DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé jménem Unie

  24.1.2019 - (15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302(NLE)) - ***

  Výbor pro zahraniční věci
  Zpravodajka: Anna Elżbieta Fotyga

  Postup : 2015/0302(NLE)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A8-0026/2019
  Předložené texty :
  A8-0026/2019
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé jménem Unie

  (15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302(NLE))

  (Souhlas)

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (15093/2016),

  –  s ohledem na návrh Dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé (05385/2015),

  –  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s články 207, 209, čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) a čl. 218 odst. 8 druhým pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0107/2018),

  –  s ohledem na své nelegislativní usnesení ze dne …[1] o návrhu rozhodnutí,

  –  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

  –  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a stanovisko Výboru pro rozvoj (A8-0026/2019),

  1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

  2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Islámské republiky Afghánistán.

  • [1]  Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0000.

  STANOVISKO Výboru pro rozvoj (22.11.2018)

  pro Výbor pro zahraniční věci

  k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé jménem Unie
  (15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302(NLE))

  Zpravodaj: Frank Engel

  Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro zahraniční věci, jako věcně příslušný výbor, aby doporučil Parlamentu udělit souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé jménem Unie.

  POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  Název

  Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Islámskou republikou Afghánistán

  Referenční údaje

  15093/2016 – C8-0107/2018 – JOIN(2015)0036 – 2015/0302(NLE)

  Věcně příslušný výbor

   

  AFET

   

   

   

   

  Výbor, který vypracoval stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  DEVE

  15.3.2018

  Zpravodaj(ka)

         Datum jmenování

  Frank Engel

  23.5.2018

  Projednání ve výboru

  9.10.2018

   

   

   

  Datum přijetí

  20.11.2018

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  15

  0

  2

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Mireille D’Ornano, Enrique Guerrero Salom, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Joachim Zeller, Željana Zovko

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Thierry Cornillet, Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Adam Szejnfeld

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  15

  +

  ALDE

  Thierry Cornillet

  ECR

  Bernd Lucke, Eleni Theocharous

  EFDD

  Mireille D'Ornano

  PPE

  Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Željana Zovko

  S&D

  Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Elly Schlein

  0

  -

   

   

  2

  0

  GUE/NGL

  Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

  Význam zkratek:

  +  :  pro

  -  :  proti

  0  :  zdrželi se

  POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  Název

  Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Islámskou republikou Afghánistán

  Referenční údaje

  15093/2016 – C8-0107/2018 – JOIN(2015)0036 – 2015/0302(NLE)

  Datum konzultace / žádosti o souhlas

  8.3.2018

   

   

   

  Věcně příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  AFET

  15.3.2018

   

   

   

  Výbory požádané o stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  DEVE

  15.3.2018

  INTA

  15.3.2018

   

   

  Nezaujetí stanoviska

         Datum rozhodnutí

  INTA

  19.11.2018

   

   

   

  Zpravodajové

         Datum jmenování

  Anna Elżbieta Fotyga

  13.6.2017

   

   

   

  Projednání ve výboru

  22.11.2018

   

   

   

  Datum přijetí

  22.1.2019

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  45

  3

  8

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, James Carver, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Asim Ademov, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Rebecca Harms, Patricia Lalonde, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  Norbert Erdős, Axel Voss, Martina Werner

  Datum předložení

  25.1.2019

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  45

  +

  ALDE

  Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

  ECR

  Amjad Bashir, Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

  EFDD

  Aymeric Chauprade

  PPE

  Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Norbert Erdős, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dubravka Šuica, László Tőkés, Axel Voss, Željana Zovko

  S&D

  Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Martina Werner, Janusz Zemke

  VERTS/ALE

  Rebecca Harms

  3

  -

  GUE/NGL

  Javier Couso Permuy, Sabine Lösing

  NI

  Georgios Epitideios

  8

  0

  EFDD

  James Carver

  GUE/NGL

  Marie-Christine Vergiat

  NI

  Dobromir Sośnierz

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

  Význam zkratek:

  +  :  pro

  -  :  proti

  0  :  zdrželi se

  Poslední aktualizace: 27. února 2019
  Právní upozornění - Ochrana soukromí