Postupak : 2018/2280(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0024/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0024/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/02/2019 - 16.12
CRE 13/02/2019 - 16.12

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0114

IZVJEŠĆE     
PDF 175kWORD 60k
24.1.2019
PE 630.552v03-00 A8-0024/2019

o ishodu razmatranja Odbora za predstavke tijekom 2018. godine

(2018/2280(INI))

Odbor za predstavke

Izvjestiteljica: Cecilia Wikström

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o ishodu razmatranja Odbora za predstavke tijekom 2018. godine

(2018/2280(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o ishodu razmatranja Odbora za predstavke,

–  uzimajući u obzir članke 10. i 11. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

–  uzimajući u obzir članke 24. i 227. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), koji odražavaju važnost koja se Ugovorom pridaje pravu građana i rezidenata EU-a na izražavanje svoje zabrinutosti Europskom parlamentu,

–  uzimajući u obzir članak 228. UFEU-a o ulozi i zadaćama Europskog ombudsmana,

–  uzimajući u obzir članak 44. Povelje Europske unije o temeljnim pravima o pravu na podnošenje predstavki Europskom parlamentu,

–  uzimajući o obzir odredbe UFEU-a u vezi s postupkom zbog povrede, posebno njegove članke 258. i 260.,

–  uzimajući u obzir članak 52. i članak 216. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za predstavke (A8-0024/2019),

A.  budući da pravo na podnošenje predstavke ljudima pruža otvoren, demokratski i transparentan mehanizam za dobivanje izvansudskog pravnog lijeka za formalne pritužbe upućene njihovim izravno izabranim predstavnicima, posebno kad je riječ o područjima djelovanja Europske unije;

B.  budući da pravo na podnošenje predstavke poboljšava sposobnost Europskog parlamenta da udovolji zahtjevima građana i rezidenata Europske unije;

C.  budući da se svaka predstavka pažljivo razmatra i obrađuje; budući da svaki podnositelj predstavke ima pravo u razumnom roku, na vlastitom jeziku ili na jeziku na kojemu je predstavka napisana, primiti odgovor i informaciju o odluci o dopuštenosti koju donosi Odbor za predstavke;

D.  budući da se rad Odbora za predstavke temelji na doprinosu podnositelja predstavki i podacima koje oni šalju;

E.  budući da Odbor za predstavke smatra da je europska građanska inicijativa iznimno važan instrument izravne i participativne demokracije, koji omogućava građanima da se aktivno uključe u oblikovanje europskog zakonodavstva;

F.  budući da se o znatnom broju predstavki raspravlja na sjednicama odbora koje su otvorene za javnost i prenose se preko interneta; budući da podnositelji predstavki često koriste svoje pravo na podnošenje predstavki dostavljanjem informacija iz prve ruke članovima Odbora te, ako su prisutni, Komisiji i predstavnicima država članica, čime aktivno doprinose radu Odbora; budući da je 2018. na sjednicama Odbora prisustvovalo 187 podnositelja predstavki u cilju rasprave o predstavkama;

G.  budući da su predstavke dodatno jamstvo za građane i rezidente EU-a, u usporedbi s pritužbama upućenima izravno Komisiji, jer je Parlament uključen u postupak, što omogućava bolji nadzor nad činjenicama i transparentne rasprave o temama, uz nazočnost podnositelja predstavki, zastupnika u Europskom parlamentu i Komisije te, po potrebi, bilo kojeg drugog uključenog tijela;

H.  budući da su detaljne informacije koje iznose podnositelji predstavki te stručno znanje koje pružaju Komisija, države članice i druga tijela ključni za rad i vjerodostojnost Odbora;

I.  budući da Europski parlament već dugo ima vodeću ulogu u oblikovanju postupka podnošenja predstavki na međunarodnoj razini te ima najotvoreniji i najtransparentniji postupak podnošenja predstavki u Europi, koji podnositeljima predstavki omogućuje da aktivno sudjeluju u njegovim aktivnostima;

J.  budući da su tijekom 2018. obavljena četiri posjeta u svrhu utvrđivanja činjenica, u skladu s člankom 216.a Poslovnika: u Lužicu (Njemačka), radi utvrđivanja posljedica rudarenja lignita na lokalno stanovništvo, posebno na zajednicu Lužičkih Srba, te onečišćenja rijeke Spree i susjednih voda; u Famagustu (Cipar) u vezi s vraćanjem zatvorenog područja okupiranog grada Famaguste izvornim stanovnicima; u Doñanu (Španjolska) u vezi sa stanjem okoliša i mogućom degradacijom zaštićenog područja Nacionalnog parka Doñana; i u Valledoru (Italija) u vezi sa štetom za okoliš zbog odlagališta otpada i kamenoloma;

K.  budući da je u svojoj Rezoluciji od 5. srpnja 2018. o štetnim učincima američkog Zakona o izvršenju poreznih obveza s obzirom na račune u inozemnim financijskim institucijama (FATCA) na građane EU-a, a posebno na „slučajne Amerikance”(1), pozvao Komisiju i Vijeće da predstave zajednički pristup EU-a u odnosu na FATCA kako bi se na odgovarajući način zaštitila prava europskih građana (posebice „slučajnih Amerikanaca”) i poboljšala jednaka uzajamnost u automatskoj razmjeni informacija s SAD-om;

L.  budući da dopuštene predstavke često daju vrijedan doprinos radu nadležnih parlamentarnih odbora jer upućuju na navodne povrede prava EU-a;

M.  budući da su predstavke korisni alati za otkrivanje povreda prava Unije koji omogućavaju Parlamentu i drugim institucijama EU-a da ocijene prijenos i primjenu prava EU-a te njegov utjecaj na građane i rezidente EU-a;

N.  budući da je u skladu s Poslovnikom Odbor za predstavke odgovoran za odnose s Europskim ombudsmanom, koji istražuje pritužbe povezane s nepravilnostima u upravljanju u institucijama i tijelima Europske unije; budući da je europska ombudsmanica Emily O’Reilly predstavila svoje Godišnje izvješće za 2017. na sjednici Odbora za predstavke održanoj 16. svibnja 2018., na kojemu se djelomično temelji godišnje izvješće Odbora za predstavke;

O.  budući da je Odbor za predstavke član Europske mreže pučkih pravobranitelja kojom su obuhvaćeni Europski ombudsman, nacionalni i regionalni pravobranitelji i slična tijela država članica, zemalja kandidatkinja te drugih zemalja Europskog gospodarskog prostora, a čiji je cilj promicanje razmjene informacija o zakonodavstvu i politikama EU-a te razmjena najboljih praksi;

P.  budući da je proveden niz tehničkih poboljšanja kako bi portal za predstavke bio jednostavniji za korištenje i pristupačniji građanima, primjerice dodatno poboljšanje funkcije pretraživanja, povećanje broja prikazanih rezultata i omogućavanje korisnicima da pronađu predstavke putem istaknutih ključnih riječi u naslovu i sažetku predstavke te uvođenje detaljnijih obavijesti korisnicima na njihovu jeziku; budući da su od druge polovice 2018. dostupni statistički podaci portala, koji su iznimno korisni za praćenje prometa na portalu i ponašanja korisnika; budući da su se tehnička poboljšanja nastavila uvođenjem nove rubrike odgovora na česta pitanja i drugih poboljšanja u modulu za upravljanje; budući da je velik broj pojedinačnih zahtjeva za potporu uspješno obrađen;

1.  naglašava važnu ulogu Odbora za predstavke u obrani i promicanju prava građana i rezidenata EU-a, u okviru nadležnosti Odbora, osiguravanjem da se prepoznaju problemi podnositelja predstavki i, kad je to moguće, da se u razumnom roku i na učinkovit način postupkom podnošenja predstavke ponudi rješenje za njihove legitimne pritužbe; podsjeća da su Komisija i tijela država članica odgovorni za suradnju s Odborom za predstavke, posebno kad je riječ o pružanju odgovarajućih povratnih informacija o razmjeni relevantnih podataka; ustraje u tome da je suradnja ključna kako bi se zadovoljile potrebe podnositelja predstavki u skladu s Ugovorima i Poveljom o temeljnim pravima;

2.  ističe priliku koju predstavke donose Europskom parlamentu i drugim institucijama EU-a za stupanje u dijalog s građanima EU-a na koje utječe primjena prava EU-a; ističe potrebu za poticanjem suradnje institucija i tijela EU-a s nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima u vezi s pitanjima povezanima s primjenom prava EU-a; poziva institucije EU-a i države članice da promiču pravo građana na podnošenje predstavki i povećaju razinu osviještenosti javnosti o nadležnostima EU-a te mogućim pravnim lijekovima koje Europski parlament može pružiti tijekom obrade predstavki;

3.  podsjeća da se predstavke ispituju u skladu s člankom 227. UFEU-a, kojim se utvrđuje da svaki građanin Unije i svaka fizička ili pravna osoba s boravištem odnosno registriranim sjedištem u državi članici može, pojedinačno ili zajedno s drugim građanima, podnijeti predstavku Europskom parlamentu u vezi s pitanjem koje spada u područje djelovanja Europske unije;

4.  ponovno ističe potrebu za kontinuiranom javnom raspravom o područjima djelovanja Unije, njezinim ograničenjima i budućnosti kako bi se osiguralo da su građani dobro informirani o razinama na kojima se donose odluke te kako bi se spriječila praksa da se okrivljuje Bruxelles, koju koriste neke neodgovorne države članice; poziva na to da se svake dvije godine održava intenzivniji i strukturiraniji dijalog Odbora za predstavke i članova odbora za predstavke u nacionalnim parlamentima o predstavkama koje se odnose na pitanja od velike važnosti za europske građane i koje potiču istinsku raspravu između zastupnika u Parlamentu i nacionalnih zastupnika o predstavkama, čime bi se dodatno povećala razina osviještenosti o politici EU-a kao i jasnoća o nadležnostima EU-a i država članica;

5.  snažno poziva Komisiju da na odgovarajući način iskoristi svoje ovlasti koje proizlaze iz njezine uloge čuvarice Ugovora s obzirom na to da je ta uloga od iznimne važnosti za funkcioniranje EU-a kad je riječ o građanima i europskim zakonodavcima; poziva na pravodobnu obradu postupaka zbog povrede prava kako bi se bez odlaganja stalo na kraj situacijama u kojima se ne poštuje zakonodavstvo EU-a;

6.  poziva Komisiju da osigura transparentnost i pristup dokumentima i informacijama u okviru postupaka EU Pilot u vezi sa zaprimljenim predstavkama te o postupcima EU Pilot i postupcima zbog povrede koji su već zaključeni;

7.  podsjeća Komisiju da su predstavke jedinstven način za utvrđivanje situacija u kojima se ne poštuje pravo EU-a te za istragu takvih situacija uz pomoć političkog nadzora Europskog parlamenta;

8.  ističe četiri javna saslušanja o raznim temama, tj. „Građanska prava nakon Brexita”, održano 1. veljače 2018. zajedno s Odborom za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i Odborom za zapošljavanje i socijalna prava, „Europska građanska inicijativa – revizija Uredbe”, održano 21. veljače 2018. zajedno s Odborom za ustavna pitanja, „Učinak endokrinih disruptora na javno zdravlje”, održano 22. ožujka 2018. zajedno s Odborom za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, te „Prava osoba s invaliditetom”, održano 9. listopada 2018.”; podsjeća članove Odbora na važnost prisustvovanja javnim saslušanjima koje zatraži i organizira Odbor; poziva Mrežu za predstavke da podnese prijedloge za posebna javna saslušanja i teme za studije i rezolucije Europskog parlamenta, koje bi odražavale poveznicu između aktualnog zakonodavnog rada i ovlasti Parlamenta za politički nadzor s predstavkama koje se odnose na pitanja od velike važnosti za europske građane; ističe da je Mreža za predstavke ispravan forum za predlaganje zajedničkih inicijativa s kojima treba postupati kao s predstavkama, kojima bi se na iscrpan način mogao predstaviti doprinos Parlamenta predstavkama europskih građana;

9.  skreće pozornost na sudjelovanje izaslanstva članova Odbora za predstavke u posjetu Limi (Peru) 15. i 16. veljače 2018. u kontekstu potpore demokraciji koju su ponudili Europski parlament i njegova Skupina za podršku demokraciji i koordinaciji izbora u cilju razmjene dobrih praksi u postupku podnošenja predstavki s Odborom za ustavna pitanja peruanskog parlamenta;

10.  smatra potrebnim poboljšati politički i tehnički dijalog s relevantnim odborima nacionalnih parlamenata; pozdravlja posjet njemačkog Bundestaga Odboru za predstavke na sjednici održanoj 9. listopada 2018. u cilju razmatranja pitanja od zajedničkog interesa kao i relevantnih predstavki; ističe međuparlamentarnu sjednicu odbora s nacionalnim parlamentima održanu 27. studenog 2018., organiziranu zajedno s Odborom za pravna pitanja i u suradnji s Europskom mrežom pučkih pravobranitelja, na kojoj se raspravljalo o provedbi i primjeni prava Unije;

11.  smatra da je Mreža za predstavke način da Odbor za predstavke postane vidljiviji i relevantniji u radu drugih odbora Parlamenta kako bi se predstavke više uzimale u obzir u zakonodavnom radu; potvrđuje svoje uvjerenje da su sastanci Mreže za predstavke ključni za poboljšanje suradnje između parlamentarnih odbora putem razmjene informacija i dijeljenja najboljih praksi među članovima Mreže;

12.  ističe cilj Odbora za predstavke da podigne razinu osviještenosti o pitanjima građana na plenarnim raspravama; skreće pozornost na usmeno pitanje o uskraćivanju prava na glasovanje u EU-u, o kojemu se raspravljalo na plenarnoj sjednici održanoj 2. listopada 2018., na usmeno pitanje o sudjelovanju osoba s invaliditetom u europskim izborima, usvojeno u Odboru 21. ožujka 2018., na usmeno pitanje podneseno zajedno s Odborom za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane o zabrinutosti u pogledu zaštićenih područja u okviru mreže Natura 2000 na temelju primljenih predstavki, usvojeno u Odboru 21. studenog 2018.; poziva Komisiju i Vijeće da odgovore na njegove rezolucije na temelju predstavki na jednoj od sljedećih plenarnih sjednica, najkasnije šest mjeseci nakon njihova donošenja, kako bi se pružili pravodobni i učinkoviti odgovori na konkretne probleme europskih građana;

13.  skreće pozornost na prijedloge rezolucija u skladu s člankom 128. stavkom 5. ili člankom 216. stavkom 2. uime odbora usvojene na plenarnoj sjednici, osobito one o zaštiti i nediskriminaciji manjina u državama članicama EU-a(2), o reagiranju na predstavke o rješavanju pitanja nesigurnosti zaposlenja i zloupotrebe ugovora na određeno vrijeme(3), o negativnim učincima američkog Zakona o izvršenju poreznih obveza s obzirom na račune u inozemnim financijskim institucijama (FATCA) na građane EU-a, a naročito na takozvane „slučajne Amerikance”(4), o ulozi njemačkog Centra za socijalnu skrb (Jugendamt) u prekograničnim obiteljskim sporovima(5);

14.  napominje da se okvir FATCA-e u SAD-u provodi unutar Unije putem bilateralnih međuvladinih sporazuma zaključenih između SAD-a i svake države članice; izražava žaljenje zbog nedostatka odgovora država članica u rješavanju problema o kojima izvješćuju građani zahvaćeni FATCA-om; ističe ulogu Unije u jamčenju učinkovite provedbe pravila zaštite podataka kako bi se osigurala visoka razina zaštite građana EU-a u pogledu povezanih temeljnih prava; poziva Komisiju da usko surađuje s nacionalnim tijelima za zaštitu podataka kako bi se promicalo utvrđivanje činjenica u cilju razjašnjenja stanja u državama članicama u pogledu mogućih povreda prava EU-a o zaštiti osobnih podataka; poziva Komisiju, nadalje, u suradnji s Europskim odborom za zaštitu podataka, na pokretanje studije usmjerene na pojedinačne zemlje kako bi se procijenila mjera u kojoj se međuvladinim sporazumima povezanima s FATCA-om poštuje pravo na privatnost građana EU-a; ističe da države članice trebaju spriječiti diskriminaciju potrošača koji zakonito borave u Uniji, neovisno o tome smatraju li se „američkim osobama”, i, ako se smatraju, neovisno o važnosti njihovih gospodarskih i osobnih veza sa Sjedinjenim Američkim Državama;

15.  ističe posjet u svrhu utvrđivanja činjenica održan 7. i 8. svibnja 2018. u Famagusti (Cipar), čiji je cilj ponovno ocijeniti i ažurirati informacije dostupne Odboru o stanju u Famagusti, osobito u pogledu ograđenog područja grada pod nazivom Varosha, u kontekstu predstavke 733/2004 koju je u ime Pokreta izbjeglica Famaguste podnio Loizos Afxentiou, deset godina nakon prethodnog posjeta Odbora u svrhu utvrđivanja činjenica; ponovno ističe potporu preporuci iznesenoj u izvješću o službenom putovanju, prema kojoj Komisija, Visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeće i sve države članice EU-a trebaju zatražiti novu rezoluciju u Vijeću sigurnosti UN-a u kojoj se poziva na izricanje političkih i ekonomskih sankcija Turskoj zbog njezine agresije na istočnom Sredozemnom moru i neusklađenosti s rezolucijama 550 (1984) i 789 (1992) Vijeća sigurnosti UN-a;

16.  podsjeća da je Odbor za predstavke usvojio mišljenja priložena izvješćima Parlamenta o širokom rasponu pitanja koja su postavljena u predstavkama, uključujući o praćenju primjene prava EU-a u 2016.(6), o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti(7), o europskoj građanskoj inicijativi(8), o izvješću o provedbi u pogledu Uredbe 1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza u EU-u i izvan njega(9), o prijedlogu izmjene Odluke Parlamenta 94/262/EZ, Euratom od 9. ožujka 1994. o propisima i općim uvjetima koji određuju obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana(10), i o provedbi odredbi Ugovora koje se odnose na građanstvo EU-a(11); naglašava da je od početka ovog parlamentarnog saziva Odbor za predstavke dao više mišljenja o aktualnim europskim zakonodavnim tekstovima;

17.  naglašava plodnu suradnju s Europskim ombudsmanom i sudjelovanje Parlamenta u Europskoj mreži pučkih pravobranitelja; pozdravlja izvrsne odnose unutar institucionalnog okvira između Ombudsmana i Odbora za predstavke; posebno cijeni redovit doprinos Ombudsmana radu Odbora za predstavke tijekom cijele godine; čvrsto vjeruje da institucije, tijela i agencije Unije moraju osigurati dosljedno i učinkovito praćenje preporuka Ombudsmana;

18.  ističe rad Odbora za predstavke u vezi s pitanjima o invaliditetu i svoje zaštitničke uloge u okviru EU-a Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom; podsjeća da je u lipnju 2018. poslano pismo stalnim predstavnicima svih država članica u kojemu se traže konkretne mjere za osiguranje pristupa osobama s invaliditetom; prima na znanje detaljne odgovore nekih država članica; ponovno poziva države članice da provedu potrebne mjere za pristupačnost kao ključni element kvalitetnog življenja;

19.  pozdravlja novi pristup Europskog revizorskog suda u okviru kojega iznimno usko surađuje s odborima Parlamenta i predstavlja im svoja izvješća; skreće pozornost na predstavljanje izvješća Revizorskog suda o provedbi prava EU-a na sjednici Odbora za predstavke od 8. listopada 2018.; pozdravlja zaključke i preporuke iz tog izvješća; ističe velik broj zaprimljenih predstavki u vezi s pravom EU-a koje države članice tek trebaju u potpunosti ili ispravno uzeti u obzir;

20.  ističe, u kontekstu Tjedna ljudskog prava Parlamenta, da je Odbor za predstavke razmotrio nekoliko predstavki povezanih s pitanjima ljudskih prava i predstavio ažuriranu studiju o Direktivi o olakšavanju i kriminalizaciji humanitarne pomoći za nezakonite migrante; poziva Komisiju da predloži izmjenu članka 1. stavka 2. Direktive Vijeća 2002/90/EZ od 28. studenog 2002. radi definiranja olakšavanja neovlaštenog ulaska, tranzita i boravka(12), u cilju uvođenja obvezne iznimke od kriminalizacije humanitarne pomoći u slučajevima ulaska, tranzita ili boravka;

21.  uvjeren je da Tajništvo Odbora za predstavke obrađuje predstavke učinkovito i s velikom pažnjom, u skladu sa smjernicama Odbora i ciklusom obrade predstavki u upravi Europskog parlamenta; poziva na dodatne inovacije u obradi predstavki, pri čemu treba voditi računa o najnovijim tehnološkim dostignućima kako bi cijeli postupak bio jasniji i transparentniji za europske građane;

22.  ističe važnost internetskog portala za predstavke za ukupnu neometanu i učinkovitu obradu predstavki; ističe da je jedan od prioriteta u sljedećem razdoblju poboljšanje komunikacije s podnositeljima predstavki putem njihovih korisničkih računa kako bi se smanjilo administrativno opterećenje i ubrzalo vrijeme obrade predstavki; ponovno ističe potrebu za nastavkom tehničkog razvoja portala, njegovim usklađivanjem sa standardima internetske stranice Parlamenta i povećanjem njegove vidljivosti i na platformi EP-a i među građanima; naglašava da se mora nastaviti ulagati trud kako bi portal bio pristupačniji korisnicima, osobito osobama s invaliditetom;

23.  ističe važnu ulogu mreže SOLVIT koja građanima i poduzećima omogućuje da izraze svoju zabrinutost zbog mogućih kršenja zakonodavstva EU-a od strane tijela javne vlasti u drugim državama članicama; poziva Komisiju i države članice da promiču mrežu SOLVIT kako bi je učinile korisnijom i vidljivijom za građane; u tom pogledu pozdravlja akcijski plan za jačanje mreže SOLVIT koji je objavila Komisija u svibnju 2017.; poziva Komisiju da Europski parlament izvijesti o rezultatima akcijskog plana za jačanje mreže SOLVIT koji je Komisija objavila u svibnju 2017.;

24.  nalaže svojem predsjedniku da ovu rezoluciju i izvješće Odbora za predstavke proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskom ombudsmanu, vladama i parlamentima država članica EU-a, odborima država članica za predstavke, pučkim pravobraniteljima ili sličnim mjerodavnim tijelima.

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0316.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0032.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0242.

(4)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0316.

(5)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0476.

(6)

Mišljenje usvojeno 21. ožujka 2018.

(7)

Mišljenje usvojeno 24. travnja 2018.

(8)

Mišljenje usvojeno 16. svibnja 2018.

(9)

Mišljenje usvojeno 9. listopada 2018.

(10)

Mišljenje usvojeno 21. studenog 2018.

(11)

Mišljenje usvojeno 21. studenog 2018.

(12)

SL L 328, 5.12.2002, str. 17.


OBRAZLOŽENJE

U skladu s člankom 216. stavkom 7. Poslovnika Europskog parlamenta Odbor za predstavke jednom godišnje predstavlja izvješće o ishodu svojih razmatranja. U aktualnom parlamentarnom sazivu ovo je posljednje izvješće za cijelu kalendarsku godinu. Razmatranje i analizu rada Odbora trebaju provesti njegovi sadašnji članovi. S obzirom na to da statistički podaci za 2018. još nisu dostupni, ovo je izvješće pojednostavnjena verzija redovnog izvješća o razmatranjima Odbora. Precizan i cjelovit pregled rada Odbora za predstavke, uključujući statističke podatke o broju zaprimljenih, obrađenih i zaključenih predstavki, kao i o zemljama u pitanju i temama kojima se bave, bit će dio godišnjeg izvješća za 2019.

Odnosi s Europskom komisijom

Ključno je uspostaviti i održati dobru suradnju Odbora za predstavke i Europske komisije, institucije EU-a nadležne za osiguranje primjene prava EU-a i usklađenosti s njim. U okviru Europske komisije za Odbor je središnja kontaktna točka Glavno tajništvo jer koordinira prijenos odgovora s nadležnim službama Komisije.

U sklopu godišnjeg ciklusa strukturiranog dijaloga Frans Timmermans, prvi potpredsjednik Komisije i povjerenik zadužen za međuinstitucijske odnose, vladavinu prava, Povelju o temeljnim pravima i bolju regulativu, prisustvovao je detaljnoj razmjeni gledišta na sjednici Odbora 3. svibnja 2018.

Odnosi s Vijećem

Odbor za predstavke napominje da Vijeće povremeno prisustvuje sjednicama Odbora. Prima na znanje doprinos austrijskog predsjedništva zajedničkoj raspravi, zajedno s Odborom za ustavna pitanja, o izvješću o transparentnosti zakonodavnih rasprava u okviru pripremnih tijela Vijeća EU-a nakon strateške istrage Ombudsmana OI/2/2017.

Odnosi s Europskim ombudsmanom

Odbor za predstavke ima vrlo dobre radne odnose s uredom Europskog ombudsmana. Europska ombudsmanica Emily O’Reilly predstavila je svoje Godišnje izvješće za 2017. na sjednici Odbora 16. svibnja 2018. Dana 11. srpnja 2018. sudjelovala je na zajedničkoj raspravi s Odborom za ustavna pitanja o izvješću o transparentnosti zakonodavnih rasprava u okviru pripremnih tijela Vijeća EU-a nakon strateške istrage OI/2/2017. Predstavila je i svoju preporuku o imenovanju novog glavnog tajnika Europske komisije u razmjeni gledišta koje je Odbor za predstavke organizirao 22. studenog 2018. zajedno s Odborom za pravna pitanja i Odborom za proračunski nadzor. Osim toga, održala je uvodni govor na međuparlamentarnoj sjednici odbora održanoj 27. studenog 2018. o provedbi i primjeni prava EU-a.

Posjeti u svrhu utvrđivanja činjenica

U skladu s člankom 216.a Poslovnika Parlamenta, Odbor za predstavke smije organizirati posjete u svrhu utvrđivanja činjenica prilikom istraživanja predstavki, utvrđivanja činjenica ili traženja rješenja. Godine 2018. organizirana su četiri službena putovanja u svrhu utvrđivanja činjenica.

●  Od 12. do 14. veljače 2018. izaslanstvo je posjetilo Potsdam i regiju Lužicu (Njemačka). Izaslanstvo je ispitalo dvije predstavke povezane s učinkom rudarenja lignita i elektrana na ugljen u regiji Lužici na zajednicu Lužičkih Srba (ili Venda) (slavensko autohtono stanovništvo te regije), kao i onečišćenja rijeke Spree i susjednih voda kao posljedice industrije rudarenja lignita.

●  Dana 7. i 8. svibnja 2018. Odbor je organizirao posjet Famagusti (Cipar) radi ponovne procjene i stjecanja novih informacija o stanju na terenu, osobito u pogledu ograđenog područja grada pod nazivom Varosha, u kontekstu jedne predstavke, deset godina nakon prethodnog takvog posjeta Odbora u studenom 2007.

●  Od 19. do 21. rujna 2018. održan je posjet u svrhu utvrđivanja činjenica u Doñani (Španjolska) kako bi se ispitalo pogoršanje stanja močvarnog područja Doñana u istoimenom nacionalnom parku. U nekoliko se predstavki javna tijela optužuju da nisu učinila dovoljno ili da su čak doprinijela takvom stanju na zaštićenom području.

●  Dana 17. i 18. prosinca 2018. održan je posjet Valledori (Italija) radi istrage o gospodarenju otpadom na odlagalištima i brojnim kamenolomima koji navodno uzrokuju ozbiljnu štetu za okoliš.

Javna saslušanja

Tijekom 2018. Odbor za predstavke organizirao je četiri javna saslušanja, od kojih su neka bila organizirana zajedno s drugim parlamentarnim odborima. Javna saslušanja obuhvaćala su širok spektar tema navedenih u predstavkama.

●  Dana 1. veljače 2018. Odbor za predstavke organizirao je javno saslušanje na temu „Prava građana nakon Brexita”, zajedno s Odborom za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove te Odborom za zapošljavanje i socijalna pitanja. Nakon javnog saslušanja o istoj temi održanog 2017., odbori su analizirali stanje prava građana nakon što je Europsko vijeće u prosincu 2017. objavilo da je postignut dovoljan napredak u pregovorima o sporazumu o povlačenju.

●  Dana 21. veljače 2018. održano je zajedničko javno saslušanje s Odborom za ustavna pitanja na temu „Europska građanska inicijativa – revizija Uredbe”. Tijekom javnog saslušanja sudionici su se osvrnuli na prijedlog Komisije o novoj uredbi o europskoj građanskoj inicijativi te su raspravljali u kojoj mjeri taj prijedlog ispunjava očekivanja svih dionika i građana.

●  Dana 22. ožujka 2018. Odbor je na javnom saslušanju, zajedno s Odborom za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, razmotrio temu „Učinak endokrinih disruptora na javno zdravlje”. O toj su temi zaprimljene brojne predstavke, što pokazuje koliko je prisutna zabrinutost među građanima EU-a. Tijekom javnog saslušanja raspravljalo se o tome je li pristup EU-a regulaciji endokrinih disruptora primjeren i jesu li u budućnosti potrebne izmjene te je procijenjena razina znanstvenih spoznaja o učincima endokrinih disruptora na okoliš i ljudsko zdravlje.

●  Dana 9. listopada 2018. organiziran je godišnji događaj u obliku javnog saslušanja s naslovom „Prava osoba s invaliditetom”. Pružene su i dodatne informacije o studiji o zaštitničkoj ulozi Odbora za predstavke u kontekstu provedbe Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom, koju je naručio Resorni odjel C. Odbor je na dvama panelima raspravljao o pravnoj sposobnosti osoba s invaliditetom i o njihovom pravu na glasovanje te o ženama i invaliditetu.

Internetski portal za predstavke

Provedena su dodatna tehnička poboljšanja internetskog portala za predstavke kako bi ga se učinilo jednostavnijim za korištenje i pristupačnijim građanima, primjerice poboljšanje njegove funkcije pretraživanja. Međutim, potrebno je dodatno razviti portal kako bi ga se uskladilo sa standardima stranica Europskog parlamenta i povećala njegova vidljivost. Nadalje, portal treba učiniti dostupnim svim njegovim potencijalnim korisnicima, osobito osobama s invaliditetom.


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

22.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

11

1

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Alberto Cirio, Pál Csáky, Eleonora Evi, Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Miroslavs Mitrofanovs, Gabriele Preuß, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Josep-Maria Terricabras, Rainer Wieland

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Heinz K. Becker


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

11

+

ALDE

PPE

S&D

 

Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström

Heinz K. Becker, Alberto Cirio, Pál Csáky, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland

Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Gabriele Preuß

1

-

EFDD

Eleonora Evi

4

0

GUE/NGL

VERTS/ALE

Marina Albiol Guzmán

Margrete Auken, Miroslavs Mitrofanovs, Josep-Maria Terricabras

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 1. veljače 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti