heinz K. Becker, Alberto Cirio, Pál Csáky, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland

Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton‑Darling, Gabriele Preuß

1

EFDD

Eleonora Evi

4

0

GUE/NGL

VERTS/ALE

Marina Albiol Guzmán

Margrete Auken, Miroslavs Mitrofanovs, Josep‑Maria Terricabras

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 1. veebruar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika