Procedūra : 2018/2280(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0024/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0024/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 13/02/2019 - 16.12
CRE 13/02/2019 - 16.12

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0114

ZIŅOJUMS     
PDF 189kWORD 60k
24.1.2019
PE 630.552v03-00 A8-0024/2019

par Lūgumrakstu komitejas apspriežu rezultātiem 2018. gadā

(2018/2280(INI))

Lūgumrakstu komiteja

Referente: Cecilia Wikström

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PASKAIDROJUMS
 INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Lūgumrakstu komitejas apspriežu rezultātiem 2018. gadā

(2018/2280(INI))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Lūgumrakstu komitejas apspriežu rezultātiem,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 10. un 11. pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 24. un 227. pantu, kuri atspoguļo nozīmīgumu, kādu Līgumi piešķir ES pilsoņu un iedzīvotāju tiesībām paust savas bažas Parlamentā,

–  ņemot vērā LESD 228. pantu par Eiropas Ombuda pienākumiem un darbību,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 44. pantu par tiesībām iesniegt lūgumrakstu Eiropas Parlamentam,

–  ņemot vērā LESD noteikumus, kas attiecas uz pienākumu neizpildes procedūru, jo īpaši Līguma 258. un 260. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 52. pantu un 216. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Lūgumrakstu komitejas ziņojumu (A8-0024/2019),

A.  tā kā tiesības iesniegt lūgumrakstu sniedz cilvēkiem atvērtu, demokrātisku un pārredzamu mehānismu ārpustiesas tiesiskās aizsardzības līdzekļu iegūšanai attiecībā uz viņu oficiālajām sūdzībām, kas adresētas viņu tieši ievēlētajiem pārstāvjiem, jo īpaši, ja tas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomām;

B.  tā kā tiesības iesniegt lūgumrakstu palielina Eiropas Parlamenta reaģētspēju attiecībā pret Eiropas Savienības pilsoņiem un iedzīvotājiem;

C.  tā kā katrs lūgumraksts tiek rūpīgi izvērtēts un izskatīts; tā kā lūgumraksta iesniedzējam ir tiesības saprātīgā laikposmā saņemt atbildi un informāciju par Lūgumrakstu komitejas pieņemto lēmumu par pieņemamību, kas sniegta viņa valodā vai tajā valodā, kas lietota lūgumrakstā;

D.  tā kā Lūgumrakstu komitejas darbību pamatā ir ievaddati un ieguldījums, ko saņem no lūgumrakstu iesniedzējiem;

E.  tā kā Lūgumrakstu komiteja uzskata, ka Eiropas pilsoņu iniciatīva ir ļoti nozīmīgs tiešās un līdzdalības demokrātijas instruments, kas ļauj iedzīvotājiem aktīvi iesaistīties Eiropas tiesību aktu veidošanā;

F.  tā kā ļoti daudz lūgumrakstu tiek apspriesti atklātās komitejas sanāksmēs (un straumēti tīmeklī); tā kā lūgumrakstu iesniedzēji bieži izmanto tiesības iepazīstināt ar savu lūgumrakstu, sniedzot tiešu informāciju komitejas locekļiem, Komisijai un dalībvalstu pārstāvjiem, ja tie ir klāt, un tādējādi sniedz aktīvu ieguldījumu komitejas darbā; tā kā 2018. gadā komitejas sanāksmēs piedalījās 187 lūgumrakstu iesniedzēji, lai piedalītos diskusijās par lūgumrakstiem;

G.  tā kā lūgumraksti ir papildu garantija ES pilsoņiem un iedzīvotājiem salīdzinājumā ar sūdzību iesniegšanu tieši Komisijai, jo šajā procesā ir iesaistīts Parlaments, kas ļauj labāk pārbaudīt faktus, kā arī nodrošina pārredzamas debates šajā jautājumā, kurās piedalās lūgumrakstu iesniedzēji, Eiropas Parlamenta deputāti un Komisija, kā arī vajadzības gadījumā kāda cita attiecīgā iestāde;

H.  tā kā sīki izklāstītai informācijai, kas saņemta no lūgumrakstu iesniedzējiem, un Komisijas, dalībvalstu un citu struktūru nodrošinātajai lietpratībai ir būtiska nozīme komitejas darbā un uzticamībā;

I.  tā kā Eiropas Parlaments jau ilgu laiku ir bijis starptautiskā lūgumrakstu iesniegšanas procesa izveides priekšgalā un tam joprojām ir Eiropā visatvērtākā un pārredzamākā sistēma, kas nodrošina lūgumrakstu iesniedzēju aktīvu līdzdalību Parlamenta darbībās;

J.  tā kā 2018. gadā tika veikti četri faktu konstatēšanas braucieni saskaņā ar Reglamenta 216.a pantu: uz Lužicu (Vācija) — par lignīta ieguves ietekmi uz vietējiem iedzīvotājiem, jo īpaši uz sorbu kopienu, un par Šprē upes un blakus esošo ūdeņu piesārņojumu; uz Famagustu (Kipra) — attiecībā uz okupētās Famagustas pilsētas slēgto teritoriju atdošanu atpakaļ tās sākotnējiem iedzīvotājiem; uz Doñana (Spānija) — par vides stāvokli un iespējamo degradāciju Doñana Nacionālajā parkā; un uz Valledoru (Itālija) — par kaitējumu videi, kas radies atkritumu poligonu un karjeru dēļ;

K.  tā kā 2018. gada 5. jūlijā pieņemtajā rezolūcijā par ASV Ārvalstu konta nodokļa atbilstības akta (FATCA) negatīvo ietekmi uz ES pilsoņiem un jo īpaši uz "nejaušajiem amerikāņiem"(1) Komisija un Padome tika aicinātas iesniegt kopīgu ES pieeju FATCA, lai pienācīgi aizsargātu Eiropas iedzīvotāju (jo īpaši "nejaušo amerikāņu") tiesības un automātiskajā informācijas apmaiņā ar ASV panāktu vienlīdzīgu savstarpīgumu;

L.  tā kā pieņemami lūgumraksti bieži vien sniedz vērtīgu ieguldījumu attiecīgo Parlamenta komiteju darbā, jo tie norāda uz iespējamiem ES tiesību aktu pārkāpumiem;

M.  tā kā lūgumraksti ir noderīgi rīki, ar ko atklāt Savienības tiesību aktu pārkāpumus un dot iespēju Parlamentam un citām ES iestādēm izvērtēt ES tiesību aktu transponēšanu un piemērošanu un to ietekmi uz ES pilsoņiem un iedzīvotājiem;

N.  tā kā saskaņā ar Reglamentu Lūgumrakstu komiteja ir atbildīga par attiecībām ar Eiropas Ombudu, kurš izmeklē sūdzības attiecībā uz Eiropas Savienības iestāžu un struktūru administratīvām kļūmēm; tā kā Eiropas ombude Emily O’Reilly 2018. gada 16. maija sanāksmē iepazīstināja Lūgumrakstu komiteju ar 2017. gada ziņojumu un tā kā Lūgumrakstu komitejas gada ziņojums savukārt daļēji balstās ombuda gada ziņojumā;

O.  tā kā Lūgumrakstu komiteja ir Eiropas Ombudu tīkla locekle, kurā ir arī Eiropas Ombuds, valsts un reģionālie ombudi un līdzīgas dalībvalstu, kandidātvalstu un citu Eiropas Ekonomikas zonas valstu struktūras un kurš tiecas sekmēt apmaiņu ar informāciju par ES tiesību aktiem un politiku un dalīties ar labāko praksi;

P.  tā kā tika ieviesti vairāki tehniski uzlabojumi, lai padarītu Lūgumrakstu interneta portālu lietotājiem draudzīgāku un piekļūstamāku iedzīvotājiem, piemēram, turpmākas izstrādes meklēšanas funkcijai, kas palielina parādīto rezultātu skaitu un ļauj lietotājiem atrast lūgumrakstus, izmantojot lūgumraksta virsrakstā izceltos atslēgvārdus, un kopsavilkumu, vai konkrētāku paziņojumu ieviešana lietotājiem viņu dzimtajā valodā; tā kā 2018. gada otrajā pusē tika darīta pieejama portāla statistika, sniedzot noderīgus datus par tīmekļa vietnes apmeklējumu skaitu un lietotāju paradumiem; tā kā ir turpinājušies tehniskie uzlabojumi, ieviešot jaunu rīku Bieži uzdotu jautājumu funkcijai (FAQ) un citus uzlabojumus portāla vadības modulī; tā kā ir veiksmīgi apstrādāts liels skaits individuālu lūgumu pēc atbalsta,

1.  atzīst Lūgumrakstu komitejas būtisko nozīmi Savienības pilsoņu un iedzīvotāju tiesību aizsardzībā un veicināšanā komitejas kompetences ietvaros, kas izpaužas kā rūpes par to, lai lūgumrakstu iesniedzēju bažas tiktu atzītas un viņu pamatotās sūdzības tiktu atrisinātas lūgumrakstu procesā pēc iespējas savlaicīgi un efektīvi; atgādina par Komisijas un dalībvalstu pārvaldes iestāžu pienākumu sadarboties ar Lūgumrakstu komiteju, jo īpaši saistībā ar pienācīgas atgriezeniskās saites nodrošināšanu par apmaiņu ar attiecīgo informāciju; uzstāj, ka sadarbībai ir būtiska nozīme, lai apmierinātu lūgumrakstu iesniedzēju vajadzības saskaņā ar Līgumiem un Pamattiesību hartu;

2.  uzsver, ka lūgumraksti sniedz Eiropas Parlamentam un citām ES iestādēm iespēju sākt dialogu ar ES pilsoņiem, kurus skar ES tiesību aktu piemērošana; uzsver nepieciešamību veicināt ES iestāžu un struktūru sadarbību ar valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm jautājumos, kas saistīti ar ES tiesību aktu piemērošanu; aicina ES iestādes un dalībvalstis popularizēt iedzīvotāju tiesības iesniegt lūgumrakstus un palielināt sabiedrības informētību par ES kompetencēm un iespējamiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, ko Eiropas Parlaments var nodrošināt, izskatot lūgumrakstus;

3.  atgādina, ka lūgumrakstus izskata saskaņā ar LESD 227. pantu, kas paredz, ka ikviens ES iedzīvotājs un ikviena fiziska vai juridiska persona, kura dzīvo kādā no dalībvalstīm vai kuras juridiskā adrese ir kādā no dalībvalstīm, var individuāli vai kopīgi ar citiem pilsoņiem iesniegt lūgumrakstu Eiropas Parlamentā par jautājumiem, kas ir Eiropas Savienības darbības jomā;

4.  vēlreiz atgādina, ka ir vajadzīgas pastāvīgas publiskas debates par Savienības darbības jomām, to ierobežojumiem un nākotni, lai nodrošinātu iedzīvotāju pienācīgu informēšanu par lēmumu pieņemšanas līmeņiem un lai novērstu saukļa “vainojiet Briseli” izmantošanu, ko dara dažas bezatbildīgas valstis; aicina divas reizes gadā rīkot intensīvāku un strukturētāku dialogu starp Lūgumrakstu komiteju un lūgumrakstu komiteju locekļiem nacionālajos parlamentos par lūgumrakstiem, kuros skartas nopietnākās Eiropas iedzīvotāju problēmas, sekmējot patiesas debates Eiropas Parlamenta deputātu un dalībvalstu parlamentu deputātu starpā par lūgumrakstiem, kas palielinātu informētību par ES politiku un skaidrību par ES un dalībvalstu kompetenci;

5.  mudina Komisiju pienācīgi izmantot savas pilnvaras, kas izriet no Līgumu ievērošanas uzraudzītājas statusa, jo šādam uzdevumam ir ārkārtīgi svarīga nozīme ES darbībā attiecībā uz iedzīvotājiem un Eiropas likumdevējiem; aicina savlaicīgi īstenot pārkāpuma procedūras, lai nekavējoties izbeigtu situācijas, kurās ES tiesību akti netiek ņemti vērā;

6.  aicina Komisiju nodrošināt pārredzamību un piekļuvi dokumentiem un informācijai EU Pilot procedūru ietvaros saistībā ar saņemtajiem lūgumrakstiem un EU Pilot un pārkāpuma procedūrās, kas jau ir pabeigtas;

7.  atgādina Komisijai, ka lūgumraksti ir unikāls līdzeklis, ar ko apzināt situācijas, kurās netiek ievēroti ES tiesību akti, un šādas situācijas izmeklēt, Eiropas Parlamentam īstenojot politisko kontroli;

8.  uzsver četras atklātās uzklausīšanas par dažādiem tematiem, proti, "Pilsoņu tiesības pēc Brexit", ko rīkoja kopā ar Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju un Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju 2018. gada 1. februārī, "Eiropas pilsoņu iniciatīva – Regulas pārskatīšana", ko rīkoja kopā ar Konstitucionālo jautājumu komiteju 2018. gada 21. februārī, "Endokrīno disruptoru ietekme uz sabiedrības veselību", ko rīkoja kopā ar Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju 2018. gada 22. martā, un "Personu ar invaliditāti tiesības", ko rīkoja 2018. gada 9. oktobrī; atgādina komitejas locekļiem, ka ir svarīgi apmeklēt atklātas uzklausīšanas, ko pieprasījusi un organizē komiteja; aicina lūgumrakstu tīklā ierosināt priekšlikumus konkrētām atklātām uzklausīšanām un tematiem Eiropas Parlamenta pētījumiem un rezolūcijām, kurās atspoguļota saikne starp pašreizējo likumdošanas darbu un Parlamenta politiskās kontroles pilnvarām, un lūgumrakstiem, kuros skatītas būtiskas problēmas, par kurām ir bažas Eiropas pilsoņiem; uzsver, ka lūgumrakstu tīkls ir pareizais forums, lai ierosinātu kopīgas iniciatīvas, lai tās izskatītu kā lūgumrakstus, kas varētu izsmeļoši izklāstīt Parlamenta ieguldījumu saistībā ar Eiropas pilsoņu lūgumrakstiem;

9.  vērš uzmanību uz Lūgumrakstu komitejas locekļu delegācijas piedalīšanos darba braucienā uz Limu (Peru) 2018. gada 15. un 16. februārī saistībā ar Eiropas Parlamenta un tā Demokrātijas atbalsta un vēlēšanu koordinācijas nodaļas (DEG) piedāvāto demokrātijas atbalstu, lai apmainītos ar labu praksi lūgumrakstu procesā ar Peru parlamenta Konstitucionālo jautājumu komiteju;

10.  apstiprina nepieciešamību stiprināt politisko un tehnisko dialogu ar attiecīgajām nacionālo parlamentu komitejām; atzinīgi vērtē Vācijas Bundestāga Lūgumrakstu komitejas vizīti komitejas 2018. gada 9. oktobra sanāksmē, lai izvirzītu jautājumus, kas skar kopīgas intereses, un apspriestu attiecīgos lūgumrakstus; uzsver 2018. gada 27. novembrī notikušo starpparlamentāro komiteju sanāksmi ar nacionālajiem parlamentiem, kas tika organizēta kopā ar Juridisko komiteju un sadarbībā ar Eiropas ombudu tīklu un kurā izskatīja jautājumu par Savienības tiesību aktu īstenošanu un piemērošanu;

11.  pauž paļāvību uz to, ka lūgumrakstu tīkls ir līdzeklis, kas ļauj Lūgumrakstu komiteju padarītu redzamāku un nozīmīgāku pārējo Parlamenta komiteju darbā, lai lūgumraksti tiktu labāk ņemti vērā likumdošanas darbā; atkārtoti pauž pārliecību, ka lūgumrakstu tīkla sanāksmēm ir būtiska nozīme, lai stiprinātu sadarbību starp parlamentārajām komitejām, apmainoties ar informāciju un daloties ar labāko praksi tīkla dalībnieku starpā;

12.  uzsver Lūgumrakstu komitejas mērķi — plenārsēžu debatēs palielināt informētību par iedzīvotāju bažām; vērš uzmanību uz mutisko jautājumu par vēlēšanu tiesību atņemšanu Eiropas Savienībā, ko apsprieda plenārsēdē 2018. gada 2. oktobrī, uz mutisko jautājumu par personu ar invaliditāti līdzdalību Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kas komitejā tika pieņemts 2018. gada 21. martā, un mutisko jautājumu, kas tika iesniegts kopīgi ar Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju, par bažām par Natura 2000 aizsargātajām teritorijām, pamatojoties uz saņemtajiem lūgumrakstiem, un kas komitejā tika pieņemts 2018. gada 21. novembrī; aicina Komisiju un Padomi sniegt atbildi uz Parlamenta rezolūcijām, kas balstītas uz lūgumrakstiem, nākamajās plenārsesijas debatēs ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc to pieņemšanas, lai savlaicīgi un efektīvi reaģētu uz konkrētām Eiropas iedzīvotāju izklāstītajām problēmām;

13.  vērš uzmanību uz saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu vai saskaņā ar 216. panta 2. punktu plenārsēdē pieņemtajiem rezolūciju priekšlikumiem komitejas vārdā, jo īpaši par minoritāšu aizsardzību un nediskriminēšanu ES dalībvalstīs(2), par reaģēšanu uz lūgumrakstiem par nestabilas nodarbinātības un uz noteiktu laiku noslēgtu līgumu ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu(3), par ārvalstu konta nodokļa atbilstības akta (FATCA) negatīvo ietekmi uz ES pilsoņiem un jo īpaši uz “nejaušajiem amerikāņiem”(4) un par Vācijas Bērnu un jauniešu labklājības iestādes (Jugendamt) lomu pārrobežu ģimenes strīdos(5);

14.  norāda, ka Amerikas Savienoto Valstu FATCA sistēma Savienībā tiek īstenota, izmantojot divpusējus starpvaldību nolīgumus starp Amerikas Savienotajām Valstīm un katru dalībvalsti; pauž nožēlu par to, ka trūkst atsaucības no dalībvalstu puses tādu problēmu risināšanā, par kurām ziņojuši iedzīvotāji, uz kuriem attiecas FATCA; uzsver Savienības nozīmi datu aizsardzības noteikumu efektīvas īstenošanas nodrošināšanā, lai garantētu ES iedzīvotājiem augstu aizsardzības līmeni saistībā ar attiecīgajām pamattiesībām; aicina Komisiju cieši sadarboties ar valstu datu aizsardzības iestādēm, lai veicinātu faktu vākšanu ar mērķi noskaidrot situāciju dalībvalstīs saistībā ar iespējamiem ES tiesību aktu pārkāpumiem attiecībā uz personas datu aizsardzību; turklāt aicina Komisiju sadarbībā ar Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju sākt pētījumu par katru valsti, lai novērtētu, vai un cik lielā mērā starpvaldību nolīgumos par FATCA tiek ievērotas ES iedzīvotāju tiesības uz privātumu; uzsver, ka dalībvalstīm jānovērš diskriminācija pret patērētājiem, kas likumīgi dzīvo Savienībā, neatkarīgi no tā, vai viņi tiek uzskatīti par "ASV personām", un ja jā, — neatkarīgi no viņu ekonomisko un personisko saišu ar Amerikas Savienotajām Valstīm nozīmi;

15.  uzsver faktu konstatēšanas braucienu uz Famagustu (Kipra) no 2018. gada 7. maija līdz 8. maijam, kura mērķis bija atkārtoti novērtēt un atjaunināt komitejas rīcībā esošo informāciju par situāciju Famagustā, jo īpaši par pilsētas nodalīto rajonu, ko sauc par Varošu, saistībā ar Lūgumrakstu Nr. 733/2004, ko Famagustas bēgļu kustības vārdā iesniedza Loizos Afxentou, un kas notika 10 gadus pēc komitejas iepriekšējā faktu konstatēšanas brauciena; atkārtoti pauž atbalstu misijas ziņojuma ieteikumam aicināt Komisiju, Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomi un visas ES dalībvalstis pieprasīt jaunu rezolūciju ANO Drošības padomē, aicinot ieviest politiskas un ekonomiskas sankcijas pret Turciju par tās agresijas darbībām Vidusjūras austrumu daļā un par to, ka tā neievēro ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 550 (1984) un Nr. 789 (1992);

16.  norāda, ka Lūgumrakstu komiteja ir pieņēmusi atzinumus, kas pievienoti Parlamenta ziņojumiem par dažādiem lūgumrakstos minētajiem jautājumiem, tostarp par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību 2016. gadā(6), par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu(7), par Eiropas pilsoņu iniciatīvu(8), par īstenošanas ziņojumu attiecībā uz Regulu Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās(9), par priekšlikumu grozīt Parlamenta 1994. gada 9. marta Lēmumu 4/262/EOTK, EK, Euratom par noteikumiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi(10), un par Līguma noteikumu par ES pilsonību īstenošanu(11); uzsver, ka kopš šā Parlamenta sasaukuma sākuma Lūgumrakstu komiteja ir sniegusi vēl vairāk atzinumu par pašreizējiem Eiropas tiesību aktiem;

17.  uzsver Parlamenta rezultatīvo sadarbību ar Eiropas Ombudu, kā arī tā ieguldījumu Eiropas Ombudu tīklā; atzinīgi vērtē Ombuda un Lūgumrakstu komitejas lieliskās attiecības iestāžu līmenī; jo īpaši atzinīgi vērtē Ombuda regulāro ieguldījumu komitejas darbā visa gada laikā; pauž stingru pārliecību, ka Savienības iestāžu, struktūru un aģentūru pienākums ir nodrošināt konsekventu un efektīvu turpmāko pārbaudi saistībā ar Ombuda ieteikumiem;

18.  uzsver Lūgumrakstu komitejas darbu saistībā ar invaliditātes jautājumiem un tās aizsargātājas lomu atbilstīgi ES satvaram ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD); atgādina, ka 2018. gada jūnijā visu dalībvalstu pastāvīgajām pārstāvniecībām tika nosūtīta vēstule ar jautājumu par konkrētiem pasākumiem, lai nodrošinātu piekļūstamību personām ar invaliditāti; norāda uz izsmeļošajām atbildēm, kas saņemtas no dažām dalībvalstīm; atkārtoti aicina dalībvalstis īstenot nepieciešamos pasākumus, jo piekļūstamība ir būtisks kvalitatīva dzīves līmeņa elements;

19.  atzinīgi vērtē Eiropas Revīzijas palātas jauno pieeju cieši sadarboties ar Parlamenta komitejām un iesniegt tām ziņojumus; vērš uzmanību uz to, ka Lūgumrakstu komitejas 2018. gada 8. oktobra sanāksmē Revīzijas palāta iepazīstināja ar savu ziņojumu par ES tiesību aktu īstenošanu; atzinīgi vērtē ziņojumā iekļautos secinājumus un ieteikumus; uzsver, ka tiek saņemti daudzi lūgumraksti attiecībā uz ES tiesību aktiem, kuru pilnīga vai pienācīga īstenošana dalībvalstīs vēl ir jāizskata;

20.  norāda, ka saistībā ar Parlamenta Cilvēktiesību nedēļu Lūgumrakstu komiteja izskatīja vairākus lūgumrakstus, kas attiecas uz cilvēktiesību jautājumiem, un iesniedza atjauninātu pētījumu par Atbalstīšanas direktīvu un kriminālatbildības noteikšanu par humānās palīdzības sniegšanu neatbilstīgajiem migrantiem; aicina Komisiju iesniegt grozījumus attiecībā uz 1. panta 2. punktu Padomes 2002. gada 28. novembra Direktīvā 2002/90/EK, ar ko definē neatļautas ieceļošanas, tranzīta un uzturēšanās atbalstīšanu(12), lai ieviestu obligātu atbrīvojumu no kriminālatbildības noteikšanas par humānās palīdzības sniegšanu ieceļošanas, tranzīta vai uzturēšanās gadījumos;

21.  ir pārliecināts, ka Lūgumrakstu komitejas sekretariāts efektīvi un ļoti rūpīgi izskata lūgumrakstus saskaņā ar komitejas pamatnostādnēm un lūgumrakstu apriti Eiropas Parlamenta administrācijā; aicina arī turpmāk rast inovatīvus risinājumus lūgumrakstu izskatīšanai, ņemot vērā jaunākos tehnoloģiju sasniegumus, lai padarītu visu procesu skaidrāku un pārredzamāku Eiropas iedzīvotājiem;

22.  uzsver Lūgumrakstu tīmekļa portāla nozīmi lūgumrakstu kopējā raitā un efektīvā apstrādē; norāda, ka viena no prioritātēm nākamajā periodā ir uzlabot saziņu ar lūgumrakstu iesniedzējiem, izmantojot viņu kontus, lai atvieglotu administratīvo slogu un paātrinātu lūgumrakstu izskatīšanas laiku; atkārtoti norāda, ka ir jāturpina portāla tehniskā attīstība, lai to saskaņotu ar Parlamenta tīmekļa vietnes standartiem un palielinātu tā redzamību gan EP platformā, gan pilsoņu vidū; uzsver, ka ir jāturpina centieni padarīt portālu piekļūstamāku tā lietotājiem, jo īpaši personām ar invaliditāti;

23.  uzsver SOLVIT tīkla lielo nozīmi, sniedzot iedzīvotājiem un uzņēmumiem iespējas paust bažas par publisko iestāžu iespējamo ES tiesību aktu pārkāpšanu citās dalībvalstīs; aicina Komisiju un dalībvalstis popularizēt SOLVIT, lai tas kļūtu lietderīgāks un redzamāks iedzīvotājiem; šajā saistībā atzinīgi vērtē Rīcības plānu SOLVIT stiprināšanai, kuru Komisija publicēja 2017. gada maijā; aicina Komisiju ziņot Eiropas Parlamentam par rezultātiem, kas gūti saistībā ar Komisijas 2017. gada maijā publicēto Rīcības plānu SOLVIT stiprināšanai;

24.  uzdod priekšsēdētājai šo rezolūciju un Lūgumrakstu komitejas ziņojumu nosūtīt Padomei, Komisijai, Eiropas Ombudam, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī dalībvalstu lūgumrakstu komitejām, nacionālajiem ombudiem vai līdzīgām kompetentajām struktūrām.

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0316.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0032.

(3)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0242.

(4)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0316.

(5)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0476.

(6)

Atzinums pieņemts 2018. gada 21. martā.

(7)

Atzinums pieņemts 2018. gada 24. aprīlī.

(8)

Atzinums pieņemts 2018. gada 16. maijā.

(9)

Atzinums pieņemts 2018. gada 9. oktobrī.

(10)

Atzinums pieņemts 2018. gada 21. novembrī.

(11)

Atzinums pieņemts 2018. gada 21. novembrī.

(12)

OV L 328, 5.12.2002., 17. lpp.


PASKAIDROJUMS

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamenta 216. panta 7. punktu Lūgumrakstu komiteja katru gadu sniedz ziņojumu par apspriežu rezultātiem. Pašreizējā sasaukuma laikā šis ziņojums ir pēdējais par pilnu kalendāro gadu. Komitejas pašreizējiem locekļiem būtu jāveic situācijas novērtēšana un komitejas darba izvērtējums. Tā kā statistikas dati par 2018. gadu vēl nav pieejami, šis ziņojums ir komitejas apspriežu regulārā ziņojuma vienkāršota versija. Precīzs un pilnīgs pārskats par Lūgumrakstu komitejas paveikto darbu, tostarp statistikas dati par saņemto, izskatīto un slēgto lūgumrakstu skaitu, kā arī par attiecīgajām valstīm un ierosinātajiem jautājumiem, būs daļa no 2019. gada ziņojuma.

Attiecības ar Eiropas Komisiju

Ir svarīgi, lai tiktu izveidota un uzturēta laba sadarbība starp Lūgumrakstu komiteju un Eiropas Komisiju, kas ir ES iestāde, kura ir atbildīga par ES tiesību aktu piemērošanas un ievērošanas nodrošināšanu. Eiropas Komisijā galvenais komitejas kontaktpunkts ir ģenerālsekretariāts, jo tas koordinē ar attiecīgajiem Komisijas dienestiem atbilžu nosūtīšanu.

Strukturēta dialoga gadskārtējā cikla ietvaros Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks F. Timmermans, kurš ir atbildīgs par attiecībām starp iestādēm, tiesiskumu, Pamattiesību hartu un labāku regulējumu, apmeklēja detalizētu viedokļu apmaiņu komitejas sanāksmē 2018. gada 3. maijā.

Attiecības ar Padomi

Lūgumrakstu komiteja norāda, ka Padome dažkārt piedalās komitejas sanāksmēs. Tā atzīst Austrijas prezidentūras ieguldījumu kopīgajās debatēs kopā ar Konstitucionālo jautājumu komiteju par ziņojumu par Ombuda stratēģisko izmeklēšanu OI/2/2017 par ES Padomes darba sagatavošanas struktūrās notiekošo leģislatīvo diskusiju pārredzamību.

Attiecības ar Eiropas Ombudu

Lūgumrakstu komitejai ir ļoti labas darba attiecības ar Eiropas Ombuda biroju. Komitejas 2018. gada 16. maija sanāksmē ombude Emily O’Reilly iepazīstināja ar 2017. gada ziņojumu. 2018. gada 11. jūlijā viņa piedalījās kopīgajās debatēs kopā ar Konstitucionālo jautājumu komiteju par ziņojumu par ES Padomes darba sagatavošanas struktūrās notiekošo leģislatīvo diskusiju pārredzamību pēc Ombuda stratēģiskās izmeklēšanas OI/2/2017. Ombude arī — viedokļu apmaiņā, ko Lūgumrakstu komiteja organizēja 2018. gada 22. novembrī kopā ar Juridisko komiteju un Budžeta kontroles komiteju — nāca klajā ar ieteikumu par jauna ģenerālsekretāra iecelšanu Eiropas Komisijā. Turklāt ombude teica atklāšanas runu 2018. gada 27. novembrī rīkotajā starpparlamentārajā komiteju sanāksmē par ES tiesību aktu īstenošanu un piemērošanu.

Faktu konstatēšanas braucieni

Saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 216.a pantu Lūgumrakstu komiteja, izskatot lūgumrakstus, konstatējot faktus vai meklējot risinājumus, var organizēt faktu konstatēšanas braucienus. 2018. gadā tika rīkoti četri faktu konstatēšanas braucieni.

●  No 2018. gada 12. februāra līdz 14. februārim delegācija devās uz Potsdamu un Lužicas reģionu (Vācija). Delegācija izmeklēja divus lūgumrakstus attiecībā uz Lužicas reģionā veiktās lignīta ieguves un šajā reģionā esošo ogļu elektrostaciju radīto ietekmi uz sorbu (jeb vendu) kopienu (reģiona autohtonie slāvu iedzīvotāji), kā arī Šprē upes un tai blakus esošo ūdeņu piesārņojumu, ko radījusi lignīta ieguves nozare.

●  2018. gada 7. un 8. maijā komiteja veica faktu konstatēšanas braucienu uz Famagustu (Kipra), lai atkārtoti izvērtētu un atjauninātu informāciju par situāciju uz vietas, jo īpaši uz pilsētas nodalīto sektoru, ko sauc par Varošu, saistībā ar vienu lūgumrakstu — 10 gadus pēc Komitejas iepriekšējā faktu konstatēšanas brauciena, kas notika 2007. gada novembrī.

●  No 2018. gada 19. septembra līdz 21. septembrim notika faktu vākšanas brauciens uz Doñana (Spānija), lai pārbaudītu Doñana mitrāju stāvokļa pasliktināšanos tāda paša nosaukuma nacionālajā parkā. Vairākos lūgumrakstos ir apgalvots, ka valsts iestādes nav darījušas pietiekami daudz vai nav rīkojušās pietiekoši aktīvi aizsargājamās teritorijas stāvokļa labā.

●  2018. gada 17. un 18. decembrī notika faktu vākšanas brauciens uz Valledoru (Itālija), lai veiktu izmeklēšanu par atkritumu apglabāšanu poligonos un daudziem karjeriem, kas, iespējams, nodara nopietnu kaitējumu videi.

Atklātas uzklausīšanas

Lūgumrakstu komiteja 2018. gadā organizēja četras atklātas uzklausīšanas (daļēji — kopā ar citām parlamentārajām komitejām). Atklātās uzklausīšanas attiecās uz dažādiem lūgumrakstos ierosinātiem jautājumiem.

●  Lūgumrakstu komiteja 2018. gada 1. februārī rīkoja atklātu uzklausīšanu par tematu “Pilsoņu tiesības pēc Brexit“, to rīkojot kopā ar Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju un Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju. Pēc 2017. gadā rīkotas atklātas uzklausīšanas par šo pašu jautājumu komitejas novērtēja situāciju attiecībā uz pilsoņu tiesībām pēc Eiropadomes paziņojuma 2017. gada decembrī, ka sarunās par izstāšanās līgumu ir panākts pietiekams progress.

●  2018. gada 21. februārī notika kopīga atklātā uzklausīšana kopā ar Konstitucionālo jautājumu komiteju “Eiropas pilsoņu iniciatīva – Regulas pārskatīšana”. Atklātās uzklausīšanas laikā dalībnieki izskatīja Komisijas priekšlikumu jaunai regulai par Eiropas pilsoņu iniciatīvu un apsprieda to, cik plašā mērā priekšlikums atbilst visu ieinteresēto personu un pilsonu cerībām.

●  2018. gada 22. martā komiteja atklātas uzklausīšanas laikā, kopā ar Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju, aplūkoja tematu “Endokrīno disruptoru ietekme uz sabiedrības veselību”. Par šo tematu ir saņemti daudzi lūgumraksti, kas norāda, cik ļoti izplatītas ir šādas bažas ES iedzīvotāju vidū. Atklātajā uzklausīšanā tika izskatīts jautājums par to, vai ES pieeja endokrīno disruptoru regulēšanai ir piemērota un vai nākotnē ir vajadzīgas izmaiņas, un tā novērtēja zinātnes atziņu situāciju par endokrīno disruptoru ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

●  2018. gada 9. oktobrī tika rīkots ikgadējais invaliditātes jautājumiem veltītais pasākums atklātās uzklausīšanas veidā, kas saucās “ “Personu ar invaliditāti tiesības”. Tika sniegta atjaunināta informācija pētījumā “Lūgumrakstu komitejas aizsardzības funkcija saistībā ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām”, kuru bija pasūtījis politikas departaments C. Komiteja divās paneļdiskusijās apsprieda tematus “Personu ar invaliditāti tiesībspēja un tiesības balsot” un “Sievietes ar invaliditāti”.

Lūgumrakstu portāls

Lūgumrakstu interneta portālam tika veikti tālāki tehniski uzlabojumi, lai padarītu to lietotājiem draudzīgāku un piekļūstamāku iedzīvotājiem, piemēram, uzlabojot tajā meklēšanas funkciju. Tomēr ir jāturpina portāla attīstība, lai to saskaņotu ar Parlamenta tīmekļa vietnes standartiem un palielinātu tā redzamību. Turklāt portāls jāpadara piekļūstamāks visiem tā potenciālajiem lietotājiem, jo īpaši personām ar invaliditāti.


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

22.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

11

1

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Alberto Cirio, Pál Csáky, Eleonora Evi, Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Miroslavs Mitrofanovs, Gabriele Preuß, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Josep-Maria Terricabras, Rainer Wieland

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Heinz K. Becker


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

11

+

ALDE

PPE

S&D

 

Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström

Heinz K. Becker, Alberto Cirio, Pál Csáky, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland

Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Gabriele Preuß

1

-

EFDD

Eleonora Evi

4

0

GUE/NGL

VERTS/ALE

Marina Albiol Guzmán

Margrete Auken, Miroslavs Mitrofanovs, Josep-Maria Terricabras

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 31. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika