Nós Imeachta : 2015/0302(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0026/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0026/2019

Díospóireachtaí :

PV 12/03/2019 - 21
CRE 12/03/2019 - 21

Vótaí :

PV 13/03/2019 - 11.5
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0169

MOLADH     ***
PDF 166kWORD 56k
24.1.2019
PE 629.386v02-00 A8-0026/2019

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle, thar ceann an Aontais, an Comhaontú Comhpháirtíochta i dtaca le Comhpháirtíocht agus Forbairt idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Ioslamach na hAfganastáine, den pháirt eile a thabhairt i gcrích

(15093/2016 – C8‑0107/2018 – 2015/0302(NLE))

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha

Rapóirtéir: Anna Elżbieta Fotyga

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 TUAIRIM ón gCoiste um Fhorbairt
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle, thar ceann an Aontais, an Comhaontú Comhpháirtíochta i dtaca le Comhpháirtíocht agus Forbairt idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Ioslamach na hAfganastáine, den pháirt eile a thabhairt i gcrích

(15093/2016 – C8‑0107/2018 – 2015/0302(NLE))

(Toiliú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (15093/2016),

–  ag féachaint don Dréachtchomhaontú Comhpháirtíochta i dtaca le Comhpháirtíocht agus Forbairt idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Ioslamach na hAfganastáine, den pháirt eile (05385/2015),

–  ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagal 207(209), le hAirteagal 218(6), an dara fomhír, pointe (a), agus le hAirteagal 218(8), den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (C8-0107/2018),

–  ag féachaint dá rún neamhreachtach an ...(1) ar an dréachtchinneadh,

–  Ag féachaint do Riail 99(1) agus (4) agus do Riail 108(7) de na Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha agus don tuairim ón gCoiste um Fhorbairt (A8-0026/2019),

1.  Ag tabhairt a toiliú chun an comhaontú a thabhairt i gcrích;

2.  Á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus Poblacht Ioslamach na hAfganastáine.

(1)

Téacsanna a glacadh, P8_TA-PROV(2019)0000.


TUAIRIM ón gCoiste um Fhorbairt (22.11.2018)

chuig an gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle, thar ceann an Aontais, an Comhaontú Comhpháirtíochta i dtaca le Comhpháirtíocht agus Forbairt idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Ioslamach na hAfganastáine, den pháirt eile a thabhairt i gcrích

(15093/2016 – C8‑0107/2018 – 2015/0302(NLE))

Rapóirtéir don tuairim: Frank Engel

Iarrann an Coiste um Fhorbairt ar an gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha, mar an coiste atá freagrach, a mholadh go dtabharfadh an Pharlaimint a toiliú don dréachtchinneadh ón gComhairle, thar ceann an Aontais, maidir leis an gComhaontú Comhair i dtaca le Comhpháirtíocht agus Forbairt idir an tAontas Eorpach agus a Ballstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Ioslamach na hAfganastáine, den pháirt eile a thabhairt i gcrích.

NÓS IMEACHTA - COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal

Comhaontú Comhair i dtaca le Comhpháirtíocht agus Forbairt idir AE agus Poblacht Ioslamach na hAfganastáine

Tagairtí

15093/2016 – C8-0107/2018 – JOIN(2015)0036 – 2015/0302(NLE)

An Coiste freagrach

 

AFET

 

 

 

 

Tuairim ó

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

DEVE

15.3.2018

Rapóirtéir

       Dáta an cheapacháin

Frank Engel

23.5.2018

Pléite sa choiste

9.10.2018

 

 

 

Dáta an ghlactha

20.11.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

15

0

2

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Mireille D’Ornano, Enrique Guerrero Salom, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Joachim Zeller, Željana Zovko

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Thierry Cornillet, Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Adam Szejnfeld

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

15

+

ALDE

Thierry Cornillet

ECR

Bernd Lucke, Eleni Theocharous

EFDD

Mireille D'Ornano

PPE

Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Elly Schlein

0

-

 

 

2

0

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh


NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Comhaontú Comhair i dtaca le Comhpháirtíocht agus Forbairt idir AE agus Poblacht Ioslamach na hAfganastáine

Tagairtí

15093/2016 – C8-0107/2018 – JOIN(2015)0036 – 2015/0302(NLE)

Dáta an chomhairliúcháin / na hiarrata ar thoiliú

8.3.2018

 

 

 

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

AFET

15.3.2018

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

DEVE

15.3.2018

INTA

15.3.2018

 

 

Gan tuairim a thabhairt

       Dáta an chinnidh

INTA

19.11.2018

 

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Anna Elżbieta Fotyga

13.6.2017

 

 

 

Pléite sa choiste

22.11.2018

 

 

 

Dáta an ghlactha

22.1.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

45

3

8

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, James Carver, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Asim Ademov, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Rebecca Harms, Patricia Lalonde, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Norbert Erdős, Axel Voss, Martina Werner

Dáta don chur síos

25.1.2019


TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

45

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Norbert Erdős, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dubravka Šuica, László Tőkés, Axel Voss, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Martina Werner, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Rebecca Harms

3

-

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing

NI

Georgios Epitideios

8

0

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

NI

Dobromir Sośnierz

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 27 Feabhra 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais