Menetlus : 2015/0302(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0026/2019

Esitatud tekstid :

A8-0026/2019

Arutelud :

PV 12/03/2019 - 21
CRE 12/03/2019 - 21

Hääletused :

PV 13/03/2019 - 11.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0169

SOOVITUS     ***
PDF 161kWORD 56k
24.1.2019
PE 629.386v02-00 A8-0026/2019

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Afganistani Islamivabariigi vahelise partnerlus- ja arengukoostöölepingu liidu nimel sõlmimise kohta

(15093/2016 – C8‑0107/2018 – 2015/0302(NLE))

Väliskomisjon

Raportöör: Anna Elżbieta Fotyga

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 ARENGUKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Afganistani Islamivabariigi vahelise partnerlus- ja arengukoostöölepingu liidu nimel sõlmimise kohta

(15093/2016 – C8‑0107/2018 – 2015/0302(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (15093/2016),

–  võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Afganistani Islamivabariigi vahelise partnerlus- ja arengukoostöölepingu eelnõu (05385/2015),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 207 ja 209, artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a ja artikli 218 lõike 8 teisele lõigule (C8-0107/2018),

–  võttes arvesse oma ... aasta muud kui seadusandlikku resolutsiooni, mis käsitleb otsuse eelnõu(1),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse väliskomisjoni soovitust ja arengukomisjoni arvamust (A8-0026/2019),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Afganistani Islamivabariigi valitsusele ja parlamendile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2019)0000.


ARENGUKOMISJONI ARVAMUS (22.11.2018)

väliskomisjonile

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Afganistani Islamivabariigi vahelise partnerlus- ja arengukoostöölepingu liidu nimel sõlmimise kohta

(15093/2016 – C8‑0107/2018 – 2015/0302(NLE))

Arvamuse koostaja: Frank Engel

Arengukomisjon palub vastutaval väliskomisjonil soovitada Euroopa Parlamendil kiita heaks nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Afganistani Islamivabariigi vahelise partnerlus- ja arengukoostöölepingu liidu nimel sõlmimise kohta.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

ELi ja Afganistani Islamivabariigi vaheline partnerlus- ja arengukoostööleping

Viited

15093/2016 – C8-0107/2018 – JOIN(2015)0036 – 2015/0302(NLE)

Vastutav komisjon

 

AFET

 

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

DEVE

15.3.2018

Raportöör

       nimetamise kuupäev

Frank Engel

23.5.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

9.10.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

20.11.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

15

0

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Mireille D’Ornano, Enrique Guerrero Salom, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Joachim Zeller, Željana Zovko

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Thierry Cornillet, Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Adam Szejnfeld

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

15

+

ALDE

Thierry Cornillet

ECR

Bernd Lucke, Eleni Theocharous

EFDD

Mireille D'Ornano

PPE

Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Elly Schlein

0

 

 

2

0

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

ELi ja Afganistani Islamivabariigi vaheline partnerlus- ja arengualane koostööleping

Viited

15093/2016 – C8-0107/2018 – JOIN(2015)0036 – 2015/0302(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

8.3.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

15.3.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

DEVE

15.3.2018

INTA

15.3.2018

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

INTA

19.11.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Anna Elżbieta Fotyga

13.6.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

22.11.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

22.1.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

45

3

8

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, James Carver, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Asim Ademov, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Rebecca Harms, Patricia Lalonde, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Norbert Erdős, Axel Voss, Martina Werner

Esitamise kuupäev

25.1.2019


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

45

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Norbert Erdős, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dubravka Šuica, László Tőkés, Axel Voss, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Martina Werner, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Rebecca Harms

3

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing

NI

Georgios Epitideios

8

0

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

NI

Dobromir Sośnierz

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 27. veebruar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika