Procedure : 2015/0302(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0026/2019

Ingediende teksten :

A8-0026/2019

Debatten :

PV 12/03/2019 - 21
CRE 12/03/2019 - 21

Stemmingen :

PV 13/03/2019 - 11.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0169

AANBEVELING     ***
PDF 167kWORD 57k
24.1.2019
PE 629.386v02-00 A8-0026/2019

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds

(15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302(NLE))

Commissie buitenlandse zaken

Rapporteur: Anna Elżbieta Fotyga

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 ADVIES van de Commissie ontwikkelingssamenwerking
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds

(15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (15093/2016),

–  gezien het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds (05385/2015),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens de artikelen 207 en 209 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), en lid 8, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0107/2018),

–  gezien zijn niet-wetgevingsresolutie van ... over het ontwerp van besluit(1),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken en het advies van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A8-0026/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Islamitische Republiek Afghanistan.

(1)

Aangenomen teksten, P8_TA-PROV(2019)0000.


ADVIES van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (22.11.2018)

aan de Commissie buitenlandse zaken

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds

15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302(NLE))

Rapporteur voor advies: Frank Engel

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie buitenlandse zaken het Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te hechten aan het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en de Islamitische Republiek Afghanistan

Document- en procedurenummers

15093/2016 – C8-0107/2018 – JOIN(2015)0036 – 2015/0302(NLE)

Bevoegde commissie

 

AFET

 

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

DEVE

15.3.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Frank Engel

23.5.2018

Behandeling in de commissie

9.10.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

20.11.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

15

0

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Mireille D’Ornano, Enrique Guerrero Salom, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Joachim Zeller, Željana Zovko

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Thierry Cornillet, Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Adam Szejnfeld

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE ADVISERENDE COMMISSIE

15

+

ALDE

Thierry Cornillet

ECR

Bernd Lucke, Eleni Theocharous

EFDD

Mireille D'Ornano

PPE

Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Elly Schlein

0

-

 

 

2

0

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en de Islamitische Republiek Afghanistan

Document- en procedurenummers

15093/2016 – C8-0107/2018 – JOIN(2015)0036 – 2015/0302(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

8.3.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

AFET

15.3.2018

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

DEVE

15.3.2018

INTA

15.3.2018

 

 

Geen advies

       Datum besluit

INTA

19.11.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Anna Elżbieta Fotyga

13.6.2017

 

 

 

Behandeling in de commissie

22.11.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

22.1.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

45

3

8

Bij de eindstemming aanwezige leden

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, James Carver, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Asim Ademov, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Rebecca Harms, Patricia Lalonde, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Norbert Erdős, Axel Voss, Martina Werner

Datum indiening

25.1.2019


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

45

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Norbert Erdős, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dubravka Šuica, László Tőkés, Axel Voss, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Martina Werner, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Rebecca Harms

3

-

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing

NI

Georgios Epitideios

8

0

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

NI

Dobromir Sośnierz

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 27 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid