Procedure : 2015/0302(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0026/2019

Indgivne tekster :

A8-0026/2019

Forhandlinger :

PV 12/03/2019 - 21
CRE 12/03/2019 - 21

Afstemninger :

PV 13/03/2019 - 11.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0169

HENSTILLING     ***
PDF 168kWORD 56k
24.1.2019
PE 629.386v02-00 A8-0026/2019

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Islamiske Republik Afghanistan på den anden side om partnerskab og udvikling

(15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302(NLE))

Udenrigsudvalget

Ordfører: Anna Elżbieta Fotyga

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Islamiske Republik Afghanistan på den anden side om partnerskab og udvikling

(15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag til Rådets afgørelse (15093/2016),

–  der henviser til udkast til samarbejdsaftalen om partnerskab og udvikling mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Islamiske Republik Afghanistan på den anden side (05385/2015),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, artikel 209, artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a) og artikel 218, stk. 8, andet afsnit i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0107/2018),

–  der henviser til sin ikke-lovgivningsmæssige beslutning af ...(1) om udkastet til afgørelse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udviklingsudvalget (A8-0026/2019),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og regeringerne og parlamenterne i EU's medlemsstater og i Den Islamiske Republik Afghanistan.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA-PROV(2019)0000.


UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (22.11.2018)

til Udenrigsudvalget

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Islamiske Republik Afghanistan på den anden side om partnerskab og udvikling

15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302(NLE))

Ordfører for udtalelse: Frank Engel

Udviklingsudvalget opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Islamiske Republik Afghanistan på den anden side om partnerskab og udvikling godkendes.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Samarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem EU og Den Islamiske Republik Afghanistan

Referencer

15093/2016 – C8-0107/2018 – JOIN(2015)0036 – 2015/0302(NLE)

Korresponderende udvalg

 

AFET

 

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

15.3.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Frank Engel

23.5.2018

Behandling i udvalg

9.10.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

20.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

0

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Mireille D’Ornano, Enrique Guerrero Salom, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Joachim Zeller, Željana Zovko

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Thierry Cornillet, Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Adam Szejnfeld

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

15

+

ALDE

Thierry Cornillet

ECR

Bernd Lucke, Eleni Theocharous

EFDD

Mireille D'Ornano

PPE

Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Elly Schlein

0

-

 

 

2

0

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Samarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem EU og Den Islamiske Republik Afghanistan

Referencer

15093/2016 – C8-0107/2018 – JOIN(2015)0036 – 2015/0302(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

8.3.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

15.3.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

15.3.2018

INTA

15.3.2018

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

INTA

19.11.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Anna Elżbieta Fotyga

13.6.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

22.11.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

22.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

45

3

8

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, James Carver, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Asim Ademov, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Rebecca Harms, Patricia Lalonde, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Norbert Erdős, Axel Voss, Martina Werner

Dato for indgivelse

25.1.2019


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

45

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Norbert Erdős, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dubravka Šuica, László Tőkés, Axel Voss, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Martina Werner, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Rebecca Harms

3

-

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing

NI

Georgios Epitideios

8

0

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

NI

Dobromir Sośnierz

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 27. februar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik