MIETINTÖ vetoomusvaliokunnan vuonna 2018 käsittelemistä asioista

  24.1.2019 - (2018/2280(INI))

  vetoomusvaliokunta
  Esittelijä: Cecilia Wikström


  Menettely : 2018/2280(INI)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0024/2019
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0024/2019
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

  vetoomusvaliokunnan vuonna 2018 käsittelemistä asioista

  (2018/2280(INI))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa vetoomusvaliokunnan käsittelemistä asioista,

  –  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 10 ja 11 artiklan,

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 24 ja 227 artiklan, joista käy ilmi, kuinka tärkeänä perussopimuksessa pidetään unionin kansalaisten ja asukkaiden oikeutta kertoa huolenaiheistaan Euroopan parlamentille,

  –  ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 228 artiklan Euroopan oikeusasiamiehen asemasta ja tehtävistä,

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 44 artiklan, joka koskee oikeutta vedota Euroopan parlamenttiin,

  –  ottaa huomioon rikkomusmenettelyä koskevat SEUT-sopimuksen määräykset ja erityisesti sen 258 ja 260 artiklan,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan ja 216 artiklan 7 kohdan,

  –  ottaa huomioon vetoomusvaliokunnan mietinnön (A8-0024/2019),

  A.  toteaa, että vetoomuksen esittämistä koskeva oikeus tarjoaa ihmisille avoimen ja demokraattisen mekanismin, jonka avulla he voivat saada suoraan valitsemilleen edustajille esittämiinsä virallisiin valituksiin muun kuin oikeudellisen vastauksen, erityisesti kun tapaus liittyy unionin toiminta-aloihin;

  B.  ottaa huomioon, että vetoomuksen esittämistä koskeva oikeus parantaa Euroopan parlamentin reagointikykyä Euroopan unionin kansalaisiin ja asukkaisiin nähden;

  C.  toteaa, että jokainen vetoomus arvioidaan ja käsitellään huolellisesti; toteaa, että kullakin vetoomuksen esittäjällä on oikeus saada vastaus ja tietoa käsiteltäväksi ottamista koskevasta vetoomusvaliokunnan päätöksestä kohtuullisessa ajassa, omalla kielellään tai vetoomuksessa käytetyllä kielellä;

  D.  toteaa, että vetoomusvaliokunnan toiminta perustuu vetoomuksen esittäjien osallistumiseen ja panokseen;

  E.  toteaa, että vetoomusvaliokunta pitää eurooppalaista kansalaisaloitetta erittäin tärkeänä suoran ja osallistuvan demokratian välineenä, joka antaa kansalaisille mahdollisuuden osallistua aktiivisesti unionin lainsäädännön muotoiluun;

  F.  ottaa huomioon, että huomattava määrä vetoomuksia käsitellään yleisölle avoimissa valiokuntakokouksissa (ja ne esitetään suoratoistona verkossa); ottaa huomioon, että vetoomuksen esittäjät käyttävät usein oikeuttaan esitellä vetoomuksensa ja tarjoavat ensi käden tietoa valiokunnan jäsenille, komissiolle ja jäsenvaltioiden edustajille ja osallistuvat siten aktiivisesti valiokunnan työskentelyyn; ottaa huomioon, että vuonna 2018 valiokunnan kokouksissa oli läsnä 187 vetoomuksen esittäjää, jotka osallistuivat vetoomuksista käytyihin keskusteluihin;

  G.  katsoo, että vetoomukset ovat lisätakuu EU:n kansalaisille ja asukkaille verrattuna suoraan komissiolle tehtyihin kanteluihin, koska parlamentti on mukana prosessissa, mikä mahdollistaa sen, että tosiseikkoja voidaan valvoa paremmin ja asiasta käydään avoimia keskusteluja vetoomusten esittäjien, Euroopan parlamentin ja komission jäsenten sekä tarvittaessa muiden asianomaisten viranomaisten läsnä ollessa;

  H.  ottaa huomioon, että vetoomuksen esittäjien antamat yksityiskohtaiset tiedot sekä komission, jäsenvaltioiden ja muiden elinten tarjoama asiantuntemus ovat erittäin tärkeitä valiokunnan työn ja uskottavuuden kannalta;

  I.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on jo kauan ollut kansainvälisesti johtava toimija vetoomusmenettelyn kehittämisessä ja sillä on edelleen Euroopan avoimin ja läpinäkyvin järjestelmä, joka mahdollistaa vetoomusten esittäjien aktiivisen osallistumisen sen toimintaan;

  J.  ottaa huomioon, että vuonna 2018 toteutettiin neljä parlamentin työjärjestyksen 216 a artiklan mukaista tiedonhankintamatkaa: Lausitziin (Saksa) ruskohiilen louhinnan vaikutuksesta paikalliseen väestöön, erityisesti sorbiyhteisöön, sekä Spree-joen ja lähivesistöjen veden pilaantumisesta; Famagustaan (Kypros) Famagustan miehitetyn kaupungin suljetun alueen palauttamisesta alkuperäisille asukkaille; Doñanaan (Espanja) ympäristötilanteesta ja Doñanan kansallispuiston suojellun alueen olosuhteiden mahdollisesta huonontumisesta; sekä Valledoraan (Italia) kaatopaikoista ja louhoksista johtuvista ympäristövahingoista;

  K.  ottaa huomioon, että sen 5. heinäkuuta 2018 Yhdysvaltojen verosäännösten noudattamislain (FATCA) kielteisistä vaikutuksista EU:n kansalaisiin ja erityisesti ”sattumanvaraisiin yhdysvaltalaisiin” antamassa päätöslauselmassa[1] kehotettiin komissiota ja neuvostoa esittämään FATCAa koskeva EU:n yhteinen toimintatapa, jotta Euroopan kansalaisten (erityisesti ”sattumanvaraisten yhdysvaltalaisten”) oikeuksia voidaan suojella asianmukaisesti ja parantaa Yhdysvaltojen kanssa tehtävän automaattisen tiedonvaihdon tasavertaista vastavuoroisuutta;

  L.  ottaa huomioon, että käsiteltäväksi otetut vetoomukset tarjoavat usein parlamentin valiokuntien työn kannalta arvokasta tietoa, sillä niissä nostetaan esiin EU:n lainsäädännön väitettyjä rikkomisia;

  M.  toteaa, että vetoomukset ovat hyödyllisiä välineitä unionin lainsäädännön rikkomisen paljastamisessa ja antavat parlamentille ja muille unionin toimielimille mahdollisuuden arvioida unionin lainsäädännön saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltamista sekä sen vaikutuksia unionin kansalaisiin ja asukkaisiin;

  N.  toteaa, että työjärjestyksen mukaan vetoomusvaliokunta vastaa suhteista Euroopan oikeusasiamieheen, joka tutkii Euroopan unionin toimielimissä ja elimissä havaittuja hallinnollisia epäkohtia koskevia kanteluita; toteaa, että nykyinen Euroopan oikeusasiamies Emily O’Reilly esitteli vuosikertomuksensa 2017 vetoomusvaliokunnalle sen kokouksessa 16. toukokuuta 2018, ja toteaa, että vetoomusvaliokunnan vuosittainen mietintö puolestaan perustuu osittain oikeusasiamiehen vuosikertomukseen;

  O.  ottaa huomioon, että vetoomusvaliokunta on Euroopan oikeusasiamiehen lailla Euroopan oikeusasiamiesten verkoston jäsen ja että siihen kuuluu myös kansallisia ja alueellisia oikeusasiamiehiä ja vastaavia elimiä Euroopan unionin jäsenvaltioissa, ehdokasvaltioissa ja muissa Euroopan talousalueen maissa, ja toteaa, että verkoston tavoitteena on edistää tiedonvaihtoa unionin lainsäädännöstä ja politiikasta sekä vaihtaa parhaita käytäntöjä;

  P.  ottaa huomioon, että on pantu täytäntöön lukuisia teknisiä parannuksia vetoomusportaalin käyttäjäystävällisyyden ja saatavuuden parantamiseksi kansalaisille eli on kehitetty edelleen hakutoimintoa, lisätty näkyviin tulevien tulosten määrää ja mahdollistettu käyttäjille vetoomusten löytäminen vetoomuksen otsikosta ja yhteenvedosta korostettujen avainsanojen avulla sekä otettu käyttöön täsmällisempiä ilmoituksia käyttäjille heidän omalla kielellään; ottaa huomioon, että portaalin tilastot ovat saatavilla vuoden 2018 jälkipuoliskolta lähtien ja ne tarjoavat hyödyllisiä tietoja verkkosivuston käytöstä ja käyttäjien toiminnasta; ottaa huomioon, että teknisiä parannuksia on jatkettu ottamalla käyttöön uusia usein kysyttyjä kysymyksiä (FAQ) ja on tehty muita parannuksia hallintomoduuliin; toteaa, että suuri määrä käyttäjien esittämiä tukipyyntöjä on käsitelty onnistuneesti;

  1.  korostaa vetoomusvaliokunnan merkittävää tehtävää unionin kansalaisten ja asukkaiden oikeuksien puolustamisessa ja edistämisessä, ja toteaa, että valiokunnan tehtävänä on toimivaltansa puitteissa huolehtia siitä, että vetoomuksen esittäjien huolenaiheet tunnustetaan ja että heidän perustellut valituksensa ratkaistaan mahdollisuuksien mukaan kohtuullisessa ajassa; muistuttaa komission ja jäsenvaltioiden viranomaisten vastuusta tehdä yhteistyötä vetoomusvaliokunnan kanssa, erityisesti kun on kyse asianmukaisen palautteen antamisesta merkityksellisten tietojen antamisesta; korostaa, että tämä yhteistyö on välttämätöntä, jotta voidaan vastata vetoomusten esittäjien tarpeisiin perussopimusten ja perusoikeuskirjan mukaisesti;

  2.  tähdentää vetoomusten Euroopan parlamentille ja muille EU:n toimielimille tarjoamaa mahdollisuutta ryhtyä vuoropuheluun EU:n kansalaisten kanssa tilanteessa, jossa EU:n oikeuden soveltamisella on heihin vaikutusta; korostaa tarvetta edistää EU:n toimielinten ja elinten yhteistyötä kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten kanssa EU:n lainsäädännön soveltamiseen liittyvissä asioissa; kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita tekemään tunnetuksi kansalaisten vetoomusoikeutta ja lisäämään yleistä tietoisuutta EU:n toimivallasta ja mahdollisista korjaavista toimista, joita Euroopan parlamentti voi esittää käsitellessään vetoomuksia;

  3.  muistuttaa, että vetoomuksia tarkastellaan SEUT-sopimuksen 227 artiklan mukaisesti, jossa määrätään, että kaikilla unionin kansalaisilla sekä niillä luonnollisilla henkilöillä ja oikeushenkilöillä, joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on jossakin jäsenvaltiossa, on oikeus yksin taikka yhdessä toisten kansalaisten kanssa esittää Euroopan parlamentille vetoomus asiassa, joka kuuluu unionin toiminta-alaan;

  4.  toistaa, että tarvitaan jatkuvaa julkista keskustelua unionin toiminta-aloista, sen rajoista ja tulevaisuudesta, jotta voidaan varmistaa, että kansalaiset tietävät, millä tasolla päätöksiä tehdään, ja estää ”Brysselin” syyttäminen kaikesta, mitä tietyt vastuuttomat jäsenvaltiot harrastavat; vaatii, että vetoomusvaliokunnan ja kansallisten parlamenttien vetoomusvaliokuntien jäsenten vuoropuhelusta, jota ne käyvät kahdesti vuodessa unionin kansalaisten suurimmista huolenaiheista, on tehtävä tehokkaampi ja jäsennellympi jotta saadaan aikaan todellista vetoomuksiin keskittyvää keskustelua Euroopan parlamentin jäsenten ja kansallisten parlamenttien jäsenten välillä, mikä lisäisi tietoisuutta EU:n politiikkatoimista ja toisi selkeyttä EU:n ja jäsenvaltioiden toiminnan aloihin;

  5.  kehottaa komissiota käyttämään tehtävästään perussopimusten valvojana johtuvaa toimivaltaansa asianmukaisesti, koska tämä tehtävä on erittäin tärkeä EU:n toiminnalle kansalaisten ja unionin lainsäätäjien kannalta; kehottaa rikkomusmenettelyjen oikea-aikaiseen käsittelyyn, jotta päästään viipymättä tilanteista, joissa EU:n lainsäädäntöä ei noudateta;

  6.  pyytää komissiota varmistamaan avoimuuden ja asiakirjoihin tutustumisen ja tietojen saannin, erityisesti EU Pilot -menettelyistä vastaanotettujen vetoomusten sekä EU Pilot -menettelyjen ja jo päätökseen saatujen rikkomismenettelyjen osalta;

  7.  muistuttaa komissiota, että vetoomukset tarjoavat ainutlaatuisen keinon yksilöidä tilanteita, joissa EU:n lainsäädäntöä ei noudateta, ja tutkia niitä Euroopan parlamentin poliittisen valvonnan avulla;

  8.  nostaa esiin neljä eri aiheista järjestettyä julkista kuulemistilaisuutta: 1. helmikuuta 2018 kansalaisten oikeuksista brexitin jälkeen yhdessä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa, 21. helmikuuta 2018 eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta (asetuksen tarkistaminen) yhdessä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan kanssa, 22. maaliskuuta 2018 hormonaalisten haitta-aineiden vaikutuksesta kansanterveyteen yhdessä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan kanssa ja 9. lokakuuta 2018 vammaisten henkilöiden oikeuksista; muistuttaa valiokunnan jäseniä, että on tärkeää osallistua valiokunnan pyytämiin ja järjestämiin julkisiin kuulemistilaisuuksiin; kehottaa vetoomusverkostoa esittämään ehdotuksia erityisistä julkisista kuulemisista ja Euroopan parlamentin tutkimuksista ja päätöslauselmista, joissa otetaan huomioon meneillään oleva lainsäädäntötyö ja parlamentin poliittiset valvontavaltuudet sekä vetoomukset, jotka käsittelevät unionin kansalaisten suurimpia huolenaiheita; korostaa, että vetoomusverkosto on oikea foorumi yhteisten aloitteiden esittämiseksi, joita voitaisiin käsitellä vetoomuksina, jotka voisivat ilmentää parlamentin panosta unionin kansalaisten vetoomuksiin kattavasti;

  9.  kiinnittää huomiota vetoomusvaliokunnan jäsenten valtuuskunnan osallistumiseen Limassa (Peru) 15. ja 16. helmikuuta 2018 Euroopan parlamentin ja sen demokratiatuki- ja vaalikoordinointiryhmän tarjoaman demokratiatuen yhteydessä hyvien käytäntöjen vaihtoon vetoomusten käsittelyssä Perun parlamentin työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan kanssa;

  10.  vahvistaa tarpeen tehostaa kansallisten parlamenttien asiasta vastaavien valiokuntien kanssa käytävää poliittista ja teknistä vuoropuhelua; pitää myönteisenä Saksan liittopäivien vetoomusvaliokunnan vierailua valiokunnan kokouksessa 9. lokakuuta 2018, jossa haluttiin ottaa esiin yhteistä etua koskevia asioita ja keskustella asiaankuuluvista vetoomuksista; korostaa 27. marraskuuta 2018 yhdessä oikeudellisten asioiden valiokunnan ja yhteistyössä Euroopan oikeusasiamiesten verkoston kanssa järjestettyä parlamenttien välistä valiokuntakokousta, jossa käsiteltiin unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa ja soveltamista;

  11.  luottaa siihen, että vetoomusverkosto on keino tehdä vetoomusvaliokunnasta näkyvämpi ja merkityksellisempi muiden parlamentin valiokuntien työskentelyn kannalta, jotta vetoomukset otetaan paremmin huomioon lainsäädäntötyössä; vahvistaa uskovansa, että vetoomusverkoston kokoukset ovat ratkaisevan tärkeitä parlamentin valiokuntien yhteistyön vahvistamiselle, sillä niissä vaihdetaan tietoja ja jaetaan parhaita käytäntöjä verkoston jäsenten kesken;

  12.  korostaa vetoomusvaliokunnan pyrkimystä lisätä täysistunnoissa tietoisuutta kansalaisten huolenaiheista; kiinnittää huomiota äänioikeuden riistämisestä EU:ssa esitettyyn suulliseen kysymykseen, josta keskusteltiin täysistunnossa 2. lokakuuta 2018, valiokunnassa 21. maaliskuuta 2018 hyväksyttyyn suulliseen kysymykseen vammaisten henkilöiden osallistumisesta Euroopan parlamentin vaaleihin ja valiokunnassa 21. marraskuuta 2018 hyväksyttyyn saatuihin vetoomuksiin perustuvaan yhdessä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan kanssa jätettyyn suulliseen kysymykseen Natura 2000 -suojelualueista; kehottaa komissiota ja neuvostoa vastaamaan sen vetoomuksiin perustuviin päätöslauselmiin täysistuntokeskustelussa viimeistään kuusi kuukautta niiden hyväksymisen jälkeen, jotta voidaan antaa ajoissa tehokkaita vastauksia unionin kansalaisten erityisiin huolenaiheisiin;

  13.  kiinnittää huomiota täysistunnossa hyväksyttyihin työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 216 artiklan 2 kohdan mukaisesti valiokunnan nimissä tehtyihin päätöslauselmiin, erityisesti päätöslauselmiin vähemmistöjen suojelusta ja syrjimättömyydestä EU:n jäsenvaltioissa[2], reagoinnista työsuhteiden epävarmuutta ja määräaikaisten työsopimusten väärinkäyttöä koskeviin vetoomuksiin[3], ulkomaisia tilejä koskevan Yhdysvaltojen verosäännösten noudattamislain (FATCA) kielteisistä vaikutuksista EU:n kansalaisiin ja erityisesti ”sattumanvaraisiin yhdysvaltalaisiin[4], ja Saksan lastensuojeluviraston (Jugendamt) roolista rajatylittävissä perheriidoissa[5];

  14.  toteaa, että Yhdysvaltain FATCA-kehys pannaan unionissa täytäntöön kahdenvälisillä hallitustenvälisillä sopimuksilla, jotka Yhdysvallat ja kukin jäsenvaltio neuvottelee; pitää valitettavana, että jäsenvaltiot eivät ole reagoineet tapauksiin, joissa kansalaiset ovat raportoineet FATCA-lain vaikutuksista; korostaa unionin roolia tietosuojasääntöjen tehokkaan täytäntöönpanon takaamisessa, jotta voidaan taata EU:n kansalaisten perusoikeuksien suojelun korkea taso; pyytää komissiota tekemään tiivistä yhteistyötä kansallisten tietosuojaviranomaisten kanssa, jotta voidaan lisätä tiedonhankintamatkoja jäsenvaltioiden tilanteen selvittämiseksi mahdollisista henkilötietojen suojaa koskevan EU:n lainsäädännön rikkomisista; kehottaa lisäksi komissiota yhteistyössä Euroopan tietosuojaneuvoston kanssa käynnistämään maaperusteisen tutkimuksen, jotta voidaan arvioida, noudatetaanko FATCAa koskevien hallitustenvälisten sopimusten yhteydessä EU:n kansalaisten yksityisyyttä ja missä määrin; korostaa, että jäsenvaltioiden olisi estettävä unionissa laillisesti oleskelevien kuluttajien syrjintä riippumatta siitä, pidetäänkö heitä ”Yhdysvaltain kansalaisina” vai ei, ja jos pidetään, riippumatta heidän taloudellisista tai henkilökohtaisista siteistään Yhdysvaltoihin;

  15.  tähdentää Famagustaan Kyprokselle 7. ja 8. toukokuuta 2018 tehtyä tiedonhankintamatkaa, jonka aikana oli tarkoitus arvioida uudelleen tilanne paikalla ja saattaa valiokunnan tiedot ajan tasalle erityisesti Varoshan kaupungissa sijaitsevasta suljetusta alueesta Loizos Afxentioun ”Famagusta Refugee Movement” -liikkeen puolesta esittämän vetoomuksen nro 733/2004 yhteydessä kymmenen vuotta valiokunnan edellisen tiedonhankintamatkan jälkeen; vahvistaa tukensa matkakertomuksessa esitetyille suosituksille, joissa kehotetaan komissiota, ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa, neuvostoa ja kaikkia EU:n jäsenvaltioita pyytämään YK:n turvallisuusneuvostolta uutta päätöslauselmaa, jossa vaaditaan poliittisia ja taloudellisia seuraamuksia Turkille sen itäisen Välimeren hyökkäysten vuoksi ja siksi, että se ei noudata YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia 550 (1984) ja 789 (1992);

  16.  palauttaa mieliin, että vetoomusvaliokunta on antanut parlamentin mietintöihin liittyviä lausuntoja monista kysymyksistä, joita on tullut esiin vetoomuksissa, kuten EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonnasta 2016[6], sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta[7], eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta[8], eläinten suojelusta kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella annettua asetusta (EY) N:o 1/2005 koskevasta täytäntöönpanomietinnöstä[9], ehdotuksesta Euroopan parlamentin päätöksen 94/262/EY, Euratom, tehty 9 päivänä maaliskuuta 1994, oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista muuttamisesta[10] ja EU:n kansalaisuuteen liittyvien perussopimusten määräyksien täytäntöönpanosta[11]; korostaa, että tämän vaalikauden alusta lähtien vetoomusvaliokunta on antanut enemmän lausuntoja meneillään olevista EU:n lainsäädäntömenettelyistä;

  17.  korostaa, että parlamentti tekee tuloksellista yhteistyötä Euroopan oikeusasiamiehen kanssa ja osallistuu Euroopan oikeusasiamiesten verkoston toimintaan; korostaa, että oikeusasiamiehen ja vetoomusvaliokunnan väliset toimielinsuhteet ovat erinomaiset; arvostaa erityisesti oikeusasiamiehen säännöllistä panosta valiokunnan työhön koko vuoden ajan; uskoo vakaasti, että unionin toimielinten, elinten ja virastojen on varmistettava Euroopan oikeusasiamiehen suositusten johdonmukainen ja tehokas seuranta;

  18.  painottaa vetoomusvaliokunnan vammaisasioita koskevaa työskentelyä ja sen suojelutehtävää vammaisyleissopimuksen soveltamista koskevissa unionin puitteissa; muistuttaa, että kesäkuussa 2018 kaikkien jäsenvaltioiden pysyville edustustoille lähetettiin kirje, jossa pyydettiin konkreettisia toimia esteettömyyden varmistamiseksi vammaisille henkilöille; panee merkille joiltakin jäsenvaltioilta saadut kattavat vastaukset; kehottaa jälleen jäsenvaltioita toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, sillä esteettömyys on olennainen tekijä korkealaatuisen elämän varmistamiseksi;

  19.  pitää myönteisenä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uutta lähestymistapaa, joka tarkoittaa erittäin tiivistä yhteistyötä parlamentin valiokuntien kanssa ja kertomusten esittämistä niille; kiinnittää huomiota tilintarkastustuomioistuimen vetoomusvaliokunnan kokouksessa 8. lokakuuta 2018 esittämään kertomukseen EU:n lainsäädännön soveltamisesta; panee tyytyväisenä merkille kertomuksessa esitetyt johtopäätökset ja suositukset; korostaa EU:n lainsäädäntöön liittyvien saatujen vetoomusten suurta määrää, ja toteaa, että jäsenvaltioissa ei ole vielä toteutettu kaikkia tai asianmukaisia niihin liittyviä toimia;

  20.  huomauttaa, että parlamentin ihmisoikeusviikon yhteydessä vetoomusvaliokunta käsitteli useita ihmisoikeusasioihin liittyviä vetoomuksia ja esitteli ajan tasalle saatetun tutkimuksen avustamisdirektiivistä ja laittomille muuttajille annettavan humanitaarisen avun kriminalisoinnista; pyytää komissiota ehdottamaan 28. marraskuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/90/EY 1 artiklan 2 kohdan muuttamista laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja maassa oleskelussa avustamisen määrittelystä[12], jotta säädetään humanitaarisen avun pakollisesta vapauttamisesta kriminalisoinnista tapauksissa, jotka koskevat maahantuloa, kauttakulkua ja maassa oleskelua;

  21.  on vakuuttunut siitä, että vetoomusvaliokunnan sihteeristö käsittelee vetoomukset tehokkaasti ja erittäin huolellisesti valiokunnan suuntaviivojen ja sen mukaisesti, mikä on vetoomusten elinkaari Euroopan parlamentin hallinnossa; vaatii uusia innovaatioita vetoomusten käsittelyyn ottaen huomioon uusimman teknisen kehityksen, jotta koko prosessista tulisi selkeämpi ja Euroopan kansalaisten kannalta avoimempi;

  22.  korostaa vetoomusportaalin merkitystä vetoomusten yleisesti sujuvassa ja tehokkaassa käsittelyssä; huomauttaa, että yksi seuraavan kauden ensisijaisista tavoitteista on parantaa viestintää vetoomuksen esittäjien kanssa heidän verkkotiliensä välityksellä, jotta vähennetään hallinnollista rasitetta ja nopeutetaan vetoomusten käsittelyaikaa; toistaa, että portaalia on kehitettävä edelleen teknisesti, jotta se vastaisi Euroopan parlamentin verkkosivuja ja jotta lisättäisiin sen näkyvyyttä sekä parlamentin verkkosivuilla että kansalaisten keskuudessa; korostaa, että on jatkettava pyrkimyksiä tehdä portaalista käyttäjille, erityisesti vammaisille henkilöille, helppokäyttöisempi;

  23.  korostaa sisämarkkinoiden ongelmanratkaisuverkon (SOLVIT) tärkeää tehtävää, sillä se tarjoaa kansalaisille ja yrityksille keinon ilmaista huolensa tilanteista, joissa viranomaiset muissa jäsenvaltioissa ovat mahdollisesti rikkoneet unionin oikeutta; pyytää komissiota ja jäsenvaltioita tekemään tunnetuksi SOLVIT-verkkoa, jotta siitä olisi enemmän apua kansalaisille ja sen toiminta olisi näkyvämpää; panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille komission toukokuussa 2017 julkaiseman toimintaohjelman SOLVITin lujittamiseksi; kehottaa komissiota raportoimaan Euroopan parlamentille komission toukokuussa 2017 julkaiseman, SOLVITin lujittamista koskevan toimintaohjelman tuloksista;

  24.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja vetoomusvaliokunnan mietinnön neuvostolle, komissiolle, Euroopan oikeusasiamiehelle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä jäsenvaltioiden vetoomusvaliokunnille ja kansallisille oikeusasiamiehille tai vastaaville toimivaltaisille elimille.

  PERUSTELUT

  Euroopan parlamentin työjärjestyksen 216 artiklan 7 kohdan mukaisesti vetoomusvaliokunta tekee parlamentille vuosittain selkoa työnsä tuloksista. Tämä mietintö on kuluvalla vaalikaudella viimeinen, jossa käsitellään koko kalenterivuotta. Valiokunnan nykyisten jäsenten olisi huolehdittava valiokunnan työn arvioinnista. Koska vuotta 2018 koskevia tilastotietoja ei ole vielä saatavilla, tämä mietintö on yksinkertaistettu versio valiokunnan toimintaa käsittelevästä sääntömääräisestä mietinnöstä. Vetoomusvaliokunnan työn tarkka ja kattava tarkastelu, mukaan lukien tilastot vastaanotettujen, käsiteltyjen ja loppuunsaatettujen vetoomusten määrästä sekä asianomaisista maista ja käsitellyistä asioista, on osa vuoden 2019 vuosittaista mietintöä.

  Suhteet Euroopan komissioon

  On olennaisen tärkeää, että vetoomusvaliokunnan ja komission, joka vastaa EU:n lainsäädännön soveltamisen ja noudattamisen varmistamisesta, välille on luotu toimiva yhteistyö ja että sitä jatketaan. Vetoomusvaliokunnan keskeisenä yhteyspisteenä komissiossa on pääsihteeristö, joka koordinoi vastausten toimittamista asiasta vastaavien komission yksiköiden kanssa.

  Komission varapuheenjohtaja Timmermans, jonka vastuualueeseen kuuluvat toimielinten väliset suhteet, oikeusvaltio, perusoikeuskirja ja sääntelyn parantaminen, osallistui osana jäsennellyn vuoropuhelun vuosittaista ohjelmaa valiokunnassa 3. toukokuuta 2018 järjestettyyn yksityiskohtaiseen keskusteluun.

  Suhteet neuvostoon

  Vetoomusvaliokunta toteaa, että neuvosto osallistuu satunnaisesti valiokunnan kokouksiin. Se pitää myönteisenä puheenjohtajavaltio Itävallan osallistumista yhteiseen keskusteluun perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan kanssa mietinnöstä, joka koskee oikeusasiamiehen strategista tutkimusta OI/2/2017 lainsäädäntökäsittelyn avoimuudesta EU:n neuvoston valmisteluelimissä.

  Suhteet Euroopan oikeusasiamieheen

  Vetoomusvaliokunnan toimielinsuhteet Euroopan oikeusasiamieheen ovat erinomaiset. Oikeusasiamies Emily O’Reilly esitteli vuoden 2017 vuosikertomuksensa valiokunnan kokouksessa 16. toukokuuta 2018. Hän osallistui 11. heinäkuuta 2018 yhteiseen keskusteluun perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan kanssa mietinnöstä, joka koskee oikeusasiamiehen strategista tutkimusta OI/2/2017 lainsäädäntökäsittelyn avoimuudesta EU:n neuvoston valmisteluelimissä. Hän esitteli myös suosituksensa komissiolle uuden pääsihteerin nimittämisestä keskustelussa, jonka vetoomusvaliokunta järjesti 22. marraskuuta 2018 yhdessä oikeudellisten asioiden valiokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan kanssa. Lisäksi hän piti avauspuheen parlamenttien välisessä valiokuntakokouksessa 27. marraskuuta 2018 EU:n lainsäädännön täytäntöönpanosta ja soveltamisesta.

  Tiedonhankintamatkat

  Euroopan parlamentin työjärjestyksen 216 a artiklan mukaisesti vetoomusvaliokunta voi järjestää tiedonhankintamatkoja vetoomuksia tutkiessaan, tietoja kerätessään ja ratkaisuja etsiessään. Vuonna 2018 järjestettiin neljä tiedonhankintamatkaa.

  ●  12.–14. helmikuuta 2018 tiedonhankintamatka Potsdamiin ja Lausitzin alueelle (Saksa). Valtuuskunta tutki kahta vetoomusta, jotka koskivat Lausitzin alueella harjoitettavan ruskohiilen louhinnan ja alueen hiilikäyttöisten voimalaitosten vaikutuksia sorbien (tai vendien) yhteisöön (alueen slaavilainen alkuperäisväestö) ja myös ruskohiilen louhintatoiminnan aiheuttamaa Spree-joen ja lähivesistöjen veden pilaantumista.

  ●  7. ja 8. toukokuuta 2018 erääseen vetoomukseen liittyvä tiedonhankintamatka Famagustaan (Kypros), jotta voitiin arvioida uudelleen tilanne paikalla ja saattaa tiedot ajan tasalle erityisesti Varoshan kaupungissa sijaitsevasta suljetusta alueesta, jonne edellinen tiedonhankintamatka tehtiin kymmenen vuotta sitten vuonna 2007.

  ●  19.–21. syyskuuta 2018 tiedonhankintamatka Doñanaan (Espanja) Doñanan kosteikon tilan heikkenemisen tarkastelemiseksi samannimisessä kansallispuistossa. Useissa vetoomuksissa väitetään, että viranomaiset eivät ole tehneet tarpeeksi tai osallistuneet aktiivisesti suojelualueen tilanteen hallinnointiin.

  ●  17. ja 18. joulukuuta 2018 tiedonhankintamatka Valledoraan (Italia), jotta voitiin tutkia jätteiden hävittämistä kaatopaikoilla ja lukuisia louhoksia, joiden väitetään aiheuttavan vakavaa vahinkoa ympäristölle.

  Julkiset kuulemistilaisuudet

  Vetoomusvaliokunta järjesti vuonna 2018 neljä julkista kuulemista, osin yhdessä parlamentin muiden valiokuntien kanssa. Julkiset kuulemiset kattoivat suuren määrän vetoomuksissa esitettyjä aiheita.

  ●  1. helmikuuta 2018 julkinen kuulemistilaisuus aiheesta ”kansalaisten oikeudet brexitin jälkeen” yhdessä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa. Samaa asiaa koskevan vuoden 2017 julkisen kuulemisen jälkeen valiokunnat tarkastelivat kansalaisten oikeuksien tilannetta sen jälkeen, kun Eurooppa-neuvosto oli joulukuussa 2017 ilmoittanut, että erosopimusta koskevissa neuvotteluissa oli edistytty riittävästi.

  ●  21. helmikuuta 2018 julkinen kuulemistilaisuus yhdessä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan kanssa eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta (asetuksen tarkistaminen). Julkisen kuulemisen aikana osallistujat esittivät komissiolle ehdotuksen uudesta eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevasta asetuksesta ja keskustelivat siitä, missä määrin ehdotus vastaa kaikkien sidosryhmien ja kansalaisten odotuksia.

  ●  22. maaliskuuta 2018 valiokunta tarkasteli julkisen kuulemisen aikana yhdessä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan kanssa hormonaalisten haitta-aineiden vaikutusta kansanterveyteen. Aiheesta on saatu lukuisia vetoomuksia, mikä on osoitus siitä, kuinka laajalle nämä huolenaiheet ovat levinneet EU:n kansalaisten keskuudessa. Julkisessa kuulemistilaisuudessa käsiteltiin kysymystä siitä, onko hormonaalisten haitta-aineiden sääntelyä koskeva EU:n lähestymistapa asianmukainen ja tarvitaanko tulevaisuudessa muutoksia, ja siinä arvioitiin tieteellisen tietämyksen tilaa hormonaalisten haitta-aineiden vaikutuksista ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

  ●  9. lokakuuta 2018 järjestettiin vammaisasioita käsittelevä vuosittainen tilaisuus julkisen kuulemisen muodossa, jonka aiheena oli ”vammaisten henkilöiden oikeudet”. Politiikkayksikkö C:n teettämä vammaisasioita koskeva tutkimus vetoomusvaliokunnan suojelijan roolista vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä saatettiin ajan tasalle. Valiokunta keskusteli kahdessa paneelissa vammaisten henkilöiden oikeustoimikelpoisuudesta ja äänioikeudesta sekä naisista ja toimintarajoitteista.

  Vetoomusportaali

  Vetoomusportaaliin tehtiin teknisiä lisäparannuksia käyttäjäystävällisyyden ja saatavuuden parantamiseksi kansalaisille siten, että kehitettiin muun muassa sen hakutoimintoa. Portaalia on kuitenkin kehitettävä edelleen, jotta se vastaisi Euroopan parlamentin verkkosivujen standardeja, ja on lisättävä sen näkyvyyttä. Portaali on asetettava myös kaikkien sen mahdollisten käyttäjien, erityisesti vammaisten henkilöiden, saataville.

  TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Hyväksytty (pvä)

  22.1.2019

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  11

  1

  4

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Alberto Cirio, Pál Csáky, Eleonora Evi, Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Miroslavs Mitrofanovs, Gabriele Preuß, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Josep-Maria Terricabras, Rainer Wieland

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Heinz K. Becker

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  11

  +

  ALDE

  PPE

  S&D

   

  Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström

  Heinz K. Becker, Alberto Cirio, Pál Csáky, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland

  Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton‑Darling, Gabriele Preuß

  1

  -

  EFDD

  Eleonora Evi

  4

  0

  GUE/NGL

  VERTS/ALE

  Marina Albiol Guzmán

  Margrete Auken, Miroslavs Mitrofanovs, Josep‑Maria Terricabras

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  Päivitetty viimeksi: 1. helmikuuta 2019
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö